DataType

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.
public Final enum DataType

Đại diện cho loại phần tử trong TensorFlow Lite Tensor dưới dạng một enum.

Phương thức kế thừa

Giá trị Enum

công khai tĩnh cuối cùng DataType BOOL

Bool.

công khai tĩnh cuối cùng DataType FLOAT32

Dấu chấm động chính xác đơn 32-bit.

công khai tĩnh cuối cùng DataType INT16

Số nguyên có dấu 16 bit.

công khai tĩnh cuối cùng DataType INT32

Số nguyên có dấu 32 bit.

công khai tĩnh cuối cùng DataType INT64

Số nguyên có dấu 64-bit.

công khai tĩnh cuối cùng DataType INT8

Số nguyên có dấu 8 bit.

Loại dữ liệu cuối cùng tĩnh công khai STRING

Dây.

công khai tĩnh cuối cùng DataType UINT8

Số nguyên không dấu 8 bit.