Session.Run

מחלקה סופית סטטית ציבורית Session.Run

טנסורי פלט ומטא נתונים המתקבלים בעת ביצוע הפעלה.

ראה runAndFetchMetadata()

שדות

בית ציבורי[] מטא נתונים (ניסיוני): מטא נתונים על הריצה.
רשימה ציבורית< Tensor <?>> תפוקות טנסורים מאחזורים מבוקשים.

בונים ציבוריים

הרץ ()

שיטות בירושה

שדות

מטא נתונים של byte public[]

(ניסיוני): מטא נתונים על הריצה.

מאגר פרוטוקול RunMetadata מסודר. החבילה org.tensorflow נקייה מכל תלות של חוצץ פרוטוקול על מנת להישאר ידידותית למערכות מוגבלות משאבים (שם משהו כמו nanoproto עשוי להיות מתאים יותר). העלות של זה היא הכתם האטום הזה. בחירה זו נמצאת בבדיקה ושדה זה עשוי להיות מוחלף בשווי ערך בטוח יותר בכל עת.

רשימה ציבורית< Tensor <?>> פלטי

טנסורים מאחזורים מבוקשים.

בונים ציבוריים

הפעלה ציבורית ()