Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

Wprowadzenie do tensorów

Zobacz na TensorFlow.org Uruchom w Google Colab Wyświetl źródło na GitHub Pobierz notatnik
import tensorflow as tf
import numpy as np

Tensory to wielowymiarowe tablice o jednorodnym typie (zwanym dtype ). Wszystkie obsługiwane dtypes tf.dtypes.DType można zobaczyć dtypes adresem tf.dtypes.DType .

Jeśli znasz NumPy , tensory są (w pewnym np.arrays ) jak np.arrays . np.arrays .

Wszystkie tensory są niezmienne, tak jak liczby i ciągi znaków w Pythonie: nigdy nie można zaktualizować zawartości tensora, wystarczy utworzyć nowy.

Podstawy

Stwórzmy kilka podstawowych tensorów.

Oto tensor „skalarny” lub „rangi-0”. Skalar zawiera pojedynczą wartość i nie zawiera „osi”.

# This will be an int32 tensor by default; see "dtypes" below.
rank_0_tensor = tf.constant(4)
print(rank_0_tensor)
tf.Tensor(4, shape=(), dtype=int32)

Tensor „vector” lub „rank-1” jest jak lista wartości. Wektor ma 1 oś:

# Let's make this a float tensor.
rank_1_tensor = tf.constant([2.0, 3.0, 4.0])
print(rank_1_tensor)
tf.Tensor([2. 3. 4.], shape=(3,), dtype=float32)

Tensor „macierzowy” lub „rząd 2” ma 2 osie:

# If we want to be specific, we can set the dtype (see below) at creation time
rank_2_tensor = tf.constant([[1, 2],
               [3, 4],
               [5, 6]], dtype=tf.float16)
print(rank_2_tensor)
tf.Tensor(
[[1. 2.]
 [3. 4.]
 [5. 6.]], shape=(3, 2), dtype=float16)

Skalar, kształt: [] Wektor, kształt: [3] Macierz, kształt: [3, 2]
Skalar, liczba 4Linia z 3 sekcjami, z których każda zawiera numer.Siatka 3x2, w której każda komórka zawiera liczbę.

Tensory mogą mieć więcej osi, oto tensor z 3 osiami:

# There can be an arbitrary number of
# axes (sometimes called "dimensions")
rank_3_tensor = tf.constant([
 [[0, 1, 2, 3, 4],
  [5, 6, 7, 8, 9]],
 [[10, 11, 12, 13, 14],
  [15, 16, 17, 18, 19]],
 [[20, 21, 22, 23, 24],
  [25, 26, 27, 28, 29]],])

print(rank_3_tensor)
tf.Tensor(
[[[ 0 1 2 3 4]
 [ 5 6 7 8 9]]

 [[10 11 12 13 14]
 [15 16 17 18 19]]

 [[20 21 22 23 24]
 [25 26 27 28 29]]], shape=(3, 2, 5), dtype=int32)

Istnieje wiele sposobów wizualizacji tensora z więcej niż 2 osiami.

Tensor 3-osiowy, kształt: [3, 2, 5]

Możesz przekonwertować tensor na tablicę NumPy za pomocą np.array lub tensor.numpy :

np.array(rank_2_tensor)
array([[1., 2.],
    [3., 4.],
    [5., 6.]], dtype=float16)
rank_2_tensor.numpy()
array([[1., 2.],
    [3., 4.],
    [5., 6.]], dtype=float16)

Tensory często zawierają liczby zmiennoprzecinkowe i liczby całkowite, ale mają wiele innych typów, w tym:

 • Liczby zespolone
 • smyczki

tf.Tensor klasa tf.Tensor wymaga, aby tensory były „prostokątne” - to znaczy wzdłuż każdej osi każdy element ma ten sam rozmiar. Istnieją jednak wyspecjalizowane typy tensorów, które mogą obsługiwać różne kształty:

Możemy wykonywać podstawowe obliczenia matematyczne na tensorach, w tym dodawanie, mnożenie elementów i mnożenie macierzy.

