Ukrayna için DevFest'te bize katılın 14-15 Haziran Online Şimdi kaydolun

TFX'te Grafik Tabanlı Sinirsel Yapılandırılmış Öğrenme

Bu öğretici gelen grafik düzene koymayı tanımlamaktadır Sinir Yapılandırılmış Öğrenme çerçevesi ve TFX boru hattında duyguları sınıflandırma için uçtan uca iş akışı gösterir.

genel bakış

Yorum metni kullanarak pozitif veya negatif olarak bu dizüstü sınıflandırır film değerlendirmeleri. Bu ikili sınıflandırma, makine öğrenme sorununun önemli ve yaygın olarak uygulanabilir türden bir örnektir.

Verilen girdiden bir grafik oluşturarak bu defterde grafik düzenleme kullanımını göstereceğiz. Girdi açık bir grafik içermediğinde, Sinirsel Yapılandırılmış Öğrenme (NSL) çerçevesini kullanarak grafikle düzenlenmiş bir model oluşturmak için genel tarif aşağıdaki gibidir:

 1. Girişteki her metin örneği için yerleştirmeler oluşturun. Bu gibi ön-eğitimli modeller kullanılarak yapılabilir word2vec , Döner , Bert vs.
 2. 'L2' mesafesi, 'kosinüs' mesafesi vb. gibi bir benzerlik metriğini kullanarak bu yerleştirmelere dayalı bir grafik oluşturun. Grafikteki düğümler örneklere karşılık gelir ve grafikteki kenarlar örnek çiftleri arasındaki benzerliğe karşılık gelir.
 3. Yukarıdaki sentezlenmiş grafik ve örnek özelliklerden eğitim verileri oluşturun. Ortaya çıkan eğitim verileri, orijinal düğüm özelliklerine ek olarak komşu özellikleri içerecektir.
 4. Tahmin Edicileri kullanarak temel model olarak bir sinir ağı oluşturun.
 5. İle baz model sarın add_graph_regularization yeni grafik Tahmin modeli oluşturmak için NSL çerçeve tarafından sağlanan sarma fonksiyonu. Bu yeni model, eğitim hedefinde düzenlileştirme terimi olarak bir grafik düzenleme kaybı içerecektir.
 6. Grafik Tahmincisi modelini eğitin ve değerlendirin.

Bu öğreticide, birkaç özel TFX bileşeninin yanı sıra özel bir grafik düzenlemeli eğitici bileşeni kullanarak yukarıdaki iş akışını bir TFX boru hattına entegre ediyoruz.

TFX boru hattımızın şeması aşağıdadır. Turuncu kutular kullanıma hazır TFX bileşenlerini ve pembe kutular özel TFX bileşenlerini temsil eder.

TFX Boru Hattı

Pip'i Yükselt

Yerel olarak çalışırken bir sistemde Pip'i yükseltmekten kaçınmak için Colab'da çalıştığımızdan emin olun. Yerel sistemler elbette ayrı ayrı yükseltilebilir.

try:
 import colab
 !pip install --upgrade pip
except:
 pass

Gerekli Paketleri Yükle

!pip install -q -U \
 tfx==1.2.0 \
 neural-structured-learning \
 tensorflow-hub \
 tensorflow-datasets

Çalışma zamanını yeniden başlattınız mı?

Google Colab kullanıyorsanız, yukarıdaki hücreyi ilk kez çalıştırdığınızda, çalışma zamanını yeniden başlatmanız gerekir (Çalışma Zamanı > Çalışma zamanını yeniden başlat...). Bunun nedeni Colab'ın paketleri yükleme şeklidir.

Bağımlılıklar ve içe aktarmalar

import apache_beam as beam
import gzip as gzip_lib
import numpy as np
import os
import pprint
import shutil
import tempfile
import urllib
import uuid
pp = pprint.PrettyPrinter()

import tensorflow as tf
import neural_structured_learning as nsl

import tfx
from tfx.components.evaluator.component import Evaluator
from tfx.components.example_gen.import_example_gen.component import ImportExampleGen
from tfx.components.example_validator.component import ExampleValidator
from tfx.components.model_validator.component import ModelValidator
from tfx.components.pusher.component import Pusher
from tfx.components.schema_gen.component import SchemaGen
from tfx.components.statistics_gen.component import StatisticsGen
from tfx.components.trainer import executor as trainer_executor
from tfx.components.trainer.component import Trainer
from tfx.components.transform.component import Transform
from tfx.dsl.components.base import executor_spec
from tfx.orchestration.experimental.interactive.interactive_context import InteractiveContext
from tfx.proto import evaluator_pb2
from tfx.proto import example_gen_pb2
from tfx.proto import pusher_pb2
from tfx.proto import trainer_pb2

from tfx.types import artifact
from tfx.types import artifact_utils
from tfx.types import channel
from tfx.types import standard_artifacts
from tfx.types.standard_artifacts import Examples

from tfx.dsl.component.experimental.annotations import InputArtifact
from tfx.dsl.component.experimental.annotations import OutputArtifact
from tfx.dsl.component.experimental.annotations import Parameter
from tfx.dsl.component.experimental.decorators import component

from tensorflow_metadata.proto.v0 import anomalies_pb2
from tensorflow_metadata.proto.v0 import schema_pb2
from tensorflow_metadata.proto.v0 import statistics_pb2

import tensorflow_data_validation as tfdv
import tensorflow_transform as tft
import tensorflow_model_analysis as tfma
import tensorflow_hub as hub
import tensorflow_datasets as tfds

print("TF Version: ", tf.__version__)
print("Eager mode: ", tf.executing_eagerly())
print(
  "GPU is",
  "available" if tf.config.list_physical_devices("GPU") else "NOT AVAILABLE")
print("NSL Version: ", nsl.__version__)
print("TFX Version: ", tfx.__version__)
print("TFDV version: ", tfdv.__version__)
print("TFT version: ", tft.__version__)
print("TFMA version: ", tfma.__version__)
print("Hub version: ", hub.__version__)
print("Beam version: ", beam.__version__)
TF Version: 2.5.2
Eager mode: True
GPU is available
NSL Version: 1.3.1
TFX Version: 1.2.0
TFDV version: 1.2.0
TFT version: 1.2.0
TFMA version: 0.33.0
Hub version: 0.12.0
Beam version: 2.34.0

IMDB veri seti

IMDB veri kümesi 50.000 film incelemeleri metnini içerir Internet Movie Database . Bunlar, eğitim için 25.000 inceleme ve test için 25.000 incelemeye bölünmüştür. Eğitim ve test setleri pozitif ve negatif değerlendirmeleri eşit sayıda içerirler, yani dengeli edilir. Ayrıca, 50.000 ek etiketlenmemiş film incelemesi var.

Önceden işlenmiş IMDB veri kümesini indirin

Aşağıdaki kod, TFDS kullanarak IMDB veri kümesini indirir (veya önceden indirilmişse önbelleğe alınmış bir kopya kullanır). Bu defteri hızlandırmak için eğitim için yalnızca 10.000 etiketli inceleme ve 10.000 etiketsiz inceleme ve değerlendirme için 10.000 test incelemesi kullanacağız.

train_set, eval_set = tfds.load(
  "imdb_reviews:1.0.0",
  split=["train[:10000]+unsupervised[:10000]", "test[:10000]"],
  shuffle_files=False)

Eğitim setinden birkaç incelemeye bakalım:

for tfrecord in train_set.take(4):
 print("Review: {}".format(tfrecord["text"].numpy().decode("utf-8")[:300]))
 print("Label: {}\n".format(tfrecord["label"].numpy()))
Review: This was an absolutely terrible movie. Don't be lured in by Christopher Walken or Michael Ironside. Both are great actors, but this must simply be their worst role in history. Even their great acting could not redeem this movie's ridiculous storyline. This movie is an early nineties US propaganda pi
Label: 0

Review: I have been known to fall asleep during films, but this is usually due to a combination of things including, really tired, being warm and comfortable on the sette and having just eaten a lot. However on this occasion I fell asleep because the film was rubbish. The plot development was constant. Cons
Label: 0

Review: Mann photographs the Alberta Rocky Mountains in a superb fashion, and Jimmy Stewart and Walter Brennan give enjoyable performances as they always seem to do. <br /><br />But come on Hollywood - a Mountie telling the people of Dawson City, Yukon to elect themselves a marshal (yes a marshal!) and to e
Label: 0

Review: This is the kind of film for a snowy Sunday afternoon when the rest of the world can go ahead with its own business as you descend into a big arm-chair and mellow for a couple of hours. Wonderful performances from Cher and Nicolas Cage (as always) gently row the plot along. There are no rapids to cr
Label: 1
def _dict_to_example(instance):
 """Decoded CSV to tf example."""
 feature = {}
 for key, value in instance.items():
  if value is None:
   feature[key] = tf.train.Feature()
  elif value.dtype == np.integer:
   feature[key] = tf.train.Feature(
     int64_list=tf.train.Int64List(value=value.tolist()))
  elif value.dtype == np.float32:
   feature[key] = tf.train.Feature(
     float_list=tf.train.FloatList(value=value.tolist()))
  else:
   feature[key] = tf.train.Feature(
     bytes_list=tf.train.BytesList(value=value.tolist()))
 return tf.train.Example(features=tf.train.Features(feature=feature))


examples_path = tempfile.mkdtemp(prefix="tfx-data")
train_path = os.path.join(examples_path, "train.tfrecord")
eval_path = os.path.join(examples_path, "eval.tfrecord")

for path, dataset in [(train_path, train_set), (eval_path, eval_set)]:
 with tf.io.TFRecordWriter(path) as writer:
  for example in dataset:
   writer.write(
     _dict_to_example({
       "label": np.array([example["label"].numpy()]),
       "text": np.array([example["text"].numpy()]),
     }).SerializeToString())
/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/ipykernel_launcher.py:7: DeprecationWarning: Converting `np.integer` or `np.signedinteger` to a dtype is deprecated. The current result is `np.dtype(np.int_)` which is not strictly correct. Note that the result depends on the system. To ensure stable results use may want to use `np.int64` or `np.int32`.
 import sys

TFX Bileşenlerini Etkileşimli Olarak Çalıştırın

Eğer TFX bileşenlerini oluşturmak ve elde etmek InteractiveContext içinde etkileşimli her biri çalışacaktır izleyin hücrelerde ExecutionResult nesneleri. Bu, her bileşenin bağımlılıklarının ne zaman karşılandığına bağlı olarak bir TFX DAG'da bileşenleri çalıştıran bir orkestratör sürecini yansıtır.

context = InteractiveContext()
WARNING:absl:InteractiveContext pipeline_root argument not provided: using temporary directory /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9 as root for pipeline outputs.
WARNING:absl:InteractiveContext metadata_connection_config not provided: using SQLite ML Metadata database at /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/metadata.sqlite.

ExampleGen Bileşeni

Herhangi bir ML geliştirme sürecinde, kod geliştirmeye başlarken ilk adım, eğitim ve test veri kümelerini almaktır. ExampleGen bileşeni TFX boru hattına verileri getiriyor.

Bir ExampleGen bileşeni oluşturun ve çalıştırın.

input_config = example_gen_pb2.Input(splits=[
  example_gen_pb2.Input.Split(name='train', pattern='train.tfrecord'),
  example_gen_pb2.Input.Split(name='eval', pattern='eval.tfrecord')
])

example_gen = ImportExampleGen(input_base=examples_path, input_config=input_config)

context.run(example_gen, enable_cache=True)
WARNING:apache_beam.runners.interactive.interactive_environment:Dependencies required for Interactive Beam PCollection visualization are not available, please use: `pip install apache-beam[interactive]` to install necessary dependencies to enable all data visualization features.
WARNING:root:Make sure that locally built Python SDK docker image has Python 3.7 interpreter.
WARNING:apache_beam.io.tfrecordio:Couldn't find python-snappy so the implementation of _TFRecordUtil._masked_crc32c is not as fast as it could be.
for artifact in example_gen.outputs['examples'].get():
 print(artifact)

print('\nexample_gen.outputs is a {}'.format(type(example_gen.outputs)))
print(example_gen.outputs)

print(example_gen.outputs['examples'].get()[0].split_names)
Artifact(artifact: id: 1
type_id: 14
uri: "/tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/ImportExampleGen/examples/1"
properties {
 key: "split_names"
 value {
  string_value: "[\"train\", \"eval\"]"
 }
}
custom_properties {
 key: "file_format"
 value {
  string_value: "tfrecords_gzip"
 }
}
custom_properties {
 key: "input_fingerprint"
 value {
  string_value: "split:train,num_files:1,total_bytes:27706811,xor_checksum:1638618106,sum_checksum:1638618106\nsplit:eval,num_files:1,total_bytes:13374744,xor_checksum:1638618111,sum_checksum:1638618111"
 }
}
custom_properties {
 key: "payload_format"
 value {
  string_value: "FORMAT_TF_EXAMPLE"
 }
}
custom_properties {
 key: "span"
 value {
  int_value: 0
 }
}
custom_properties {
 key: "state"
 value {
  string_value: "published"
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "1.2.0"
 }
}
state: LIVE
, artifact_type: id: 14
name: "Examples"
properties {
 key: "span"
 value: INT
}
properties {
 key: "split_names"
 value: STRING
}
properties {
 key: "version"
 value: INT
}
)

example_gen.outputs is a <class 'dict'>
{'examples': Channel(
  type_name: Examples
  artifacts: [Artifact(artifact: id: 1
type_id: 14
uri: "/tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/ImportExampleGen/examples/1"
properties {
 key: "split_names"
 value {
  string_value: "[\"train\", \"eval\"]"
 }
}
custom_properties {
 key: "file_format"
 value {
  string_value: "tfrecords_gzip"
 }
}
custom_properties {
 key: "input_fingerprint"
 value {
  string_value: "split:train,num_files:1,total_bytes:27706811,xor_checksum:1638618106,sum_checksum:1638618106\nsplit:eval,num_files:1,total_bytes:13374744,xor_checksum:1638618111,sum_checksum:1638618111"
 }
}
custom_properties {
 key: "payload_format"
 value {
  string_value: "FORMAT_TF_EXAMPLE"
 }
}
custom_properties {
 key: "span"
 value {
  int_value: 0
 }
}
custom_properties {
 key: "state"
 value {
  string_value: "published"
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "1.2.0"
 }
}
state: LIVE
, artifact_type: id: 14
name: "Examples"
properties {
 key: "span"
 value: INT
}
properties {
 key: "split_names"
 value: STRING
}
properties {
 key: "version"
 value: INT
}
)]
  additional_properties: {}
  additional_custom_properties: {}
)}
["train", "eval"]

Bileşenin çıktıları 2 yapı içerir:

 • eğitim örnekleri (10.000 etiketli inceleme + 10.000 etiketsiz inceleme)
 • değerlendirme örnekleri (10.000 etiketli inceleme)

Tanımlama Örnekleri Özel Bileşeni

NSL'yi kullanmak için her örneğin benzersiz bir kimliği olması gerekir. Tüm bölmelerdeki tüm örneklere böyle benzersiz bir kimlik ekleyen özel bir bileşen oluşturuyoruz. Biz kaldıraç Apache Beam'e gerekirse kolayca büyük veri kümelerinde ölçekleme edebilmek için.

def make_example_with_unique_id(example, id_feature_name):
 """Adds a unique ID to the given `tf.train.Example` proto.

 This function uses Python's 'uuid' module to generate a universally unique
 identifier for each example.

 Args:
  example: An instance of a `tf.train.Example` proto.
  id_feature_name: The name of the feature in the resulting `tf.train.Example`
   that will contain the unique identifier.

