Điều phối các đường ống TFX

Đường ống Kubeflow

Kubeflow là nguồn cung cấp nền tảng ML mở dành riêng cho việc triển khai các máy học (ML) dòng làm việc trên Kubernetes đơn giản, di động và khả năng mở rộng. Kubeflow Đường ống là một phần của nền tảng Kubeflow cho phép thành phần và thực hiện các quy trình công việc tái sản xuất trên Kubeflow, tích hợp với thí nghiệm và máy tính xách tay kinh nghiệm dựa. Các dịch vụ Đường ống Kubeflow trên Kubernetes bao gồm cửa hàng Siêu dữ liệu được lưu trữ, công cụ điều phối dựa trên vùng chứa, máy chủ máy tính xách tay và giao diện người dùng để giúp người dùng phát triển, chạy và quản lý các đường ống ML phức tạp trên quy mô lớn. SDK của đường ống Kubeflow cho phép tạo và chia sẻ các thành phần, cấu tạo và đường ống theo chương trình.

Xem các ví dụ TFX trên Kubeflow Đường ống để biết chi tiết về chạy TFX ở quy mô trên Google đám mây.