a = tf.constant([[1, 2],
         [3, 4]])
b = tf.constant([[1, 1],
         [1, 1]]) # Could have also said `tf.ones([2,2])`

print(tf.add(a, b), "\n")
print(tf.multiply(a, b), "\n")
print(tf.matmul(a, b), "\n")
tf.Tensor(
[[2 3]
 [4 5]], shape=(2, 2), dtype=int32) 

tf.Tensor(
[[1 2]
 [3 4]], shape=(2, 2), dtype=int32) 

tf.Tensor(
[[3 3]
 [7 7]], shape=(2, 2), dtype=int32) 


print(a + b, "\n") # element-wise addition
print(a * b, "\n") # element-wise multiplication
print(a @ b, "\n") # matrix multiplication
tf.Tensor(
[[2 3]
 [4 5]], shape=(2, 2), dtype=int32) 

tf.Tensor(
[[1 2]
 [3 4]], shape=(2, 2), dtype=int32) 

tf.Tensor(
[[3 3]
 [7 7]], shape=(2, 2), dtype=int32) 


Tensory są używane we wszystkich rodzajach operacji (ops).

c = tf.constant([[4.0, 5.0], [10.0, 1.0]])

# Find the largest value
print(tf.reduce_max(c))
# Find the index of the largest value
print(tf.argmax(c))
# Compute the softmax
print(tf.nn.softmax(c))
tf.Tensor(10.0, shape=(), dtype=float32)
tf.Tensor([1 0], shape=(2,), dtype=int64)
tf.Tensor(
[[2.6894143e-01 7.3105860e-01]
 [9.9987662e-01 1.2339458e-04]], shape=(2, 2), dtype=float32)

O kształtach

Tensory mają kształty. Niektóre słownictwo:

 • Kształt : długość (liczba elementów) każdego z wymiarów tensora.
 • Ranga : Liczba wymiarów tensora. Skalar ma rząd 0, wektor ma rangę 1, a macierz ma rangę 2.
 • lub wymiar : określony wymiar tensora.
 • Rozmiar : całkowita liczba elementów w tensorze, wektorze kształtu produktu

tf.TensorShape i obiekty tf.TensorShape mają wygodne właściwości umożliwiające dostęp do nich:

rank_4_tensor = tf.zeros([3, 2, 4, 5])
Tensor rzędu 4, kształt: [3, 2, 4, 5]
Kształt tensora jest jak wektor.Tensor 4-osiowy
print("Type of every element:", rank_4_tensor.dtype)
print("Number of dimensions:", rank_4_tensor.ndim)
print("Shape of tensor:", rank_4_tensor.shape)
print("Elements along axis 0 of tensor:", rank_4_tensor.shape[0])
print("Elements along the last axis of tensor:", rank_4_tensor.shape[-1])
print("Total number of elements (3*2*4*5): ", tf.size(rank_4_tensor).numpy())
Type of every element: <dtype: 'float32'>
Number of dimensions: 4
Shape of tensor: (3, 2, 4, 5)
Elements along axis 0 of tensor: 3
Elements along the last axis of tensor: 5
Total number of elements (3*2*4*5): 120

Chociaż indeksy często odnoszą się do osi, należy zawsze śledzić znaczenie każdego z nich. Często osie są uporządkowane od globalnej do lokalnej: najpierw oś wsadowa, następnie wymiary przestrzenne, a na końcu cechy dla każdej lokalizacji. W ten sposób wektory cech są ciągłymi obszarami pamięci.

Typowa kolejność osi
Śledź, czym jest każda oś. Czteroosiowy tensor może mieć postać: Wsad, Szerokość, Wysokość, Freatures

Indeksowanie

Indeksowanie jednoosiowe

TensorFlow przestrzega standardowych reguł indeksowania Pythona, podobnych do indeksowania listy lub ciągu znaków w Pythonie , oraz podstawowych reguł indeksowania NumPy.