 Returns:
  A new `tf.train.Example` proto that includes a unique identifier as an
  additional feature.
 """
 result = tf.train.Example()
 result.CopyFrom(example)
 unique_id = uuid.uuid4()
 result.features.feature.get_or_create(
   id_feature_name).bytes_list.MergeFrom(
     tf.train.BytesList(value=[str(unique_id).encode('utf-8')]))
 return result


@component
def IdentifyExamples(orig_examples: InputArtifact[Examples],
           identified_examples: OutputArtifact[Examples],
           id_feature_name: Parameter[str],
           component_name: Parameter[str]) -> None:

 # Get a list of the splits in input_data
 splits_list = artifact_utils.decode_split_names(
   split_names=orig_examples.split_names)
 # For completeness, encode the splits names and payload_format.
 # We could also just use input_data.split_names.
 identified_examples.split_names = artifact_utils.encode_split_names(
   splits=splits_list)
 # TODO(b/168616829): Remove populating payload_format after tfx 0.25.0.
 identified_examples.set_string_custom_property(
   "payload_format",
   orig_examples.get_string_custom_property("payload_format"))


 for split in splits_list:
  input_dir = artifact_utils.get_split_uri([orig_examples], split)
  output_dir = artifact_utils.get_split_uri([identified_examples], split)
  os.mkdir(output_dir)
  with beam.Pipeline() as pipeline:
   (pipeline
    | 'ReadExamples' >> beam.io.ReadFromTFRecord(
      os.path.join(input_dir, '*'),
      coder=beam.coders.coders.ProtoCoder(tf.train.Example))
    | 'AddUniqueId' >> beam.Map(make_example_with_unique_id, id_feature_name)
    | 'WriteIdentifiedExamples' >> beam.io.WriteToTFRecord(
      file_path_prefix=os.path.join(output_dir, 'data_tfrecord'),
      coder=beam.coders.coders.ProtoCoder(tf.train.Example),
      file_name_suffix='.gz'))

 return
identify_examples = IdentifyExamples(
  orig_examples=example_gen.outputs['examples'],
  component_name=u'IdentifyExamples',
  id_feature_name=u'id')
context.run(identify_examples, enable_cache=False)
WARNING:root:Make sure that locally built Python SDK docker image has Python 3.7 interpreter.
WARNING:root:Make sure that locally built Python SDK docker image has Python 3.7 interpreter.

İstatistik Gen Bileşeni

StatisticsGen bileşeni veri kümesi için tanımlayıcı istatistikler hesaplar. Oluşturduğu istatistikler gözden geçirilmek üzere görselleştirilebilir ve örneğin doğrulama ve bir şema çıkarımı için kullanılır.

Bir StatisticsGen bileşeni oluşturun ve çalıştırın.

# Computes statistics over data for visualization and example validation.
statistics_gen = StatisticsGen(
  examples=identify_examples.outputs["identified_examples"])
context.run(statistics_gen, enable_cache=True)
WARNING:root:Make sure that locally built Python SDK docker image has Python 3.7 interpreter.

SchemaGen Bileşeni

SchemaGen bileşeni StatisticsGen istatistiklerine dayanarak veriler için bir şema oluşturur. Her bir özelliğinizin veri türlerini ve kategorik özellikler için yasal değer aralıklarını çıkarmaya çalışır.

Bir SchemaGen bileşeni oluşturun ve çalıştırın.

# Generates schema based on statistics files.
schema_gen = SchemaGen(
  statistics=statistics_gen.outputs['statistics'], infer_feature_shape=False)
context.run(schema_gen, enable_cache=True)
WARNING: Logging before InitGoogleLogging() is written to STDERR
I1204 11:42:13.777263 6839 rdbms_metadata_access_object.cc:686] No property is defined for the Type

Oluşturulan eser sadece bir schema.pbtxt bir bir metin temsilini içeren schema_pb2.Schema protobuf:

train_uri = schema_gen.outputs['schema'].get()[0].uri
schema_filename = os.path.join(train_uri, 'schema.pbtxt')
schema = tfx.utils.io_utils.parse_pbtxt_file(
  file_name=schema_filename, message=schema_pb2.Schema())

Bu kullanılarak görüntülenebilir tfdv.display_schema() (biz bir sonraki laboratuvarda daha ayrıntılı olarak bu bakacağız):

tfdv.display_schema(schema)

Örnek Doğrulayıcı Bileşeni

ExampleValidator StatisticsGen istatistiklerine ve SchemaGen gelen şemasına dayalı, anormallik algılama gerçekleştirir. Eksik değerler, yanlış türdeki değerler veya kabul edilebilir değerler alanının dışındaki kategorik değerler gibi sorunları arar.

Bir ExampleValidator bileşeni oluşturun ve çalıştırın.

# Performs anomaly detection based on statistics and data schema.
validate_stats = ExampleValidator(
  statistics=statistics_gen.outputs['statistics'],
  schema=schema_gen.outputs['schema'])
context.run(validate_stats, enable_cache=False)

SynthesizeGraph Bileşeni

Grafik oluşturma, metin örnekleri için yerleştirmeler oluşturmayı ve ardından yerleştirmeleri karşılaştırmak için bir benzerlik işlevi kullanmayı içerir.

Biz de katıştırmalarını oluşturmak için pretrained Döner katıştırmalarını kullanacak tf.train.Example girişinde her numune için formatında. Biz sonuçlanan katıştırmalarını saklayacak TFRecord numune kimliği ile birlikte biçimi. Bu önemlidir ve örnek yerleştirmeleri daha sonra grafikte karşılık gelen düğümlerle eşleştirmemize izin verir.

Örnek yerleştirmelere sahip olduğumuzda, bunları bir benzerlik grafiği oluşturmak için kullanacağız, yani bu grafikteki düğümler örneklere karşılık gelecek ve bu grafikteki kenarlar düğüm çiftleri arasındaki benzerliğe karşılık gelecek.

Nöral Yapılandırılmış Öğrenme, örnek yerleştirmelere dayalı bir grafik oluşturmak için bir grafik oluşturma kitaplığı sağlar. Aralarında katıştırmalarını ve yapı kenarları karşılaştırma benzerlik ölçüsü olarak kosinüs benzerliği kullanır. Ayrıca, son grafikten farklı kenarları atmak için kullanılabilecek bir benzerlik eşiği belirlememize de olanak tanır. Aşağıdaki örnekte, benzerlik eşiği olarak 0.99 kullanarak, 111.066 çift yönlü kenara sahip bir grafik elde ederiz.

swivel_url = 'https://tfhub.dev/google/tf2-preview/gnews-swivel-20dim/1'
hub_layer = hub.KerasLayer(swivel_url, input_shape=[], dtype=tf.string)


def _bytes_feature(value):
 """Returns a bytes_list from a string / byte."""
 return tf.train.Feature(bytes_list=tf.train.BytesList(value=value))


def _float_feature(value):
 """Returns a float_list from a float / double."""
 return tf.train.Feature(float_list=tf.train.FloatList(value=value))


def create_embedding_example(example):
 """Create tf.Example containing the sample's embedding and its ID."""
 sentence_embedding = hub_layer(tf.sparse.to_dense(example['text']))

 # Flatten the sentence embedding back to 1-D.
 sentence_embedding = tf.reshape(sentence_embedding, shape=[-1])

 feature_dict = {
   'id': _bytes_feature(tf.sparse.to_dense(example['id']).numpy()),
   'embedding': _float_feature(sentence_embedding.numpy().tolist())
 }

 return tf.train.Example(features=tf.train.Features(feature=feature_dict))


def create_dataset(uri):
 tfrecord_filenames = [os.path.join(uri, name) for name in os.listdir(uri)]
 return tf.data.TFRecordDataset(tfrecord_filenames, compression_type='GZIP')


def create_embeddings(train_path, output_path):
 dataset = create_dataset(train_path)
 embeddings_path = os.path.join(output_path, 'embeddings.tfr')

 feature_map = {
   'label': tf.io.FixedLenFeature([], tf.int64),
   'id': tf.io.VarLenFeature(tf.string),
   'text': tf.io.VarLenFeature(tf.string)
 }

 with tf.io.TFRecordWriter(embeddings_path) as writer:
  for tfrecord in dataset:
   tensor_dict = tf.io.parse_single_example(tfrecord, feature_map)
   embedding_example = create_embedding_example(tensor_dict)
   writer.write(embedding_example.SerializeToString())


def build_graph(output_path, similarity_threshold):
 embeddings_path = os.path.join(output_path, 'embeddings.tfr')
 graph_path = os.path.join(output_path, 'graph.tsv')
 graph_builder_config = nsl.configs.GraphBuilderConfig(
   similarity_threshold=similarity_threshold,
   lsh_splits=32,
   lsh_rounds=15,
   random_seed=12345)
 nsl.tools.build_graph_from_config([embeddings_path], graph_path,
                  graph_builder_config)
"""Custom Artifact type"""


class SynthesizedGraph(tfx.types.artifact.Artifact):
 """Output artifact of the SynthesizeGraph component"""
 TYPE_NAME = 'SynthesizedGraphPath'
 PROPERTIES = {
   'span': standard_artifacts.SPAN_PROPERTY,
   'split_names': standard_artifacts.SPLIT_NAMES_PROPERTY,
 }


@component
def SynthesizeGraph(identified_examples: InputArtifact[Examples],
          synthesized_graph: OutputArtifact[SynthesizedGraph],
          similarity_threshold: Parameter[float],
          component_name: Parameter[str]) -> None:

 # Get a list of the splits in input_data
 splits_list = artifact_utils.decode_split_names(
   split_names=identified_examples.split_names)

 # We build a graph only based on the 'Split-train' split which includes both
 # labeled and unlabeled examples.
 train_input_examples_uri = os.path.join(identified_examples.uri,
                     'Split-train')
 output_graph_uri = os.path.join(synthesized_graph.uri, 'Split-train')
 os.mkdir(output_graph_uri)

 print('Creating embeddings...')
 create_embeddings(train_input_examples_uri, output_graph_uri)

 print('Synthesizing graph...')
 build_graph(output_graph_uri, similarity_threshold)

 synthesized_graph.split_names = artifact_utils.encode_split_names(
   splits=['Split-train'])

 return
synthesize_graph = SynthesizeGraph(
  identified_examples=identify_examples.outputs['identified_examples'],
  component_name=u'SynthesizeGraph',
  similarity_threshold=0.99)
context.run(synthesize_graph, enable_cache=False)
Creating embeddings...
Synthesizing graph...
train_uri = synthesize_graph.outputs["synthesized_graph"].get()[0].uri
os.listdir(train_uri)
['Split-train']
graph_path = os.path.join(train_uri, "Split-train", "graph.tsv")
print("node 1\t\t\t\t\tnode 2\t\t\t\t\tsimilarity")
!head {graph_path}
print("...")
!tail {graph_path}
node 1         node 2         similarity
8c4f4c09-3dfa-4b8f-b3eb-e1596f7509ed  638cfa94-ebb5-4182-bb18-a8f4cc332131  0.990838
638cfa94-ebb5-4182-bb18-a8f4cc332131  8c4f4c09-3dfa-4b8f-b3eb-e1596f7509ed  0.990838
8c4f4c09-3dfa-4b8f-b3eb-e1596f7509ed  1f9023b1-d312-4fc5-b87f-52636c7b0ea8  0.990184
1f9023b1-d312-4fc5-b87f-52636c7b0ea8  8c4f4c09-3dfa-4b8f-b3eb-e1596f7509ed  0.990184
292e3cc8-7c6b-4463-98d8-5dbfa88a75f9  1ec31309-2b4a-4a4c-9f72-083f201d54a7  0.992471
1ec31309-2b4a-4a4c-9f72-083f201d54a7  292e3cc8-7c6b-4463-98d8-5dbfa88a75f9  0.992471
d5560e01-40d9-4cc0-9cd0-23355c7378f2  b78d8ee6-e404-44bf-a5bc-977b883d1913  0.992505
b78d8ee6-e404-44bf-a5bc-977b883d1913  d5560e01-40d9-4cc0-9cd0-23355c7378f2  0.992505
e138ef2e-4fe4-44b0-a4dc-8b01266b7ae6  b78d8ee6-e404-44bf-a5bc-977b883d1913  0.992823
b78d8ee6-e404-44bf-a5bc-977b883d1913  e138ef2e-4fe4-44b0-a4dc-8b01266b7ae6  0.992823
...
11f44e7c-8393-4d17-8810-ca1f5e60e692  029e39a4-cd35-4e33-bdb1-8547f56a1ca7  0.991879
029e39a4-cd35-4e33-bdb1-8547f56a1ca7  11f44e7c-8393-4d17-8810-ca1f5e60e692  0.991879
4bdebeac-2f54-47a2-889c-3c2cf190e2dd  5eb7cfca-1f3d-4a32-9746-ebcca805b1d0  0.991046
5eb7cfca-1f3d-4a32-9746-ebcca805b1d0  4bdebeac-2f54-47a2-889c-3c2cf190e2dd  0.991046
e75e90af-8093-484a-883f-9f545a126208  3b2258ce-d8d7-40d5-ba1f-d771e7ddc56f  0.991198
3b2258ce-d8d7-40d5-ba1f-d771e7ddc56f  e75e90af-8093-484a-883f-9f545a126208  0.991198
ce73d577-0f4d-4919-aaee-bbf8aadb12ec  ba933752-a08b-4615-9b90-0731c8bfc23d  0.990260
ba933752-a08b-4615-9b90-0731c8bfc23d  ce73d577-0f4d-4919-aaee-bbf8aadb12ec  0.990260
d20d75c6-eb13-41f5-865c-e6e54725fe13  648ff28d-6860-4e8f-a411-d1577a1d78ca  0.991317
648ff28d-6860-4e8f-a411-d1577a1d78ca  d20d75c6-eb13-41f5-865c-e6e54725fe13  0.991317
wc -l {graph_path}
222132 /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/SynthesizeGraph/synthesized_graph/6/Split-train/graph.tsv

Dönüştürme Bileşeni

Transform bileşen gerçekleştirir veri dönüşümleri ve özellik mühendislik. Sonuçlar, eğitim veya çıkarımdan önce verileri önceden işlemek için hem eğitim hem de hizmet sırasında kullanılan bir giriş TensorFlow grafiğini içerir. Bu grafik, model eğitiminin sonucu olan SavedModel'in bir parçası olur. Hem eğitim hem de sunum için aynı girdi grafiği kullanıldığından, ön işleme her zaman aynı olacaktır ve yalnızca bir kez yazılması yeterlidir.

Transform bileşeni, birlikte çalıştığınız veriler ve/veya model için ihtiyaç duyabileceğiniz özellik mühendisliğinin rastgele karmaşıklığı nedeniyle diğer birçok bileşenden daha fazla kod gerektirir. Gerekli işlemeyi tanımlayan kod dosyalarının mevcut olmasını gerektirir.

Her numune aşağıdaki üç özelliği içerecektir:

 1. id: numunenin düğüm İD.
 2. text_xf: kelime kimliklerini içeren int64 listesi.
 3. label_xf Derlemenin hedef sınıfını belirlemek int64 bir tekil: 0 = negatif, 1 = pozitif.

Diyelim ihtiva eden bir modülü tanımlamak preprocessing_fn() biz ileteceği işlevi Transform bileşeni:

_transform_module_file = 'imdb_transform.py'
%%writefile {_transform_module_file}

import tensorflow as tf

import tensorflow_transform as tft

SEQUENCE_LENGTH = 100
VOCAB_SIZE = 10000
OOV_SIZE = 100

def tokenize_reviews(reviews, sequence_length=SEQUENCE_LENGTH):
 reviews = tf.strings.lower(reviews)
 reviews = tf.strings.regex_replace(reviews, r" '| '|^'|'$", " ")
 reviews = tf.strings.regex_replace(reviews, "[^a-z' ]", " ")
 tokens = tf.strings.split(reviews)[:, :sequence_length]
 start_tokens = tf.fill([tf.shape(reviews)[0], 1], "<START>")
 end_tokens = tf.fill([tf.shape(reviews)[0], 1], "<END>")
 tokens = tf.concat([start_tokens, tokens, end_tokens], axis=1)
 tokens = tokens[:, :sequence_length]
 tokens = tokens.to_tensor(default_value="<PAD>")
 pad = sequence_length - tf.shape(tokens)[1]
 tokens = tf.pad(tokens, [[0, 0], [0, pad]], constant_values="<PAD>")
 return tf.reshape(tokens, [-1, sequence_length])

def preprocessing_fn(inputs):
 """tf.transform's callback function for preprocessing inputs.

