کمک به حفاظت از دیواره بزرگ مرجانی با TensorFlow در Kaggle اضافه کردن چالش

تولید متن با RNN

مشاهده در TensorFlow.org در Google Colab اجرا شود مشاهده منبع در GitHub دانلود دفترچه یادداشت

این آموزش نحوه تولید متن با استفاده از RNN مبتنی بر کاراکتر را نشان می دهد. شما با یک مجموعه داده از نوشتن شکسپیر از Andrej Karpathy کار خواهد کرد اثربخشی منطقی شبکه های عصبی راجعه . با توجه به دنباله ای از کاراکترها از این داده ها ("شکسپیر")، مدلی را برای پیش بینی شخصیت بعدی در دنباله ("e") آموزش دهید. توالی های طولانی تری از متن را می توان با فراخوانی مکرر مدل تولید کرد.

این آموزش شامل کد اجرایی اجرا با استفاده از tf.keras و اعدام مشتاق . نمونه زیر خروجی زمانی است که مدل در این آموزش برای 30 دوره آموزش داده شده و با اعلان "Q" شروع شده است:

QUEENE:
I had thought thou hadst a Roman; for the oracle,
Thus by All bids the man against the word,
Which are so weak of care, by old care done;
Your children were in your holy love,
And the precipitation through the bleeding throne.

BISHOP OF ELY:
Marry, and will, my lord, to weep in such a one were prettiest;
Yet now I was adopted heir
Of the world's lamentable day,
To watch the next way with his father with his face?

ESCALUS:
The cause why then we are all resolved more sons.

VOLUMNIA:
O, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, it is no sin it should be dead,
And love and pale as any will to that word.

QUEEN ELIZABETH:
But how long have I heard the soul for this world,
And show his hands of life be proved to stand.

PETRUCHIO:
I say he look'd on, if I must be content
To stay him from the fatal of our country's bliss.
His lordship pluck'd from this sentence then for prey,
And then let us twain, being the moon,
were she such a case as fills m

در حالی که برخی از جملات دستوری هستند، اکثر آنها معنی ندارند. مدل معنی کلمات را یاد نگرفته است، اما در نظر بگیرید:

 • مدل مبتنی بر شخصیت است. وقتی آموزش شروع شد، مدل نمی‌دانست چگونه یک کلمه انگلیسی را هجی کند، یا اینکه کلمات حتی یک واحد متن هستند.

 • ساختار خروجی شبیه یک بازی است - بلوک‌های متن معمولاً با نام بلندگو و با تمام حروف بزرگ مشابه مجموعه داده شروع می‌شوند.

 • همانطور که در زیر نشان داده شده است، این مدل بر روی دسته های کوچک متن (هر کدام 100 کاراکتر) آموزش داده شده است و همچنان می تواند دنباله طولانی تری از متن با ساختار منسجم ایجاد کند.

برپایی

TensorFlow و کتابخانه های دیگر را وارد کنید

import tensorflow as tf

import numpy as np
import os
import time

مجموعه داده شکسپیر را دانلود کنید

خط زیر را تغییر دهید تا این کد روی داده های خودتان اجرا شود.

path_to_file = tf.keras.utils.get_file('shakespeare.txt', 'https://storage.googleapis.com/download.tensorflow.org/data/shakespeare.txt')
Downloading data from https://storage.googleapis.com/download.tensorflow.org/data/shakespeare.txt
1122304/1115394 [==============================] - 0s 0us/step
1130496/1115394 [==============================] - 0s 0us/step

داده ها را بخوانید

ابتدا به متن نگاه کنید:

# Read, then decode for py2 compat.
text = open(path_to_file, 'rb').read().decode(encoding='utf-8')
# length of text is the number of characters in it
print(f'Length of text: {len(text)} characters')
Length of text: 1115394 characters
# Take a look at the first 250 characters in text
print(text[:250])
First Citizen:
Before we proceed any further, hear me speak.

All:
Speak, speak.

First Citizen:
You are all resolved rather to die than to famish?

All:
Resolved. resolved.

