Poszarpane tensory

Zobacz na TensorFlow.org Uruchom w Google Colab Wyświetl źródło na GitHubPobierz notatnik

Dokumentacja API: tf.RaggedTensor tf.ragged

Ustawiać

import math
import tensorflow as tf

Przegląd

Twoje dane przybierają różne kształty; twoje tensory też powinny. Postrzępione tensory są odpowiednikiem TensorFlow zagnieżdżonych list o zmiennej długości. Ułatwiają przechowywanie i przetwarzanie danych o niejednorodnych kształtach, w tym:

 • Elementy o zmiennej długości, takie jak zestaw aktorów w filmie.
 • Partie wejść sekwencyjnych o zmiennej długości, takie jak zdania lub klipy wideo.
 • Dane wejściowe hierarchiczne, takie jak dokumenty tekstowe podzielone na sekcje, akapity, zdania i słowa.
 • Poszczególne pola w ustrukturyzowanych danych wejściowych, takich jak bufory protokołu.

Co można zrobić z postrzępionym tensorem

Poszarpane tensory są obsługiwane przez ponad stu operacji TensorFlow tym operacji matematycznych (takich jak tf.add i tf.reduce_mean ), operacji macierzowych (np tf.concat i tf.tile ) OPS łańcuchach (takie jak tf.substr ), kontroli przepływu (takimi jak tf.while_loop i tf.map_fn ) i wielu innych:

digits = tf.ragged.constant([[3, 1, 4, 1], [], [5, 9, 2], [6], []])
words = tf.ragged.constant([["So", "long"], ["thanks", "for", "all", "the", "fish"]])
print(tf.add(digits, 3))
print(tf.reduce_mean(digits, axis=1))
print(tf.concat([digits, [[5, 3]]], axis=0))
print(tf.tile(digits, [1, 2]))
print(tf.strings.substr(words, 0, 2))
print(tf.map_fn(tf.math.square, digits))
<tf.RaggedTensor [[6, 4, 7, 4], [], [8, 12, 5], [9], []]>
tf.Tensor([2.25       nan 5.33333333 6.        nan], shape=(5,), dtype=float64)
<tf.RaggedTensor [[3, 1, 4, 1], [], [5, 9, 2], [6], [], [5, 3]]>
<tf.RaggedTensor [[3, 1, 4, 1, 3, 1, 4, 1], [], [5, 9, 2, 5, 9, 2], [6, 6], []]>
<tf.RaggedTensor [[b'So', b'lo'], [b'th', b'fo', b'al', b'th', b'fi']]>
<tf.RaggedTensor [[9, 1, 16, 1], [], [25, 81, 4], [36], []]>

Istnieje również wiele metod i operacji, które są specyficzne dla tensorów nierównych, w tym metody fabryczne, metody konwersji i operacje mapowania wartości. Aby uzyskać listę obsługiwanych ops, zobacz tf.ragged dokumentacji pakietu.

Postrzępione tensory są obsługiwane przez wiele API TensorFlow, w tym Keras , zbiorów danych , tf.function , SavedModels i tf.Example . Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z rozdziałem TensorFlow API poniżej.

Podobnie jak w przypadku normalnych tensorów, możesz użyć indeksowania w stylu Pythona, aby uzyskać dostęp do określonych fragmentów postrzępionego tensora. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z rozdziałem na Indeksowanie poniżej.

print(digits[0])    # First row
tf.Tensor([3 1 4 1], shape=(4,), dtype=int32)
print(digits[:, :2])  # First two values in each row.
<tf.RaggedTensor [[3, 1], [], [5, 9], [6], []]>
print(digits[:, -2:]) # Last two values in each row.
<tf.RaggedTensor [[4, 1], [], [9, 2], [6], []]>

Podobnie jak w przypadku normalnych tensorów, do wykonywania operacji elementarnych można używać operatorów arytmetycznych i operatorów porównania Pythona. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z rozdziałem przeciążonych operatorów poniżej.

print(digits + 3)
<tf.RaggedTensor [[6, 4, 7, 4], [], [8, 12, 5], [9], []]>
print(digits + tf.ragged.constant([[1, 2, 3, 4], [], [5, 6, 7], [8], []]))
<tf.RaggedTensor [[4, 3, 7, 5], [], [10, 15, 9], [14], []]>

Jeśli trzeba przeprowadzić transformację elementwise z wartościami RaggedTensor , można użyć tf.ragged.map_flat_values , która odbywa funkcję plus jeden lub więcej argumentów, a zastosowanie funkcji do przekształcenia RaggedTensor wartości „s.

times_two_plus_one = lambda x: x * 2 + 1
print(tf.ragged.map_flat_values(times_two_plus_one, digits))
<tf.RaggedTensor [[7, 3, 9, 3], [], [11, 19, 5], [13], []]>

Poszarpane tensory można przekształcić w zagnieżdżonych Pythona list S NumPy array P.

digits.to_list()
[[3, 1, 4, 1], [], [5, 9, 2], [6], []]
digits.numpy()
/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/ops/ragged/ragged_tensor.py:2063: VisibleDeprecationWarning: Creating an ndarray from ragged nested sequences (which is a list-or-tuple of lists-or-tuples-or ndarrays with different lengths or shapes) is deprecated. If you meant to do this, you must specify 'dtype=object' when creating the ndarray
 return np.array(rows)
array([array([3, 1, 4, 1], dtype=int32), array([], dtype=int32),
    array([5, 9, 2], dtype=int32), array([6], dtype=int32),
    array([], dtype=int32)], dtype=object)

Konstruowanie postrzępionego tensora

Najprostszym sposobem skonstruowania postrzępiony tensor stosuje tf.ragged.constant , który tworzy RaggedTensor odpowiadający danym zagnieżdżony Python list lub NumPy array :

sentences = tf.ragged.constant([
  ["Let's", "build", "some", "ragged", "tensors", "!"],
  ["We", "can", "use", "tf.ragged.constant", "."]])
print(sentences)
<tf.RaggedTensor [[b"Let's", b'build', b'some', b'ragged', b'tensors', b'!'], [b'We', b'can', b'use', b'tf.ragged.constant', b'.']]>
paragraphs = tf.ragged.constant([
  [['I', 'have', 'a', 'cat'], ['His', 'name', 'is', 'Mat']],
  [['Do', 'you', 'want', 'to', 'come', 'visit'], ["I'm", 'free', 'tomorrow']],
])
print(paragraphs)
<tf.RaggedTensor [[[b'I', b'have', b'a', b'cat'], [b'His', b'name', b'is', b'Mat']], [[b'Do', b'you', b'want', b'to', b'come', b'visit'], [b"I'm", b'free', b'tomorrow']]]>

