QaAnswer

lớp công khai QaAnswer

Các câu trả lời cho QuestionAnswerer . Chứa thông tin về câu trả lời và thông tin vị trí tương đối của nó với ngữ cảnh.

Các lớp lồng nhau

lớp học QaAnswer.Pos Thông tin vị trí của câu trả lời liên quan đến ngữ cảnh.

Lĩnh vực

QaAnswer.Pos công khai tư thế
chuỗi công khai chữ

Nhà xây dựng công cộng

QaAnswer ( Chuỗi văn bản, QaAnswer.Pos pos)
QaAnswer ( Chuỗi văn bản, int start, int end, float logit)

Phương pháp kế thừa

Lĩnh vực

vị trí QaAnswer.Pos công khai

văn bản chuỗi công khai

Nhà xây dựng công cộng

QaAnswer công khai ( Chuỗi văn bản, QaAnswer.Pos pos)

Thông số
chữ
tư thế

public QaAnswer (Văn bản chuỗi , int start, int end, float logit)

Thông số
chữ
bắt đầu
kết thúc
đăng nhập