tensor akışı:: işlem:: Kaynak DağılımıNdAdd

#include <state_ops.h>

Bir Değişkendeki tek tek değerlere veya dilimlere seyrek toplama uygular.

Özet

ref , P derecesine sahip bir Tensor ve indices Q derecesine sahip bir Tensor .

indices ref içindeki dizinleri içeren tamsayı tensör olmalıdır. [d_0, ..., d_{Q-2}, K] şeklinde olmalıdır, burada 0 < K <= P .

indices en içteki boyutu ( K uzunluğu ile), ref K boyutu boyunca elemanlar ( K = P ise) veya dilimler ( K < P ise) şeklindeki endekslere karşılık gelir.

updates Q-1+PK dereceli Tensor ve şu şekle sahiptir:

[d_0, ..., d_{Q-2}, ref.shape[K], ..., ref.shape[P-1]]

Örneğin, 8 elemanlı bir derece 1 tensöre 4 dağınık eleman eklemek istediğimizi varsayalım. Python'da bu ekleme şöyle görünecektir:

ref = tf.Variable([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8], use_resource=True)
indices = tf.constant([[4], [3], [1], [7]])
updates = tf.constant([9, 10, 11, 12])
add = tf.scatter_nd_add(ref, indices, updates)
with tf.Session() as sess:
 print sess.run(add)

Sonuçta ortaya çıkan ref güncellemesi şu şekilde görünecektir:

[1, 13, 3, 14, 14, 6, 7, 20]

Dilimlerde güncellemelerin nasıl yapılacağı hakkında daha fazla ayrıntı için tf.scatter_nd bakın.

Argümanlar:

 • kapsam: Bir Kapsam nesnesi
 • ref: Bir kaynak tanıtıcısı. Bir VarHandleOp'tan olmalıdır.
 • endeksler: A Tensör . Aşağıdaki türlerden biri olmalıdır: int32, int64. Ref'e endekslerin tensörü.
 • güncellemeler: Bir Tensör . Ref ile aynı türde olmalıdır. Ref'e eklenecek değerlerin tensörü.

İsteğe bağlı özellikler (bkz. Attrs ):

 • use_locking: İsteğe bağlı bir bool. Varsayılan olarak True'dur. True ise atama bir kilitle korunacaktır; aksi takdirde davranış tanımsızdır ancak daha az çekişme sergileyebilir.

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

ResourceScatterNdAdd (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input updates)
ResourceScatterNdAdd (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input updates, const ResourceScatterNdAdd::Attrs & attrs)

Genel özellikler

operation

Kamu işlevleri

operator::tensorflow::Operation () const

Genel statik işlevler

UseLocking (bool x)

Yapılar

tensorflow:: ops:: ResourceScatterNdAdd:: Öznitelikler

ResourceScatterNdAdd için isteğe bağlı öznitelik ayarlayıcılar.

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

Kamu işlevleri

Kaynak DağılımıNdAdd

 ResourceScatterNdAdd(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input updates
)

Kaynak DağılımıNdAdd

 ResourceScatterNdAdd(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input updates,
 const ResourceScatterNdAdd::Attrs & attrs
)

operatör::tensorflow::İşlem

 operator::tensorflow::Operation() const 

Genel statik işlevler

KullanımKilitleme

Attrs UseLocking(
 bool x
)