Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

Kéo căng I / O

import tensorflow as tf
import tensorflow.io as tfio
path = tf.keras.utils.get_file('setero.wav', 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ef/Bach_C_minor_Passacaglia_variation_with_ostinato_in_treble.wav')

# Open the file as a `tf.data.Dataset`
audio_ds = tfio.IODataset.from_audio(path)
# => <AudioIODataset shapes: (2,), types: tf.int16>

# Or as a virtual Tensor that loads what's needed.
audio_io = tfio.IOTensor.from_audio(path)
# =>  <AudioIOTensor: spec=TensorSpec(shape=(880640, 2), dtype=tf.int16, name=None), rate=44100>
slice = audio_io[:1024]

TensorFlow I / O là một tập hợp các hệ thống tệp và định dạng tệp không có sẵn trong hỗ trợ tích hợp của TensorFlow.

Nó cung cấp thêm dữ liệu bổ sung, phát trực tuyến và mở rộng hệ thống tệp và được duy trì bởi TensorFlow SIG-IO.