First Citizen:
First, you know Caius Marcius is chief enemy to the people.
# The unique characters in the file
vocab = sorted(set(text))
print(f'{len(vocab)} unique characters')
65 unique characters

متن را پردازش کنید

متن را بردارید

قبل از آموزش، باید رشته ها را به یک نمایش عددی تبدیل کنید.

tf.keras.layers.StringLookup لایه می تواند هر یک از شخصیت به یک شناسه عددی تبدیل کنید. فقط نیاز دارد که ابتدا متن به توکن تقسیم شود.

example_texts = ['abcdefg', 'xyz']

chars = tf.strings.unicode_split(example_texts, input_encoding='UTF-8')
chars
<tf.RaggedTensor [[b'a', b'b', b'c', b'd', b'e', b'f', b'g'], [b'x', b'y', b'z']]>

در حال حاضر ایجاد tf.keras.layers.StringLookup لایه:

ids_from_chars = tf.keras.layers.StringLookup(
  vocabulary=list(vocab), mask_token=None)

از توکن ها به شناسه های کاراکتر تبدیل می شود:

ids = ids_from_chars(chars)
ids
<tf.RaggedTensor [[40, 41, 42, 43, 44, 45, 46], [63, 64, 65]]>

از آنجایی که هدف این آموزش تولید متن است، معکوس کردن این نمایش و بازیابی رشته های قابل خواندن توسط انسان از آن نیز مهم خواهد بود. برای این کار شما می توانید استفاده کنید tf.keras.layers.StringLookup(..., invert=True) .

chars_from_ids = tf.keras.layers.StringLookup(
  vocabulary=ids_from_chars.get_vocabulary(), invert=True, mask_token=None)

این لایه را بازیابی شخصیت ها را از بردار از شناسه و بازده آنها را به عنوان tf.RaggedTensor از کاراکتر ها:

chars = chars_from_ids(ids)
chars
<tf.RaggedTensor [[b'a', b'b', b'c', b'd', b'e', b'f', b'g'], [b'x', b'y', b'z']]>

شما می توانید tf.strings.reduce_join برای پیوستن به شخصیت به رشته ها.

tf.strings.reduce_join(chars, axis=-1).numpy()
array([b'abcdefg', b'xyz'], dtype=object)
def text_from_ids(ids):
 return tf.strings.reduce_join(chars_from_ids(ids), axis=-1)

وظیفه پیش بینی

با توجه به یک شخصیت یا دنباله ای از شخصیت ها، محتمل ترین شخصیت بعدی چیست؟ این وظیفه ای است که شما مدل را برای انجام آن آموزش می دهید. ورودی مدل، دنباله‌ای از کاراکترها خواهد بود، و شما به مدل آموزش می‌دهید تا خروجی را پیش‌بینی کند - کاراکتر زیر در هر مرحله زمانی.

از آنجایی که RNN ها یک حالت داخلی دارند که به عناصری که قبلا دیده شده است، با توجه به تمام کاراکترهای محاسبه شده تا این لحظه، کاراکتر بعدی چیست؟

نمونه های آموزشی و اهداف ایجاد کنید

سپس متن را به دنباله های مثال تقسیم کنید. هر دنباله ورودی شامل seq_length کاراکتر از متن.

برای هر دنباله ورودی، اهداف مربوطه حاوی همان طول متن هستند، به جز انتقال یک کاراکتر به راست.

پس متن را به تکه های از شکستن seq_length+1 . به عنوان مثال، می گویند seq_length 4 است و متن ما است "سلام". دنباله ورودی "Hell" و دنباله هدف "ello" خواهد بود.

برای انجام این کار اولین بار استفاده در tf.data.Dataset.from_tensor_slices تابع برای تبدیل بردار متن به یک جریان از شاخص های شخصیت.

all_ids = ids_from_chars(tf.strings.unicode_split(text, 'UTF-8'))
all_ids
<tf.Tensor: shape=(1115394,), dtype=int64, numpy=array([19, 48, 57, ..., 46, 9, 1])>
ids_dataset = tf.data.Dataset.from_tensor_slices(all_ids)
for ids in ids_dataset.take(10):
  print(chars_from_ids(ids).numpy().decode('utf-8'))
F
i
r
s
t
 
C
i
t
i
seq_length = 100
examples_per_epoch = len(text)//(seq_length+1)

batch روش اجازه می دهد تا شما به راحتی به توالی از اندازه مورد نظر تبدیل این شخصیت فردی است.

