QuestionAnswerer

giao diện công cộng Người trả lời câu hỏi
Các lớp con gián tiếp đã biết

API để trả lời các câu hỏi dựa trên ngữ cảnh.

Phương pháp công khai

Danh sách tóm tắt < QaAnswer >
câu trả lời (Bối cảnh chuỗi , Câu hỏi chuỗi )
Trả lời câu hỏi dựa trên ngữ cảnh và trả về danh sách các QaAnswer có thể có.

Phương pháp công khai

Danh sách tóm tắt công khai < QaAnswer > câu trả lời (Bối cảnh chuỗi , Câu hỏi chuỗi )

Trả lời câu hỏi dựa trên ngữ cảnh và trả về danh sách các QaAnswer có thể có. Có thể trống nếu không tìm thấy câu trả lời nào từ ngữ cảnh đã cho.

Thông số
bối cảnh bối cảnh câu hỏi dựa trên
câu hỏi câu hỏi để hỏi
Trả lại
  • danh sách các câu trả lời có thể có trong QaAnswer