EagerSession.DevicePlacementPolicy

רשימה סטטית סופית ציבורית EagerSession.DevicePlacementPolicy

שולט כיצד לפעול כאשר אנו מנסים להפעיל פעולה במכשיר נתון אך חלק מהטנסורים של קלט אינם נמצאים במכשיר זה.

שיטות בירושה

ערכים מנויים

ציבורי סטטי סופית EagerSession.DevicePlacementPolicy EXPLICIT

הפעלת פעולות עם טנסור קלט במכשיר הלא נכון תיכשל.

סופי סטטי ציבורי EagerSession.DevicePlacementPolicy SILENT

העתק בשקט את הטנזור, שיש לו עלות ביצועים מכיוון שהפעולה תיחסם עד להשלמת העותק. זוהי מדיניות המיקום המוגדרת כברירת מחדל.

ציבורי סטטי סופית EagerSession.DevicePlacementPolicy SILENT_FOR_INT32

מדיניות מיקום שמעתיקה בשקט טנסורים של int32 אך לא סוגים אחרים של dtypes.

סופי סטטי ציבורי EagerSession.DevicePlacementPolicy אזהרה

העתק את הטנזור למכשיר הנכון אך רשם אזהרה.