BaseVisionTaskApi

lớp trừu tượng công khai BaseVisionTaskApi
Các lớp con trực tiếp đã biết

Lớp cơ sở cho API Tầm nhìn Nhiệm vụ.

Các lớp lồng nhau

giao diện BaseVisionTaskApi.InferenceProvider <T> Cú pháp đường để chạy các tác vụ thị giác với FrameBuffer và các tùy chọn xử lý hình ảnh.

Phương pháp kế thừa