Cảm ơn bạn đã theo dõi Google I/O. Xem tất cả các phiên theo yêu cầu Xem theo yêu cầu

TensorFlow I / O

import tensorflow as tf
import tensorflow_io as tfio
path = tf.keras.utils.get_file('setero.wav', 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ef/Bach_C_minor_Passacaglia_variation_with_ostinato_in_treble.wav')

# Open the file as a `tf.data.Dataset`
audio_ds = tfio.IODataset.from_audio(path)
# => <AudioIODataset shapes: (2,), types: tf.int16>

# Or as a virtual Tensor that loads what's needed.
audio_io = tfio.IOTensor.from_audio(path)
# =>  <AudioIOTensor: spec=TensorSpec(shape=(880640, 2), dtype=tf.int16, name=None), rate=44100>
slice = audio_io[:1024]

TensorFlow I/O là tập hợp các hệ thống tệp và định dạng tệp không có sẵn trong hỗ trợ tích hợp sẵn của TensorFlow.

Nó cung cấp các tiện ích mở rộng Bộ dữ liệu, phát trực tuyến và hệ thống tệp bổ sung hữu ích và được duy trì bởi TensorFlow SIG-IO .