BertQuestionAnswerer.BertQuestionAnswererOptions

lớp trừu tượng tĩnh công khai BertQuestionAnswerer.BertQuestionAnswererOptions

Các tùy chọn để thiết lập BertQuestionAnswerer .

Các lớp lồng nhau

lớp học BertQuestionAnswerer.BertQuestionAnswererOptions.Builder Trình tạo cho BertQuestionAnswerer.BertQuestionAnswererOptions .

Nhà xây dựng công cộng

Phương pháp công khai

tĩnh BertQuestionAnswerer.BertQuestionAnswererOptions.Builder

Phương pháp kế thừa

Nhà xây dựng công cộng

công khai BertQuestionAnswererOptions ()

Phương pháp công khai