BaseVisionTaskApi.InferenceProvider

giao diện tĩnh công cộng BaseVisionTaskApi.InferenceProvider

Cú pháp đường để chạy các tác vụ thị giác với FrameBuffer và các tùy chọn xử lý hình ảnh.

Phương pháp công khai

trừu tượng T
chạy (frameBufferHandle dài, chiều rộng int, chiều cao int, tùy chọn ImageProcessingOptions )

Phương pháp công khai

Chạy T trừu tượng công khai (frameBufferHandle dài, chiều rộng int, chiều cao int, tùy chọn ImageProcessingOptions )

Thông số
khungBufferHandle
chiều rộng
chiều cao
tùy chọn