sequences = ids_dataset.batch(seq_length+1, drop_remainder=True)

for seq in sequences.take(1):
 print(chars_from_ids(seq))
tf.Tensor(
[b'F' b'i' b'r' b's' b't' b' ' b'C' b'i' b't' b'i' b'z' b'e' b'n' b':'
 b'\n' b'B' b'e' b'f' b'o' b'r' b'e' b' ' b'w' b'e' b' ' b'p' b'r' b'o'
 b'c' b'e' b'e' b'd' b' ' b'a' b'n' b'y' b' ' b'f' b'u' b'r' b't' b'h'
 b'e' b'r' b',' b' ' b'h' b'e' b'a' b'r' b' ' b'm' b'e' b' ' b's' b'p'
 b'e' b'a' b'k' b'.' b'\n' b'\n' b'A' b'l' b'l' b':' b'\n' b'S' b'p' b'e'
 b'a' b'k' b',' b' ' b's' b'p' b'e' b'a' b'k' b'.' b'\n' b'\n' b'F' b'i'
 b'r' b's' b't' b' ' b'C' b'i' b't' b'i' b'z' b'e' b'n' b':' b'\n' b'Y'
 b'o' b'u' b' '], shape=(101,), dtype=string)
2022-01-14 12:12:45.336250: W tensorflow/core/data/root_dataset.cc:200] Optimization loop failed: CANCELLED: Operation was cancelled

اگر توکن ها را دوباره به رشته ها بپیوندید، دیدن این که چه کاری انجام می دهد آسان تر است:

for seq in sequences.take(5):
 print(text_from_ids(seq).numpy())
b'First Citizen:\nBefore we proceed any further, hear me speak.\n\nAll:\nSpeak, speak.\n\nFirst Citizen:\nYou '
b'are all resolved rather to die than to famish?\n\nAll:\nResolved. resolved.\n\nFirst Citizen:\nFirst, you k'
b"now Caius Marcius is chief enemy to the people.\n\nAll:\nWe know't, we know't.\n\nFirst Citizen:\nLet us ki"
b"ll him, and we'll have corn at our own price.\nIs't a verdict?\n\nAll:\nNo more talking on't; let it be d"
b'one: away, away!\n\nSecond Citizen:\nOne word, good citizens.\n\nFirst Citizen:\nWe are accounted poor citi'

برای آموزش شما یک مجموعه داده از نیاز (input, label) جفت. که در آن input و label توالی هستند. در هر مرحله زمانی ورودی کاراکتر فعلی و برچسب کاراکتر بعدی است.

در اینجا تابعی وجود دارد که دنباله ای را به عنوان ورودی می گیرد، آن را کپی می کند و آن را تغییر می دهد تا ورودی و برچسب را برای هر مرحله زمانی تراز کند:

def split_input_target(sequence):
  input_text = sequence[:-1]
  target_text = sequence[1:]
  return input_text, target_text
split_input_target(list("Tensorflow"))
(['T', 'e', 'n', 's', 'o', 'r', 'f', 'l', 'o'],
 ['e', 'n', 's', 'o', 'r', 'f', 'l', 'o', 'w'])
dataset = sequences.map(split_input_target)
for input_example, target_example in dataset.take(1):
  print("Input :", text_from_ids(input_example).numpy())
  print("Target:", text_from_ids(target_example).numpy())
Input : b'First Citizen:\nBefore we proceed any further, hear me speak.\n\nAll:\nSpeak, speak.\n\nFirst Citizen:\nYou'
Target: b'irst Citizen:\nBefore we proceed any further, hear me speak.\n\nAll:\nSpeak, speak.\n\nFirst Citizen:\nYou '

دسته های آموزشی ایجاد کنید

شما با استفاده از tf.data به تقسیم متن را به توالی کنترل است. اما قبل از وارد کردن این داده ها به مدل، باید داده ها را به هم ریخته و به صورت دسته ای بسته بندی کنید.

# Batch size
BATCH_SIZE = 64

# Buffer size to shuffle the dataset
# (TF data is designed to work with possibly infinite sequences,
# so it doesn't attempt to shuffle the entire sequence in memory. Instead,
# it maintains a buffer in which it shuffles elements).
BUFFER_SIZE = 10000

dataset = (
  dataset
  .shuffle(BUFFER_SIZE)
  .batch(BATCH_SIZE, drop_remainder=True)
  .prefetch(tf.data.experimental.AUTOTUNE))

dataset
<PrefetchDataset element_spec=(TensorSpec(shape=(64, 100), dtype=tf.int64, name=None), TensorSpec(shape=(64, 100), dtype=tf.int64, name=None))>

ساخت مدل

در این بخش مدل به عنوان یک تعریف keras.Model زیر کلاس (برای جزئیات بیشتر ساخت لایه ها و مدل های جدید از طریق subclassing ).

