Studium przypadku Pandas DataFrame to Fairness Indicators

Zobacz na TensorFlow.org Uruchom w Google Colab Wyświetl w serwisie GitHub Pobierz notatnik

Omówienie studium przypadku

W tym studium przypadku zastosujemy TensorFlow Model Analysis and Fairness Indicators do oceny danych przechowywanych jako Pandas DataFrame, gdzie każdy wiersz zawiera etykiety prawdziwości gruntu, różne funkcje i prognozę modelu. Pokażemy, jak ten przepływ pracy można wykorzystać do wykrycia potencjalnych problemów związanych z uczciwością, niezależnie od ramy używanej do konstruowania i trenowania modelu. Podobnie jak w tym studium przypadku, możemy analizować wyniki z dowolnego środowiska uczenia maszynowego (np. TensorFlow, JAX itp.) Po ich przekonwertowaniu na ramkę danych Pandas.

W tym ćwiczeniu wykorzystamy model Deep Neural Network (DNN), który został opracowany w studium przypadku Shape Constraints for Ethics with Tensorflow Lattice z wykorzystaniem zestawu danych Law School Admissions Council (LSAC). Ten klasyfikator próbuje przewidzieć, czy student przejdzie poprzeczkę, na podstawie wyniku testu wstępnego do szkoły prawniczej (LSAT) i licencjackich GPA. Ten klasyfikator próbuje przewidzieć, czy uczeń przejdzie poprzeczkę, na podstawie ich wyniku LSAT i licencjackich GPA.

Zestaw danych LSAC

Zbiór danych wykorzystany w tym studium przypadku został pierwotnie zebrany do badania o nazwie „ Krajowe badanie pasaży podłużnych LSAC. Seria raportów badawczych LSAC ”autorstwa Lindy Wightman w 1998 r. Zestaw danych jest obecnie przechowywany tutaj .

 • dnn_bar_pass_prediction : prognoza LSAT z modelu DNN.
 • płeć : płeć ucznia.
 • lsat : ocena LSAT otrzymana przez studenta.
 • pass_bar : naziemna etykieta prawdy wskazująca, czy uczeń ostatecznie zdał poprzeczkę, czy nie.
 • rasa : Rasa ucznia.
 • ugpa : licencjackie GPA dla studentów.
!pip install -q -U pip==20.2

!pip install -q -U \
 tensorflow-model-analysis==0.30.0 \
 tensorflow-data-validation==0.30.0 \
 tfx-bsl==0.30.0

Importowanie wymaganych pakietów:

import os
import tempfile
import pandas as pd
import six.moves.urllib as urllib
import pprint

import tensorflow_model_analysis as tfma
from google.protobuf import text_format

import tensorflow as tf
tf.compat.v1.enable_v2_behavior()

Pobierz dane i zapoznaj się z początkowym zestawem danych.

# Download the LSAT dataset and setup the required filepaths.
_DATA_ROOT = tempfile.mkdtemp(prefix='lsat-data')
_DATA_PATH = 'https://storage.googleapis.com/lawschool_dataset/bar_pass_prediction.csv'
_DATA_FILEPATH = os.path.join(_DATA_ROOT, 'bar_pass_prediction.csv')

data = urllib.request.urlopen(_DATA_PATH)

_LSAT_DF = pd.read_csv(data)

# To simpliy the case study, we will only use the columns that will be used for
# our model.
_COLUMN_NAMES = [
 'dnn_bar_pass_prediction',
 'gender',
 'lsat',
 'pass_bar',
 'race1',
 'ugpa',
]

_LSAT_DF.dropna()
_LSAT_DF['gender'] = _LSAT_DF['gender'].astype(str)
_LSAT_DF['race1'] = _LSAT_DF['race1'].astype(str)
_LSAT_DF = _LSAT_DF[_COLUMN_NAMES]

_LSAT_DF.head()

Skonfiguruj wskaźniki uczciwości.