 Args:
  inputs: map from feature keys to raw not-yet-transformed features.

 Returns:
  Map from string feature key to transformed feature operations.
 """
 outputs = {}
 outputs["id"] = inputs["id"]
 tokens = tokenize_reviews(_fill_in_missing(inputs["text"], ''))
 outputs["text_xf"] = tft.compute_and_apply_vocabulary(
   tokens,
   top_k=VOCAB_SIZE,
   num_oov_buckets=OOV_SIZE)
 outputs["label_xf"] = _fill_in_missing(inputs["label"], -1)
 return outputs

def _fill_in_missing(x, default_value):
 """Replace missing values in a SparseTensor.

 Fills in missing values of `x` with the default_value.

 Args:
  x: A `SparseTensor` of rank 2. Its dense shape should have size at most 1
   in the second dimension.
  default_value: the value with which to replace the missing values.

 Returns:
  A rank 1 tensor where missing values of `x` have been filled in.
 """
 if not isinstance(x, tf.sparse.SparseTensor):
  return x
 return tf.squeeze(
   tf.sparse.to_dense(
     tf.SparseTensor(x.indices, x.values, [x.dense_shape[0], 1]),
     default_value),
   axis=1)
Writing imdb_transform.py

Oluşturun ve çalıştırın Transform yukarıda oluşturulan dosyalar atıfta bulunarak, bileşeni.

# Performs transformations and feature engineering in training and serving.
transform = Transform(
  examples=identify_examples.outputs['identified_examples'],
  schema=schema_gen.outputs['schema'],
  module_file=_transform_module_file)
context.run(transform, enable_cache=True)
running bdist_wheel
running build
running build_py
creating build
creating build/lib
copying imdb_transform.py -> build/lib
installing to /tmp/tmpiem_52h3
running install
running install_lib
copying build/lib/imdb_transform.py -> /tmp/tmpiem_52h3
running install_egg_info
running egg_info
creating tfx_user_code_Transform.egg-info
writing tfx_user_code_Transform.egg-info/PKG-INFO
writing dependency_links to tfx_user_code_Transform.egg-info/dependency_links.txt
writing top-level names to tfx_user_code_Transform.egg-info/top_level.txt
writing manifest file 'tfx_user_code_Transform.egg-info/SOURCES.txt'
reading manifest file 'tfx_user_code_Transform.egg-info/SOURCES.txt'
writing manifest file 'tfx_user_code_Transform.egg-info/SOURCES.txt'
Copying tfx_user_code_Transform.egg-info to /tmp/tmpiem_52h3/tfx_user_code_Transform-0.0+074f608d1f54105225e2fee77ebe4b6159a009eca01b5a0791099840a2185d50-py3.7.egg-info
running install_scripts
creating /tmp/tmpiem_52h3/tfx_user_code_Transform-0.0+074f608d1f54105225e2fee77ebe4b6159a009eca01b5a0791099840a2185d50.dist-info/WHEEL
creating '/tmp/tmps6mh09_9/tfx_user_code_Transform-0.0+074f608d1f54105225e2fee77ebe4b6159a009eca01b5a0791099840a2185d50-py3-none-any.whl' and adding '/tmp/tmpiem_52h3' to it
adding 'imdb_transform.py'
adding 'tfx_user_code_Transform-0.0+074f608d1f54105225e2fee77ebe4b6159a009eca01b5a0791099840a2185d50.dist-info/METADATA'
adding 'tfx_user_code_Transform-0.0+074f608d1f54105225e2fee77ebe4b6159a009eca01b5a0791099840a2185d50.dist-info/WHEEL'
adding 'tfx_user_code_Transform-0.0+074f608d1f54105225e2fee77ebe4b6159a009eca01b5a0791099840a2185d50.dist-info/top_level.txt'
adding 'tfx_user_code_Transform-0.0+074f608d1f54105225e2fee77ebe4b6159a009eca01b5a0791099840a2185d50.dist-info/RECORD'
removing /tmp/tmpiem_52h3
/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/setuptools/command/install.py:37: SetuptoolsDeprecationWarning: setup.py install is deprecated. Use build and pip and other standards-based tools.
 setuptools.SetuptoolsDeprecationWarning,
listing git files failed - pretending there aren't any
I1204 11:43:54.715353 6839 rdbms_metadata_access_object.cc:686] No property is defined for the Type
I1204 11:43:54.719055 6839 rdbms_metadata_access_object.cc:686] No property is defined for the Type
Processing /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/_wheels/tfx_user_code_Transform-0.0+074f608d1f54105225e2fee77ebe4b6159a009eca01b5a0791099840a2185d50-py3-none-any.whl
Installing collected packages: tfx-user-code-Transform
Successfully installed tfx-user-code-Transform-0.0+074f608d1f54105225e2fee77ebe4b6159a009eca01b5a0791099840a2185d50
Processing /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/_wheels/tfx_user_code_Transform-0.0+074f608d1f54105225e2fee77ebe4b6159a009eca01b5a0791099840a2185d50-py3-none-any.whl
Installing collected packages: tfx-user-code-Transform
Successfully installed tfx-user-code-Transform-0.0+074f608d1f54105225e2fee77ebe4b6159a009eca01b5a0791099840a2185d50
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow_transform/tf_utils.py:261: Tensor.experimental_ref (from tensorflow.python.framework.ops) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use ref() instead.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow_transform/tf_utils.py:261: Tensor.experimental_ref (from tensorflow.python.framework.ops) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use ref() instead.
Processing /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/_wheels/tfx_user_code_Transform-0.0+074f608d1f54105225e2fee77ebe4b6159a009eca01b5a0791099840a2185d50-py3-none-any.whl
WARNING:root:This output type hint will be ignored and not used for type-checking purposes. Typically, output type hints for a PTransform are single (or nested) types wrapped by a PCollection, PDone, or None. Got: Tuple[Dict[str, Union[NoneType, _Dataset]], Union[Dict[str, Dict[str, PCollection]], NoneType]] instead.
Installing collected packages: tfx-user-code-Transform
Successfully installed tfx-user-code-Transform-0.0+074f608d1f54105225e2fee77ebe4b6159a009eca01b5a0791099840a2185d50
WARNING:absl:Tables initialized inside a tf.function will be re-initialized on every invocation of the function. This re-initialization can have significant impact on performance. Consider lifting them out of the graph context using `tf.init_scope`.: compute_and_apply_vocabulary/apply_vocab/text_file_init/InitializeTableFromTextFileV2
WARNING:absl:Tables initialized inside a tf.function will be re-initialized on every invocation of the function. This re-initialization can have significant impact on performance. Consider lifting them out of the graph context using `tf.init_scope`.: compute_and_apply_vocabulary/apply_vocab/text_file_init/InitializeTableFromTextFileV2
WARNING:root:This output type hint will be ignored and not used for type-checking purposes. Typically, output type hints for a PTransform are single (or nested) types wrapped by a PCollection, PDone, or None. Got: Tuple[Dict[str, Union[NoneType, _Dataset]], Union[Dict[str, Dict[str, PCollection]], NoneType]] instead.
WARNING:root:Make sure that locally built Python SDK docker image has Python 3.7 interpreter.
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Transform/transform_graph/7/.temp_path/tftransform_tmp/41946dd1d2594124b929c5ec8c7f82cd/assets
2021-12-04 11:44:05.216878: W tensorflow/python/util/util.cc:348] Sets are not currently considered sequences, but this may change in the future, so consider avoiding using them.
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Transform/transform_graph/7/.temp_path/tftransform_tmp/41946dd1d2594124b929c5ec8c7f82cd/assets
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Transform/transform_graph/7/.temp_path/tftransform_tmp/50d5168031d643728b9fd8d8ede0362b/assets
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Transform/transform_graph/7/.temp_path/tftransform_tmp/50d5168031d643728b9fd8d8ede0362b/assets

Transform bileşen çıkışları 2 türleri vardır:

 • transform_graph (Bu grafik sunumu ve değerlendirme modelleri dahil edilecektir) ön işleme işlemleri gerçekleştirebilir grafiktir.
 • transformed_examples ön işlenmiş eğitim ve değerlendirme verilerini temsil eder.
transform.outputs
{'transform_graph': Channel(
   type_name: TransformGraph
   artifacts: [Artifact(artifact: id: 7
 type_id: 25
 uri: "/tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Transform/transform_graph/7"
 custom_properties {
  key: "name"
  value {
   string_value: "transform_graph"
  }
 }
 custom_properties {
  key: "producer_component"
  value {
   string_value: "Transform"
  }
 }
 custom_properties {
  key: "state"
  value {
   string_value: "published"
  }
 }
 custom_properties {
  key: "tfx_version"
  value {
   string_value: "1.2.0"
  }
 }
 state: LIVE
 , artifact_type: id: 25
 name: "TransformGraph"
 )]
   additional_properties: {}
   additional_custom_properties: {}
 ),
 'transformed_examples': Channel(
   type_name: Examples
   artifacts: [Artifact(artifact: id: 8
 type_id: 14
 uri: "/tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Transform/transformed_examples/7"
 properties {
  key: "split_names"
  value {
   string_value: "[\"train\", \"eval\"]"
  }
 }
 custom_properties {
  key: "name"
  value {
   string_value: "transformed_examples"
  }
 }
 custom_properties {
  key: "producer_component"
  value {
   string_value: "Transform"
  }
 }
 custom_properties {
  key: "state"
  value {
   string_value: "published"
  }
 }
 custom_properties {
  key: "tfx_version"
  value {
   string_value: "1.2.0"
  }
 }
 state: LIVE
 , artifact_type: id: 14
 name: "Examples"
 properties {
  key: "span"
  value: INT
 }
 properties {
  key: "split_names"
  value: STRING
 }
 properties {
  key: "version"
  value: INT
 }
 )]
   additional_properties: {}
   additional_custom_properties: {}
 ),
 'updated_analyzer_cache': Channel(
   type_name: TransformCache
   artifacts: [Artifact(artifact: id: 9
 type_id: 26
 uri: "/tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Transform/updated_analyzer_cache/7"
 custom_properties {
  key: "name"
  value {
   string_value: "updated_analyzer_cache"
  }
 }
 custom_properties {
  key: "producer_component"
  value {
   string_value: "Transform"
  }
 }
 custom_properties {
  key: "state"
  value {
   string_value: "published"
  }
 }
 custom_properties {
  key: "tfx_version"
  value {
   string_value: "1.2.0"
  }
 }
 state: LIVE
 , artifact_type: id: 26
 name: "TransformCache"
 )]
   additional_properties: {}
   additional_custom_properties: {}
 ),
 'pre_transform_schema': Channel(
   type_name: Schema
   artifacts: [Artifact(artifact: id: 10
 type_id: 19
 uri: "/tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Transform/pre_transform_schema/7"
 custom_properties {
  key: "name"
  value {
   string_value: "pre_transform_schema"
  }
 }
 custom_properties {
  key: "producer_component"
  value {
   string_value: "Transform"
  }
 }
 custom_properties {
  key: "state"
  value {
   string_value: "published"
  }
 }
 custom_properties {
  key: "tfx_version"
  value {
   string_value: "1.2.0"
  }
 }
 state: LIVE
 , artifact_type: id: 19
 name: "Schema"
 )]
   additional_properties: {}
   additional_custom_properties: {}
 ),
 'pre_transform_stats': Channel(
   type_name: ExampleStatistics
   artifacts: [Artifact(artifact: id: 11
 type_id: 17
 uri: "/tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Transform/pre_transform_stats/7"
 custom_properties {
  key: "name"
  value {
   string_value: "pre_transform_stats"
  }
 }
 custom_properties {
  key: "producer_component"
  value {
   string_value: "Transform"
  }
 }
 custom_properties {
  key: "state"
  value {
   string_value: "published"
  }
 }
 custom_properties {
  key: "tfx_version"
  value {
   string_value: "1.2.0"
  }
 }
 state: LIVE
 , artifact_type: id: 17
 name: "ExampleStatistics"
 properties {
  key: "span"
  value: INT
 }
 properties {
  key: "split_names"
  value: STRING
 }
 )]
   additional_properties: {}
   additional_custom_properties: {}
 ),
 'post_transform_schema': Channel(
   type_name: Schema
   artifacts: [Artifact(artifact: id: 12
 type_id: 19
 uri: "/tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Transform/post_transform_schema/7"
 custom_properties {
  key: "name"
  value {
   string_value: "post_transform_schema"
  }
 }
 custom_properties {
  key: "producer_component"
  value {
   string_value: "Transform"
  }
 }
 custom_properties {
  key: "state"
  value {
   string_value: "published"
  }
 }
 custom_properties {
  key: "tfx_version"
  value {
   string_value: "1.2.0"
  }
 }
 state: LIVE
 , artifact_type: id: 19
 name: "Schema"
 )]
   additional_properties: {}
   additional_custom_properties: {}
 ),
 'post_transform_stats': Channel(
   type_name: ExampleStatistics
   artifacts: [Artifact(artifact: id: 13
 type_id: 17
 uri: "/tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Transform/post_transform_stats/7"
 custom_properties {
  key: "name"
  value {
   string_value: "post_transform_stats"
  }
 }
 custom_properties {
  key: "producer_component"
  value {
   string_value: "Transform"
  }
 }
 custom_properties {
  key: "state"
  value {
   string_value: "published"
  }
 }
 custom_properties {
  key: "tfx_version"
  value {
   string_value: "1.2.0"
  }
 }
 state: LIVE
 , artifact_type: id: 17
 name: "ExampleStatistics"
 properties {
  key: "span"
  value: INT
 }
 properties {
  key: "split_names"
  value: STRING
 }
 )]
   additional_properties: {}
   additional_custom_properties: {}
 ),
 'post_transform_anomalies': Channel(
   type_name: ExampleAnomalies
   artifacts: [Artifact(artifact: id: 14
 type_id: 21
 uri: "/tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Transform/post_transform_anomalies/7"
 custom_properties {
  key: "name"
  value {
   string_value: "post_transform_anomalies"
  }
 }
 custom_properties {
  key: "producer_component"
  value {
   string_value: "Transform"
  }
 }
 custom_properties {
  key: "state"
  value {
   string_value: "published"
  }
 }
 custom_properties {
  key: "tfx_version"
  value {
   string_value: "1.2.0"
  }
 }
 state: LIVE
 , artifact_type: id: 21
 name: "ExampleAnomalies"
 properties {
  key: "span"
  value: INT
 }
 properties {
  key: "split_names"
  value: STRING
 }
 )]
   additional_properties: {}
   additional_custom_properties: {}
 )}

Bir göz atın transform_graph eser: bu 3 alt dizinleri içeren bir dizine işaret:

train_uri = transform.outputs['transform_graph'].get()[0].uri
os.listdir(train_uri)
['transform_fn', 'transformed_metadata', 'metadata']

transform_fn alt gerçek ön işleme grafik bulunmaktadır. metadata alt dizin orijinal verilerin şemasını içeriyor. transformed_metadata alt dizin ön işlenen verilerin şemayı içeriyor.

