Google I / O hoạt động trở lại từ ngày 18 đến 20 tháng 5! Đặt chỗ và xây dựng lịch trình của bạn Đăng ký ngay

Kiểm soát quy trình hoạt động

Tóm lược

Các lớp học

tensorflow :: ops :: Abort

Tăng một ngoại lệ để hủy bỏ quá trình khi được gọi.

tensorflow :: ops :: ControlTrigger

Không lam gi cả.

tensorflow :: ops :: LoopCond

Chuyển tiếp đầu vào đến đầu ra.

tensorflow :: ops :: Merge

Chuyển tiếp giá trị của một tensor có sẵn từ inputs đến output .

tensorflow :: ops :: NextIteration

Làm cho đầu vào của nó có sẵn cho lần lặp tiếp theo.

tensorflow :: ops :: RefNextIteration

Làm cho đầu vào của nó có sẵn cho lần lặp tiếp theo.

tensorflow :: ops :: RefSelect

Chuyển tiếp phần tử thứ index của inputs đến output .

tensorflow :: ops :: RefSwitch

Tiền đạo các ref tensor data vào cổng đầu ra xác định bởi pred .

tensorflow :: ops :: Switch

Tiền đạo data vào cổng đầu ra xác định bởi pred .