Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

Chuyển đổi thư viện cho người dùng không phải TFX

Transform cũng có sẵn như một thư viện độc lập. Hầu hết các tài liệu thư viện không liên quan đến người dùng TFX vì người dùng TFX chỉ tạo một preprocessing_fn và phần còn lại của các lệnh gọi thư viện Transform được thực hiện bởi thành phần Transform.