Dönüştürülen bazı örneklere bir göz atın ve gerçekten istenildiği gibi işlenip işlenmediklerini kontrol edin.

def pprint_examples(artifact, n_examples=3):
 print("artifact:", artifact)
 uri = os.path.join(artifact.uri, "Split-train")
 print("uri:", uri)
 tfrecord_filenames = [os.path.join(uri, name) for name in os.listdir(uri)]
 print("tfrecord_filenames:", tfrecord_filenames)
 dataset = tf.data.TFRecordDataset(tfrecord_filenames, compression_type="GZIP")
 for tfrecord in dataset.take(n_examples):
  serialized_example = tfrecord.numpy()
  example = tf.train.Example.FromString(serialized_example)
  pp.pprint(example)
pprint_examples(transform.outputs['transformed_examples'].get()[0])
artifact: Artifact(artifact: id: 8
type_id: 14
uri: "/tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Transform/transformed_examples/7"
properties {
 key: "split_names"
 value {
  string_value: "[\"train\", \"eval\"]"
 }
}
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "transformed_examples"
 }
}
custom_properties {
 key: "producer_component"
 value {
  string_value: "Transform"
 }
}
custom_properties {
 key: "state"
 value {
  string_value: "published"
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "1.2.0"
 }
}
state: LIVE
, artifact_type: id: 14
name: "Examples"
properties {
 key: "span"
 value: INT
}
properties {
 key: "split_names"
 value: STRING
}
properties {
 key: "version"
 value: INT
}
)
uri: /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Transform/transformed_examples/7/Split-train
tfrecord_filenames: ['/tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Transform/transformed_examples/7/Split-train/transformed_examples-00000-of-00001.gz']
features {
 feature {
  key: "id"
  value {
   bytes_list {
    value: "d62bf114-6f90-4a7d-ad60-559924f2582b"
   }
  }
 }
 feature {
  key: "label_xf"
  value {
   int64_list {
    value: 0
   }
  }
 }
 feature {
  key: "text_xf"
  value {
   int64_list {
    value: 13
    value: 8
    value: 14
    value: 32
    value: 338
    value: 310
    value: 15
    value: 95
    value: 27
    value: 10001
    value: 9
    value: 31
    value: 1173
    value: 3153
    value: 43
    value: 495
    value: 10060
    value: 214
    value: 26
    value: 71
    value: 142
    value: 19
    value: 8
    value: 204
    value: 339
    value: 27
    value: 74
    value: 181
    value: 238
    value: 9
    value: 440
    value: 67
    value: 74
    value: 71
    value: 94
    value: 100
    value: 22
    value: 5442
    value: 8
    value: 1573
    value: 607
    value: 530
    value: 8
    value: 15
    value: 6
    value: 32
    value: 378
    value: 6292
    value: 207
    value: 2276
    value: 388
    value: 0
    value: 84
    value: 1023
    value: 154
    value: 65
    value: 155
    value: 52
    value: 0
    value: 10080
    value: 7871
    value: 65
    value: 250
    value: 74
    value: 3202
    value: 20
    value: 10000
    value: 3720
    value: 10020
    value: 10008
    value: 1282
    value: 3862
    value: 3
    value: 53
    value: 3952
    value: 110
    value: 1879
    value: 17
    value: 3153
    value: 14
    value: 166
    value: 19
    value: 2
    value: 1023
    value: 1007
    value: 9405
    value: 9
    value: 2
    value: 15
    value: 12
    value: 14
    value: 4504
    value: 4
    value: 109
    value: 158
    value: 1202
    value: 7
    value: 174
    value: 505
    value: 12
   }
  }
 }
}

features {
 feature {
  key: "id"
  value {
   bytes_list {
    value: "bc94a341-63f1-417c-8a1b-c723a29e67e4"
   }
  }
 }
 feature {
  key: "label_xf"
  value {
   int64_list {
    value: 0
   }
  }
 }
 feature {
  key: "text_xf"
  value {
   int64_list {
    value: 13
    value: 7
    value: 23
    value: 75
    value: 494
    value: 5
    value: 748
    value: 2155
    value: 307
    value: 91
    value: 19
    value: 8
    value: 6
    value: 499
    value: 763
    value: 5
    value: 2
    value: 1690
    value: 4
    value: 200
    value: 593
    value: 57
    value: 1244
    value: 120
    value: 2364
    value: 3
    value: 4407
    value: 21
    value: 0
    value: 10081
    value: 3
    value: 263
    value: 42
    value: 6947
    value: 2
    value: 169
    value: 185
    value: 21
    value: 8
    value: 5143
    value: 7
    value: 1339
    value: 2155
    value: 81
    value: 0
    value: 18
    value: 14
    value: 1468
    value: 0
    value: 86
    value: 986
    value: 14
    value: 2259
    value: 1790
    value: 562
    value: 3
    value: 284
    value: 200
    value: 401
    value: 5
    value: 668
    value: 19
    value: 17
    value: 58
    value: 1934
    value: 4
    value: 45
    value: 14
    value: 4212
    value: 113
    value: 43
    value: 135
    value: 7
    value: 753
    value: 7
    value: 224
    value: 23
    value: 1155
    value: 179
    value: 4
    value: 0
    value: 18
    value: 19
    value: 7
    value: 191
    value: 0
    value: 2047
    value: 4
    value: 10
    value: 3
    value: 283
    value: 42
    value: 401
    value: 5
    value: 668
    value: 4
    value: 90
    value: 234
    value: 10023
    value: 227
   }
  }
 }
}

features {
 feature {
  key: "id"
  value {
   bytes_list {
    value: "bc8a0f68-45eb-4993-b757-52d92db1cd5a"
   }
  }
 }
 feature {
  key: "label_xf"
  value {
   int64_list {
    value: 0
   }
  }
 }
 feature {
  key: "text_xf"
  value {
   int64_list {
    value: 13
    value: 4577
    value: 7158
    value: 0
    value: 10047
    value: 3778
    value: 3346
    value: 9
    value: 2
    value: 758
    value: 1915
    value: 3
    value: 2280
    value: 1511
    value: 3
    value: 2003
    value: 10020
    value: 225
    value: 786
    value: 382
    value: 16
    value: 39
    value: 203
    value: 361
    value: 5
    value: 93
    value: 11
    value: 11
    value: 19
    value: 220
    value: 21
    value: 341
    value: 2
    value: 10000
    value: 966
    value: 0
    value: 77
    value: 4
    value: 6677
    value: 464
    value: 10071
    value: 5
    value: 10042
    value: 630
    value: 2
    value: 10044
    value: 404
    value: 2
    value: 10044
    value: 3
    value: 5
    value: 10008
    value: 0
    value: 1259
    value: 630
    value: 106
    value: 10042
    value: 6721
    value: 10
    value: 49
    value: 21
    value: 0
    value: 2071
    value: 20
    value: 1292
    value: 4
    value: 0
    value: 431
    value: 11
    value: 11
    value: 166
    value: 67
    value: 2342
    value: 5815
    value: 12
    value: 575
    value: 21
    value: 0
    value: 1691
    value: 537
    value: 4
    value: 0
    value: 3605
    value: 307
    value: 0
    value: 10054
    value: 1563
    value: 3115
    value: 467
    value: 4577
    value: 3
    value: 1069
    value: 1158
    value: 5
    value: 23
    value: 4279
    value: 6677
    value: 464
    value: 20
    value: 10004
   }
  }
 }
}

GraphAugmentation Bileşeni

Örnek özelliklere ve sentezlenmiş grafiğe sahip olduğumuz için, Nöral Yapılandırılmış Öğrenme için artırılmış eğitim verilerini üretebiliriz. NSL çerçevesi, grafiğin düzenlenmesi için son eğitim verilerini üretmek için grafiği ve örnek özellikleri birleştirmek için bir kitaplık sağlar. Ortaya çıkan eğitim verileri, orijinal örnek özelliklerin yanı sıra bunlara karşılık gelen komşularının özelliklerini içerecektir.

Bu öğreticide, yönlendirilmemiş kenarları ele alıyoruz ve grafik komşularıyla eğitim verilerini artırmak için örnek başına maksimum 3 komşu kullanıyoruz.

def split_train_and_unsup(input_uri):
 'Separate the labeled and unlabeled instances.'

 tmp_dir = tempfile.mkdtemp(prefix='tfx-data')
 tfrecord_filenames = [
   os.path.join(input_uri, filename) for filename in os.listdir(input_uri)
 ]
 train_path = os.path.join(tmp_dir, 'train.tfrecord')
 unsup_path = os.path.join(tmp_dir, 'unsup.tfrecord')
 with tf.io.TFRecordWriter(train_path) as train_writer, \
    tf.io.TFRecordWriter(unsup_path) as unsup_writer:
  for tfrecord in tf.data.TFRecordDataset(
    tfrecord_filenames, compression_type='GZIP'):
   example = tf.train.Example()
   example.ParseFromString(tfrecord.numpy())
   if ('label_xf' not in example.features.feature or
     example.features.feature['label_xf'].int64_list.value[0] == -1):
    writer = unsup_writer
   else:
    writer = train_writer
   writer.write(tfrecord.numpy())
 return train_path, unsup_path


def gzip(filepath):
 with open(filepath, 'rb') as f_in:
  with gzip_lib.open(filepath + '.gz', 'wb') as f_out:
   shutil.copyfileobj(f_in, f_out)
 os.remove(filepath)


def copy_tfrecords(input_uri, output_uri):
 for filename in os.listdir(input_uri):
  input_filename = os.path.join(input_uri, filename)
  output_filename = os.path.join(output_uri, filename)
  shutil.copyfile(input_filename, output_filename)


@component
def GraphAugmentation(identified_examples: InputArtifact[Examples],
           synthesized_graph: InputArtifact[SynthesizedGraph],
           augmented_examples: OutputArtifact[Examples],
           num_neighbors: Parameter[int],
           component_name: Parameter[str]) -> None:

 # Get a list of the splits in input_data
 splits_list = artifact_utils.decode_split_names(
   split_names=identified_examples.split_names)

 train_input_uri = os.path.join(identified_examples.uri, 'Split-train')
 eval_input_uri = os.path.join(identified_examples.uri, 'Split-eval')
 train_graph_uri = os.path.join(synthesized_graph.uri, 'Split-train')
 train_output_uri = os.path.join(augmented_examples.uri, 'Split-train')
 eval_output_uri = os.path.join(augmented_examples.uri, 'Split-eval')

 os.mkdir(train_output_uri)
 os.mkdir(eval_output_uri)

 # Separate the labeled and unlabeled examples from the 'Split-train' split.
 train_path, unsup_path = split_train_and_unsup(train_input_uri)

 output_path = os.path.join(train_output_uri, 'nsl_train_data.tfr')
 pack_nbrs_args = dict(
   labeled_examples_path=train_path,
   unlabeled_examples_path=unsup_path,
   graph_path=os.path.join(train_graph_uri, 'graph.tsv'),
   output_training_data_path=output_path,
   add_undirected_edges=True,
   max_nbrs=num_neighbors)
 print('nsl.tools.pack_nbrs arguments:', pack_nbrs_args)
 nsl.tools.pack_nbrs(**pack_nbrs_args)

 # Downstream components expect gzip'ed TFRecords.
 gzip(output_path)

 # The test examples are left untouched and are simply copied over.
 copy_tfrecords(eval_input_uri, eval_output_uri)

 augmented_examples.split_names = identified_examples.split_names

 return
# Augments training data with graph neighbors.
graph_augmentation = GraphAugmentation(
  identified_examples=transform.outputs['transformed_examples'],
  synthesized_graph=synthesize_graph.outputs['synthesized_graph'],
  component_name=u'GraphAugmentation',
  num_neighbors=3)
context.run(graph_augmentation, enable_cache=False)
nsl.tools.pack_nbrs arguments: {'labeled_examples_path': '/tmp/tfx-datajju3fxrq/train.tfrecord', 'unlabeled_examples_path': '/tmp/tfx-datajju3fxrq/unsup.tfrecord', 'graph_path': '/tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/SynthesizeGraph/synthesized_graph/6/Split-train/graph.tsv', 'output_training_data_path': '/tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/GraphAugmentation/augmented_examples/8/Split-train/nsl_train_data.tfr', 'add_undirected_edges': True, 'max_nbrs': 3}
pprint_examples(graph_augmentation.outputs['augmented_examples'].get()[0], 6)
artifact: Artifact(artifact: id: 15
type_id: 14
uri: "/tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/GraphAugmentation/augmented_examples/8"
properties {
 key: "split_names"
 value {
  string_value: "[\"train\", \"eval\"]"
 }
}
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "augmented_examples"
 }
}
custom_properties {
 key: "producer_component"
 value {
  string_value: "GraphAugmentation"
 }
}
custom_properties {
 key: "state"
 value {
  string_value: "published"
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "1.2.0"
 }
}
state: LIVE
, artifact_type: id: 14
name: "Examples"
properties {
 key: "span"
 value: INT
}
properties {
 key: "split_names"
 value: STRING
}
properties {
 key: "version"
 value: INT
}
)
uri: /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/GraphAugmentation/augmented_examples/8/Split-train
tfrecord_filenames: ['/tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/GraphAugmentation/augmented_examples/8/Split-train/nsl_train_data.tfr.gz']
features {
 feature {
  key: "NL_num_nbrs"
  value {
   int64_list {
    value: 0
   }
  }
 }
 feature {
  key: "id"
  value {
   bytes_list {
    value: "d62bf114-6f90-4a7d-ad60-559924f2582b"
   }
  }
 }
 feature {
  key: "label_xf"
  value {
   int64_list {
    value: 0
   }
  }
 }
 feature {
  key: "text_xf"
  value {
   int64_list {
    value: 13
    value: 8
    value: 14
    value: 32
    value: 338
    value: 310
    value: 15
    value: 95
    value: 27
    value: 10001
    value: 9
    value: 31
    value: 1173
    value: 3153
    value: 43
    value: 495
    value: 10060
    value: 214
    value: 26
    value: 71
    value: 142
    value: 19
    value: 8
    value: 204
    value: 339
    value: 27
    value: 74
    value: 181
    value: 238
    value: 9
    value: 440
    value: 67
    value: 74
    value: 71
    value: 94
    value: 100
    value: 22
    value: 5442
    value: 8
    value: 1573
    value: 607
    value: 530
    value: 8
    value: 15
    value: 6
    value: 32
    value: 378
    value: 6292
    value: 207
    value: 2276
    value: 388
    value: 0
    value: 84
    value: 1023
    value: 154
    value: 65
    value: 155
    value: 52
    value: 0
    value: 10080
    value: 7871
    value: 65
    value: 250
    value: 74
    value: 3202
    value: 20
    value: 10000
    value: 3720
    value: 10020
    value: 10008
    value: 1282
    value: 3862
    value: 3
    value: 53
    value: 3952
    value: 110
    value: 1879
    value: 17
    value: 3153
    value: 14
    value: 166
    value: 19
    value: 2
    value: 1023
    value: 1007
    value: 9405
    value: 9
    value: 2
    value: 15
    value: 12
    value: 14
    value: 4504
    value: 4
    value: 109
    value: 158
    value: 1202
    value: 7
    value: 174
    value: 505
    value: 12
   }
  }
 }
}