 • indeksy zaczynają się od 0
 • indeksy ujemne liczą się wstecz od końca
 • dwukropki, : , są używane do wycinków: start:stop:step
rank_1_tensor = tf.constant([0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34])
print(rank_1_tensor.numpy())
[ 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34]

Indeksowanie skalarem usuwa wymiar:

print("First:", rank_1_tensor[0].numpy())
print("Second:", rank_1_tensor[1].numpy())
print("Last:", rank_1_tensor[-1].numpy())
First: 0
Second: 1
Last: 34

Indeksowanie za pomocą : plasterek zachowuje wymiar:

print("Everything:", rank_1_tensor[:].numpy())
print("Before 4:", rank_1_tensor[:4].numpy())
print("From 4 to the end:", rank_1_tensor[4:].numpy())
print("From 2, before 7:", rank_1_tensor[2:7].numpy())
print("Every other item:", rank_1_tensor[::2].numpy())
print("Reversed:", rank_1_tensor[::-1].numpy())
Everything: [ 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34]
Before 4: [0 1 1 2]
From 4 to the end: [ 3 5 8 13 21 34]
From 2, before 7: [1 2 3 5 8]
Every other item: [ 0 1 3 8 21]
Reversed: [34 21 13 8 5 3 2 1 1 0]

Indeksowanie wieloosiowe

Tensory wyższego rzędu są indeksowane przez przekazywanie wielu indeksów.

Dla każdej osi obowiązują dokładnie te same zasady, co w przypadku jednej osi.

print(rank_2_tensor.numpy())
[[1. 2.]
 [3. 4.]
 [5. 6.]]

Przekazując liczbę całkowitą dla każdego indeksu, wynikiem jest skalar.

# Pull out a single value from a 2-rank tensor
print(rank_2_tensor[1, 1].numpy())
4.0

Indeksowanie można indeksować przy użyciu dowolnej kombinacji liczb całkowitych i wycinków:

# Get row and column tensors
print("Second row:", rank_2_tensor[1, :].numpy())
print("Second column:", rank_2_tensor[:, 1].numpy())
print("Last row:", rank_2_tensor[-1, :].numpy())
print("First item in last column:", rank_2_tensor[0, -1].numpy())
print("Skip the first row:")
print(rank_2_tensor[1:, :].numpy(), "\n")
Second row: [3. 4.]
Second column: [2. 4. 6.]
Last row: [5. 6.]
First item in last column: 2.0
Skip the first row:
[[3. 4.]
 [5. 6.]] 


Oto przykład z tensorem 3-osiowym:

print(rank_3_tensor[:, :, 4])
tf.Tensor(
[[ 4 9]
 [14 19]
 [24 29]], shape=(3, 2), dtype=int32)

Wybór ostatniej funkcji we wszystkich lokalizacjach w każdym przykładzie w partii
Tensor 3x2x5 ze wszystkimi wartościami przy indeksie-4 ostatniej wybranej osi.Wybrane wartości zapakowane w 2-osiowy tensor.

Manipulowanie kształtami

Przekształcenie tensora jest bardzo przydatne.

# Shape returns a `TensorShape` object that shows the size on each dimension
var_x = tf.Variable(tf.constant([[1], [2], [3]]))
print(var_x.shape)
(3, 1)

# You can convert this object into a Python list, too
print(var_x.shape.as_list())
[3, 1]

Możesz przekształcić tensor w nowy kształt. Operacja tf.reshape jest szybka i tania, ponieważ podstawowe dane nie muszą być powielane.

# We can reshape a tensor to a new shape.
# Note that we're passing in a list
reshaped = tf.reshape(var_x, [1, 3])
print(var_x.shape)
print(reshaped.shape)
(3, 1)
(1, 3)

Dane zachowują swój układ w pamięci i tworzony jest nowy tensor o żądanym kształcie wskazującym na te same dane. TensorFlow korzysta z porządkowania pamięci w stylu „row-major”, w którym zwiększanie indeksu znajdującego się najbardziej po prawej stronie odpowiada pojedynczemu krokowi w pamięci.

print(rank_3_tensor)
tf.Tensor(
[[[ 0 1 2 3 4]
 [ 5 6 7 8 9]]

 [[10 11 12 13 14]
 [15 16 17 18 19]]

 [[20 21 22 23 24]
 [25 26 27 28 29]]], shape=(3, 2, 5), dtype=int32)

Jeśli spłaszczysz tensor, możesz zobaczyć, w jakiej kolejności jest on ułożony w pamięci.