این مدل دارای سه لایه است:

 • tf.keras.layers.Embedding : لایه ورودی. یک جدول مراجعه تربیت شدنی است که هر یک از شخصیت-ID به یک بردار با نقشه embedding_dim ابعاد؛
 • tf.keras.layers.GRU : نوع A از RNN با اندازه units=rnn_units (شما همچنین می توانید یک لایه LSTM اینجا استفاده کنید.)
 • tf.keras.layers.Dense : لایه خروجی، با vocab_size خروجی. برای هر کاراکتر در واژگان یک logit خروجی می دهد. اینها احتمال ورود هر شخصیت بر اساس مدل است.
# Length of the vocabulary in chars
vocab_size = len(vocab)

# The embedding dimension
embedding_dim = 256

# Number of RNN units
rnn_units = 1024
class MyModel(tf.keras.Model):
 def __init__(self, vocab_size, embedding_dim, rnn_units):
  super().__init__(self)
  self.embedding = tf.keras.layers.Embedding(vocab_size, embedding_dim)
  self.gru = tf.keras.layers.GRU(rnn_units,
                  return_sequences=True,
                  return_state=True)
  self.dense = tf.keras.layers.Dense(vocab_size)

 def call(self, inputs, states=None, return_state=False, training=False):
  x = inputs
  x = self.embedding(x, training=training)
  if states is None:
   states = self.gru.get_initial_state(x)
  x, states = self.gru(x, initial_state=states, training=training)
  x = self.dense(x, training=training)

  if return_state:
   return x, states
  else:
   return x
model = MyModel(
  # Be sure the vocabulary size matches the `StringLookup` layers.
  vocab_size=len(ids_from_chars.get_vocabulary()),
  embedding_dim=embedding_dim,
  rnn_units=rnn_units)

برای هر کاراکتر، مدل جاسازی را جستجو می‌کند، GRU را در یک مرحله زمانی با جاسازی به‌عنوان ورودی اجرا می‌کند، و لایه متراکم را برای تولید لاجیت‌هایی اعمال می‌کند که احتمال ورود به سیستم کاراکتر بعدی را پیش‌بینی می‌کنند:

ترسیم داده هایی که از مدل عبور می کنند

مدل را امتحان کنید

حالا مدل را اجرا کنید تا ببینید مطابق انتظار عمل می کند.

ابتدا شکل خروجی را بررسی کنید:

for input_example_batch, target_example_batch in dataset.take(1):
  example_batch_predictions = model(input_example_batch)
  print(example_batch_predictions.shape, "# (batch_size, sequence_length, vocab_size)")
(64, 100, 66) # (batch_size, sequence_length, vocab_size)

در مثال بالا طول دنباله ای از ورودی است 100 اما مدل را می توان در ورودی از هر طول اجرا:

model.summary()
Model: "my_model"
_________________________________________________________________
 Layer (type)        Output Shape       Param #  
=================================================================
 embedding (Embedding)    multiple         16896   
                                 
 gru (GRU)          multiple         3938304  
                                 
 dense (Dense)        multiple         67650   
                                 
=================================================================
Total params: 4,022,850
Trainable params: 4,022,850
Non-trainable params: 0
_________________________________________________________________

برای به دست آوردن پیش بینی های واقعی از مدل، باید از توزیع خروجی نمونه برداری کنید تا شاخص های واقعی کاراکتر را بدست آورید. این توزیع با logit ها روی واژگان کاراکتر تعریف می شود.

آن را برای اولین نمونه در دسته امتحان کنید:

sampled_indices = tf.random.categorical(example_batch_predictions[0], num_samples=1)
sampled_indices = tf.squeeze(sampled_indices, axis=-1).numpy()