Poszarpane tensory może być również wykonana poprzez powiązanie wartości płaskie tensory z wierszy partycjonowania tensory wskazuje, w jaki sposób te wartości powinny być podzielona na rzędy, przy użyciu classmethods takie jak np tf.RaggedTensor.from_value_rowids , tf.RaggedTensor.from_row_lengths i tf.RaggedTensor.from_row_splits .

tf.RaggedTensor.from_value_rowids

Jeśli wiesz, który wiersz każda wartość należy, wówczas można zbudować RaggedTensor używając value_rowids row-partycjonowanie tensor:

value_rowids tensor partycjonowania wierszy

print(tf.RaggedTensor.from_value_rowids(
  values=[3, 1, 4, 1, 5, 9, 2],
  value_rowids=[0, 0, 0, 0, 2, 2, 3]))
<tf.RaggedTensor [[3, 1, 4, 1], [], [5, 9], [2]]>

tf.RaggedTensor.from_row_lengths

Jeśli wiesz, jak długo każdy wiersz jest, to można użyć row_lengths tensor wiersz partycjonowania:

row_lengths tensor partycjonowania wierszy

print(tf.RaggedTensor.from_row_lengths(
  values=[3, 1, 4, 1, 5, 9, 2],
  row_lengths=[4, 0, 2, 1]))
<tf.RaggedTensor [[3, 1, 4, 1], [], [5, 9], [2]]>

tf.RaggedTensor.from_row_splits

Jeśli wiesz, gdzie każdy indeks wiersz zaczyna się i kończy, a następnie można użyć row_splits tensor wiersz partycjonowania:

row_splits tensor partycjonowania wierszy

print(tf.RaggedTensor.from_row_splits(
  values=[3, 1, 4, 1, 5, 9, 2],
  row_splits=[0, 4, 4, 6, 7]))
<tf.RaggedTensor [[3, 1, 4, 1], [], [5, 9], [2]]>

Zobacz tf.RaggedTensor dokumentację klasy dla pełnej listy metod fabrycznych.

Co możesz przechowywać w postrzępionym tensorze

Podobnie jak w przypadku normalnego Tensor S, przy czym wartości w RaggedTensor muszą mieć tego samego typu; i wszystkie wartości muszą być w tej samej głębokości zagnieżdżenia (rangi tensora):

print(tf.ragged.constant([["Hi"], ["How", "are", "you"]])) # ok: type=string, rank=2
<tf.RaggedTensor [[b'Hi'], [b'How', b'are', b'you']]>
print(tf.ragged.constant([[[1, 2], [3]], [[4, 5]]]))    # ok: type=int32, rank=3
<tf.RaggedTensor [[[1, 2], [3]], [[4, 5]]]>
try:
 tf.ragged.constant([["one", "two"], [3, 4]])       # bad: multiple types
except ValueError as exception:
 print(exception)
Can't convert Python sequence with mixed types to Tensor.
try:
 tf.ragged.constant(["A", ["B", "C"]])           # bad: multiple nesting depths
except ValueError as exception:
 print(exception)
all scalar values must have the same nesting depth

Przykładowy przypadek użycia

Poniższy przykład pokazuje, jak RaggedTensor s mogą być wykorzystane do skonstruowania i połączyć unigram i BIGRAM zanurzeń do wypiekania zapytań o zmiennej długości, za pomocą specjalnych znaczników początku i na końcu każdego zdania. Więcej informacji na temat programów operacyjnych stosowanych w tym przykładzie sprawdzić tf.ragged dokumentacji pakietu.

queries = tf.ragged.constant([['Who', 'is', 'Dan', 'Smith'],
               ['Pause'],
               ['Will', 'it', 'rain', 'later', 'today']])

# Create an embedding table.
num_buckets = 1024
embedding_size = 4
embedding_table = tf.Variable(
  tf.random.truncated_normal([num_buckets, embedding_size],
            stddev=1.0 / math.sqrt(embedding_size)))

# Look up the embedding for each word.
word_buckets = tf.strings.to_hash_bucket_fast(queries, num_buckets)
word_embeddings = tf.nn.embedding_lookup(embedding_table, word_buckets)   # ①

# Add markers to the beginning and end of each sentence.
marker = tf.fill([queries.nrows(), 1], '#')
padded = tf.concat([marker, queries, marker], axis=1)            # ②

# Build word bigrams and look up embeddings.
bigrams = tf.strings.join([padded[:, :-1], padded[:, 1:]], separator='+')  # ③

bigram_buckets = tf.strings.to_hash_bucket_fast(bigrams, num_buckets)
bigram_embeddings = tf.nn.embedding_lookup(embedding_table, bigram_buckets) # ④

# Find the average embedding for each sentence
all_embeddings = tf.concat([word_embeddings, bigram_embeddings], axis=1)  # ⑤
avg_embedding = tf.reduce_mean(all_embeddings, axis=1)           # ⑥
print(avg_embedding)
tf.Tensor(
[[-0.14285272 0.02908629 -0.16327512 -0.14529026]
 [-0.4479212 -0.35615516 0.17110227 0.2522229 ]
 [-0.1987868 -0.13152348 -0.0325102  0.02125177]], shape=(3, 4), dtype=float32)

Przykład postrzępionego tensora

Poszarpane i jednolite wymiary

Poszarpana wymiar jest wymiarem którego plastry mogą mieć różne długości. Na przykład, wewnętrzna (kolumna) wymiar rt=[[3, 1, 4, 1], [], [5, 9, 2], [6], []] jest nierówny, jako plastry kolumn ( rt[0, :] , ..., rt[4, :] ) mają różne długości. Wymiary plastry których wszystkie mają taką samą długość nazywane są jednakowe wymiary.

Zewnętrzny wymiar postrzępionego tensora jest zawsze jednorodny, ponieważ składa się z jednego plastra (a zatem nie ma możliwości różnicowania długości plastra). Pozostałe wymiary mogą być postrzępione lub jednolite. Na przykład, można przechowywać zanurzeń haseł dla każdego słowa w partii zdań używając poszarpaną tensor w kształcie [num_sentences, (num_words), embedding_size] , gdzie nawiasy wokół (num_words) wskazują, że wymiar jest obdarty.