features {
 feature {
  key: "NL_num_nbrs"
  value {
   int64_list {
    value: 0
   }
  }
 }
 feature {
  key: "id"
  value {
   bytes_list {
    value: "bc94a341-63f1-417c-8a1b-c723a29e67e4"
   }
  }
 }
 feature {
  key: "label_xf"
  value {
   int64_list {
    value: 0
   }
  }
 }
 feature {
  key: "text_xf"
  value {
   int64_list {
    value: 13
    value: 7
    value: 23
    value: 75
    value: 494
    value: 5
    value: 748
    value: 2155
    value: 307
    value: 91
    value: 19
    value: 8
    value: 6
    value: 499
    value: 763
    value: 5
    value: 2
    value: 1690
    value: 4
    value: 200
    value: 593
    value: 57
    value: 1244
    value: 120
    value: 2364
    value: 3
    value: 4407
    value: 21
    value: 0
    value: 10081
    value: 3
    value: 263
    value: 42
    value: 6947
    value: 2
    value: 169
    value: 185
    value: 21
    value: 8
    value: 5143
    value: 7
    value: 1339
    value: 2155
    value: 81
    value: 0
    value: 18
    value: 14
    value: 1468
    value: 0
    value: 86
    value: 986
    value: 14
    value: 2259
    value: 1790
    value: 562
    value: 3
    value: 284
    value: 200
    value: 401
    value: 5
    value: 668
    value: 19
    value: 17
    value: 58
    value: 1934
    value: 4
    value: 45
    value: 14
    value: 4212
    value: 113
    value: 43
    value: 135
    value: 7
    value: 753
    value: 7
    value: 224
    value: 23
    value: 1155
    value: 179
    value: 4
    value: 0
    value: 18
    value: 19
    value: 7
    value: 191
    value: 0
    value: 2047
    value: 4
    value: 10
    value: 3
    value: 283
    value: 42
    value: 401
    value: 5
    value: 668
    value: 4
    value: 90
    value: 234
    value: 10023
    value: 227
   }
  }
 }
}

features {
 feature {
  key: "NL_num_nbrs"
  value {
   int64_list {
    value: 0
   }
  }
 }
 feature {
  key: "id"
  value {
   bytes_list {
    value: "bc8a0f68-45eb-4993-b757-52d92db1cd5a"
   }
  }
 }
 feature {
  key: "label_xf"
  value {
   int64_list {
    value: 0
   }
  }
 }
 feature {
  key: "text_xf"
  value {
   int64_list {
    value: 13
    value: 4577
    value: 7158
    value: 0
    value: 10047
    value: 3778
    value: 3346
    value: 9
    value: 2
    value: 758
    value: 1915
    value: 3
    value: 2280
    value: 1511
    value: 3
    value: 2003
    value: 10020
    value: 225
    value: 786
    value: 382
    value: 16
    value: 39
    value: 203
    value: 361
    value: 5
    value: 93
    value: 11
    value: 11
    value: 19
    value: 220
    value: 21
    value: 341
    value: 2
    value: 10000
    value: 966
    value: 0
    value: 77
    value: 4
    value: 6677
    value: 464
    value: 10071
    value: 5
    value: 10042
    value: 630
    value: 2
    value: 10044
    value: 404
    value: 2
    value: 10044
    value: 3
    value: 5
    value: 10008
    value: 0
    value: 1259
    value: 630
    value: 106
    value: 10042
    value: 6721
    value: 10
    value: 49
    value: 21
    value: 0
    value: 2071
    value: 20
    value: 1292
    value: 4
    value: 0
    value: 431
    value: 11
    value: 11
    value: 166
    value: 67
    value: 2342
    value: 5815
    value: 12
    value: 575
    value: 21
    value: 0
    value: 1691
    value: 537
    value: 4
    value: 0
    value: 3605
    value: 307
    value: 0
    value: 10054
    value: 1563
    value: 3115
    value: 467
    value: 4577
    value: 3
    value: 1069
    value: 1158
    value: 5
    value: 23
    value: 4279
    value: 6677
    value: 464
    value: 20
    value: 10004
   }
  }
 }
}

features {
 feature {
  key: "NL_num_nbrs"
  value {
   int64_list {
    value: 0
   }
  }
 }
 feature {
  key: "id"
  value {
   bytes_list {
    value: "06e86044-477f-47b9-babf-825fbb5af70c"
   }
  }
 }
 feature {
  key: "label_xf"
  value {
   int64_list {
    value: 1
   }
  }
 }
 feature {
  key: "text_xf"
  value {
   int64_list {
    value: 13
    value: 8
    value: 6
    value: 0
    value: 251
    value: 4
    value: 18
    value: 20
    value: 2
    value: 6783
    value: 2295
    value: 2338
    value: 52
    value: 0
    value: 468
    value: 4
    value: 0
    value: 189
    value: 73
    value: 153
    value: 1294
    value: 17
    value: 90
    value: 234
    value: 935
    value: 16
    value: 25
    value: 10024
    value: 92
    value: 2
    value: 192
    value: 4218
    value: 3317
    value: 3
    value: 10098
    value: 20
    value: 2
    value: 356
    value: 4
    value: 565
    value: 334
    value: 382
    value: 36
    value: 6989
    value: 3
    value: 6065
    value: 2510
    value: 16
    value: 203
    value: 7264
    value: 2849
    value: 0
    value: 86
    value: 346
    value: 50
    value: 26
    value: 58
    value: 10020
    value: 5
    value: 1464
    value: 58
    value: 2081
    value: 2969
    value: 42
    value: 2
    value: 2364
    value: 3
    value: 1402
    value: 10062
    value: 138
    value: 147
    value: 614
    value: 115
    value: 29
    value: 90
    value: 105
    value: 2
    value: 223
    value: 18
    value: 9
    value: 160
    value: 324
    value: 3
    value: 24
    value: 12
    value: 1252
    value: 0
    value: 2142
    value: 10
    value: 1832
    value: 111
    value: 1
    value: 1
    value: 1
    value: 1
    value: 1
    value: 1
    value: 1
    value: 1
    value: 1
   }
  }
 }
}

features {
 feature {
  key: "NL_num_nbrs"
  value {
   int64_list {
    value: 0
   }
  }
 }
 feature {
  key: "id"
  value {
   bytes_list {
    value: "072dc782-850b-4286-8f4f-2f6f527db6cf"
   }
  }
 }
 feature {
  key: "label_xf"
  value {
   int64_list {
    value: 1
   }
  }
 }
 feature {
  key: "text_xf"
  value {
   int64_list {
    value: 13
    value: 16
    value: 423
    value: 23
    value: 1367
    value: 30
    value: 0
    value: 363
    value: 12
    value: 153
    value: 3174
    value: 9
    value: 8
    value: 18
    value: 26
    value: 667
    value: 338
    value: 1372
    value: 0
    value: 86
    value: 46
    value: 9200
    value: 282
    value: 0
    value: 10091
    value: 4
    value: 0
    value: 694
    value: 10028
    value: 52
    value: 362
    value: 26
    value: 202
    value: 39
    value: 216
    value: 5
    value: 27
    value: 5822
    value: 19
    value: 52
    value: 58
    value: 362
    value: 26
    value: 202
    value: 39
    value: 474
    value: 0
    value: 10029
    value: 4
    value: 2
    value: 243
    value: 143
    value: 386
    value: 3
    value: 0
    value: 386
    value: 579
    value: 2
    value: 132
    value: 57
    value: 725
    value: 88
    value: 140
    value: 30
    value: 27
    value: 33
    value: 1359
    value: 29
    value: 8
    value: 567
    value: 35
    value: 106
    value: 230
    value: 60
    value: 0
    value: 3041
    value: 5
    value: 7879
    value: 28
    value: 281
    value: 110
    value: 111
    value: 1
    value: 1
    value: 1
    value: 1
    value: 1
    value: 1
    value: 1
    value: 1
    value: 1
    value: 1
    value: 1
    value: 1
    value: 1
    value: 1
    value: 1
    value: 1
    value: 1
    value: 1
   }
  }
 }
}

features {
 feature {
  key: "NL_num_nbrs"
  value {
   int64_list {
    value: 0
   }
  }
 }
 feature {
  key: "id"
  value {
   bytes_list {
    value: "27da61c0-3dff-46e9-8588-d12176b3798f"
   }
  }
 }
 feature {
  key: "label_xf"
  value {
   int64_list {
    value: 1
   }
  }
 }
 feature {
  key: "text_xf"
  value {
   int64_list {
    value: 13
    value: 8
    value: 6
    value: 2
    value: 18
    value: 69
    value: 140
    value: 27
    value: 83
    value: 31
    value: 1877
    value: 905
    value: 9
    value: 10057
    value: 31
    value: 43
    value: 2115
    value: 36
    value: 32
    value: 2057
    value: 6133
    value: 10
    value: 6
    value: 32
    value: 2474
    value: 1614
    value: 3
    value: 2707
    value: 990
    value: 4
    value: 10067
    value: 9
    value: 2
    value: 1532
    value: 242
    value: 90
    value: 3757
    value: 3
    value: 90
    value: 10026
    value: 0
    value: 242
    value: 6
    value: 260
    value: 31
    value: 24
    value: 4
    value: 0
    value: 84
    value: 497
    value: 177
    value: 1151
    value: 777
    value: 9
    value: 397
    value: 552
    value: 7726
    value: 10051
    value: 34
    value: 14
    value: 379
    value: 33
    value: 1829
    value: 9
    value: 123
    value: 0
    value: 916
    value: 10028
    value: 7
    value: 64
    value: 571
    value: 12
    value: 8
    value: 18
    value: 27
    value: 687
    value: 9
    value: 30
    value: 5609
    value: 16
    value: 25
    value: 99
    value: 117
    value: 66
    value: 2
    value: 130
    value: 21
    value: 8
    value: 842
    value: 7726
    value: 10051
    value: 6
    value: 338
    value: 1107
    value: 3
    value: 24
    value: 10020
    value: 29
    value: 53
    value: 1476
   }
  }
 }
}

Eğitmen Bileşeni

Trainer bileşeni trenler modelleri TensorFlow kullanarak.

Bir içeren bir Python modülü oluşturun trainer_fn bir tahmin edici döndürmesi gerekir fonksiyonunu. Bir Keras modeli oluşturarak tercih ederseniz, bunu daha sonra kullanarak bir tahmincisi dönüştürebilirsiniz keras.model_to_estimator() .

# Setup paths.
_trainer_module_file = 'imdb_trainer.py'
%%writefile {_trainer_module_file}

import neural_structured_learning as nsl

import tensorflow as tf

import tensorflow_model_analysis as tfma
import tensorflow_transform as tft
from tensorflow_transform.tf_metadata import schema_utils


NBR_FEATURE_PREFIX = 'NL_nbr_'
NBR_WEIGHT_SUFFIX = '_weight'
LABEL_KEY = 'label'
ID_FEATURE_KEY = 'id'

def _transformed_name(key):
 return key + '_xf'


def _transformed_names(keys):
 return [_transformed_name(key) for key in keys]


# Hyperparameters:
#
# We will use an instance of `HParams` to inclue various hyperparameters and
# constants used for training and evaluation. We briefly describe each of them
# below:
#
# -  max_seq_length: This is the maximum number of words considered from each
#           movie review in this example.
# -  vocab_size: This is the size of the vocabulary considered for this
#         example.
# -  oov_size: This is the out-of-vocabulary size considered for this example.
# -  distance_type: This is the distance metric used to regularize the sample
#          with its neighbors.
# -  graph_regularization_multiplier: This controls the relative weight of the
#                   graph regularization term in the overall
#                   loss function.
# -  num_neighbors: The number of neighbors used for graph regularization. This
#          value has to be less than or equal to the `num_neighbors`
#          argument used above in the GraphAugmentation component when
#          invoking `nsl.tools.pack_nbrs`.
# -  num_fc_units: The number of units in the fully connected layer of the
#          neural network.
class HParams(object):
 """Hyperparameters used for training."""
 def __init__(self):
  ### dataset parameters
  # The following 3 values should match those defined in the Transform
  # Component.
  self.max_seq_length = 100
  self.vocab_size = 10000
  self.oov_size = 100
  ### Neural Graph Learning parameters
  self.distance_type = nsl.configs.DistanceType.L2
  self.graph_regularization_multiplier = 0.1
  # The following value has to be at most the value of 'num_neighbors' used
  # in the GraphAugmentation component.
  self.num_neighbors = 1
  ### Model Architecture
  self.num_embedding_dims = 16
  self.num_fc_units = 64

HPARAMS = HParams()


def optimizer_fn():
 """Returns an instance of `tf.Optimizer`."""
 return tf.compat.v1.train.RMSPropOptimizer(
  learning_rate=0.0001, decay=1e-6)


def build_train_op(loss, global_step):
 """Builds a train op to optimize the given loss using gradient descent."""
 with tf.name_scope('train'):
  optimizer = optimizer_fn()
  train_op = optimizer.minimize(loss=loss, global_step=global_step)
 return train_op


# Building the model:
#
# A neural network is created by stacking layers—this requires two main
# architectural decisions:
# * How many layers to use in the model?
# * How many *hidden units* to use for each layer?
#
# In this example, the input data consists of an array of word-indices. The
# labels to predict are either 0 or 1. We will use a feed-forward neural network
# as our base model in this tutorial.
def feed_forward_model(features, is_training, reuse=tf.compat.v1.AUTO_REUSE):
 """Builds a simple 2 layer feed forward neural network.

 The layers are effectively stacked sequentially to build the classifier. The
 first layer is an Embedding layer, which takes the integer-encoded vocabulary
 and looks up the embedding vector for each word-index. These vectors are
 learned as the model trains. The vectors add a dimension to the output array.
 The resulting dimensions are: (batch, sequence, embedding). Next is a global
 average pooling 1D layer, which reduces the dimensionality of its inputs from
 3D to 2D. This fixed-length output vector is piped through a fully-connected
 (Dense) layer with 16 hidden units. The last layer is densely connected with a
 single output node. Using the sigmoid activation function, this value is a
 float between 0 and 1, representing a probability, or confidence level.

 Args:
  features: A dictionary containing batch features returned from the
   `input_fn`, that include sample features, corresponding neighbor features,
   and neighbor weights.
  is_training: a Python Boolean value or a Boolean scalar Tensor, indicating
   whether to apply dropout.
  reuse: a Python Boolean value for reusing variable scope.

 Returns:
  logits: Tensor of shape [batch_size, 1].
  representations: Tensor of shape [batch_size, _] for graph regularization.
   This is the representation of each example at the graph regularization
   layer.
 """

 with tf.compat.v1.variable_scope('ff', reuse=reuse):
  inputs = features[_transformed_name('text')]
  embeddings = tf.compat.v1.get_variable(
    'embeddings',
    shape=[
      HPARAMS.vocab_size + HPARAMS.oov_size, HPARAMS.num_embedding_dims
    ])
  embedding_layer = tf.nn.embedding_lookup(embeddings, inputs)

  pooling_layer = tf.compat.v1.layers.AveragePooling1D(
    pool_size=HPARAMS.max_seq_length, strides=HPARAMS.max_seq_length)(
      embedding_layer)
  # Shape of pooling_layer is now [batch_size, 1, HPARAMS.num_embedding_dims]
  pooling_layer = tf.reshape(pooling_layer, [-1, HPARAMS.num_embedding_dims])

  dense_layer = tf.compat.v1.layers.Dense(
    16, activation='relu')(
      pooling_layer)

  output_layer = tf.compat.v1.layers.Dense(
    1, activation='sigmoid')(
      dense_layer)

  # Graph regularization will be done on the penultimate (dense) layer
  # because the output layer is a single floating point number.
  return output_layer, dense_layer


# A note on hidden units:
#
# The above model has two intermediate or "hidden" layers, between the input and
# output, and excluding the Embedding layer. The number of outputs (units,
# nodes, or neurons) is the dimension of the representational space for the
# layer. In other words, the amount of freedom the network is allowed when
# learning an internal representation. If a model has more hidden units
# (a higher-dimensional representation space), and/or more layers, then the
# network can learn more complex representations. However, it makes the network
# more computationally expensive and may lead to learning unwanted
# patterns—patterns that improve performance on training data but not on the
# test data. This is called overfitting.


# This function will be used to generate the embeddings for samples and their
# corresponding neighbors, which will then be used for graph regularization.
def embedding_fn(features, mode):
 """Returns the embedding corresponding to the given features.

