קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

אינדיקטורים להגינות

Fairness Indicators היא ספרייה המאפשרת חישוב קל של מדדי הוגנות המזוהים בדרך כלל עבור מסווגים בינאריים ורב-מחלקות. עם חבילת הכלים של מדדי הוגנות, אתה יכול:

 • חישוב מדדי הוגנות המזוהים בדרך כלל עבור מודלים של סיווג
 • השווה את ביצועי המודל בין תת-קבוצות לקו בסיס, או למודלים אחרים
 • השתמש ברווחי סמך כדי להציג פערים מובהקים סטטיסטית
 • בצע הערכה על פני מספר ספים

השתמש באינדיקטורים של הוגנות באמצעות:

eval_config_pbtxt = """

model_specs {
  label_key: "%s"
}

metrics_specs {
  metrics {
    class_name: "FairnessIndicators"
    config: '{ "thresholds": [0.25, 0.5, 0.75] }'
  }
  metrics {
    class_name: "ExampleCount"
  }
}

slicing_specs {}
slicing_specs {
  feature_keys: "%s"
}

options {
  compute_confidence_intervals { value: False }
  disabled_outputs{values: "analysis"}
}
""" % (LABEL_KEY, GROUP_KEY)

אֶמְצָעִי