Osadzanie słów przy użyciu poszarpanego tensora

Poszarpane tensory mogą mieć wiele poszarpanych wymiarów. Na przykład, można przechowywać partii strukturyzowanych dokumentów tekstowych za pomocą tensora w kształcie [num_documents, (num_paragraphs), (num_sentences), (num_words)] (gdzie ponownie nawiasy są używane do wskazywania poszarpane wymiary).

Podobnie jak w przypadku tf.Tensor , rangę nierównym tensora jest jego całkowita liczba wymiarów (w tym zarówno poszarpanych wymiarach jednolitych i). Potencjalnie obdarty tensor jest to wartość, która może być albo tf.Tensor lub tf.RaggedTensor .

Podczas opisywania kształtu RaggedTensor, poszarpane wymiary są konwencjonalnie wskazywane przez umieszczenie ich w nawiasach. Na przykład, jak widzieliście powyżej, kształt 3D RaggedTensor że zanurzeń przechowuje słowo dla każdego słowa w partii zdaniach można zapisać jako [num_sentences, (num_words), embedding_size] .

RaggedTensor.shape atrybut zwraca tf.TensorShape na nierównym tensora gdzie poszarpane wymiary masz rozmiar None :

tf.ragged.constant([["Hi"], ["How", "are", "you"]]).shape
TensorShape([2, None])

Metoda tf.RaggedTensor.bounding_shape mogą być wykorzystywane w celu znalezienia mocno ograniczającą kształt danego RaggedTensor :

print(tf.ragged.constant([["Hi"], ["How", "are", "you"]]).bounding_shape())
tf.Tensor([2 3], shape=(2,), dtype=int64)

Poszarpany vs rzadki

Poszarpana tensor nie powinny być traktowane jako rodzaj rzadkiej tensora. W szczególności, rzadki tensory są wydajne kodowanie dla tf.Tensor że wzór tych samych danych w kompaktowej formie; ale poszarpany tensor jest rozszerzeniem tf.Tensor że modele rozszerzona klasa danych. Ta różnica jest kluczowa przy definiowaniu operacji:

 • Zastosowanie op do rzadkiego lub gęstego tensora powinno zawsze dawać ten sam rezultat.
 • Nałożenie op na poszarpany lub rzadki tensor może dać różne wyniki.

Jako przykład ilustracyjnych, zastanowić się, jak operacje takie jak tablica concat , stack , a tile są zdefiniowane dla poszarpanych vs. nielicznych tensorów. Łączenie poszarpanych tensorów łączy każdy rząd, tworząc jeden rząd o łącznej długości:

Łączenie postrzępionych tensorów

ragged_x = tf.ragged.constant([["John"], ["a", "big", "dog"], ["my", "cat"]])
ragged_y = tf.ragged.constant([["fell", "asleep"], ["barked"], ["is", "fuzzy"]])
print(tf.concat([ragged_x, ragged_y], axis=1))
<tf.RaggedTensor [[b'John', b'fell', b'asleep'], [b'a', b'big', b'dog', b'barked'], [b'my', b'cat', b'is', b'fuzzy']]>

Jednak łączenie rzadkich tensorów jest równoznaczne z łączeniem odpowiednich tensorów gęstych, co ilustruje poniższy przykład (gdzie Ø wskazuje brakujące wartości):

Łączenie rzadkich tensorów

sparse_x = ragged_x.to_sparse()
sparse_y = ragged_y.to_sparse()
sparse_result = tf.sparse.concat(sp_inputs=[sparse_x, sparse_y], axis=1)
print(tf.sparse.to_dense(sparse_result, ''))
tf.Tensor(
[[b'John' b'' b'' b'fell' b'asleep']
 [b'a' b'big' b'dog' b'barked' b'']
 [b'my' b'cat' b'' b'is' b'fuzzy']], shape=(3, 5), dtype=string)

Inny przykład, dlaczego to rozróżnienie jest ważne, należy rozważyć definicję „średniej wartości dla każdego wiersza” op takich jak tf.reduce_mean . W przypadku tensora postrzępionego średnia wartość wiersza to suma wartości wiersza podzielona przez szerokość wiersza. Ale w przypadku rozrzedzonego tensora średnia wartość wiersza jest sumą wartości wiersza podzieloną przez całkowitą szerokość rozrzedzonego tensora (która jest większa lub równa szerokości najdłuższego wiersza).

Interfejsy API TensorFlow

Keras

tf.keras jest TensorFlow za wysoki poziom API dla budowania i szkolenia modeli uczenia się głęboko. Postrzępione tensory mogą być przekazywane jako dane wejściowe do modelu Keras przez ustawienie ragged=True na tf.keras.Input lub tf.keras.layers.InputLayer . Poszarpane tensory mogą być również przekazywane między warstwami Keras i zwracane przez modele Keras. Poniższy przykład przedstawia zabawkowy model LSTM, który jest trenowany przy użyciu nierównych tensorów.

# Task: predict whether each sentence is a question or not.
sentences = tf.constant(
  ['What makes you think she is a witch?',
   'She turned me into a newt.',
   'A newt?',
   'Well, I got better.'])
is_question = tf.constant([True, False, True, False])

# Preprocess the input strings.
hash_buckets = 1000
words = tf.strings.split(sentences, ' ')
hashed_words = tf.strings.to_hash_bucket_fast(words, hash_buckets)

# Build the Keras model.
keras_model = tf.keras.Sequential([
  tf.keras.layers.Input(shape=[None], dtype=tf.int64, ragged=True),
  tf.keras.layers.Embedding(hash_buckets, 16),
  tf.keras.layers.LSTM(32, use_bias=False),
  tf.keras.layers.Dense(32),
  tf.keras.layers.Activation(tf.nn.relu),
  tf.keras.layers.Dense(1)
])

keras_model.compile(loss='binary_crossentropy', optimizer='rmsprop')
keras_model.fit(hashed_words, is_question, epochs=5)
print(keras_model.predict(hashed_words))
WARNING:tensorflow:Layer lstm will not use cuDNN kernels since it doesn't meet the criteria. It will use a generic GPU kernel as fallback when running on GPU.
Epoch 1/5
/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/framework/indexed_slices.py:449: UserWarning: Converting sparse IndexedSlices(IndexedSlices(indices=Tensor("gradient_tape/sequential/lstm/RaggedToTensor/boolean_mask_1/GatherV2:0", shape=(None,), dtype=int32), values=Tensor("gradient_tape/sequential/lstm/RaggedToTensor/boolean_mask/GatherV2:0", shape=(None, 16), dtype=float32), dense_shape=Tensor("gradient_tape/sequential/lstm/RaggedToTensor/Shape:0", shape=(2,), dtype=int32))) to a dense Tensor of unknown shape. This may consume a large amount of memory.
 "shape. This may consume a large amount of memory." % value)
1/1 [==============================] - 2s 2s/step - loss: 3.1269
Epoch 2/5
1/1 [==============================] - 0s 18ms/step - loss: 2.1197
Epoch 3/5
1/1 [==============================] - 0s 19ms/step - loss: 2.0196
Epoch 4/5
1/1 [==============================] - 0s 20ms/step - loss: 1.9371
Epoch 5/5
1/1 [==============================] - 0s 18ms/step - loss: 1.8857
[[0.02800461]
 [0.00945962]
 [0.02283431]
 [0.00252927]]

