BaseTaskApi

lớp trừu tượng công khai BaseTaskApi
Các lớp con trực tiếp đã biết
Các lớp con gián tiếp đã biết

Lớp cơ sở cho API tác vụ, cung cấp logic dùng chung để tải/dỡ các lib gốc cho đối tác C++ của nó.

Phương pháp công cộng

khoảng trống đồng bộ
đóng ()
Giải phóng bộ nhớ được phân bổ từ C++ và hủy đăng ký thư viện khỏi ngăn chứa tĩnh.
dài
boolean

Phương pháp kế thừa

Phương pháp công cộng

đóng đồng bộ công khai void ()

Giải phóng bộ nhớ được phân bổ từ C++ và hủy đăng ký thư viện khỏi ngăn chứa tĩnh.

công khai getNativeHandle ()

boolean công khai isClosed ()