# A `-1` passed in the `shape` argument says "Whatever fits".
print(tf.reshape(rank_3_tensor, [-1]))
tf.Tensor(
[ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
 24 25 26 27 28 29], shape=(30,), dtype=int32)

Zwykle jedynymi rozsądnymi zastosowaniami tf.reshape jest łączenie lub dzielenie sąsiednich osi (lub dodawanie / usuwanie 1 s).

W przypadku tego tensora 3x2x5 zmiana kształtu na (3x2) x5 lub 3x (2x5) jest rozsądnym rozwiązaniem, ponieważ plasterki się nie mieszają:

print(tf.reshape(rank_3_tensor, [3*2, 5]), "\n")
print(tf.reshape(rank_3_tensor, [3, -1]))
tf.Tensor(
[[ 0 1 2 3 4]
 [ 5 6 7 8 9]
 [10 11 12 13 14]
 [15 16 17 18 19]
 [20 21 22 23 24]
 [25 26 27 28 29]], shape=(6, 5), dtype=int32) 

tf.Tensor(
[[ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9]
 [10 11 12 13 14 15 16 17 18 19]
 [20 21 22 23 24 25 26 27 28 29]], shape=(3, 10), dtype=int32)

Kilka dobrych zmian.
Tensor 3x2x5Te same dane zostały przekształcone do (3x2) x5Te same dane przekształcone do 3x (2x5)

Przekształcanie będzie „działać” dla każdego nowego kształtu z taką samą całkowitą liczbą elementów, ale nie przyniesie nic pożytecznego, jeśli nie będziesz przestrzegać kolejności osi.

Zamiana osi w tf.reshape nie działa, do tego potrzebny jest tf.transpose .

# Bad examples: don't do this

# You can't reorder axes with reshape.
print(tf.reshape(rank_3_tensor, [2, 3, 5]), "\n") 

# This is a mess
print(tf.reshape(rank_3_tensor, [5, 6]), "\n")

# This doesn't work at all
try:
 tf.reshape(rank_3_tensor, [7, -1])
except Exception as e:
 print(f"{type(e).__name__}: {e}")
tf.Tensor(
[[[ 0 1 2 3 4]
 [ 5 6 7 8 9]
 [10 11 12 13 14]]

 [[15 16 17 18 19]
 [20 21 22 23 24]
 [25 26 27 28 29]]], shape=(2, 3, 5), dtype=int32) 

tf.Tensor(
[[ 0 1 2 3 4 5]
 [ 6 7 8 9 10 11]
 [12 13 14 15 16 17]
 [18 19 20 21 22 23]
 [24 25 26 27 28 29]], shape=(5, 6), dtype=int32) 

InvalidArgumentError: Input to reshape is a tensor with 30 values, but the requested shape requires a multiple of 7 [Op:Reshape]

Niektóre złe przekształcenia.
Nie możesz zmienić kolejności osi, użyj do tego tf.transposeWszystko, co miesza razem fragmenty danych, jest prawdopodobnie złe.Nowy kształt musi dokładnie pasować.

Możesz natknąć się na nie do końca określone kształty. Albo kształt zawiera None (długość wymiaru jest nieznana) albo kształt jest None (ranga tensora jest nieznana).

Z wyjątkiem tf.RaggedTensor , takie kształty będą występować tylko w kontekście symbolicznych interfejsów API budujących wykresy TensorFlow:

Więcej o DTypes

Sprawdzamy tf.Tensor typu danych użyć „s Tensor.dtype nieruchomości.

