Trả lời cho sự kiện TensorFlow Everywhere tại địa phương của bạn ngay hôm nay!
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

dòng chảy :: ops :: Xấp xỉ

#include <math_ops.h>

Trả về giá trị chân lý của abs (xy) <phần tử dung sai-khôn ngoan.

Tóm lược

Tranh luận:

Lợi nhuận:

Người xây dựng và Người phá hủy

ApproximateEqual (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y)
ApproximateEqual (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y, const ApproximateEqual::Attrs & attrs)

Thuộc tính công cộng

operation
z

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Chức năng tĩnh công khai

Tolerance (float x)

Cấu trúc

tensorflow :: ops :: ApproximateEqual :: Attrs

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho ApproximateEqual .

Thuộc tính công cộng

hoạt động

Operation operation

z

::tensorflow::Output z

Chức năng công cộng

Xấp xỉ

 ApproximateEqual(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  ::tensorflow::Input y
)

Xấp xỉ

 ApproximateEqual(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  ::tensorflow::Input y,
  const ApproximateEqual::Attrs & attrs
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const 

Chức năng tĩnh công khai

Lòng khoan dung

Attrs Tolerance(
  float x
)