Istnieje kilka parametrów, które należy wziąć pod uwagę, używając wskaźników uczciwości z ramką DataFrame

 • Twoja wejściowa ramka DataFrame musi zawierać kolumnę prognozy i kolumnę z etykietą z modelu. Domyślnie wskaźniki uczciwości będą szukać kolumny prediction nazwie prediction i kolumny label nazwie label w ramce DataFrame.

  • Jeśli żadna z tych wartości nie zostanie znaleziona, zostanie zgłoszony KeyError.
 • Oprócz DataFrame musisz również dołączyć eval_config który powinien zawierać metryki do obliczenia, wycinki do obliczania metryk oraz nazwy kolumn, na przykład etykiety i prognozy.

  • metrics_specs ustawi metryki do obliczenia. W FairnessIndicators metryczne będą wymagane do renderowania metryki uczciwości i można zobaczyć listę dodatkowych opcjonalnych metryk tutaj .

  • slicing_specs to opcjonalny parametr slicing_specs do określenia funkcji, którą chcesz zbadać. W tym studium przypadku race1 jest używany, jednak można również ustawić tę wartość na inną funkcję (na przykład płeć w kontekście tej ramki DataFrame). Jeśli slicing_specs nie zostanie podany, zostaną uwzględnione wszystkie funkcje.

  • Jeśli ramka DataFrame zawiera etykietę lub kolumnę prognozy, która różni się od domyślnej prediction lub label , możesz skonfigurować parametry label_key i prediction_key na nową wartość.

 • Jeśli output_path nie zostanie określona, ​​zostanie utworzony katalog tymczasowy.

# Specify Fairness Indicators in eval_config.
eval_config = text_format.Parse("""
 model_specs {
  prediction_key: 'dnn_bar_pass_prediction',
  label_key: 'pass_bar'
 }
 metrics_specs {
  metrics {class_name: "AUC"}
  metrics {
   class_name: "FairnessIndicators"
   config: '{"thresholds": [0.50, 0.90]}'
  }
 }
 slicing_specs {
  feature_keys: 'race1'
 }
 slicing_specs {}
 """, tfma.EvalConfig())

# Run TensorFlow Model Analysis.
eval_result = tfma.analyze_raw_data(
 data=_LSAT_DF,
 eval_config=eval_config,
 output_path=_DATA_ROOT)
WARNING:apache_beam.runners.interactive.interactive_environment:Dependencies required for Interactive Beam PCollection visualization are not available, please use: `pip install apache-beam[interactive]` to install necessary dependencies to enable all data visualization features.
WARNING:apache_beam.io.tfrecordio:Couldn't find python-snappy so the implementation of _TFRecordUtil._masked_crc32c is not as fast as it could be.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow_model_analysis/writers/metrics_plots_and_validations_writer.py:113: tf_record_iterator (from tensorflow.python.lib.io.tf_record) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use eager execution and: 
`tf.data.TFRecordDataset(path)`
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow_model_analysis/writers/metrics_plots_and_validations_writer.py:113: tf_record_iterator (from tensorflow.python.lib.io.tf_record) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use eager execution and: 
`tf.data.TFRecordDataset(path)`

Poznaj wydajność modelu dzięki wskaźnikom uczciwości.

Po uruchomieniu wskaźników uczciwości możemy wizualizować różne metryki, które wybraliśmy do analizy wydajności naszych modeli. W tym studium przypadku uwzględniliśmy wskaźniki uczciwości i arbitralnie wybrane AUC.

Kiedy po raz pierwszy spojrzymy na ogólne AUC dla każdego wycinka wyścigu, możemy zauważyć niewielką rozbieżność w wydajności modelu, ale nic, co jest prawdopodobnie alarmujące.

