Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

Wprowadzenie do zmiennych

Zobacz na TensorFlow.org Uruchom w Google Colab Wyświetl źródło na GitHub Pobierz notatnik

Zmienna TensorFlow jest zalecanym sposobem reprezentowania wspólne, stan trwały twoje manipuluje programu. Ten przewodnik omawia sposób tworzenia, aktualizacji i zarządzania wystąpień tf.Variable w TensorFlow.

Zmienne są tworzone i śledzone przez tf.Variable klasie. tf.Variable oznacza tensor, którego wartość może być zmieniana poprzez uruchomienie ops na nim. Poszczególne operacje umożliwiają odczytywanie i modyfikowanie wartości tego tensora. Wyższy poziom biblioteki jak tf.keras używać tf.Variable do sklepu parametrów modelu.

Ustawiać

W tym notatniku omówiono zmienne rozmieszczenie. Jeśli chcesz zobaczyć, na jakim urządzeniu są umieszczone Twoje zmienne, odkomentuj tę linię.

import tensorflow as tf

# Uncomment to see where your variables get placed (see below)
# tf.debugging.set_log_device_placement(True)

Utwórz zmienną

Aby utworzyć zmienną, podaj wartość początkową. tf.Variable będą miały taką samą dtype jako wartość inicjalizacji.

my_tensor = tf.constant([[1.0, 2.0], [3.0, 4.0]])
my_variable = tf.Variable(my_tensor)

# Variables can be all kinds of types, just like tensors
bool_variable = tf.Variable([False, False, False, True])
complex_variable = tf.Variable([5 + 4j, 6 + 1j])

A wygląda zmienna i działa jak tensora, aw rzeczywistości jest strukturą danych poparta tf.Tensor . Jak tensorów, mają dtype oraz kształt i mogą być eksportowane do NumPy.

print("Shape: ", my_variable.shape)
print("DType: ", my_variable.dtype)
print("As NumPy: ", my_variable.numpy())
Shape: (2, 2)
DType: <dtype: 'float32'>
As NumPy: [[1. 2.]
 [3. 4.]]

Większość operacji tensorowych działa na zmiennych zgodnie z oczekiwaniami, chociaż zmiennych nie można zmieniać.

print("A variable:", my_variable)
print("\nViewed as a tensor:", tf.convert_to_tensor(my_variable))
print("\nIndex of highest value:", tf.argmax(my_variable))

# This creates a new tensor; it does not reshape the variable.
print("\nCopying and reshaping: ", tf.reshape(my_variable, [1,4]))
A variable: <tf.Variable 'Variable:0' shape=(2, 2) dtype=float32, numpy=
array([[1., 2.],
    [3., 4.]], dtype=float32)>

Viewed as a tensor: tf.Tensor(
[[1. 2.]
 [3. 4.]], shape=(2, 2), dtype=float32)

Index of highest value: tf.Tensor([1 1], shape=(2,), dtype=int64)

Copying and reshaping: tf.Tensor([[1. 2. 3. 4.]], shape=(1, 4), dtype=float32)

Jak wspomniano powyżej, zmienne są wspierane przez tensory. Można przypisać tensor użyciu tf.Variable.assign . Wywołanie assign nie (zazwyczaj) przeznaczyć nowy tensor; zamiast tego używana jest ponownie istniejąca pamięć tensora.

a = tf.Variable([2.0, 3.0])
# This will keep the same dtype, float32
a.assign([1, 2]) 
# Not allowed as it resizes the variable: 
try:
 a.assign([1.0, 2.0, 3.0])
except Exception as e:
 print(f"{type(e).__name__}: {e}")
ValueError: Cannot assign to variable Variable:0 due to variable shape (2,) and value shape (3,) are incompatible

Jeśli używasz zmiennej, takiej jak tensor w operacjach, zwykle będziesz operować na tensorze zapasowym.