Podczas tworzenia tf.Tensor z obiektu Pythona możesz opcjonalnie określić typ danych.

Jeśli tego nie zrobisz, TensorFlow wybierze typ danych, który może reprezentować Twoje dane. TensorFlow konwertuje liczby całkowite Pythona na tf.int32 a liczby zmiennoprzecinkowe Pythona na tf.float32 . W przeciwnym razie TensorFlow korzysta z tych samych reguł, których używa NumPy podczas konwersji na tablice.

Możesz przesyłać z typu na tekst.

the_f64_tensor = tf.constant([2.2, 3.3, 4.4], dtype=tf.float64)
the_f16_tensor = tf.cast(the_f64_tensor, dtype=tf.float16)
# Now, cast to an uint8 and lose the decimal precision
the_u8_tensor = tf.cast(the_f16_tensor, dtype=tf.uint8)
print(the_u8_tensor)
tf.Tensor([2 3 4], shape=(3,), dtype=uint8)

Nadawanie

Nadawanie to koncepcja zapożyczona z równoważnej funkcji w NumPy . Krótko mówiąc, w pewnych warunkach mniejsze tensory są „rozciągane” automatycznie, aby dopasować większe tensory podczas wykonywania na nich połączonych operacji.

Najprostszym i najczęstszym przypadkiem jest próba pomnożenia lub dodania tensora do skalara. W takim przypadku nadawany jest skalar, który ma taki sam kształt jak inny argument.

x = tf.constant([1, 2, 3])

y = tf.constant(2)
z = tf.constant([2, 2, 2])
# All of these are the same computation
print(tf.multiply(x, 2))
print(x * y)
print(x * z)
tf.Tensor([2 4 6], shape=(3,), dtype=int32)
tf.Tensor([2 4 6], shape=(3,), dtype=int32)
tf.Tensor([2 4 6], shape=(3,), dtype=int32)

Podobnie wymiary o rozmiarze 1 można rozciągnąć, aby dopasować je do innych argumentów. Oba argumenty można rozciągnąć w tym samym obliczeniu.

W tym przypadku macierz 3x1 jest mnożona elementarnie przez macierz 1x4, aby otrzymać macierz 3x4. Zwróć uwagę, że wiodąca 1 jest opcjonalna: kształt y to [4] .

# These are the same computations
x = tf.reshape(x,[3,1])
y = tf.range(1, 5)
print(x, "\n")
print(y, "\n")
print(tf.multiply(x, y))
tf.Tensor(
[[1]
 [2]
 [3]], shape=(3, 1), dtype=int32) 

tf.Tensor([1 2 3 4], shape=(4,), dtype=int32) 

tf.Tensor(
[[ 1 2 3 4]
 [ 2 4 6 8]
 [ 3 6 9 12]], shape=(3, 4), dtype=int32)

Rozgłoszony dodatek: a [3, 1] razy a [1, 4] daje [3,4]
Dodanie macierzy 3x1 do macierzy 4x1 daje w wyniku macierz 3x4

Oto ta sama operacja bez nadawania:

x_stretch = tf.constant([[1, 1, 1, 1],
             [2, 2, 2, 2],
             [3, 3, 3, 3]])

y_stretch = tf.constant([[1, 2, 3, 4],
             [1, 2, 3, 4],
             [1, 2, 3, 4]])

print(x_stretch * y_stretch) # Again, operator overloading
tf.Tensor(
[[ 1 2 3 4]
 [ 2 4 6 8]
 [ 3 6 9 12]], shape=(3, 4), dtype=int32)

W większości przypadków nadawanie jest wydajne zarówno pod względem czasu, jak i przestrzeni, ponieważ operacja nadawania nigdy nie materializuje rozszerzonych tensorów w pamięci.

Widzisz, jak wygląda nadawanie, używając tf.broadcast_to .

print(tf.broadcast_to(tf.constant([1, 2, 3]), [3, 3]))
tf.Tensor(
[[1 2 3]
 [1 2 3]
 [1 2 3]], shape=(3, 3), dtype=int32)

W przeciwieństwie do operacji matematycznej, na przykład, broadcast_to nie robi nic specjalnego, aby oszczędzać pamięć. Tutaj materializujesz tensor.

