TensorFlow I / O
TensorFlow I / O là một gói mở rộng của Tensorflow, bao gồm hỗ trợ io cho một bộ sưu tập các hệ thống tệp và định dạng tệp không có sẵn trong hỗ trợ tích hợp của TensorFlow. Tích hợp với nhiều hệ thống và nhà cung cấp đám mây bao gồm (nhưng không giới hạn):

  • Prometheus
  • Apache Kafka
  • Apache Ignite
  • Google Cloud BigQuery
  • Google Cloud PubSub
  • AWS Kinesis
  • Bộ nhớ Microsoft Azure
  • Alibaba Cloud OSS, v.v.

Cộng đồng

Thêm thông tin

Giấy phép

Giấy phép Apache 2.0