 • Azjatyckie : 0,58
 • Czarny : 0,58
 • Hiszpanie : 0,58
 • Inne : 0,64
 • Biały : 0,6

Jednak gdy spojrzymy na fałszywie ujemne wskaźniki w podziale na rasę, nasz model ponownie nieprawidłowo przewiduje prawdopodobieństwo, że użytkownik przekroczy poprzeczkę z różnym współczynnikiem i tym razem robi to bardzo często.

 • Azjatyckie : 0,01
 • Czarny : 0,05
 • Hiszpanie : 0,02
 • Inne : 0,01
 • Biały : 0,01

Przede wszystkim różnica między czarnymi i białymi uczniami wynosi około 380%, co oznacza, że ​​nasz model jest prawie czterokrotnie bardziej skłonny do błędnego przewidywania, że ​​czarny uczeń nie przejdzie poprzeczki niż młody uczeń. Gdybyśmy kontynuowali ten wysiłek, praktykujący mógłby wykorzystać te wyniki jako sygnał, że powinien poświęcić więcej czasu na upewnienie się, że ich model działa dobrze dla ludzi ze wszystkich środowisk.

# Render Fairness Indicators.
tfma.addons.fairness.view.widget_view.render_fairness_indicator(eval_result)
FairnessIndicatorViewer(slicingMetrics=[{'sliceValue': 'Overall', 'slice': 'Overall', 'metrics': {'auc': {'dou…

tfma.EvalResult

Obiekt eval_result , wyrenderowany powyżej w render_fairness_indicator() , ma własne API, które może być użyte do wczytywania wyników TFMA do twoich programów.

get_slice_names() i get_metric_names()

Aby uzyskać oszacowane wycinki i metryki, możesz użyć odpowiednich funkcji.

pp = pprint.PrettyPrinter()

print("Slices:")
pp.pprint(eval_result.get_slice_names())
print("\nMetrics:")
pp.pprint(eval_result.get_metric_names())
Slices:
[(),
 (('race1', 'white'),),
 (('race1', 'hisp'),),
 (('race1', 'asian'),),
 (('race1', 'black'),),
 (('race1', 'nan'),),
 (('race1', 'other'),)]

Metrics:
['fairness_indicators_metrics/negative_rate@0.9',
 'fairness_indicators_metrics/true_negative_rate@0.5',
 'fairness_indicators_metrics/false_positive_rate@0.9',
 'fairness_indicators_metrics/false_discovery_rate@0.9',
 'fairness_indicators_metrics/false_positive_rate@0.5',
 'auc',
 'fairness_indicators_metrics/false_discovery_rate@0.5',
 'fairness_indicators_metrics/false_omission_rate@0.9',
 'fairness_indicators_metrics/false_omission_rate@0.5',
 'fairness_indicators_metrics/true_positive_rate@0.5',
 'fairness_indicators_metrics/positive_rate@0.9',
 'fairness_indicators_metrics/false_negative_rate@0.9',
 'fairness_indicators_metrics/negative_rate@0.5',
 'fairness_indicators_metrics/true_positive_rate@0.9',
 'fairness_indicators_metrics/true_negative_rate@0.9',
 'fairness_indicators_metrics/false_negative_rate@0.5',
 'fairness_indicators_metrics/positive_rate@0.5']

get_metrics_for_slice() i get_metrics_for_all_slices()

Jeśli chcesz uzyskać metryki dla konkretnego wycinka, możesz użyć get_metrics_for_slice() . Zwraca słownik mapujący nazwy metryk na wartości metryki .

