TensorFlow I / O

import tensorflow as tf
import tensorflow_io as tfio
path = tf.keras.utils.get_file('setero.wav', 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ef/Bach_C_minor_Passacaglia_variation_with_ostinato_in_treble.wav')

# Open the file as a `tf.data.Dataset`
audio_ds = tfio.IODataset.from_audio(path)
# => <AudioIODataset shapes: (2,), types: tf.int16>

# Or as a virtual Tensor that loads what's needed.
audio_io = tfio.IOTensor.from_audio(path)
# =>  <AudioIOTensor: spec=TensorSpec(shape=(880640, 2), dtype=tf.int16, name=None), rate=44100>
slice = audio_io[:1024]

TensorFlow I / O là một tập hợp các hệ thống tệp và định dạng tệp không có sẵn trong hỗ trợ tích hợp của TensorFlow.

Nó cung cấp các tập dữ liệu bổ sung, phát trực tuyến và các phần mở rộng hệ thống tệp bổ sung, và được duy trì bởi TensorFlow SIG-IO.