Cảm ơn bạn đã theo dõi Google I/O. Xem tất cả các phiên theo yêu cầu Xem theo yêu cầu

GpuDelegate.Options

lớp tĩnh công khai GpuDelegate.Options

Lớp này không được dùng nữa .
Thay vào đó, hãy sử dụng GpuDelegateFactory.Options .

Kế thừa từ GpuDelegateFactory.Options để tương thích với mã hiện có.

Hằng số kế thừa

Nhà thầu công cộng

Phương thức kế thừa

Nhà thầu công cộng

Tùy chọn công khai ()