baseline_slice = ()
black_slice = (('race1', 'black'),)

print("Baseline metric values:")
pp.pprint(eval_result.get_metrics_for_slice(baseline_slice))
print("Black metric values:")
pp.pprint(eval_result.get_metrics_for_slice(black_slice))
Baseline metric values:
{'auc': {'doubleValue': 0.6286112666130066},
 'fairness_indicators_metrics/false_discovery_rate@0.5': {'doubleValue': 0.052173524948674464},
 'fairness_indicators_metrics/false_discovery_rate@0.9': {'doubleValue': 0.0502241746297722},
 'fairness_indicators_metrics/false_negative_rate@0.5': {'doubleValue': 4.7085412939071474e-05},
 'fairness_indicators_metrics/false_negative_rate@0.9': {'doubleValue': 0.012524719841793012},
 'fairness_indicators_metrics/false_omission_rate@0.5': {'doubleValue': 1.0},
 'fairness_indicators_metrics/false_omission_rate@0.9': {'doubleValue': 0.8159509202453987},
 'fairness_indicators_metrics/false_positive_rate@0.5': {'doubleValue': 1.0},
 'fairness_indicators_metrics/false_positive_rate@0.9': {'doubleValue': 0.9486740804106074},
 'fairness_indicators_metrics/negative_rate@0.5': {'doubleValue': 4.462891060829205e-05},
 'fairness_indicators_metrics/negative_rate@0.9': {'doubleValue': 0.014549024858303209},
 'fairness_indicators_metrics/positive_rate@0.5': {'doubleValue': 0.9999553710893917},
 'fairness_indicators_metrics/positive_rate@0.9': {'doubleValue': 0.9854509751416968},
 'fairness_indicators_metrics/true_negative_rate@0.5': {'doubleValue': 0.0},
 'fairness_indicators_metrics/true_negative_rate@0.9': {'doubleValue': 0.05132591958939264},
 'fairness_indicators_metrics/true_positive_rate@0.5': {'doubleValue': 0.9999529145870609},
 'fairness_indicators_metrics/true_positive_rate@0.9': {'doubleValue': 0.987475280158207} }
Black metric values:
{'auc': {'doubleValue': 0.5779293775558472},
 'fairness_indicators_metrics/false_discovery_rate@0.5': {'doubleValue': 0.22189128816083395},
 'fairness_indicators_metrics/false_discovery_rate@0.9': {'doubleValue': 0.21048451151707703},
 'fairness_indicators_metrics/false_negative_rate@0.5': {'doubleValue': 0.0},
 'fairness_indicators_metrics/false_negative_rate@0.9': {'doubleValue': 0.04880382775119617},
 'fairness_indicators_metrics/false_omission_rate@0.5': {'doubleValue': 'NaN'},
 'fairness_indicators_metrics/false_omission_rate@0.9': {'doubleValue': 0.6071428571428571},
 'fairness_indicators_metrics/false_positive_rate@0.5': {'doubleValue': 1.0},
 'fairness_indicators_metrics/false_positive_rate@0.9': {'doubleValue': 0.889261744966443},
 'fairness_indicators_metrics/negative_rate@0.5': {'doubleValue': 0.0},
 'fairness_indicators_metrics/negative_rate@0.9': {'doubleValue': 0.06254653760238273},
 'fairness_indicators_metrics/positive_rate@0.5': {'doubleValue': 1.0},
 'fairness_indicators_metrics/positive_rate@0.9': {'doubleValue': 0.9374534623976173},
 'fairness_indicators_metrics/true_negative_rate@0.5': {'doubleValue': 0.0},
 'fairness_indicators_metrics/true_negative_rate@0.9': {'doubleValue': 0.11073825503355705},
 'fairness_indicators_metrics/true_positive_rate@0.5': {'doubleValue': 1.0},
 'fairness_indicators_metrics/true_positive_rate@0.9': {'doubleValue': 0.9511961722488038} }

Jeśli chcesz uzyskać metryki dla wszystkich wycinków, get_metrics_for_all_slices() zwraca słownik mapujący każdy wycinek na odpowiadający mu get_metrics_for_slices(slice) .