tf.Przykład

tf.Example jest standardowym buforów kodowania danych TensorFlow. Dane zakodowane tf.Example często zawiera funkcje o zmiennej długości s. Na przykład, następujący kod definiuje partię czterech tf.Example wiadomości o różnych długościach cecha:

import google.protobuf.text_format as pbtext

def build_tf_example(s):
 return pbtext.Merge(s, tf.train.Example()).SerializeToString()

example_batch = [
 build_tf_example(r'''
  features {
   feature {key: "colors" value {bytes_list {value: ["red", "blue"]} } }
   feature {key: "lengths" value {int64_list {value: [7]} } } }'''),
 build_tf_example(r'''
  features {
   feature {key: "colors" value {bytes_list {value: ["orange"]} } }
   feature {key: "lengths" value {int64_list {value: []} } } }'''),
 build_tf_example(r'''
  features {
   feature {key: "colors" value {bytes_list {value: ["black", "yellow"]} } }
   feature {key: "lengths" value {int64_list {value: [1, 3]} } } }'''),
 build_tf_example(r'''
  features {
   feature {key: "colors" value {bytes_list {value: ["green"]} } }
   feature {key: "lengths" value {int64_list {value: [3, 5, 2]} } } }''')]

Można przeanalizować ten zakodowanych danych przy użyciu tf.io.parse_example , który odbywa się tensor serializacji smyczki i słownika specyfikacji funkcji i zwraca słownika nazw funkcji mapowania tensorów. Aby odczytać funkcje o zmiennej długości do działającego poszarpanych tensorów, po prostu użyć tf.io.RaggedFeature w słowniku specyfikacji cecha:

feature_specification = {
  'colors': tf.io.RaggedFeature(tf.string),
  'lengths': tf.io.RaggedFeature(tf.int64),
}
feature_tensors = tf.io.parse_example(example_batch, feature_specification)
for name, value in feature_tensors.items():
 print("{}={}".format(name, value))
colors=<tf.RaggedTensor [[b'red', b'blue'], [b'orange'], [b'black', b'yellow'], [b'green']]>
lengths=<tf.RaggedTensor [[7], [], [1, 3], [3, 5, 2]]>

tf.io.RaggedFeature może być również używany do odczytu funkcje z wieloma wymiarami postrzępione. Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji API .

Zbiory danych

tf.data to API, które pozwala na tworzenie złożonych rurociągów wejściowych od prostych, wielokrotnego użytku sztuk. Rdzeniowej strukturze danych tf.data.Dataset , który reprezentuje sekwencję elementów, w którym każdy z elementów zawiera jeden lub więcej składników.

# Helper function used to print datasets in the examples below.
def print_dictionary_dataset(dataset):
 for i, element in enumerate(dataset):
  print("Element {}:".format(i))
  for (feature_name, feature_value) in element.items():
   print('{:>14} = {}'.format(feature_name, feature_value))

Budowanie zbiorów danych z poszarpanymi tensorami

Zestawów danych może być zbudowany z poszarpanych tensorów stosując te same metody, które są wykorzystywane do ich budowy z tf.Tensor S lub NumPy array S, taki jak Dataset.from_tensor_slices :

dataset = tf.data.Dataset.from_tensor_slices(feature_tensors)
print_dictionary_dataset(dataset)
Element 0:
    colors = [b'red' b'blue']
    lengths = [7]
Element 1:
    colors = [b'orange']
    lengths = []
Element 2:
    colors = [b'black' b'yellow']
    lengths = [1 3]
Element 3:
    colors = [b'green']
    lengths = [3 5 2]

Grupowanie i rozpakowywanie zbiorów danych z poszarpanymi tensorami

Zbiorów danych o poszarpanych tensorów można grupować (który łączy n kolejnych elementów w pojedynczych elementów) z wykorzystaniem Dataset.batch metody.

batched_dataset = dataset.batch(2)
print_dictionary_dataset(batched_dataset)
Element 0:
    colors = <tf.RaggedTensor [[b'red', b'blue'], [b'orange']]>
    lengths = <tf.RaggedTensor [[7], []]>
Element 1:
    colors = <tf.RaggedTensor [[b'black', b'yellow'], [b'green']]>
    lengths = <tf.RaggedTensor [[1, 3], [3, 5, 2]]>

Odwrotnie, w partie zestawów danych może być przekształcony do postaci płaskiej zbiorze danych z wykorzystaniem Dataset.unbatch .

unbatched_dataset = batched_dataset.unbatch()
print_dictionary_dataset(unbatched_dataset)
Element 0:
    colors = [b'red' b'blue']
    lengths = [7]
Element 1:
    colors = [b'orange']
    lengths = []
Element 2:
    colors = [b'black' b'yellow']
    lengths = [1 3]
Element 3:
    colors = [b'green']
    lengths = [3 5 2]

Grupowanie zbiorów danych z tensorami o zmiennej długości, które nie są postrzępione

Jeśli masz zestaw danych, który zawiera zakaz poszarpane tensorów, tensor i długości różnią się w poszczególnych elementach, a następnie możesz partii niebędące poszarpane tensory język poszarpanych tensorów przez zastosowanie dense_to_ragged_batch transformację:

non_ragged_dataset = tf.data.Dataset.from_tensor_slices([1, 5, 3, 2, 8])
non_ragged_dataset = non_ragged_dataset.map(tf.range)
batched_non_ragged_dataset = non_ragged_dataset.apply(
  tf.data.experimental.dense_to_ragged_batch(2))
for element in batched_non_ragged_dataset:
 print(element)
<tf.RaggedTensor [[0], [0, 1, 2, 3, 4]]>
<tf.RaggedTensor [[0, 1, 2], [0, 1]]>
<tf.RaggedTensor [[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]]>