Tworzenie nowych zmiennych z istniejących zmiennych duplikuje tensory zapasowe. Dwie zmienne nie będą współdzielić tej samej pamięci.

a = tf.Variable([2.0, 3.0])
# Create b based on the value of a
b = tf.Variable(a)
a.assign([5, 6])

# a and b are different
print(a.numpy())
print(b.numpy())

# There are other versions of assign
print(a.assign_add([2,3]).numpy()) # [7. 9.]
print(a.assign_sub([7,9]).numpy()) # [0. 0.]
[5. 6.]
[2. 3.]
[7. 9.]
[0. 0.]

Cykle życia, nazewnictwo i oglądanie

Python w TensorFlow opartym tf.Variable instancji mają taki sam cykl jak inne obiekty Pythona. Gdy nie ma odwołań do zmiennej, jest ona automatycznie zwalniana.

Zmienne można również nazywać, co może pomóc w ich śledzeniu i debugowaniu. Możesz nadać dwóm zmiennym tę samą nazwę.

# Create a and b; they will have the same name but will be backed by
# different tensors.
a = tf.Variable(my_tensor, name="Mark")
# A new variable with the same name, but different value
# Note that the scalar add is broadcast
b = tf.Variable(my_tensor + 1, name="Mark")

# These are elementwise-unequal, despite having the same name
print(a == b)
tf.Tensor(
[[False False]
 [False False]], shape=(2, 2), dtype=bool)

Nazwy zmiennych są zachowywane podczas zapisywania i ładowania modeli. Domyślnie zmienne w modelach automatycznie uzyskują unikalne nazwy zmiennych, więc nie musisz przypisywać ich samodzielnie, chyba że chcesz.

Chociaż zmienne są ważne dla różnicowania, niektóre zmienne nie będą musiały być różnicowane. Można wyłączyć gradientów dla zmiennej poprzez ustawienie trainable na false w stworzeniu. Przykładem zmiennej, która nie wymagałaby gradientów, jest treningowy licznik kroków.

step_counter = tf.Variable(1, trainable=False)

Umieszczanie zmiennych i tensorów

Dla lepszej wydajności, TensorFlow będzie próbował tensorów i zmiennych miejsce na najszybszym urządzeniem kompatybilnym z dtype . Oznacza to, że większość zmiennych jest umieszczana na GPU, jeśli jest dostępna.

Możesz to jednak zmienić. W tym fragmencie umieść tensor zmiennoprzecinkowy i zmienną na procesorze, nawet jeśli dostępny jest procesor graficzny. Po włączeniu rejestrowania umieszczania urządzenia (patrz Ustawienia ), można zobaczyć, gdzie zmienna jest umieszczony.

Jeśli uruchomisz ten notatnik na różnych backendach z procesorem graficznym i bez, zobaczysz inne rejestrowanie. Należy pamiętać, że umieszczenie urządzenia rejestrującego musi być włączone na początku sesji.

with tf.device('CPU:0'):

 # Create some tensors
 a = tf.Variable([[1.0, 2.0, 3.0], [4.0, 5.0, 6.0]])
 b = tf.constant([[1.0, 2.0], [3.0, 4.0], [5.0, 6.0]])
 c = tf.matmul(a, b)

print(c)
tf.Tensor(
[[22. 28.]
 [49. 64.]], shape=(2, 2), dtype=float32)

Możliwe jest ustawienie położenia zmiennej lub tensora na jednym urządzeniu i wykonanie obliczeń na innym urządzeniu. Wprowadzi to opóźnienie, ponieważ dane muszą być kopiowane między urządzeniami.

Możesz to jednak zrobić, jeśli masz wielu procesów roboczych GPU, ale potrzebujesz tylko jednej kopii zmiennych.

with tf.device('CPU:0'):
 a = tf.Variable([[1.0, 2.0, 3.0], [4.0, 5.0, 6.0]])
 b = tf.Variable([[1.0, 2.0, 3.0]])

with tf.device('GPU:0'):
 # Element-wise multiply
 k = a * b

print(k)
tf.Tensor(
[[ 1. 4. 9.]
 [ 4. 10. 18.]], shape=(2, 3), dtype=float32)

Więcej informacji na temat szkoleń rozproszonego, zobacz nasz przewodnik .

Następne kroki

Aby zrozumieć, jak zmienne są zazwyczaj używane, zobacz nasz przewodnik na temat automatycznego różnicowania .