pp.pprint(eval_result.get_metrics_for_all_slices())
{(): {'auc': {'doubleValue': 0.6286112666130066},
   'fairness_indicators_metrics/false_discovery_rate@0.5': {'doubleValue': 0.052173524948674464},
   'fairness_indicators_metrics/false_discovery_rate@0.9': {'doubleValue': 0.0502241746297722},
   'fairness_indicators_metrics/false_negative_rate@0.5': {'doubleValue': 4.7085412939071474e-05},
   'fairness_indicators_metrics/false_negative_rate@0.9': {'doubleValue': 0.012524719841793012},
   'fairness_indicators_metrics/false_omission_rate@0.5': {'doubleValue': 1.0},
   'fairness_indicators_metrics/false_omission_rate@0.9': {'doubleValue': 0.8159509202453987},
   'fairness_indicators_metrics/false_positive_rate@0.5': {'doubleValue': 1.0},
   'fairness_indicators_metrics/false_positive_rate@0.9': {'doubleValue': 0.9486740804106074},
   'fairness_indicators_metrics/negative_rate@0.5': {'doubleValue': 4.462891060829205e-05},
   'fairness_indicators_metrics/negative_rate@0.9': {'doubleValue': 0.014549024858303209},
   'fairness_indicators_metrics/positive_rate@0.5': {'doubleValue': 0.9999553710893917},
   'fairness_indicators_metrics/positive_rate@0.9': {'doubleValue': 0.9854509751416968},
   'fairness_indicators_metrics/true_negative_rate@0.5': {'doubleValue': 0.0},
   'fairness_indicators_metrics/true_negative_rate@0.9': {'doubleValue': 0.05132591958939264},
   'fairness_indicators_metrics/true_positive_rate@0.5': {'doubleValue': 0.9999529145870609},
   'fairness_indicators_metrics/true_positive_rate@0.9': {'doubleValue': 0.987475280158207} },
 (('race1', 'asian'),): {'auc': {'doubleValue': 0.5817844271659851},
             'fairness_indicators_metrics/false_discovery_rate@0.5': {'doubleValue': 0.07803790412486064},
             'fairness_indicators_metrics/false_discovery_rate@0.9': {'doubleValue': 0.07674943566591422},
             'fairness_indicators_metrics/false_negative_rate@0.5': {'doubleValue': 0.0},
             'fairness_indicators_metrics/false_negative_rate@0.9': {'doubleValue': 0.010882708585247884},
             'fairness_indicators_metrics/false_omission_rate@0.5': {'doubleValue': 'NaN'},
             'fairness_indicators_metrics/false_omission_rate@0.9': {'doubleValue': 0.8181818181818182},
             'fairness_indicators_metrics/false_positive_rate@0.5': {'doubleValue': 1.0},
             'fairness_indicators_metrics/false_positive_rate@0.9': {'doubleValue': 0.9714285714285714},
             'fairness_indicators_metrics/negative_rate@0.5': {'doubleValue': 0.0},
             'fairness_indicators_metrics/negative_rate@0.9': {'doubleValue': 0.012263099219620958},
             'fairness_indicators_metrics/positive_rate@0.5': {'doubleValue': 1.0},
             'fairness_indicators_metrics/positive_rate@0.9': {'doubleValue': 0.987736900780379},
             'fairness_indicators_metrics/true_negative_rate@0.5': {'doubleValue': 0.0},
             'fairness_indicators_metrics/true_negative_rate@0.9': {'doubleValue': 0.02857142857142857},
             'fairness_indicators_metrics/true_positive_rate@0.5': {'doubleValue': 1.0},
             'fairness_indicators_metrics/true_positive_rate@0.9': {'doubleValue': 0.9891172914147521} },
 (('race1', 'black'),): {'auc': {'doubleValue': 0.5779293775558472},
             'fairness_indicators_metrics/false_discovery_rate@0.5': {'doubleValue': 0.22189128816083395},
             'fairness_indicators_metrics/false_discovery_rate@0.9': {'doubleValue': 0.21048451151707703},
             'fairness_indicators_metrics/false_negative_rate@0.5': {'doubleValue': 0.0},
             'fairness_indicators_metrics/false_negative_rate@0.9': {'doubleValue': 0.04880382775119617},
             'fairness_indicators_metrics/false_omission_rate@0.5': {'doubleValue': 'NaN'},