Przekształcanie zbiorów danych za pomocą postrzępionych tensorów

Można również tworzyć lub przekształcać w poszarpane tensory zestawów danych przy użyciu Dataset.map :

def transform_lengths(features):
 return {
   'mean_length': tf.math.reduce_mean(features['lengths']),
   'length_ranges': tf.ragged.range(features['lengths'])}
transformed_dataset = dataset.map(transform_lengths)
print_dictionary_dataset(transformed_dataset)
Element 0:
  mean_length = 7
 length_ranges = <tf.RaggedTensor [[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6]]>
Element 1:
  mean_length = 0
 length_ranges = <tf.RaggedTensor []>
Element 2:
  mean_length = 2
 length_ranges = <tf.RaggedTensor [[0], [0, 1, 2]]>
Element 3:
  mean_length = 3
 length_ranges = <tf.RaggedTensor [[0, 1, 2], [0, 1, 2, 3, 4], [0, 1]]>

funkcja.tf

tf.function jest dekorator że precomputes TensorFlow wykresy dla funkcji Python, które mogą znacznie poprawić wydajność swojego kodu TensorFlow. Postrzępione tensory może być używany przejrzyście z @tf.function funkcje -decorated. Na przykład poniższa funkcja działa zarówno z tensorami postrzępionymi, jak i nierównymi:

@tf.function
def make_palindrome(x, axis):
 return tf.concat([x, tf.reverse(x, [axis])], axis)
make_palindrome(tf.constant([[1, 2], [3, 4], [5, 6]]), axis=1)
<tf.Tensor: shape=(3, 4), dtype=int32, numpy=
array([[1, 2, 2, 1],
    [3, 4, 4, 3],
    [5, 6, 6, 5]], dtype=int32)>
make_palindrome(tf.ragged.constant([[1, 2], [3], [4, 5, 6]]), axis=1)
2021-09-22 20:36:51.018367: W tensorflow/core/grappler/optimizers/loop_optimizer.cc:907] Skipping loop optimization for Merge node with control input: RaggedConcat/assert_equal_1/Assert/AssertGuard/branch_executed/_9
<tf.RaggedTensor [[1, 2, 2, 1], [3, 3], [4, 5, 6, 6, 5, 4]]>

Jeśli chcesz, aby wyraźnie określić input_signature dla tf.function , to można to zrobić za pomocą tf.RaggedTensorSpec .

@tf.function(
  input_signature=[tf.RaggedTensorSpec(shape=[None, None], dtype=tf.int32)])
def max_and_min(rt):
 return (tf.math.reduce_max(rt, axis=-1), tf.math.reduce_min(rt, axis=-1))

max_and_min(tf.ragged.constant([[1, 2], [3], [4, 5, 6]]))
(<tf.Tensor: shape=(3,), dtype=int32, numpy=array([2, 3, 6], dtype=int32)>,
 <tf.Tensor: shape=(3,), dtype=int32, numpy=array([1, 3, 4], dtype=int32)>)

Konkretne funkcje

Funkcje betonowe hermetyzacji indywidualnych prześledzić wykresy, które zostały zbudowane przez tf.function . Poszarpane tensory mogą być używane w przejrzysty sposób z konkretnymi funkcjami.

@tf.function
def increment(x):
 return x + 1

rt = tf.ragged.constant([[1, 2], [3], [4, 5, 6]])
cf = increment.get_concrete_function(rt)
print(cf(rt))
<tf.RaggedTensor [[2, 3], [4], [5, 6, 7]]>

Zapisane modele

SavedModel jest odcinkach programu TensorFlow, w tym obu wag i obliczeń. Może być zbudowany z modelu Keras lub z modelu niestandardowego. W obu przypadkach nierówne tensory mogą być używane w sposób przezroczysty z funkcjami i metodami zdefiniowanymi przez SavedModel.

Przykład: zapisywanie modelu Keras

import tempfile

keras_module_path = tempfile.mkdtemp()
tf.saved_model.save(keras_model, keras_module_path)
imported_model = tf.saved_model.load(keras_module_path)
imported_model(hashed_words)
2021-09-22 20:36:52.069689: W tensorflow/python/util/util.cc:348] Sets are not currently considered sequences, but this may change in the future, so consider avoiding using them.
WARNING:absl:Function `_wrapped_model` contains input name(s) args_0 with unsupported characters which will be renamed to args_0_1 in the SavedModel.
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tmp114axtt7/assets
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tmp114axtt7/assets
<tf.Tensor: shape=(4, 1), dtype=float32, numpy=
array([[0.02800461],
    [0.00945962],
    [0.02283431],
    [0.00252927]], dtype=float32)>

Przykład: zapisywanie niestandardowego modelu

class CustomModule(tf.Module):
 def __init__(self, variable_value):
  super(CustomModule, self).__init__()
  self.v = tf.Variable(variable_value)

 @tf.function
 def grow(self, x):
  return x * self.v

module = CustomModule(100.0)

# Before saving a custom model, you must ensure that concrete functions are
# built for each input signature that you will need.
module.grow.get_concrete_function(tf.RaggedTensorSpec(shape=[None, None],
                           dtype=tf.float32))

custom_module_path = tempfile.mkdtemp()
tf.saved_model.save(module, custom_module_path)
imported_model = tf.saved_model.load(custom_module_path)
imported_model.grow(tf.ragged.constant([[1.0, 4.0, 3.0], [2.0]]))
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tmpnn4u8dy5/assets
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tmpnn4u8dy5/assets
<tf.RaggedTensor [[100.0, 400.0, 300.0], [200.0]]>

Przeciążeni operatorzy

W RaggedTensor klasy przeciążenia standardowe operatory arytmetyczne i porównania Python, dzięki czemu można łatwo wykonać podstawowe matematyki elementwise:

x = tf.ragged.constant([[1, 2], [3], [4, 5, 6]])
y = tf.ragged.constant([[1, 1], [2], [3, 3, 3]])
print(x + y)
<tf.RaggedTensor [[2, 3], [5], [7, 8, 9]]>

Ponieważ przeciążone operatory wykonują obliczenia elementarne, dane wejściowe wszystkich operacji binarnych muszą mieć ten sam kształt lub mogą być emitowane do tego samego kształtu. W najprostszym przypadku rozgłaszania pojedynczy skalar jest łączony elementarnie z każdą wartością w postrzępionym tensorze:

x = tf.ragged.constant([[1, 2], [3], [4, 5, 6]])
print(x + 3)
<tf.RaggedTensor [[4, 5], [6], [7, 8, 9]]>

Omówienie bardziej zaawansowanych przypadkach, sprawdź sekcję Broadcasting.