 Args:
  features: A dictionary containing batch features returned from the
   `input_fn`, that include sample features, corresponding neighbor features,
   and neighbor weights.
  mode: Specifies if this is training, evaluation, or prediction. See
   tf.estimator.ModeKeys.

 Returns:
  The embedding that will be used for graph regularization.
 """
 is_training = (mode == tf.estimator.ModeKeys.TRAIN)
 _, embedding = feed_forward_model(features, is_training)
 return embedding


def feed_forward_model_fn(features, labels, mode, params, config):
 """Implementation of the model_fn for the base feed-forward model.

 Args:
  features: This is the first item returned from the `input_fn` passed to
   `train`, `evaluate`, and `predict`. This should be a single `Tensor` or
   `dict` of same.
  labels: This is the second item returned from the `input_fn` passed to
   `train`, `evaluate`, and `predict`. This should be a single `Tensor` or
   `dict` of same (for multi-head models). If mode is `ModeKeys.PREDICT`,
   `labels=None` will be passed. If the `model_fn`'s signature does not
   accept `mode`, the `model_fn` must still be able to handle `labels=None`.
  mode: Optional. Specifies if this training, evaluation or prediction. See
   `ModeKeys`.
  params: An HParams instance as returned by get_hyper_parameters().
  config: Optional configuration object. Will receive what is passed to
   Estimator in `config` parameter, or the default `config`. Allows updating
   things in your model_fn based on configuration such as `num_ps_replicas`,
   or `model_dir`. Unused currently.

 Returns:
   A `tf.estimator.EstimatorSpec` for the base feed-forward model. This does
   not include graph-based regularization.
 """

 is_training = mode == tf.estimator.ModeKeys.TRAIN

 # Build the computation graph.
 probabilities, _ = feed_forward_model(features, is_training)
 predictions = tf.round(probabilities)

 if mode == tf.estimator.ModeKeys.PREDICT:
  # labels will be None, and no loss to compute.
  cross_entropy_loss = None
  eval_metric_ops = None
 else:
  # Loss is required in train and eval modes.
  # Flatten 'probabilities' to 1-D.
  probabilities = tf.reshape(probabilities, shape=[-1])
  cross_entropy_loss = tf.compat.v1.keras.losses.binary_crossentropy(
    labels, probabilities)
  eval_metric_ops = {
    'accuracy': tf.compat.v1.metrics.accuracy(labels, predictions)
  }

 if is_training:
  global_step = tf.compat.v1.train.get_or_create_global_step()
  train_op = build_train_op(cross_entropy_loss, global_step)
 else:
  train_op = None

 return tf.estimator.EstimatorSpec(
   mode=mode,
   predictions={
     'probabilities': probabilities,
     'predictions': predictions
   },
   loss=cross_entropy_loss,
   train_op=train_op,
   eval_metric_ops=eval_metric_ops)


# Tf.Transform considers these features as "raw"
def _get_raw_feature_spec(schema):
 return schema_utils.schema_as_feature_spec(schema).feature_spec


def _gzip_reader_fn(filenames):
 """Small utility returning a record reader that can read gzip'ed files."""
 return tf.data.TFRecordDataset(
   filenames,
   compression_type='GZIP')


def _example_serving_receiver_fn(tf_transform_output, schema):
 """Build the serving in inputs.

 Args:
  tf_transform_output: A TFTransformOutput.
  schema: the schema of the input data.

 Returns:
  Tensorflow graph which parses examples, applying tf-transform to them.
 """
 raw_feature_spec = _get_raw_feature_spec(schema)
 raw_feature_spec.pop(LABEL_KEY)

 # We don't need the ID feature for serving.
 raw_feature_spec.pop(ID_FEATURE_KEY)

 raw_input_fn = tf.estimator.export.build_parsing_serving_input_receiver_fn(
   raw_feature_spec, default_batch_size=None)
 serving_input_receiver = raw_input_fn()

 transformed_features = tf_transform_output.transform_raw_features(
   serving_input_receiver.features)

 # Even though, LABEL_KEY was removed from 'raw_feature_spec', the transform
 # operation would have injected the transformed LABEL_KEY feature with a
 # default value.
 transformed_features.pop(_transformed_name(LABEL_KEY))
 return tf.estimator.export.ServingInputReceiver(
   transformed_features, serving_input_receiver.receiver_tensors)


def _eval_input_receiver_fn(tf_transform_output, schema):
 """Build everything needed for the tf-model-analysis to run the model.

 Args:
  tf_transform_output: A TFTransformOutput.
  schema: the schema of the input data.

 Returns:
  EvalInputReceiver function, which contains:
   - Tensorflow graph which parses raw untransformed features, applies the
    tf-transform preprocessing operators.
   - Set of raw, untransformed features.
   - Label against which predictions will be compared.
 """
 # Notice that the inputs are raw features, not transformed features here.
 raw_feature_spec = _get_raw_feature_spec(schema)

 # We don't need the ID feature for TFMA.
 raw_feature_spec.pop(ID_FEATURE_KEY)

 raw_input_fn = tf.estimator.export.build_parsing_serving_input_receiver_fn(
   raw_feature_spec, default_batch_size=None)
 serving_input_receiver = raw_input_fn()

 transformed_features = tf_transform_output.transform_raw_features(
   serving_input_receiver.features)

 labels = transformed_features.pop(_transformed_name(LABEL_KEY))
 return tfma.export.EvalInputReceiver(
   features=transformed_features,
   receiver_tensors=serving_input_receiver.receiver_tensors,
   labels=labels)


def _augment_feature_spec(feature_spec, num_neighbors):
 """Augments `feature_spec` to include neighbor features.
  Args:
   feature_spec: Dictionary of feature keys mapping to TF feature types.
   num_neighbors: Number of neighbors to use for feature key augmentation.
  Returns:
   An augmented `feature_spec` that includes neighbor feature keys.
 """
 for i in range(num_neighbors):
  feature_spec['{}{}_{}'.format(NBR_FEATURE_PREFIX, i, 'id')] = \
    tf.io.VarLenFeature(dtype=tf.string)
  # We don't care about the neighbor features corresponding to
  # _transformed_name(LABEL_KEY) because the LABEL_KEY feature will be
  # removed from the feature spec during training/evaluation.
  feature_spec['{}{}_{}'.format(NBR_FEATURE_PREFIX, i, 'text_xf')] = \
    tf.io.FixedLenFeature(shape=[HPARAMS.max_seq_length], dtype=tf.int64,
               default_value=tf.constant(0, dtype=tf.int64,
                            shape=[HPARAMS.max_seq_length]))
  # The 'NL_num_nbrs' features is currently not used.

 # Set the neighbor weight feature keys.
 for i in range(num_neighbors):
  feature_spec['{}{}{}'.format(NBR_FEATURE_PREFIX, i, NBR_WEIGHT_SUFFIX)] = \
    tf.io.FixedLenFeature(shape=[1], dtype=tf.float32, default_value=[0.0])

 return feature_spec


def _input_fn(filenames, tf_transform_output, is_training, batch_size=200):
 """Generates features and labels for training or evaluation.

 Args:
  filenames: [str] list of CSV files to read data from.
  tf_transform_output: A TFTransformOutput.
  is_training: Boolean indicating if we are in training mode.
  batch_size: int First dimension size of the Tensors returned by input_fn

 Returns:
  A (features, indices) tuple where features is a dictionary of
   Tensors, and indices is a single Tensor of label indices.
 """
 transformed_feature_spec = (
   tf_transform_output.transformed_feature_spec().copy())

 # During training, NSL uses augmented training data (which includes features
 # from graph neighbors). So, update the feature spec accordingly. This needs
 # to be done because we are using different schemas for NSL training and eval,
 # but the Trainer Component only accepts a single schema.
 if is_training:
  transformed_feature_spec =_augment_feature_spec(transformed_feature_spec,
                          HPARAMS.num_neighbors)

 dataset = tf.data.experimental.make_batched_features_dataset(
   filenames, batch_size, transformed_feature_spec, reader=_gzip_reader_fn)

 transformed_features = tf.compat.v1.data.make_one_shot_iterator(
   dataset).get_next()
 # We pop the label because we do not want to use it as a feature while we're
 # training.
 return transformed_features, transformed_features.pop(
   _transformed_name(LABEL_KEY))


# TFX will call this function
def trainer_fn(hparams, schema):
 """Build the estimator using the high level API.
 Args:
  hparams: Holds hyperparameters used to train the model as name/value pairs.
  schema: Holds the schema of the training examples.
 Returns:
  A dict of the following:
   - estimator: The estimator that will be used for training and eval.
   - train_spec: Spec for training.
   - eval_spec: Spec for eval.
   - eval_input_receiver_fn: Input function for eval.
 """
 train_batch_size = 40
 eval_batch_size = 40

 tf_transform_output = tft.TFTransformOutput(hparams.transform_output)

 train_input_fn = lambda: _input_fn(
   hparams.train_files,
   tf_transform_output,
   is_training=True,
   batch_size=train_batch_size)

 eval_input_fn = lambda: _input_fn(
   hparams.eval_files,
   tf_transform_output,
   is_training=False,
   batch_size=eval_batch_size)

 train_spec = tf.estimator.TrainSpec(
   train_input_fn,
   max_steps=hparams.train_steps)

 serving_receiver_fn = lambda: _example_serving_receiver_fn(
   tf_transform_output, schema)

 exporter = tf.estimator.FinalExporter('imdb', serving_receiver_fn)
 eval_spec = tf.estimator.EvalSpec(
   eval_input_fn,
   steps=hparams.eval_steps,
   exporters=[exporter],
   name='imdb-eval')

 run_config = tf.estimator.RunConfig(
   save_checkpoints_steps=999, keep_checkpoint_max=1)

 run_config = run_config.replace(model_dir=hparams.serving_model_dir)

 estimator = tf.estimator.Estimator(
   model_fn=feed_forward_model_fn, config=run_config, params=HPARAMS)

 # Create a graph regularization config.
 graph_reg_config = nsl.configs.make_graph_reg_config(
   max_neighbors=HPARAMS.num_neighbors,
   multiplier=HPARAMS.graph_regularization_multiplier,
   distance_type=HPARAMS.distance_type,
   sum_over_axis=-1)

 # Invoke the Graph Regularization Estimator wrapper to incorporate
 # graph-based regularization for training.
 graph_nsl_estimator = nsl.estimator.add_graph_regularization(
   estimator,
   embedding_fn,
   optimizer_fn=optimizer_fn,
   graph_reg_config=graph_reg_config)

 # Create an input receiver for TFMA processing
 receiver_fn = lambda: _eval_input_receiver_fn(
   tf_transform_output, schema)

 return {
   'estimator': graph_nsl_estimator,
   'train_spec': train_spec,
   'eval_spec': eval_spec,
   'eval_input_receiver_fn': receiver_fn
 }
Writing imdb_trainer.py

Oluşturun ve çalıştırın Trainer o Yukarıda oluşturduğumuz dosyayı geçen bileşeni.