             'fairness_indicators_metrics/false_omission_rate@0.9': {'doubleValue': 0.6071428571428571},
             'fairness_indicators_metrics/false_positive_rate@0.5': {'doubleValue': 1.0},
             'fairness_indicators_metrics/false_positive_rate@0.9': {'doubleValue': 0.889261744966443},
             'fairness_indicators_metrics/negative_rate@0.5': {'doubleValue': 0.0},
             'fairness_indicators_metrics/negative_rate@0.9': {'doubleValue': 0.06254653760238273},
             'fairness_indicators_metrics/positive_rate@0.5': {'doubleValue': 1.0},
             'fairness_indicators_metrics/positive_rate@0.9': {'doubleValue': 0.9374534623976173},
             'fairness_indicators_metrics/true_negative_rate@0.5': {'doubleValue': 0.0},
             'fairness_indicators_metrics/true_negative_rate@0.9': {'doubleValue': 0.11073825503355705},
             'fairness_indicators_metrics/true_positive_rate@0.5': {'doubleValue': 1.0},
             'fairness_indicators_metrics/true_positive_rate@0.9': {'doubleValue': 0.9511961722488038} },
 (('race1', 'hisp'),): {'auc': {'doubleValue': 0.5754180550575256},
            'fairness_indicators_metrics/false_discovery_rate@0.5': {'doubleValue': 0.124634858812074},
            'fairness_indicators_metrics/false_discovery_rate@0.9': {'doubleValue': 0.12139303482587065},
            'fairness_indicators_metrics/false_negative_rate@0.5': {'doubleValue': 0.0},
            'fairness_indicators_metrics/false_negative_rate@0.9': {'doubleValue': 0.017797552836484983},
            'fairness_indicators_metrics/false_omission_rate@0.5': {'doubleValue': 'NaN'},
            'fairness_indicators_metrics/false_omission_rate@0.9': {'doubleValue': 0.7272727272727273},
            'fairness_indicators_metrics/false_positive_rate@0.5': {'doubleValue': 1.0},
            'fairness_indicators_metrics/false_positive_rate@0.9': {'doubleValue': 0.953125},
            'fairness_indicators_metrics/negative_rate@0.5': {'doubleValue': 0.0},
            'fairness_indicators_metrics/negative_rate@0.9': {'doubleValue': 0.021421616358325218},
            'fairness_indicators_metrics/positive_rate@0.5': {'doubleValue': 1.0},
            'fairness_indicators_metrics/positive_rate@0.9': {'doubleValue': 0.9785783836416748},
            'fairness_indicators_metrics/true_negative_rate@0.5': {'doubleValue': 0.0},
            'fairness_indicators_metrics/true_negative_rate@0.9': {'doubleValue': 0.046875},
            'fairness_indicators_metrics/true_positive_rate@0.5': {'doubleValue': 1.0},
            'fairness_indicators_metrics/true_positive_rate@0.9': {'doubleValue': 0.982202447163515} },
 (('race1', 'nan'),): {'auc': {'doubleValue': 0.7142857313156128},
            'fairness_indicators_metrics/false_discovery_rate@0.5': {'doubleValue': 0.125},
            'fairness_indicators_metrics/false_discovery_rate@0.9': {'doubleValue': 0.125},
            'fairness_indicators_metrics/false_negative_rate@0.5': {'doubleValue': 0.0},
            'fairness_indicators_metrics/false_negative_rate@0.9': {'doubleValue': 0.0},
            'fairness_indicators_metrics/false_omission_rate@0.5': {'doubleValue': 'NaN'},
            'fairness_indicators_metrics/false_omission_rate@0.9': {'doubleValue': 'NaN'},
            'fairness_indicators_metrics/false_positive_rate@0.5': {'doubleValue': 1.0},
            'fairness_indicators_metrics/false_positive_rate@0.9': {'doubleValue': 1.0},
            'fairness_indicators_metrics/negative_rate@0.5': {'doubleValue': 0.0},
            'fairness_indicators_metrics/negative_rate@0.9': {'doubleValue': 0.0},
            'fairness_indicators_metrics/positive_rate@0.5': {'doubleValue': 1.0},