Poszarpane tensory przeciążenia sam zestaw operatorów jako normalne Tensor P. jednoargumentowych operatorów - , ~ i abs() ; i operatory binarne + , - , * , / , // , % , ** , & , | , ^ , == , < , <= , > i >= .

Indeksowanie

Ragged tensory obsługują indeksowanie w stylu Pythona, w tym indeksowanie wielowymiarowe i dzielenie na plasterki. Poniższe przykłady przedstawiają poszarpane indeksowanie tensora za pomocą poszarpanego tensora 2D i 3D.

Przykłady indeksowania: postrzępiony tensor 2D

queries = tf.ragged.constant(
  [['Who', 'is', 'George', 'Washington'],
   ['What', 'is', 'the', 'weather', 'tomorrow'],
   ['Goodnight']])
print(queries[1])          # A single query
tf.Tensor([b'What' b'is' b'the' b'weather' b'tomorrow'], shape=(5,), dtype=string)
print(queries[1, 2])        # A single word
tf.Tensor(b'the', shape=(), dtype=string)
print(queries[1:])         # Everything but the first row
<tf.RaggedTensor [[b'What', b'is', b'the', b'weather', b'tomorrow'], [b'Goodnight']]>
print(queries[:, :3])        # The first 3 words of each query
<tf.RaggedTensor [[b'Who', b'is', b'George'], [b'What', b'is', b'the'], [b'Goodnight']]>
print(queries[:, -2:])       # The last 2 words of each query
<tf.RaggedTensor [[b'George', b'Washington'], [b'weather', b'tomorrow'], [b'Goodnight']]>

Przykłady indeksowania: postrzępiony tensor 3D

rt = tf.ragged.constant([[[1, 2, 3], [4]],
             [[5], [], [6]],
             [[7]],
             [[8, 9], [10]]])
print(rt[1])            # Second row (2D RaggedTensor)
<tf.RaggedTensor [[5], [], [6]]>
print(rt[3, 0])           # First element of fourth row (1D Tensor)
tf.Tensor([8 9], shape=(2,), dtype=int32)
print(rt[:, 1:3])          # Items 1-3 of each row (3D RaggedTensor)
<tf.RaggedTensor [[[4]], [[], [6]], [], [[10]]]>
print(rt[:, -1:])          # Last item of each row (3D RaggedTensor)
<tf.RaggedTensor [[[4]], [[6]], [[7]], [[10]]]>

RaggedTensor s wsparcie wielowymiarowy indeksowania i cięcie z jednym ograniczeniem: indeksowanie na nierównym wymiaru nie jest dozwolone. Ten przypadek jest problematyczny, ponieważ wskazana wartość może występować w niektórych wierszach, ale nie w innych. W takich przypadkach, to nie jest oczywiste, czy powinien (1) podnieść IndexError ; (2) użyj wartości domyślnej; lub (3) pomiń tę wartość i zwróć tensor z mniejszą liczbą wierszy niż na początku. W następstwie przewodnie zasady Pythonie ( „W obliczu dwuznaczności, odrzucić pokusę do odgadnięcia”), operacja ta jest obecnie niedozwolone.

Konwersja typu tensora

W RaggedTensor klasa definiuje metody, które mogą być wykorzystane do konwersji RaggedTensor S tf.Tensor S lub tf.SparseTensors :

ragged_sentences = tf.ragged.constant([
  ['Hi'], ['Welcome', 'to', 'the', 'fair'], ['Have', 'fun']])
# RaggedTensor -> Tensor
print(ragged_sentences.to_tensor(default_value='', shape=[None, 10]))
tf.Tensor(
[[b'Hi' b'' b'' b'' b'' b'' b'' b'' b'' b'']
 [b'Welcome' b'to' b'the' b'fair' b'' b'' b'' b'' b'' b'']
 [b'Have' b'fun' b'' b'' b'' b'' b'' b'' b'' b'']], shape=(3, 10), dtype=string)
# Tensor -> RaggedTensor
x = [[1, 3, -1, -1], [2, -1, -1, -1], [4, 5, 8, 9]]
print(tf.RaggedTensor.from_tensor(x, padding=-1))
<tf.RaggedTensor [[1, 3], [2], [4, 5, 8, 9]]>
#RaggedTensor -> SparseTensor
print(ragged_sentences.to_sparse())
SparseTensor(indices=tf.Tensor(
[[0 0]
 [1 0]
 [1 1]
 [1 2]
 [1 3]
 [2 0]
 [2 1]], shape=(7, 2), dtype=int64), values=tf.Tensor([b'Hi' b'Welcome' b'to' b'the' b'fair' b'Have' b'fun'], shape=(7,), dtype=string), dense_shape=tf.Tensor([3 4], shape=(2,), dtype=int64))
# SparseTensor -> RaggedTensor
st = tf.SparseTensor(indices=[[0, 0], [2, 0], [2, 1]],
           values=['a', 'b', 'c'],
           dense_shape=[3, 3])
print(tf.RaggedTensor.from_sparse(st))
<tf.RaggedTensor [[b'a'], [], [b'b', b'c']]>

Ocena poszarpanych tensorów

Aby uzyskać dostęp do wartości w postrzępionym tensorze, możesz:

 1. Zastosowanie tf.RaggedTensor.to_list do konwersji poszarpaną tensor do listy zagnieżdżonych Pythona.
 2. Zastosowanie tf.RaggedTensor.numpy konwersji postrzępione tensor do tablicy NumPy, których wartości są zagnieżdżone tablice NumPy.
 3. Rozłożenia poszarpaną tensor na składniki, przy użyciu tf.RaggedTensor.values i tf.RaggedTensor.row_splits właściwości, lub metody wiersz paritioning jak tf.RaggedTensor.row_lengths i tf.RaggedTensor.value_rowids .
 4. Użyj indeksowania Pythona, aby wybrać wartości z nierównego tensora.
rt = tf.ragged.constant([[1, 2], [3, 4, 5], [6], [], [7]])
print("Python list:", rt.to_list())
print("NumPy array:", rt.numpy())
print("Values:", rt.values.numpy())
print("Splits:", rt.row_splits.numpy())
print("Indexed value:", rt[1].numpy())
Python list: [[1, 2], [3, 4, 5], [6], [], [7]]
NumPy array: [array([1, 2], dtype=int32) array([3, 4, 5], dtype=int32)
 array([6], dtype=int32) array([], dtype=int32) array([7], dtype=int32)]
Values: [1 2 3 4 5 6 7]
Splits: [0 2 5 6 6 7]
Indexed value: [3 4 5]
/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/ops/ragged/ragged_tensor.py:2063: VisibleDeprecationWarning: Creating an ndarray from ragged nested sequences (which is a list-or-tuple of lists-or-tuples-or ndarrays with different lengths or shapes) is deprecated. If you meant to do this, you must specify 'dtype=object' when creating the ndarray
 return np.array(rows)

Nadawanie

Nadawanie to proces polegający na tym, że tensory o różnych kształtach mają kompatybilne kształty do operacji elementarnych. Aby uzyskać więcej informacji na temat nadawania, zapoznaj się z:

Podstawowe kroki do nadawania dwa wejścia x i y mają kształty są wspierane przez:

 1. Jeśli x i y nie mają takiej samej liczby wymiarów, a następnie dodać zewnętrzne wymiary (o rozmiarze 1), aż do zrobienia.