# Uses user-provided Python function that implements a model using TensorFlow's
# Estimators API.
trainer = Trainer(
  module_file=_trainer_module_file,
  custom_executor_spec=executor_spec.ExecutorClassSpec(
    trainer_executor.Executor),
  transformed_examples=graph_augmentation.outputs['augmented_examples'],
  schema=schema_gen.outputs['schema'],
  transform_graph=transform.outputs['transform_graph'],
  train_args=trainer_pb2.TrainArgs(num_steps=10000),
  eval_args=trainer_pb2.EvalArgs(num_steps=5000))
context.run(trainer)
WARNING:absl:`custom_executor_spec` is deprecated. Please customize component directly.
WARNING:absl:`transformed_examples` is deprecated. Please use `examples` instead.
/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/setuptools/command/install.py:37: SetuptoolsDeprecationWarning: setup.py install is deprecated. Use build and pip and other standards-based tools.
 setuptools.SetuptoolsDeprecationWarning,
listing git files failed - pretending there aren't any
I1204 11:44:36.000404 6839 rdbms_metadata_access_object.cc:686] No property is defined for the Type
I1204 11:44:36.003713 6839 rdbms_metadata_access_object.cc:686] No property is defined for the Type
WARNING:absl:Examples artifact does not have payload_format custom property. Falling back to FORMAT_TF_EXAMPLE
WARNING:absl:Examples artifact does not have payload_format custom property. Falling back to FORMAT_TF_EXAMPLE
WARNING:absl:Examples artifact does not have payload_format custom property. Falling back to FORMAT_TF_EXAMPLE
running bdist_wheel
running build
running build_py
creating build
creating build/lib
copying imdb_trainer.py -> build/lib
copying imdb_transform.py -> build/lib
installing to /tmp/tmpyr89v7kz
running install
running install_lib
copying build/lib/imdb_trainer.py -> /tmp/tmpyr89v7kz
copying build/lib/imdb_transform.py -> /tmp/tmpyr89v7kz
running install_egg_info
running egg_info
creating tfx_user_code_Trainer.egg-info
writing tfx_user_code_Trainer.egg-info/PKG-INFO
writing dependency_links to tfx_user_code_Trainer.egg-info/dependency_links.txt
writing top-level names to tfx_user_code_Trainer.egg-info/top_level.txt
writing manifest file 'tfx_user_code_Trainer.egg-info/SOURCES.txt'
reading manifest file 'tfx_user_code_Trainer.egg-info/SOURCES.txt'
writing manifest file 'tfx_user_code_Trainer.egg-info/SOURCES.txt'
Copying tfx_user_code_Trainer.egg-info to /tmp/tmpyr89v7kz/tfx_user_code_Trainer-0.0+b990a2c6a4f23081880867efa3bd3c38db9d7bd0a87a0c9b277ae63714defc8d-py3.7.egg-info
running install_scripts
creating /tmp/tmpyr89v7kz/tfx_user_code_Trainer-0.0+b990a2c6a4f23081880867efa3bd3c38db9d7bd0a87a0c9b277ae63714defc8d.dist-info/WHEEL
creating '/tmp/tmpl71r0gnq/tfx_user_code_Trainer-0.0+b990a2c6a4f23081880867efa3bd3c38db9d7bd0a87a0c9b277ae63714defc8d-py3-none-any.whl' and adding '/tmp/tmpyr89v7kz' to it
adding 'imdb_trainer.py'
adding 'imdb_transform.py'
adding 'tfx_user_code_Trainer-0.0+b990a2c6a4f23081880867efa3bd3c38db9d7bd0a87a0c9b277ae63714defc8d.dist-info/METADATA'
adding 'tfx_user_code_Trainer-0.0+b990a2c6a4f23081880867efa3bd3c38db9d7bd0a87a0c9b277ae63714defc8d.dist-info/WHEEL'
adding 'tfx_user_code_Trainer-0.0+b990a2c6a4f23081880867efa3bd3c38db9d7bd0a87a0c9b277ae63714defc8d.dist-info/top_level.txt'
adding 'tfx_user_code_Trainer-0.0+b990a2c6a4f23081880867efa3bd3c38db9d7bd0a87a0c9b277ae63714defc8d.dist-info/RECORD'
removing /tmp/tmpyr89v7kz
Processing /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/_wheels/tfx_user_code_Trainer-0.0+b990a2c6a4f23081880867efa3bd3c38db9d7bd0a87a0c9b277ae63714defc8d-py3-none-any.whl
Installing collected packages: tfx-user-code-Trainer
Successfully installed tfx-user-code-Trainer-0.0+b990a2c6a4f23081880867efa3bd3c38db9d7bd0a87a0c9b277ae63714defc8d
INFO:tensorflow:Using config: {'_model_dir': '/tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-Serving', '_tf_random_seed': None, '_save_summary_steps': 100, '_save_checkpoints_steps': 999, '_save_checkpoints_secs': None, '_session_config': allow_soft_placement: true
graph_options {
 rewrite_options {
  meta_optimizer_iterations: ONE
 }
}
, '_keep_checkpoint_max': 1, '_keep_checkpoint_every_n_hours': 10000, '_log_step_count_steps': 100, '_train_distribute': None, '_device_fn': None, '_protocol': None, '_eval_distribute': None, '_experimental_distribute': None, '_experimental_max_worker_delay_secs': None, '_session_creation_timeout_secs': 7200, '_checkpoint_save_graph_def': True, '_service': None, '_cluster_spec': ClusterSpec({}), '_task_type': 'worker', '_task_id': 0, '_global_id_in_cluster': 0, '_master': '', '_evaluation_master': '', '_is_chief': True, '_num_ps_replicas': 0, '_num_worker_replicas': 1}
INFO:tensorflow:Using config: {'_model_dir': '/tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-Serving', '_tf_random_seed': None, '_save_summary_steps': 100, '_save_checkpoints_steps': 999, '_save_checkpoints_secs': None, '_session_config': allow_soft_placement: true
graph_options {
 rewrite_options {
  meta_optimizer_iterations: ONE
 }
}
, '_keep_checkpoint_max': 1, '_keep_checkpoint_every_n_hours': 10000, '_log_step_count_steps': 100, '_train_distribute': None, '_device_fn': None, '_protocol': None, '_eval_distribute': None, '_experimental_distribute': None, '_experimental_max_worker_delay_secs': None, '_session_creation_timeout_secs': 7200, '_checkpoint_save_graph_def': True, '_service': None, '_cluster_spec': ClusterSpec({}), '_task_type': 'worker', '_task_id': 0, '_global_id_in_cluster': 0, '_master': '', '_evaluation_master': '', '_is_chief': True, '_num_ps_replicas': 0, '_num_worker_replicas': 1}
INFO:tensorflow:Not using Distribute Coordinator.
INFO:tensorflow:Not using Distribute Coordinator.
INFO:tensorflow:Running training and evaluation locally (non-distributed).
INFO:tensorflow:Running training and evaluation locally (non-distributed).
INFO:tensorflow:Start train and evaluate loop. The evaluate will happen after every checkpoint. Checkpoint frequency is determined based on RunConfig arguments: save_checkpoints_steps 999 or save_checkpoints_secs None.
INFO:tensorflow:Start train and evaluate loop. The evaluate will happen after every checkpoint. Checkpoint frequency is determined based on RunConfig arguments: save_checkpoints_steps 999 or save_checkpoints_secs None.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/training/training_util.py:236: Variable.initialized_value (from tensorflow.python.ops.variables) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use Variable.read_value. Variables in 2.X are initialized automatically both in eager and graph (inside tf.defun) contexts.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/training/training_util.py:236: Variable.initialized_value (from tensorflow.python.ops.variables) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use Variable.read_value. Variables in 2.X are initialized automatically both in eager and graph (inside tf.defun) contexts.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/training/rmsprop.py:123: calling Ones.__init__ (from tensorflow.python.ops.init_ops) with dtype is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Call initializer instance with the dtype argument instead of passing it to the constructor
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/training/rmsprop.py:123: calling Ones.__init__ (from tensorflow.python.ops.init_ops) with dtype is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Call initializer instance with the dtype argument instead of passing it to the constructor
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/ops/array_ops.py:5049: calling gather (from tensorflow.python.ops.array_ops) with validate_indices is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
The `validate_indices` argument has no effect. Indices are always validated on CPU and never validated on GPU.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/ops/array_ops.py:5049: calling gather (from tensorflow.python.ops.array_ops) with validate_indices is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
The `validate_indices` argument has no effect. Indices are always validated on CPU and never validated on GPU.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Create CheckpointSaverHook.
INFO:tensorflow:Create CheckpointSaverHook.
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 0 into /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-Serving/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 0 into /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-Serving/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:loss = 0.6933001, step = 0
INFO:tensorflow:loss = 0.6933001, step = 0
INFO:tensorflow:global_step/sec: 220.68
INFO:tensorflow:global_step/sec: 220.68
INFO:tensorflow:loss = 0.69297814, step = 100 (0.454 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.69297814, step = 100 (0.454 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 288.754
INFO:tensorflow:global_step/sec: 288.754
INFO:tensorflow:loss = 0.6923192, step = 200 (0.347 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.6923192, step = 200 (0.347 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 286.927
INFO:tensorflow:global_step/sec: 286.927
INFO:tensorflow:loss = 0.6908457, step = 300 (0.348 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.6908457, step = 300 (0.348 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 286.211
INFO:tensorflow:global_step/sec: 286.211
INFO:tensorflow:loss = 0.6921471, step = 400 (0.350 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.6921471, step = 400 (0.350 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 282.252
INFO:tensorflow:global_step/sec: 282.252
INFO:tensorflow:loss = 0.69014025, step = 500 (0.354 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.69014025, step = 500 (0.354 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 288.814
INFO:tensorflow:global_step/sec: 288.814
INFO:tensorflow:loss = 0.6904064, step = 600 (0.346 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.6904064, step = 600 (0.346 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 275.969
INFO:tensorflow:global_step/sec: 275.969
INFO:tensorflow:loss = 0.6891232, step = 700 (0.363 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.6891232, step = 700 (0.363 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 280.819
INFO:tensorflow:global_step/sec: 280.819
INFO:tensorflow:loss = 0.69049495, step = 800 (0.356 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.69049495, step = 800 (0.356 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 278.558
INFO:tensorflow:global_step/sec: 278.558
INFO:tensorflow:loss = 0.68652004, step = 900 (0.359 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.68652004, step = 900 (0.359 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 999...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 999...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 999 into /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-Serving/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 999 into /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-Serving/model.ckpt.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/training/saver.py:971: remove_checkpoint (from tensorflow.python.training.checkpoint_management) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use standard file APIs to delete files with this prefix.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/training/saver.py:971: remove_checkpoint (from tensorflow.python.training.checkpoint_management) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use standard file APIs to delete files with this prefix.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 999...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 999...
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Starting evaluation at 2021-12-04T11:44:45
INFO:tensorflow:Starting evaluation at 2021-12-04T11:44:45
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-Serving/model.ckpt-999
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-Serving/model.ckpt-999
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Evaluation [500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [1000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [1000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [1500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [1500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [2000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [2000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [2500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [2500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [3000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [3000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [3500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [3500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [4000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [4000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [4500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [4500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [5000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [5000/5000]
INFO:tensorflow:Inference Time : 5.56428s
INFO:tensorflow:Inference Time : 5.56428s
INFO:tensorflow:Finished evaluation at 2021-12-04-11:44:51
INFO:tensorflow:Finished evaluation at 2021-12-04-11:44:51
INFO:tensorflow:Saving dict for global step 999: accuracy = 0.7047, global_step = 999, loss = 0.68605316
INFO:tensorflow:Saving dict for global step 999: accuracy = 0.7047, global_step = 999, loss = 0.68605316
INFO:tensorflow:Saving 'checkpoint_path' summary for global step 999: /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-Serving/model.ckpt-999
INFO:tensorflow:Saving 'checkpoint_path' summary for global step 999: /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-Serving/model.ckpt-999
INFO:tensorflow:global_step/sec: 16.1827
INFO:tensorflow:global_step/sec: 16.1827
INFO:tensorflow:loss = 0.68512, step = 1000 (6.179 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.68512, step = 1000 (6.179 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 278.496
INFO:tensorflow:global_step/sec: 278.496
INFO:tensorflow:loss = 0.6872438, step = 1100 (0.360 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.6872438, step = 1100 (0.360 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 276.552
INFO:tensorflow:global_step/sec: 276.552
INFO:tensorflow:loss = 0.6817854, step = 1200 (0.361 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.6817854, step = 1200 (0.361 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 271.064
INFO:tensorflow:global_step/sec: 271.064
INFO:tensorflow:loss = 0.6696973, step = 1300 (0.369 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.6696973, step = 1300 (0.369 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 275.856
INFO:tensorflow:global_step/sec: 275.856
INFO:tensorflow:loss = 0.6826827, step = 1400 (0.362 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.6826827, step = 1400 (0.362 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 270.879
INFO:tensorflow:global_step/sec: 270.879
INFO:tensorflow:loss = 0.6712682, step = 1500 (0.369 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.6712682, step = 1500 (0.369 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 277.073
INFO:tensorflow:global_step/sec: 277.073
INFO:tensorflow:loss = 0.67981917, step = 1600 (0.361 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.67981917, step = 1600 (0.361 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 270.234
INFO:tensorflow:global_step/sec: 270.234
INFO:tensorflow:loss = 0.67373323, step = 1700 (0.370 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.67373323, step = 1700 (0.370 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 279.658
INFO:tensorflow:global_step/sec: 279.658
INFO:tensorflow:loss = 0.66337496, step = 1800 (0.358 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.66337496, step = 1800 (0.358 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 279.271
INFO:tensorflow:global_step/sec: 279.271
INFO:tensorflow:loss = 0.6738259, step = 1900 (0.358 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.6738259, step = 1900 (0.358 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 1998...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 1998...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 1998 into /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-Serving/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 1998 into /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-Serving/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 1998...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 1998...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:global_step/sec: 237.544
INFO:tensorflow:global_step/sec: 237.544
INFO:tensorflow:loss = 0.66583055, step = 2000 (0.421 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.66583055, step = 2000 (0.421 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 277.133
INFO:tensorflow:global_step/sec: 277.133
INFO:tensorflow:loss = 0.6637004, step = 2100 (0.361 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.6637004, step = 2100 (0.361 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 272.248
INFO:tensorflow:global_step/sec: 272.248
INFO:tensorflow:loss = 0.6696273, step = 2200 (0.367 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.6696273, step = 2200 (0.367 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 277.247
INFO:tensorflow:global_step/sec: 277.247
INFO:tensorflow:loss = 0.6513475, step = 2300 (0.361 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.6513475, step = 2300 (0.361 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 276.598
INFO:tensorflow:global_step/sec: 276.598
INFO:tensorflow:loss = 0.6662655, step = 2400 (0.362 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.6662655, step = 2400 (0.362 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 272.004
INFO:tensorflow:global_step/sec: 272.004
INFO:tensorflow:loss = 0.6493275, step = 2500 (0.368 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.6493275, step = 2500 (0.368 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 279.613
INFO:tensorflow:global_step/sec: 279.613
INFO:tensorflow:loss = 0.64058864, step = 2600 (0.358 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.64058864, step = 2600 (0.358 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 279.725
INFO:tensorflow:global_step/sec: 279.725
INFO:tensorflow:loss = 0.6401115, step = 2700 (0.357 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.6401115, step = 2700 (0.357 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 275.868
INFO:tensorflow:global_step/sec: 275.868
INFO:tensorflow:loss = 0.66073626, step = 2800 (0.363 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.66073626, step = 2800 (0.363 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 279.9
INFO:tensorflow:global_step/sec: 279.9
INFO:tensorflow:loss = 0.61275744, step = 2900 (0.357 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.61275744, step = 2900 (0.357 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 2997...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 2997...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 2997 into /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-Serving/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 2997 into /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-Serving/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 2997...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 2997...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:global_step/sec: 239.223
INFO:tensorflow:global_step/sec: 239.223
INFO:tensorflow:loss = 0.6508343, step = 3000 (0.418 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.6508343, step = 3000 (0.418 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 278.547
INFO:tensorflow:global_step/sec: 278.547
INFO:tensorflow:loss = 0.65112776, step = 3100 (0.359 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.65112776, step = 3100 (0.359 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 279.487
INFO:tensorflow:global_step/sec: 279.487
INFO:tensorflow:loss = 0.63657844, step = 3200 (0.358 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.63657844, step = 3200 (0.358 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 277.617
INFO:tensorflow:global_step/sec: 277.617
INFO:tensorflow:loss = 0.6216135, step = 3300 (0.360 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.6216135, step = 3300 (0.360 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 279.256
INFO:tensorflow:global_step/sec: 279.256
INFO:tensorflow:loss = 0.64972967, step = 3400 (0.358 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.64972967, step = 3400 (0.358 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 281.028
INFO:tensorflow:global_step/sec: 281.028
INFO:tensorflow:loss = 0.6309604, step = 3500 (0.356 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.6309604, step = 3500 (0.356 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 282.144
INFO:tensorflow:global_step/sec: 282.144
INFO:tensorflow:loss = 0.59252113, step = 3600 (0.355 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.59252113, step = 3600 (0.355 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 275.802
INFO:tensorflow:global_step/sec: 275.802
INFO:tensorflow:loss = 0.5944205, step = 3700 (0.363 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.5944205, step = 3700 (0.363 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 273.658
INFO:tensorflow:global_step/sec: 273.658
INFO:tensorflow:loss = 0.63925326, step = 3800 (0.365 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.63925326, step = 3800 (0.365 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 274.902
INFO:tensorflow:global_step/sec: 274.902
INFO:tensorflow:loss = 0.6255677, step = 3900 (0.365 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.6255677, step = 3900 (0.365 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 3996...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 3996...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 3996 into /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-Serving/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 3996 into /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-Serving/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 3996...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 3996...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:global_step/sec: 235.472
INFO:tensorflow:global_step/sec: 235.472
INFO:tensorflow:loss = 0.5732498, step = 4000 (0.424 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.5732498, step = 4000 (0.424 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 277.885
INFO:tensorflow:global_step/sec: 277.885
INFO:tensorflow:loss = 0.59263897, step = 4100 (0.360 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.59263897, step = 4100 (0.360 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 272.498
INFO:tensorflow:global_step/sec: 272.498
INFO:tensorflow:loss = 0.6244205, step = 4200 (0.367 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.6244205, step = 4200 (0.367 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 273.911
INFO:tensorflow:global_step/sec: 273.911
INFO:tensorflow:loss = 0.5709779, step = 4300 (0.365 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.5709779, step = 4300 (0.365 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 272.385
INFO:tensorflow:global_step/sec: 272.385
INFO:tensorflow:loss = 0.57497543, step = 4400 (0.367 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.57497543, step = 4400 (0.367 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 277.073
INFO:tensorflow:global_step/sec: 277.073
INFO:tensorflow:loss = 0.62753403, step = 4500 (0.361 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.62753403, step = 4500 (0.361 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 279.972
INFO:tensorflow:global_step/sec: 279.972
INFO:tensorflow:loss = 0.5253285, step = 4600 (0.357 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.5253285, step = 4600 (0.357 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 283.916
INFO:tensorflow:global_step/sec: 283.916
INFO:tensorflow:loss = 0.5570012, step = 4700 (0.353 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.5570012, step = 4700 (0.353 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 286.699
INFO:tensorflow:global_step/sec: 286.699
INFO:tensorflow:loss = 0.54549825, step = 4800 (0.348 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.54549825, step = 4800 (0.348 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 287.171
INFO:tensorflow:global_step/sec: 287.171
INFO:tensorflow:loss = 0.58005756, step = 4900 (0.348 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.58005756, step = 4900 (0.348 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 4995...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 4995...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 4995 into /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-Serving/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 4995 into /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-Serving/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 4995...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 4995...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:global_step/sec: 246.035
INFO:tensorflow:global_step/sec: 246.035
INFO:tensorflow:loss = 0.55126476, step = 5000 (0.406 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.55126476, step = 5000 (0.406 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 286.048
INFO:tensorflow:global_step/sec: 286.048
INFO:tensorflow:loss = 0.5440348, step = 5100 (0.350 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.5440348, step = 5100 (0.350 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 288.158
INFO:tensorflow:global_step/sec: 288.158
INFO:tensorflow:loss = 0.530152, step = 5200 (0.347 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.530152, step = 5200 (0.347 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 282.667
INFO:tensorflow:global_step/sec: 282.667
INFO:tensorflow:loss = 0.61745214, step = 5300 (0.354 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.61745214, step = 5300 (0.354 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 283.025
INFO:tensorflow:global_step/sec: 283.025
INFO:tensorflow:loss = 0.5531441, step = 5400 (0.354 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.5531441, step = 5400 (0.354 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 284.596
INFO:tensorflow:global_step/sec: 284.596
INFO:tensorflow:loss = 0.55586976, step = 5500 (0.351 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.55586976, step = 5500 (0.351 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 283.212
INFO:tensorflow:global_step/sec: 283.212
INFO:tensorflow:loss = 0.5627943, step = 5600 (0.353 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.5627943, step = 5600 (0.353 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 281.121
INFO:tensorflow:global_step/sec: 281.121
INFO:tensorflow:loss = 0.45171082, step = 5700 (0.356 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.45171082, step = 5700 (0.356 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 281.568
INFO:tensorflow:global_step/sec: 281.568
INFO:tensorflow:loss = 0.51796657, step = 5800 (0.355 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.51796657, step = 5800 (0.355 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 272.14
INFO:tensorflow:global_step/sec: 272.14
INFO:tensorflow:loss = 0.570162, step = 5900 (0.368 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.570162, step = 5900 (0.368 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 5994...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 5994...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 5994 into /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-Serving/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 5994 into /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-Serving/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 5994...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 5994...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:global_step/sec: 234.957
INFO:tensorflow:global_step/sec: 234.957
INFO:tensorflow:loss = 0.5400977, step = 6000 (0.425 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.5400977, step = 6000 (0.425 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 259.23
INFO:tensorflow:global_step/sec: 259.23
INFO:tensorflow:loss = 0.4981569, step = 6100 (0.386 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.4981569, step = 6100 (0.386 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 267.697
INFO:tensorflow:global_step/sec: 267.697
INFO:tensorflow:loss = 0.5613683, step = 6200 (0.373 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.5613683, step = 6200 (0.373 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 266.623
INFO:tensorflow:global_step/sec: 266.623
INFO:tensorflow:loss = 0.48216385, step = 6300 (0.375 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.48216385, step = 6300 (0.375 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 266.123
INFO:tensorflow:global_step/sec: 266.123
INFO:tensorflow:loss = 0.4599746, step = 6400 (0.376 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.4599746, step = 6400 (0.376 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 269.688
INFO:tensorflow:global_step/sec: 269.688
INFO:tensorflow:loss = 0.4796008, step = 6500 (0.371 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.4796008, step = 6500 (0.371 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 258.906
INFO:tensorflow:global_step/sec: 258.906
INFO:tensorflow:loss = 0.5626136, step = 6600 (0.386 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.5626136, step = 6600 (0.386 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 261.596
INFO:tensorflow:global_step/sec: 261.596
INFO:tensorflow:loss = 0.5001174, step = 6700 (0.382 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.5001174, step = 6700 (0.382 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 266.467
INFO:tensorflow:global_step/sec: 266.467
INFO:tensorflow:loss = 0.44604325, step = 6800 (0.376 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.44604325, step = 6800 (0.376 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 267.785
INFO:tensorflow:global_step/sec: 267.785
INFO:tensorflow:loss = 0.4936733, step = 6900 (0.373 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.4936733, step = 6900 (0.373 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 6993...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 6993...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 6993 into /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-Serving/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 6993 into /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-Serving/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 6993...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 6993...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:global_step/sec: 231.159
INFO:tensorflow:global_step/sec: 231.159
INFO:tensorflow:loss = 0.44407076, step = 7000 (0.433 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.44407076, step = 7000 (0.433 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 259.935
INFO:tensorflow:global_step/sec: 259.935
INFO:tensorflow:loss = 0.4649738, step = 7100 (0.385 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.4649738, step = 7100 (0.385 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 261.497
INFO:tensorflow:global_step/sec: 261.497
INFO:tensorflow:loss = 0.48575532, step = 7200 (0.382 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.48575532, step = 7200 (0.382 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 264.401
INFO:tensorflow:global_step/sec: 264.401
INFO:tensorflow:loss = 0.5566124, step = 7300 (0.378 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.5566124, step = 7300 (0.378 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 263.189
INFO:tensorflow:global_step/sec: 263.189
INFO:tensorflow:loss = 0.485472, step = 7400 (0.380 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.485472, step = 7400 (0.380 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 262.158
INFO:tensorflow:global_step/sec: 262.158
INFO:tensorflow:loss = 0.39120063, step = 7500 (0.381 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.39120063, step = 7500 (0.381 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 266.983
INFO:tensorflow:global_step/sec: 266.983
INFO:tensorflow:loss = 0.35777277, step = 7600 (0.374 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.35777277, step = 7600 (0.374 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 267.642
INFO:tensorflow:global_step/sec: 267.642
INFO:tensorflow:loss = 0.5350034, step = 7700 (0.374 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.5350034, step = 7700 (0.374 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 269.459
INFO:tensorflow:global_step/sec: 269.459
INFO:tensorflow:loss = 0.42015103, step = 7800 (0.371 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.42015103, step = 7800 (0.371 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 267.026
INFO:tensorflow:global_step/sec: 267.026
INFO:tensorflow:loss = 0.54285204, step = 7900 (0.375 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.54285204, step = 7900 (0.375 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 7992...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 7992...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 7992 into /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-Serving/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 7992 into /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-Serving/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 7992...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 7992...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:global_step/sec: 226.498
INFO:tensorflow:global_step/sec: 226.498
INFO:tensorflow:loss = 0.36296645, step = 8000 (0.441 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.36296645, step = 8000 (0.441 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 262.545
INFO:tensorflow:global_step/sec: 262.545
INFO:tensorflow:loss = 0.5328135, step = 8100 (0.381 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.5328135, step = 8100 (0.381 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 264.823
INFO:tensorflow:global_step/sec: 264.823
INFO:tensorflow:loss = 0.42400876, step = 8200 (0.377 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.42400876, step = 8200 (0.377 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 270.946
INFO:tensorflow:global_step/sec: 270.946
INFO:tensorflow:loss = 0.4334933, step = 8300 (0.369 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.4334933, step = 8300 (0.369 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 271.252
INFO:tensorflow:global_step/sec: 271.252
INFO:tensorflow:loss = 0.44592458, step = 8400 (0.369 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.44592458, step = 8400 (0.369 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 272.492
INFO:tensorflow:global_step/sec: 272.492
INFO:tensorflow:loss = 0.44213057, step = 8500 (0.367 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.44213057, step = 8500 (0.367 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 273.226
INFO:tensorflow:global_step/sec: 273.226
INFO:tensorflow:loss = 0.46779203, step = 8600 (0.366 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.46779203, step = 8600 (0.366 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 261.518
INFO:tensorflow:global_step/sec: 261.518
INFO:tensorflow:loss = 0.5460389, step = 8700 (0.382 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.5460389, step = 8700 (0.382 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 277.202
INFO:tensorflow:global_step/sec: 277.202
INFO:tensorflow:loss = 0.5019726, step = 8800 (0.361 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.5019726, step = 8800 (0.361 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 276.724
INFO:tensorflow:global_step/sec: 276.724
INFO:tensorflow:loss = 0.45209432, step = 8900 (0.361 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.45209432, step = 8900 (0.361 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 8991...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 8991...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 8991 into /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-Serving/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 8991 into /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-Serving/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 8991...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 8991...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:global_step/sec: 226.305
INFO:tensorflow:global_step/sec: 226.305
INFO:tensorflow:loss = 0.34912163, step = 9000 (0.442 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.34912163, step = 9000 (0.442 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 271.186
INFO:tensorflow:global_step/sec: 271.186
INFO:tensorflow:loss = 0.5445255, step = 9100 (0.369 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.5445255, step = 9100 (0.369 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 267.761
INFO:tensorflow:global_step/sec: 267.761
INFO:tensorflow:loss = 0.35654712, step = 9200 (0.373 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.35654712, step = 9200 (0.373 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 262.439
INFO:tensorflow:global_step/sec: 262.439
INFO:tensorflow:loss = 0.42294815, step = 9300 (0.381 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.42294815, step = 9300 (0.381 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 262.881
INFO:tensorflow:global_step/sec: 262.881
INFO:tensorflow:loss = 0.45307142, step = 9400 (0.380 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.45307142, step = 9400 (0.380 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 264.643
INFO:tensorflow:global_step/sec: 264.643
INFO:tensorflow:loss = 0.43050554, step = 9500 (0.378 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.43050554, step = 9500 (0.378 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 270.757
INFO:tensorflow:global_step/sec: 270.757
INFO:tensorflow:loss = 0.40443382, step = 9600 (0.369 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.40443382, step = 9600 (0.369 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 268.755
INFO:tensorflow:global_step/sec: 268.755
INFO:tensorflow:loss = 0.37255523, step = 9700 (0.372 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.37255523, step = 9700 (0.372 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 264.603
INFO:tensorflow:global_step/sec: 264.603
INFO:tensorflow:loss = 0.4721123, step = 9800 (0.378 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.4721123, step = 9800 (0.378 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 273.682
INFO:tensorflow:global_step/sec: 273.682
INFO:tensorflow:loss = 0.52799636, step = 9900 (0.365 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.52799636, step = 9900 (0.365 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 9990...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 9990...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 9990 into /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-Serving/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 9990 into /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-Serving/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 9990...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 9990...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 10000...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 10000...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 10000 into /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-Serving/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 10000 into /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-Serving/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 10000...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 10000...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Starting evaluation at 2021-12-04T11:45:25
INFO:tensorflow:Starting evaluation at 2021-12-04T11:45:25
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-Serving/model.ckpt-10000
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-Serving/model.ckpt-10000
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Evaluation [500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [1000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [1000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [1500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [1500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [2000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [2000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [2500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [2500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [3000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [3000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [3500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [3500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [4000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [4000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [4500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [4500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [5000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [5000/5000]
INFO:tensorflow:Inference Time : 5.60779s
INFO:tensorflow:Inference Time : 5.60779s
INFO:tensorflow:Finished evaluation at 2021-12-04-11:45:30
INFO:tensorflow:Finished evaluation at 2021-12-04-11:45:30
INFO:tensorflow:Saving dict for global step 10000: accuracy = 0.8008, global_step = 10000, loss = 0.4497029
INFO:tensorflow:Saving dict for global step 10000: accuracy = 0.8008, global_step = 10000, loss = 0.4497029
INFO:tensorflow:Saving 'checkpoint_path' summary for global step 10000: /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-Serving/model.ckpt-10000
INFO:tensorflow:Saving 'checkpoint_path' summary for global step 10000: /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-Serving/model.ckpt-10000
INFO:tensorflow:Performing the final export in the end of training.
INFO:tensorflow:Performing the final export in the end of training.
WARNING:tensorflow:Loading a TF2 SavedModel but eager mode seems disabled.
WARNING:tensorflow:Loading a TF2 SavedModel but eager mode seems disabled.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/saved_model/signature_def_utils_impl.py:201: build_tensor_info (from tensorflow.python.saved_model.utils_impl) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
This function will only be available through the v1 compatibility library as tf.compat.v1.saved_model.utils.build_tensor_info or tf.compat.v1.saved_model.build_tensor_info.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/saved_model/signature_def_utils_impl.py:201: build_tensor_info (from tensorflow.python.saved_model.utils_impl) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
This function will only be available through the v1 compatibility library as tf.compat.v1.saved_model.utils.build_tensor_info or tf.compat.v1.saved_model.build_tensor_info.
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Classify: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Classify: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Regress: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Regress: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Predict: ['serving_default']
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Predict: ['serving_default']
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Train: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Train: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Eval: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Eval: None
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-Serving/model.ckpt-10000
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-Serving/model.ckpt-10000
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-Serving/export/imdb/temp-1638618330/assets
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-Serving/export/imdb/temp-1638618330/assets
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-Serving/export/imdb/temp-1638618330/saved_model.pb
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-Serving/export/imdb/temp-1638618330/saved_model.pb
INFO:tensorflow:Loss for final step: 0.43356365.
INFO:tensorflow:Loss for final step: 0.43356365.
WARNING:tensorflow:Loading a TF2 SavedModel but eager mode seems disabled.
WARNING:tensorflow:Loading a TF2 SavedModel but eager mode seems disabled.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Classify: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Classify: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Regress: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Regress: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Predict: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Predict: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Train: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Train: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Eval: ['eval']
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Eval: ['eval']
WARNING:tensorflow:Export includes no default signature!
WARNING:tensorflow:Export includes no default signature!
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-Serving/model.ckpt-10000
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-Serving/model.ckpt-10000
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-TFMA/temp-1638618332/assets
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-TFMA/temp-1638618332/assets
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-TFMA/temp-1638618332/saved_model.pb
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfx-interactive-2021-12-04T11_41_51.482724-py59cet9/Trainer/model_run/9/Format-TFMA/temp-1638618332/saved_model.pb
WARNING:absl:Support for estimator-based executor and model export will be deprecated soon. Please use export structure <ModelExportPath>/serving_model_dir/saved_model.pb"
WARNING:absl:Support for estimator-based executor and model export will be deprecated soon. Please use export structure <ModelExportPath>/eval_model_dir/saved_model.pb"

