QaAnswer.Pos

lớp tĩnh công khai QaAnswer.Pos

Thông tin vị trí của câu trả lời liên quan đến ngữ cảnh. Nó có thể sắp xếp theo thứ tự giảm dần dựa trên logit.

Lĩnh vực

int công khai kết thúc
phao công cộng đăng nhập
int công khai bắt đầu

Nhà xây dựng công cộng

Pos (int bắt đầu, int kết thúc, float logit)

Phương pháp công khai

int

Phương pháp kế thừa

Lĩnh vực

mục đích công khai

nhật ký thả nổi công cộng

bắt đầu int công khai

Nhà xây dựng công cộng

Pos công khai (int start, int end, float logit)

Thông số
bắt đầu
kết thúc
đăng nhập

Phương pháp công khai

int công khai so sánhTo ( QaAnswer.Pos other)

Thông số
khác