            'fairness_indicators_metrics/positive_rate@0.9': {'doubleValue': 1.0},
            'fairness_indicators_metrics/true_negative_rate@0.5': {'doubleValue': 0.0},
            'fairness_indicators_metrics/true_negative_rate@0.9': {'doubleValue': 0.0},
            'fairness_indicators_metrics/true_positive_rate@0.5': {'doubleValue': 1.0},
            'fairness_indicators_metrics/true_positive_rate@0.9': {'doubleValue': 1.0} },
 (('race1', 'other'),): {'auc': {'doubleValue': 0.6389539241790771},
             'fairness_indicators_metrics/false_discovery_rate@0.5': {'doubleValue': 0.10294117647058823},
             'fairness_indicators_metrics/false_discovery_rate@0.9': {'doubleValue': 0.09523809523809523},
             'fairness_indicators_metrics/false_negative_rate@0.5': {'doubleValue': 0.0},
             'fairness_indicators_metrics/false_negative_rate@0.9': {'doubleValue': 0.01366120218579235},
             'fairness_indicators_metrics/false_omission_rate@0.5': {'doubleValue': 'NaN'},
             'fairness_indicators_metrics/false_omission_rate@0.9': {'doubleValue': 0.5555555555555556},
             'fairness_indicators_metrics/false_positive_rate@0.5': {'doubleValue': 1.0},
             'fairness_indicators_metrics/false_positive_rate@0.9': {'doubleValue': 0.9047619047619048},
             'fairness_indicators_metrics/negative_rate@0.5': {'doubleValue': 0.0},
             'fairness_indicators_metrics/negative_rate@0.9': {'doubleValue': 0.022058823529411766},
             'fairness_indicators_metrics/positive_rate@0.5': {'doubleValue': 1.0},
             'fairness_indicators_metrics/positive_rate@0.9': {'doubleValue': 0.9779411764705882},
             'fairness_indicators_metrics/true_negative_rate@0.5': {'doubleValue': 0.0},
             'fairness_indicators_metrics/true_negative_rate@0.9': {'doubleValue': 0.09523809523809523},
             'fairness_indicators_metrics/true_positive_rate@0.5': {'doubleValue': 1.0},
             'fairness_indicators_metrics/true_positive_rate@0.9': {'doubleValue': 0.9863387978142076} },
 (('race1', 'white'),): {'auc': {'doubleValue': 0.5987964272499084},
             'fairness_indicators_metrics/false_discovery_rate@0.5': {'doubleValue': 0.03360940422121293},
             'fairness_indicators_metrics/false_discovery_rate@0.9': {'doubleValue': 0.03316050982933679},
             'fairness_indicators_metrics/false_negative_rate@0.5': {'doubleValue': 5.52883286338254e-05},
             'fairness_indicators_metrics/false_negative_rate@0.9': {'doubleValue': 0.010228340797257698},
             'fairness_indicators_metrics/false_omission_rate@0.5': {'doubleValue': 1.0},
             'fairness_indicators_metrics/false_omission_rate@0.9': {'doubleValue': 0.925},
             'fairness_indicators_metrics/false_positive_rate@0.5': {'doubleValue': 1.0},
             'fairness_indicators_metrics/false_positive_rate@0.9': {'doubleValue': 0.9761526232114467},
             'fairness_indicators_metrics/negative_rate@0.5': {'doubleValue': 5.3430220132506944e-05},
             'fairness_indicators_metrics/negative_rate@0.9': {'doubleValue': 0.010686044026501388},
             'fairness_indicators_metrics/positive_rate@0.5': {'doubleValue': 0.9999465697798675},
             'fairness_indicators_metrics/positive_rate@0.9': {'doubleValue': 0.9893139559734986},
             'fairness_indicators_metrics/true_negative_rate@0.5': {'doubleValue': 0.0},
             'fairness_indicators_metrics/true_negative_rate@0.9': {'doubleValue': 0.02384737678855326},
             'fairness_indicators_metrics/true_positive_rate@0.5': {'doubleValue': 0.9999447116713662},
             'fairness_indicators_metrics/true_positive_rate@0.9': {'doubleValue': 0.9897716592027423} } }