İhraç edildi eğitimli modele bir göz atın Trainer .

train_uri = trainer.outputs['model'].get()[0].uri
serving_model_path = os.path.join(train_uri, 'Format-Serving')
exported_model = tf.saved_model.load(serving_model_path)
exported_model.graph.get_operations()[:10] + ["..."]
[<tf.Operation 'global_step/Initializer/zeros' type=Const>,
 <tf.Operation 'global_step' type=VarHandleOp>,
 <tf.Operation 'global_step/IsInitialized/VarIsInitializedOp' type=VarIsInitializedOp>,
 <tf.Operation 'global_step/Assign' type=AssignVariableOp>,
 <tf.Operation 'global_step/Read/ReadVariableOp' type=ReadVariableOp>,
 <tf.Operation 'input_example_tensor' type=Placeholder>,
 <tf.Operation 'ParseExample/ParseExampleV2/names' type=Const>,
 <tf.Operation 'ParseExample/ParseExampleV2/sparse_keys' type=Const>,
 <tf.Operation 'ParseExample/ParseExampleV2/dense_keys' type=Const>,
 <tf.Operation 'ParseExample/ParseExampleV2/ragged_keys' type=Const>,
 '...']

Modelin metriklerini Tensorboard kullanarak görselleştirelim.

#docs_infra: no_execute

# Get the URI of the output artifact representing the training logs,
# which is a directory
model_run_dir = trainer.outputs['model_run'].get()[0].uri

%load_ext tensorboard
%tensorboard --logdir {model_run_dir}

Model Sunumu

Grafik düzenleme, yalnızca kayıp işlevine bir düzenleme terimi ekleyerek eğitim iş akışını etkiler. Sonuç olarak, model değerlendirme ve sunma iş akışları değişmeden kalır. Biz de tipik vb Değerlendirici, İtici gibi Eğitmen bileşeni sonra gelen alt TFX bileşenlerini ihmal ettik aynı sebepten ötürü,

Çözüm

Girdi açık bir grafik içermese bile TFX boru hattında Sinirsel Yapılandırılmış Öğrenme (NSL) çerçevesini kullanarak grafik düzenleme kullanımını gösterdik. İnceleme yerleştirmelerine dayalı bir benzerlik grafiği sentezlediğimiz IMDB film incelemelerinin duygu sınıflandırması görevini düşündük. Kullanıcıları, grafik oluşturma için farklı yerleştirmeler kullanarak, hiperparametreleri değiştirerek, denetim miktarını değiştirerek ve farklı model mimarileri tanımlayarak daha fazla deneme yapmaya teşvik ediyoruz.