Tham gia cộng đồng SIG TFX-Addons và giúp cải thiện TFX hơn nữa!
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

Tham chiếu API TFX

TensorFlow mở rộng

Xác nhận dữ liệu

Biến đổi

Phân tích mô hình

Phục vụ

Siêu dữ liệu ML

Thư viện chia sẻ cơ bản TFX ( tfx_bsl )