 2. W odniesieniu do każdego, gdzie x i y mają różne rozmiary:

 • Jeśli x lub y mają rozmiar 1 w wymiarze d , a następnie powtórzyć swoje wartości w poprzek wymiaru d , aby dopasować rozmiar Drugie wejście jest.
 • W przeciwnym razie wyjątek ( x i y nie są nadawane kompatybilny).

Gdzie rozmiar tensora w jednolitym wymiarze jest pojedynczą liczbą (wielkość plasterków w tym wymiarze); a rozmiar tensora w poszarpanym wymiarze jest listą długości plasterków (dla wszystkich plasterków w tym wymiarze).

Przykłady transmisji

# x    (2D ragged): 2 x (num_rows)
# y    (scalar)
# result (2D ragged): 2 x (num_rows)
x = tf.ragged.constant([[1, 2], [3]])
y = 3
print(x + y)
<tf.RaggedTensor [[4, 5], [6]]>
# x     (2d ragged): 3 x (num_rows)
# y     (2d tensor): 3 x     1
# Result  (2d ragged): 3 x (num_rows)
x = tf.ragged.constant(
  [[10, 87, 12],
  [19, 53],
  [12, 32]])
y = [[1000], [2000], [3000]]
print(x + y)
<tf.RaggedTensor [[1010, 1087, 1012], [2019, 2053], [3012, 3032]]>
# x   (3d ragged): 2 x (r1) x 2
# y   (2d ragged):     1 x 1
# Result (3d ragged): 2 x (r1) x 2
x = tf.ragged.constant(
  [[[1, 2], [3, 4], [5, 6]],
   [[7, 8]]],
  ragged_rank=1)
y = tf.constant([[10]])
print(x + y)
<tf.RaggedTensor [[[11, 12], [13, 14], [15, 16]], [[17, 18]]]>
# x   (3d ragged): 2 x (r1) x (r2) x 1
# y   (1d tensor):          3
# Result (3d ragged): 2 x (r1) x (r2) x 3
x = tf.ragged.constant(
  [
    [
      [[1], [2]],
      [],
      [[3]],
      [[4]],
    ],
    [
      [[5], [6]],
      [[7]]
    ]
  ],
  ragged_rank=2)
y = tf.constant([10, 20, 30])
print(x + y)
<tf.RaggedTensor [[[[11, 21, 31], [12, 22, 32]], [], [[13, 23, 33]], [[14, 24, 34]]], [[[15, 25, 35], [16, 26, 36]], [[17, 27, 37]]]]>

Oto kilka przykładów kształtów, które nie są transmitowane:

# x   (2d ragged): 3 x (r1)
# y   (2d tensor): 3 x  4 # trailing dimensions do not match
x = tf.ragged.constant([[1, 2], [3, 4, 5, 6], [7]])
y = tf.constant([[1, 2, 3, 4], [5, 6, 7, 8], [9, 10, 11, 12]])
try:
 x + y
except tf.errors.InvalidArgumentError as exception:
 print(exception)
Expected 'tf.Tensor(False, shape=(), dtype=bool)' to be true. Summarized data: b'Unable to broadcast: dimension size mismatch in dimension'
1
b'lengths='
4
b'dim_size='
2, 4, 1
# x   (2d ragged): 3 x (r1)
# y   (2d ragged): 3 x (r2) # ragged dimensions do not match.
x = tf.ragged.constant([[1, 2, 3], [4], [5, 6]])
y = tf.ragged.constant([[10, 20], [30, 40], [50]])
try:
 x + y
except tf.errors.InvalidArgumentError as exception:
 print(exception)
Expected 'tf.Tensor(False, shape=(), dtype=bool)' to be true. Summarized data: b'Unable to broadcast: dimension size mismatch in dimension'
1
b'lengths='
2, 2, 1
b'dim_size='
3, 1, 2
# x   (3d ragged): 3 x (r1) x 2
# y   (3d ragged): 3 x (r1) x 3 # trailing dimensions do not match
x = tf.ragged.constant([[[1, 2], [3, 4], [5, 6]],
            [[7, 8], [9, 10]]])
y = tf.ragged.constant([[[1, 2, 0], [3, 4, 0], [5, 6, 0]],
            [[7, 8, 0], [9, 10, 0]]])
try:
 x + y
except tf.errors.InvalidArgumentError as exception:
 print(exception)
Expected 'tf.Tensor(False, shape=(), dtype=bool)' to be true. Summarized data: b'Unable to broadcast: dimension size mismatch in dimension'
2
b'lengths='
3, 3, 3, 3, 3
b'dim_size='
2, 2, 2, 2, 2

Kodowanie RaggedTensor

Postrzępione tensory są kodowane za pomocą RaggedTensor klasę. Wewnętrznie, każda RaggedTensor składa się z:

 • values napinacz, który skleja wierszy o zmiennej długości do listy spłaszczonym.
 • row_partition , który wskazuje, jak te wartości spłaszczone są podzielone na wiersze.

