Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

TensorFlow Hub

TensorFlow Hub là một kho lưu trữ và thư viện cho học máy tái sử dụng. Các tfhub.dev kho cung cấp nhiều mô hình pre-đào tạo: embeddings văn bản, các mô hình phân loại hình ảnh, và nhiều hơn nữa. Các tensorflow_hub thư viện cho phép bạn tải về và tái sử dụng chúng trong chương trình TensorFlow của bạn với một số tiền tối thiểu của mã.

Bắt đầu với TensorFlow Hub: