Wskaźniki uczciwości FaceSSD Przykład Colab

Zobacz na TensorFlow.org Uruchom w Google Colab Zobacz na GitHub Pobierz notatnik

Przegląd

W tym ćwiczeniu użyjesz rzetelności wskaźników do zbadania prognoz FaceSSD na oznaczone twarze Dzikiego zbiorze . Uczciwość Wskaźniki to zestaw narzędzi zbudowany na szczycie TensorFlow analizy modelu , które umożliwiają regularną ocenę metryk uczciwości rurociągów produktowych.

O zbiorze danych

W tym ćwiczeniu będziesz pracować z zestawem danych przewidywania FaceSSD, około 200 000 różnych przewidywań obrazów i prawd podstawowych generowanych przez interfejs API FaceSSD.

O narzędziach

TensorFlow Analiza modelu jest biblioteką do oceny zarówno TensorFlow i modeli uczenia maszynowego non-TensorFlow. Pozwala użytkownikom oceniać swoje modele na dużych ilościach danych w sposób rozproszony, obliczając wykresy i inne metryki na różnych wycinkach danych i wizualizować w notatnikach.

TensorFlow sprawdzania poprawności danych jest jednym narzędziem można użyć do analizy danych. Możesz go użyć do znalezienia potencjalnych problemów w danych, takich jak brakujące wartości i nierównowagi danych, które mogą prowadzić do rozbieżności w uczciwości.

Dzięki rzetelności wskaźników , użytkownicy będą mogli:

 • Oceń wydajność modelu, podzieloną na określone grupy użytkowników
 • Poczuj się pewnie co do wyników dzięki przedziałom ufności i ocenom przy wielu progach

Importowanie

Uruchom następujący kod, aby zainstalować bibliotekę fairness_indicators. Ten pakiet zawiera narzędzia, których będziemy używać w tym ćwiczeniu. Może być wymagane ponowne uruchomienie środowiska wykonawczego, ale nie jest to konieczne.

pip install -q -U pip==20.2
pip install fairness-indicators
import os
import tempfile
import apache_beam as beam
import numpy as np
import pandas as pd
from datetime import datetime

import tensorflow_hub as hub
import tensorflow as tf
import tensorflow_model_analysis as tfma
import tensorflow_data_validation as tfdv
from tensorflow_model_analysis.addons.fairness.post_export_metrics import fairness_indicators
from tensorflow_model_analysis.addons.fairness.view import widget_view
from tensorflow_model_analysis.model_agnostic_eval import model_agnostic_predict as agnostic_predict
from tensorflow_model_analysis.model_agnostic_eval import model_agnostic_evaluate_graph
from tensorflow_model_analysis.model_agnostic_eval import model_agnostic_extractor

from witwidget.notebook.visualization import WitConfigBuilder
from witwidget.notebook.visualization import WitWidget

Pobierz i zapoznaj się z danymi

Znakowane Twarze w dzikim jest publicznym zbiór danych odniesienia dla weryfikacji twarzy, znany również jako dopasowywania par. LFW zawiera ponad 13 000 zdjęć twarzy zebranych z Internetu.

Przeprowadziliśmy prognozy FaceSSD na tym zbiorze danych, aby przewidzieć, czy twarz jest obecna na danym obrazie. W tym Colab podzielimy dane według płci, aby zaobserwować, czy istnieją jakiekolwiek znaczące różnice między wydajnością modelu dla różnych grup płci.

Jeśli na obrazie jest więcej niż jedna twarz, płeć zostanie oznaczona jako „BRAK”.

Dla wygody umieściliśmy zbiór danych w Google Cloud Platform. Uruchom poniższy kod, aby pobrać dane z GCP. Pobranie i analiza danych zajmie około minuty.

data_location = tf.keras.utils.get_file('lfw_dataset.tf', 'https://storage.googleapis.com/facessd_dataset/lfw_dataset.tfrecord')

stats = tfdv.generate_statistics_from_tfrecord(data_location=data_location)
tfdv.visualize_statistics(stats)
Downloading data from https://storage.googleapis.com/facessd_dataset/lfw_dataset.tfrecord
200835072/200828483 [==============================] - 1s 0us/step
WARNING:apache_beam.runners.interactive.interactive_environment:Dependencies required for Interactive Beam PCollection visualization are not available, please use: `pip install apache-beam[interactive]` to install necessary dependencies to enable all data visualization features.
WARNING:apache_beam.io.tfrecordio:Couldn't find python-snappy so the implementation of _TFRecordUtil._masked_crc32c is not as fast as it could be.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow_data_validation/utils/stats_util.py:247: tf_record_iterator (from tensorflow.python.lib.io.tf_record) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use eager execution and: 
`tf.data.TFRecordDataset(path)`
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow_data_validation/utils/stats_util.py:247: tf_record_iterator (from tensorflow.python.lib.io.tf_record) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use eager execution and: 
`tf.data.TFRecordDataset(path)`

Definiowanie stałych

BASE_DIR = tempfile.gettempdir()

tfma_eval_result_path = os.path.join(BASE_DIR, 'tfma_eval_result')

compute_confidence_intervals = True

slice_key = 'object/groundtruth/Gender'
label_key = 'object/groundtruth/face'
prediction_key = 'object/prediction/face'

feature_map = {
  slice_key:
    tf.io.FixedLenFeature([], tf.string, default_value=['none']),
  label_key:
    tf.io.FixedLenFeature([], tf.float32, default_value=[0.0]),
  prediction_key:
    tf.io.FixedLenFeature([], tf.float32, default_value=[0.0]),
}

