TensorFlow Hub

TensorFlow Hub là một kho lưu trữ và thư viện mở để máy học có thể tái sử dụng. Các tfhub.dev kho cung cấp nhiều mô hình pre-đào tạo: embeddings văn bản, các mô hình phân loại hình ảnh, TF.js / mô hình TFLite và nhiều hơn nữa. Kho được mở cho người đóng góp cộng đồng .

Các tensorflow_hub thư viện cho phép bạn tải về và tái sử dụng chúng trong chương trình TensorFlow của bạn với một số tiền tối thiểu của mã.

import tensorflow_hub as hub

model = hub.KerasLayer("https://tfhub.dev/google/nnlm-en-dim128/2")
embeddings = model(["The rain in Spain.", "falls",
          "mainly", "In the plain!"])

print(embeddings.shape) #(4,128)

Bước tiếp theo