این به ما، در هر مرحله زمانی، پیش بینی شاخص کاراکتر بعدی را می دهد:

sampled_indices
array([ 3, 64, 58, 50, 52, 54, 5, 65, 44, 52, 11, 17, 16, 22, 62, 14, 19,
    26, 63, 2, 39, 19, 21, 14, 39, 46, 26, 53, 4, 16, 49, 43, 15, 53,
    31, 45, 2, 9, 43, 53, 6, 0, 43, 30, 24, 2, 35, 22, 23, 3, 17,
    15, 10, 30, 42, 48, 22, 1, 27, 52, 36, 51, 51, 43, 65, 39, 43, 38,
    39, 0, 2, 56, 49, 48, 31, 42, 51, 48, 7, 24, 33, 56, 58, 31, 51,
    61, 59, 61, 3, 65, 44, 14, 34, 30, 44, 27, 47, 18, 42, 15])

این ها را رمزگشایی کنید تا متن پیش بینی شده توسط این مدل آموزش ندیده را ببینید:

print("Input:\n", text_from_ids(input_example_batch[0]).numpy())
print()
print("Next Char Predictions:\n", text_from_ids(sampled_indices).numpy())
Input:
 b'genet.\nEdward for Edward pays a dying debt.\n\nQUEEN ELIZABETH:\nWilt thou, O God, fly from such gentle'

Next Char Predictions:
 b"!yskmo&zem:DCIwAFMx ZFHAZgMn$CjdBnRf .dn'[UNK]dQK VIJ!DB3QciI\nNmWlldzZdYZ[UNK] qjiRcli,KTqsRlvtv!zeAUQeNhEcB"

مدل را آموزش دهید

در این مرحله مشکل را می توان به عنوان یک مشکل طبقه بندی استاندارد در نظر گرفت. با توجه به حالت RNN قبلی و ورودی این مرحله زمانی، کلاس کاراکتر بعدی را پیش بینی کنید.

یک بهینه ساز و یک تابع ضرر وصل کنید

استاندارد tf.keras.losses.sparse_categorical_crossentropy تابع از دست دادن کار می کند در این مورد دلیل آن است که در سراسر آخرین بعد از پیش بینی استفاده می شود.

از آنجا که مدل خود را logits گرداند، شما نیاز به تنظیم from_logits پرچم.

loss = tf.losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True)
example_batch_loss = loss(target_example_batch, example_batch_predictions)
mean_loss = example_batch_loss.numpy().mean()
print("Prediction shape: ", example_batch_predictions.shape, " # (batch_size, sequence_length, vocab_size)")
print("Mean loss:    ", mean_loss)
Prediction shape: (64, 100, 66) # (batch_size, sequence_length, vocab_size)
Mean loss:     4.1900826

مدلی که به تازگی مقداردهی اولیه شده است نباید خیلی از خودش مطمئن باشد، لجیت های خروجی همگی باید بزرگی های مشابهی داشته باشند. برای تأیید این موضوع می‌توانید بررسی کنید که نمایی میانگین از دست دادن تقریباً برابر با اندازه واژگان باشد. ضرر بسیار بیشتر به این معنی است که مدل از پاسخ های اشتباه خود مطمئن است و بد مقدار اولیه است:

tf.exp(mean_loss).numpy()
66.028244

پیکربندی روش آموزش با استفاده از tf.keras.Model.compile روش. استفاده از tf.keras.optimizers.Adam با استدلال به طور پیش فرض و تابع از دست دادن.

model.compile(optimizer='adam', loss=loss)

تنظیمات ایست های بازرسی

استفاده از یک tf.keras.callbacks.ModelCheckpoint به اطمینان حاصل شود که پست های بازرسی در طول آموزش را نجات داد:

# Directory where the checkpoints will be saved
checkpoint_dir = './training_checkpoints'
# Name of the checkpoint files
checkpoint_prefix = os.path.join(checkpoint_dir, "ckpt_{epoch}")

checkpoint_callback = tf.keras.callbacks.ModelCheckpoint(
  filepath=checkpoint_prefix,
  save_weights_only=True)

آموزش را اجرا کنید

برای معقول نگه داشتن زمان تمرین، از 10 دوره برای آموزش مدل استفاده کنید. در Colab، برای آموزش سریعتر، زمان اجرا را روی GPU تنظیم کنید.

