Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

TensorFlow Hub là một thư viện cho các mô-đun học máy có thể tái sử dụng.

 !pip install "tensorflow_hub>=0.6.0"
 !pip install "tensorflow>=2.0.0"

 import tensorflow as tf
 import tensorflow_hub as hub

 module_url = "https://tfhub.dev/google/nnlm-en-dim128/2"
 embed = hub.KerasLayer(module_url)
 embeddings = embed(["A long sentence.", "single-word",
           "http://example.com"])
 print(embeddings.shape) #(3,128)
TensorFlow Hub là một thư viện để xuất bản, khám phá và tiêu thụ các phần có thể tái sử dụng của các mô hình học máy. Một mô-đun là một phần độc lập của biểu đồ TensorFlow, cùng với trọng lượng và tài sản của nó, có thể được sử dụng lại qua các nhiệm vụ khác nhau trong một quy trình được gọi là học chuyển. Học chuyển có thể:
 • Huấn luyện một mô hình với bộ dữ liệu nhỏ hơn,
 • Cải thiện khái quát hóa, và
 • Tăng tốc độ đào tạo.