Wniosek

W ramach tego studium przypadku zaimportowaliśmy zestaw danych do Pandas DataFrame, który następnie przeanalizowaliśmy za pomocą wskaźników uczciwości. Zrozumienie wyników modelu i danych bazowych jest ważnym krokiem w zapewnieniu, że model nie odzwierciedla szkodliwych uprzedzeń. W kontekście tego studium przypadku zbadaliśmy zbiór danych LSAC i to, jak rasa uczniów może wpłynąć na przewidywania z tych danych. Pojęcie „co jest niesprawiedliwe, a co sprawiedliwe” zostało wprowadzone w wielu dyscyplinach przez ponad 50 lat, w tym w edukacji, zatrudnianiu i uczeniu maszynowym. 1 Wskaźnik uczciwości to narzędzie pomagające złagodzić obawy dotyczące uczciwości w modelu uczenia maszynowego.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania ze wskaźników uczciwości i zasobów, aby dowiedzieć się więcej o problemach z uczciwością, zobacz tutaj .


 1. Hutchinson, B., Mitchell, M. (2018). 50 lat testowania (nie) uczciwości: lekcje uczenia maszynowego. https://arxiv.org/abs/1811.10104

dodatek

Poniżej znajduje się kilka funkcji ułatwiających konwersję modeli ML do Pandas DataFrame.

# TensorFlow Estimator to Pandas DataFrame:

# _X_VALUE = # X value of binary estimator.
# _Y_VALUE = # Y value of binary estimator.
# _GROUND_TRUTH_LABEL = # Ground truth value of binary estimator.

def _get_predicted_probabilities(estimator, input_df, get_input_fn):
 predictions = estimator.predict(
   input_fn=get_input_fn(input_df=input_df, num_epochs=1))
 return [prediction['probabilities'][1] for prediction in predictions]

def _get_input_fn_law(input_df, num_epochs, batch_size=None):
 return tf.compat.v1.estimator.inputs.pandas_input_fn(
   x=input_df[[_X_VALUE, _Y_VALUE]],
   y=input_df[_GROUND_TRUTH_LABEL],
   num_epochs=num_epochs,
   batch_size=batch_size or len(input_df),
   shuffle=False)

def estimator_to_dataframe(estimator, input_df, num_keypoints=20):
 x = np.linspace(min(input_df[_X_VALUE]), max(input_df[_X_VALUE]), num_keypoints)
 y = np.linspace(min(input_df[_Y_VALUE]), max(input_df[_Y_VALUE]), num_keypoints)

 x_grid, y_grid = np.meshgrid(x, y)

 positions = np.vstack([x_grid.ravel(), y_grid.ravel()])
 plot_df = pd.DataFrame(positions.T, columns=[_X_VALUE, _Y_VALUE])
 plot_df[_GROUND_TRUTH_LABEL] = np.ones(len(plot_df))
 predictions = _get_predicted_probabilities(
   estimator=estimator, input_df=plot_df, get_input_fn=_get_input_fn_law)
 return pd.DataFrame(
   data=np.array(np.reshape(predictions, x_grid.shape)).flatten())