BertQuestionAnswerer.BertQuestionAnswererOptions.Builder

lớp trừu tượng tĩnh công khai BertQuestionAnswerer.BertQuestionAnswererOptions.Builder

Nhà xây dựng công cộng

Phương pháp công khai

tóm tắt BertQuestionAnswerer.BertQuestionAnswererOptions
tóm tắt BertQuestionAnswerer.BertQuestionAnswererOptions.Builder
setBaseOptions ( BaseOptions baseOptions)
Đặt các tùy chọn chung để định cấu hình API tác vụ, chẳng hạn như trình tăng tốc.

Phương pháp kế thừa

Nhà xây dựng công cộng

Trình xây dựng công cộng ()

Phương pháp công khai

bản tóm tắt công khai BertQuestionAnswerer.BertQuestionAnswererOptions build ()

tóm tắt công khai BertQuestionAnswerer.BertQuestionAnswererOptions.Builder setBaseOptions ( BaseOptions baseOptions)

Đặt các tùy chọn chung để định cấu hình API tác vụ, chẳng hạn như trình tăng tốc.

Thông số
tùy chọn cơ sở