Może się to jeszcze bardziej skomplikować. W tej części książki Jake'a VanderPlasa Python Data Science Handbook pokazuje więcej sztuczek nadawczych (ponownie w NumPy).

tf.convert_to_tensor

Większość tf.matmul , takich jak tf.matmul i tf.reshape przyjmuje argumenty klasy tf.Tensor . Jednak zauważysz, że w powyższym przypadku często przekazujemy obiekty Pythona w kształcie tensorów.

Większość operacji, ale nie wszystkie, wywołuje convert_to_tensor w przypadku argumentów innych niż tensor. Istnieje rejestr konwersji, a większość klas obiektów, takich jak ndarray , TensorShape , listy Pythona i tf.Variable zostanie przekonwertowanych automatycznie.

Zobacz tf.register_tensor_conversion_function aby uzyskać więcej informacji, a jeśli masz własny typ, chcesz automatycznie przekształcić go w tensor.

Poszarpane tensory

Tensor ze zmienną liczbą elementów wzdłuż jakiejś osi nazywany jest „postrzępionym”. Użyj tf.ragged.RaggedTensor dla poszarpanych danych.

Na przykład nie można tego przedstawić jako zwykły tensor:

tf.RaggedTensor , kształt: [4, None]
2-osiowy tensor poszarpany, każdy rząd może mieć inną długość.
ragged_list = [
  [0, 1, 2, 3],
  [4, 5],
  [6, 7, 8],
  [9]]
try:
 tensor = tf.constant(ragged_list)
except Exception as e:
 print(f"{type(e).__name__}: {e}")
ValueError: Can't convert non-rectangular Python sequence to Tensor.

Zamiast tego utwórz tf.RaggedTensor za pomocą tf.ragged.constant :

ragged_tensor = tf.ragged.constant(ragged_list)
print(ragged_tensor)
<tf.RaggedTensor [[0, 1, 2, 3], [4, 5], [6, 7, 8], [9]]>

Kształt tf.RaggedTensor zawiera nieznane wymiary:

print(ragged_tensor.shape)
(4, None)

Napinacze strun

tf.string jest dtype , to znaczy możemy reprezentować dane jako ciągi (o zmiennej długości tablicami bajtów) w tensorów.

Łańcuchy są niepodzielne i nie mogą być indeksowane tak, jak napisy w Pythonie. Długość struny nie jest jednym z wymiarów tensora. Zobacz tf.strings aby tf.strings funkcje, tf.strings można nimi manipulować.

Oto skalarny tensor łańcucha:

# Tensors can be strings, too here is a scalar string.
scalar_string_tensor = tf.constant("Gray wolf")
print(scalar_string_tensor)
tf.Tensor(b'Gray wolf', shape=(), dtype=string)

Oraz wektor ciągów:

Wektor strun, kształt: [3,]
Długość struny nie jest jedną z osi tensora.
# If we have three string tensors of different lengths, this is OK.
tensor_of_strings = tf.constant(["Gray wolf",
                 "Quick brown fox",
                 "Lazy dog"])
# Note that the shape is (3,). The string length is not included.
print(tensor_of_strings)
tf.Tensor([b'Gray wolf' b'Quick brown fox' b'Lazy dog'], shape=(3,), dtype=string)

Na powyższym wydruku przedrostek b wskazuje, że tf.string nie jest ciągiem znaków Unicode, ale ciągiem bajtów. Zobacz samouczek Unicode, aby uzyskać więcej informacji na temat pracy z tekstem Unicode w TensorFlow.

Jeśli przekazujesz znaki Unicode, są one zakodowane w formacie UTF-8.

tf.constant("🥳👍")
<tf.Tensor: shape=(), dtype=string, numpy=b'\xf0\x9f\xa5\xb3\xf0\x9f\x91\x8d'>

Niektóre podstawowe funkcje z łańcuchami można znaleźć w tf.strings , w tym tf.strings.split .