Kodowanie RaggedTensor

row_partition mogą być zapisywane za pomocą czterech różnych kodowań:

 • row_splits jest wektorem całkowitą określającą punktów rozszczepienia między rzędami.
 • value_rowids jest wektorem całkowitą określania indeksu wierszy dla każdej wartości.
 • row_lengths jest wektorem całkowitą określającą długość każdego rzędu.
 • uniform_row_length jest skalar całkowitą określając pojedynczą długość wszystkich rzędach.

kodowania row_partition

Liczba całkowita skalarne nrows mogą być również zawarte w row_partition kodowania w celu uwzględnienia pustych rzędów wahaczami wzdłużnymi z value_rowids lub pustych rzędach uniform_row_length .

rt = tf.RaggedTensor.from_row_splits(
  values=[3, 1, 4, 1, 5, 9, 2],
  row_splits=[0, 4, 4, 6, 7])
print(rt)
<tf.RaggedTensor [[3, 1, 4, 1], [], [5, 9], [2]]>

Wybór kodowania do użycia dla partycji wierszowych jest zarządzany wewnętrznie przez nierówne tensory w celu poprawy wydajności w niektórych kontekstach. W szczególności niektóre zalety i wady różnych schematów partycjonowania wierszy to:

 • Efektywne indeksowania: THE row_splits kodowania umożliwia indeksowanie stałą czasową i krojenie na poszarpanych tensorów.
 • Efektywne konkatenacji: The row_lengths kodujące jest bardziej efektywne łączenie poszarpane tensory, ponieważ długość wiersza nie zmieniają się, gdy dwa tensory są łączone ze sobą.
 • Mały rozmiar kodowania: The value_rowids kodujące jest bardziej efektywne, gdy przechowywania poszarpane tensorów, które mają dużą liczbę pustych wierszy, ponieważ wielkość tensora zależy tylko od całkowitej liczby wartości. Z drugiej strony, row_splits i row_lengths kodowania są bardziej efektywne, gdy przechowywania poszarpane tensory z dłuższych rzędach, ponieważ wymagają one tylko jednego skalarne wartości dla każdego wiersza.
 • Kompatybilność: The value_rowids schemat odpowiada segmentacji format używany przez operacje, takie jak tf.segment_sum . row_limits schemat pasuje do formatu używanego przez OPS, takich jak tf.sequence_mask .
 • Jednolite wymiary: Jak to omówiono poniżej, uniform_row_length kodowanie jest wykorzystywane do kodowania nierówny tensory o jednakowych wymiarach.

Wiele poszarpanych wymiarów

Poszarpana napinacz wielowymiarową poszarpanych jest kodowany zagnieżdżoną RaggedTensor do values tensora. Każdy zagnieżdżony RaggedTensor dodaje jeden poszarpany wymiar.

Kodowanie poszarpanego tensora o wielu poszarpanych wymiarach (ranga 2)

rt = tf.RaggedTensor.from_row_splits(
  values=tf.RaggedTensor.from_row_splits(
    values=[10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19],
    row_splits=[0, 3, 3, 5, 9, 10]),
  row_splits=[0, 1, 1, 5])
print(rt)
print("Shape: {}".format(rt.shape))
print("Number of partitioned dimensions: {}".format(rt.ragged_rank))
<tf.RaggedTensor [[[10, 11, 12]], [], [[], [13, 14], [15, 16, 17, 18], [19]]]>
Shape: (3, None, None)
Number of partitioned dimensions: 2

Fabryczne Funkcja tf.RaggedTensor.from_nested_row_splits mogą być wykorzystywane do konstruowania RaggedTensor wielowymiarową poszarpanych bezpośrednio dostarczenie listy row_splits tensorów:

rt = tf.RaggedTensor.from_nested_row_splits(
  flat_values=[10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19],
  nested_row_splits=([0, 1, 1, 5], [0, 3, 3, 5, 9, 10]))
print(rt)
<tf.RaggedTensor [[[10, 11, 12]], [], [[], [13, 14], [15, 16, 17, 18], [19]]]>

Ragged rangi i płaskie wartości

Obdarty tensora jest poszarpany ranga jest ilość razy, że leżące u podstaw values tensor na partycje (czyli zagnieżdżenia głębokość RaggedTensor obiektów). Najgłębszej values tensor jest znane jako jego flat_values. W poniższym przykładzie conversations zawiera ragged_rank = 3, a jego flat_values jest 1D Tensor z 24 struny

# shape = [batch, (paragraph), (sentence), (word)]
conversations = tf.ragged.constant(
  [[[["I", "like", "ragged", "tensors."]],
   [["Oh", "yeah?"], ["What", "can", "you", "use", "them", "for?"]],
   [["Processing", "variable", "length", "data!"]]],
   [[["I", "like", "cheese."], ["Do", "you?"]],
   [["Yes."], ["I", "do."]]]])
conversations.shape
TensorShape([2, None, None, None])
assert conversations.ragged_rank == len(conversations.nested_row_splits)
conversations.ragged_rank # Number of partitioned dimensions.
3
conversations.flat_values.numpy()
array([b'I', b'like', b'ragged', b'tensors.', b'Oh', b'yeah?', b'What',
    b'can', b'you', b'use', b'them', b'for?', b'Processing',
    b'variable', b'length', b'data!', b'I', b'like', b'cheese.', b'Do',
    b'you?', b'Yes.', b'I', b'do.'], dtype=object)

Jednolite wymiary wewnętrzne

Poszarpane tensory o jednakowych wymiarach wewnętrznych są zakodowane przy użyciu wielowymiarowej tf.Tensor dla flat_values (tj najgłębsze values ).

Kodowanie postrzępionych tensorów o jednolitych wymiarach wewnętrznych

rt = tf.RaggedTensor.from_row_splits(
  values=[[1, 3], [0, 0], [1, 3], [5, 3], [3, 3], [1, 2]],
  row_splits=[0, 3, 4, 6])
print(rt)
print("Shape: {}".format(rt.shape))
print("Number of partitioned dimensions: {}".format(rt.ragged_rank))
print("Flat values shape: {}".format(rt.flat_values.shape))
print("Flat values:\n{}".format(rt.flat_values))
<tf.RaggedTensor [[[1, 3], [0, 0], [1, 3]], [[5, 3]], [[3, 3], [1, 2]]]>
Shape: (3, None, 2)
Number of partitioned dimensions: 1
Flat values shape: (6, 2)
Flat values:
[[1 3]
 [0 0]
 [1 3]
 [5 3]
 [3 3]
 [1 2]]

Jednolite wymiary niewewnętrzne

Poszarpane tensory o jednakowych wymiarach niż wewnętrzne są kodowane przez podzielenie rzędy z uniform_row_length .

Kodowanie postrzępionych tensorów o jednolitych wymiarach niewewnętrznych

rt = tf.RaggedTensor.from_uniform_row_length(
  values=tf.RaggedTensor.from_row_splits(
    values=[10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19],
    row_splits=[0, 3, 5, 9, 10]),
  uniform_row_length=2)
print(rt)
print("Shape: {}".format(rt.shape))
print("Number of partitioned dimensions: {}".format(rt.ragged_rank))
<tf.RaggedTensor [[[10, 11, 12], [13, 14]], [[15, 16, 17, 18], [19]]]>
Shape: (2, 2, None)
Number of partitioned dimensions: 2