Konfiguracja niezależnego od modelu dla TFMA

model_agnostic_config = agnostic_predict.ModelAgnosticConfig(
  label_keys=[label_key],
  prediction_keys=[prediction_key],
  feature_spec=feature_map)

model_agnostic_extractors = [
  model_agnostic_extractor.ModelAgnosticExtractor(
    model_agnostic_config=model_agnostic_config, desired_batch_size=3),
  tfma.extractors.slice_key_extractor.SliceKeyExtractor(
     [tfma.slicer.SingleSliceSpec(),
      tfma.slicer.SingleSliceSpec(columns=[slice_key])])
]

Wywołania zwrotne i metryki uczciwości obliczeniowej

# Helper class for counting examples in beam PCollection
class CountExamples(beam.CombineFn):
  def __init__(self, message):
   self.message = message

  def create_accumulator(self):
   return 0

  def add_input(self, current_sum, element):
   return current_sum + 1

  def merge_accumulators(self, accumulators): 
   return sum(accumulators)

  def extract_output(self, final_sum):
   if final_sum:
    print("%s: %d"%(self.message, final_sum))
metrics_callbacks = [
 tfma.post_export_metrics.fairness_indicators(
   thresholds=[0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9],
   labels_key=label_key,
   target_prediction_keys=[prediction_key]),
 tfma.post_export_metrics.auc(
   curve='PR',
   labels_key=label_key,
   target_prediction_keys=[prediction_key]),
]

eval_shared_model = tfma.types.EvalSharedModel(
  add_metrics_callbacks=metrics_callbacks,
  construct_fn=model_agnostic_evaluate_graph.make_construct_fn(
    add_metrics_callbacks=metrics_callbacks,
    config=model_agnostic_config))

with beam.Pipeline() as pipeline:
 # Read data.
 data = (
   pipeline
   | 'ReadData' >> beam.io.ReadFromTFRecord(data_location))

 # Count all examples.
 data_count = (
   data | 'Count number of examples' >> beam.CombineGlobally(
     CountExamples('Before filtering "Gender:MISSING"')))

 # If there are more than one face in image, the gender feature is 'MISSING'
 # and we are filtering that image out.
 def filter_missing_gender(element):
  example = tf.train.Example.FromString(element)
  if example.features.feature[slice_key].bytes_list.value[0] != b'MISSING':
   yield element

 filtered_data = (
   data
   | 'Filter Missing Gender' >> beam.ParDo(filter_missing_gender))

 # Count after filtering "Gender:MISSING".
 filtered_data_count = (
   filtered_data | 'Count number of examples after filtering'
   >> beam.CombineGlobally(
     CountExamples('After filtering "Gender:MISSING"')))

 # Because LFW data set has always faces by default, we are adding
 # labels as 1.0 for all images.
 def add_face_groundtruth(element):
  example = tf.train.Example.FromString(element)
  example.features.feature[label_key].float_list.value[:] = [1.0]
  yield example.SerializeToString()

 final_data = (
   filtered_data
   | 'Add Face Groundtruth' >> beam.ParDo(add_face_groundtruth))

 # Run TFMA.
 _ = (
   final_data
   | 'ExtractEvaluateAndWriteResults' >>
    tfma.ExtractEvaluateAndWriteResults(
         eval_shared_model=eval_shared_model,
         compute_confidence_intervals=compute_confidence_intervals,
         output_path=tfma_eval_result_path,
         extractors=model_agnostic_extractors))

eval_result = tfma.load_eval_result(output_path=tfma_eval_result_path)
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow_model_analysis/post_export_metrics/post_export_metrics.py:178: auc (from tensorflow.python.ops.metrics_impl) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
The value of AUC returned by this may race with the update so this is deprecated. Please use tf.keras.metrics.AUC instead.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow_model_analysis/post_export_metrics/post_export_metrics.py:178: auc (from tensorflow.python.ops.metrics_impl) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
The value of AUC returned by this may race with the update so this is deprecated. Please use tf.keras.metrics.AUC instead.
Before filtering "Gender:MISSING": 13836
After filtering "Gender:MISSING": 11544
WARNING:apache_beam.io.filebasedsink:Deleting 1 existing files in target path matching: 
WARNING:apache_beam.io.filebasedsink:Deleting 1 existing files in target path matching: 
WARNING:apache_beam.io.filebasedsink:Deleting 1 existing files in target path matching:

Wskaźniki rzetelności renderowania

Renderuj widżet Wskaźniki rzetelności z wyeksportowanymi wynikami oceny.

Poniżej zobaczysz wykresy słupkowe przedstawiające wydajność każdego wycinka danych na wybranych metrykach. Wycinek porównania linii bazowej oraz wyświetlane progi można dostosować za pomocą menu rozwijanych u góry wizualizacji.

Istotnym wskaźnikiem dla tego przypadku użycia jest prawdziwie dodatni współczynnik, znany również jako przypomnienie. Użyj selektora po lewej stronie, aby wybrać wykres dla true_positive_rate. Te wartości metryczne dopasować wartości wyświetlane na karcie modelu .

W przypadku niektórych zdjęć płeć jest oznaczana jako młoda, a nie męska lub żeńska, jeśli osoba na zdjęciu jest zbyt młoda, aby można ją było dokładnie opisać.

widget_view.render_fairness_indicator(eval_result=eval_result,
                   slicing_column=slice_key)
FairnessIndicatorViewer(slicingMetrics=[{'sliceValue': 'Overall', 'slice': 'Overall', 'metrics': {'post_export…