# We can use split to split a string into a set of tensors
print(tf.strings.split(scalar_string_tensor, sep=" "))
tf.Tensor([b'Gray' b'wolf'], shape=(2,), dtype=string)

# ...but it turns into a `RaggedTensor` if we split up a tensor of strings,
# as each string might be split into a different number of parts.
print(tf.strings.split(tensor_of_strings))
<tf.RaggedTensor [[b'Gray', b'wolf'], [b'Quick', b'brown', b'fox'], [b'Lazy', b'dog']]>

Trzy struny podzielone, kształt: [3, None]
Dzielenie wielu ciągów zwraca tf.RaggedTensor

Oraz tf.string.to_number :

text = tf.constant("1 10 100")
print(tf.strings.to_number(tf.strings.split(text, " ")))
tf.Tensor([ 1. 10. 100.], shape=(3,), dtype=float32)

Chociaż nie można użyć tf.cast do przekształcenia tensora łańcucha w liczby, można go przekonwertować na bajty, a następnie na liczby.

byte_strings = tf.strings.bytes_split(tf.constant("Duck"))
byte_ints = tf.io.decode_raw(tf.constant("Duck"), tf.uint8)
print("Byte strings:", byte_strings)
print("Bytes:", byte_ints)
Byte strings: tf.Tensor([b'D' b'u' b'c' b'k'], shape=(4,), dtype=string)
Bytes: tf.Tensor([ 68 117 99 107], shape=(4,), dtype=uint8)

# Or split it up as unicode and then decode it
unicode_bytes = tf.constant("アヒル 🦆")
unicode_char_bytes = tf.strings.unicode_split(unicode_bytes, "UTF-8")
unicode_values = tf.strings.unicode_decode(unicode_bytes, "UTF-8")

print("\nUnicode bytes:", unicode_bytes)
print("\nUnicode chars:", unicode_char_bytes)
print("\nUnicode values:", unicode_values)

Unicode bytes: tf.Tensor(b'\xe3\x82\xa2\xe3\x83\x92\xe3\x83\xab \xf0\x9f\xa6\x86', shape=(), dtype=string)

Unicode chars: tf.Tensor([b'\xe3\x82\xa2' b'\xe3\x83\x92' b'\xe3\x83\xab' b' ' b'\xf0\x9f\xa6\x86'], shape=(5,), dtype=string)

Unicode values: tf.Tensor([ 12450 12498 12523   32 129414], shape=(5,), dtype=int32)

Typ tf.string jest używany dla wszystkich nieprzetworzonych danych bajtów w TensorFlow. Moduł tf.io zawiera funkcje do konwersji danych do iz bajtów, w tym dekodowania obrazów i analizowania plików csv.

Rzadkie tensory

Czasami dane są rzadkie, jak bardzo szeroka przestrzeń do osadzania. TensorFlow obsługuje tf.sparse.SparseTensor i powiązane operacje w celu wydajnego przechowywania rzadkich danych.

A tf.SparseTensor , kształt: [3, 4]
Siatka 3x4 z wartościami tylko w dwóch komórkach.
# Sparse tensors store values by index in a memory-efficient manner
sparse_tensor = tf.sparse.SparseTensor(indices=[[0, 0], [1, 2]],
                    values=[1, 2],
                    dense_shape=[3, 4])
print(sparse_tensor, "\n")

# We can convert sparse tensors to dense
print(tf.sparse.to_dense(sparse_tensor))
SparseTensor(indices=tf.Tensor(
[[0 0]
 [1 2]], shape=(2, 2), dtype=int64), values=tf.Tensor([1 2], shape=(2,), dtype=int32), dense_shape=tf.Tensor([3 4], shape=(2,), dtype=int64)) 

tf.Tensor(
[[1 0 0 0]
 [0 0 2 0]
 [0 0 0 0]], shape=(3, 4), dtype=int32)