EPOCHS = 20
history = model.fit(dataset, epochs=EPOCHS, callbacks=[checkpoint_callback])
Epoch 1/20
172/172 [==============================] - 7s 25ms/step - loss: 2.7056
Epoch 2/20
172/172 [==============================] - 5s 24ms/step - loss: 1.9838
Epoch 3/20
172/172 [==============================] - 5s 24ms/step - loss: 1.7074
Epoch 4/20
172/172 [==============================] - 5s 24ms/step - loss: 1.5489
Epoch 5/20
172/172 [==============================] - 5s 24ms/step - loss: 1.4498
Epoch 6/20
172/172 [==============================] - 5s 24ms/step - loss: 1.3825
Epoch 7/20
172/172 [==============================] - 5s 24ms/step - loss: 1.3300
Epoch 8/20
172/172 [==============================] - 5s 24ms/step - loss: 1.2846
Epoch 9/20
172/172 [==============================] - 5s 24ms/step - loss: 1.2441
Epoch 10/20
172/172 [==============================] - 5s 24ms/step - loss: 1.2030
Epoch 11/20
172/172 [==============================] - 5s 24ms/step - loss: 1.1641
Epoch 12/20
172/172 [==============================] - 5s 24ms/step - loss: 1.1223
Epoch 13/20
172/172 [==============================] - 6s 24ms/step - loss: 1.0786
Epoch 14/20
172/172 [==============================] - 5s 24ms/step - loss: 1.0316
Epoch 15/20
172/172 [==============================] - 6s 24ms/step - loss: 0.9826
Epoch 16/20
172/172 [==============================] - 5s 24ms/step - loss: 0.9326
Epoch 17/20
172/172 [==============================] - 5s 24ms/step - loss: 0.8790
Epoch 18/20
172/172 [==============================] - 5s 24ms/step - loss: 0.8260
Epoch 19/20
172/172 [==============================] - 5s 24ms/step - loss: 0.7759
Epoch 20/20
172/172 [==============================] - 5s 24ms/step - loss: 0.7256

تولید متن

ساده ترین راه برای تولید متن با این مدل این است که آن را در یک حلقه اجرا کنید و وضعیت داخلی مدل را در حین اجرای آن پیگیری کنید.

برای تولید متن، خروجی مدل به ورودی باز می گردد

هر بار که مدل را فرا می‌خوانید، در یک متن و یک حالت داخلی عبور می‌کنید. مدل یک پیش بینی برای کاراکتر بعدی و وضعیت جدید آن برمی گرداند. برای ادامه تولید متن، پیش‌بینی و حالت را دوباره وارد کنید.

موارد زیر یک پیش‌بینی تک مرحله‌ای را انجام می‌دهند:

class OneStep(tf.keras.Model):
 def __init__(self, model, chars_from_ids, ids_from_chars, temperature=1.0):
  super().__init__()
  self.temperature = temperature
  self.model = model
  self.chars_from_ids = chars_from_ids
  self.ids_from_chars = ids_from_chars

  # Create a mask to prevent "[UNK]" from being generated.
  skip_ids = self.ids_from_chars(['[UNK]'])[:, None]
  sparse_mask = tf.SparseTensor(
    # Put a -inf at each bad index.
    values=[-float('inf')]*len(skip_ids),
    indices=skip_ids,
    # Match the shape to the vocabulary
    dense_shape=[len(ids_from_chars.get_vocabulary())])
  self.prediction_mask = tf.sparse.to_dense(sparse_mask)

 @tf.function
 def generate_one_step(self, inputs, states=None):
  # Convert strings to token IDs.
  input_chars = tf.strings.unicode_split(inputs, 'UTF-8')
  input_ids = self.ids_from_chars(input_chars).to_tensor()

  # Run the model.
  # predicted_logits.shape is [batch, char, next_char_logits]
  predicted_logits, states = self.model(inputs=input_ids, states=states,
                     return_state=True)
  # Only use the last prediction.
  predicted_logits = predicted_logits[:, -1, :]
  predicted_logits = predicted_logits/self.temperature
  # Apply the prediction mask: prevent "[UNK]" from being generated.
  predicted_logits = predicted_logits + self.prediction_mask

  # Sample the output logits to generate token IDs.
  predicted_ids = tf.random.categorical(predicted_logits, num_samples=1)
  predicted_ids = tf.squeeze(predicted_ids, axis=-1)

  # Convert from token ids to characters
  predicted_chars = self.chars_from_ids(predicted_ids)

  # Return the characters and model state.
  return predicted_chars, states
one_step_model = OneStep(model, chars_from_ids, ids_from_chars)

برای تولید متن، آن را در یک حلقه اجرا کنید. با نگاهی به متن تولید شده، می‌بینید که مدل می‌داند چه زمانی باید حروف بزرگ بنویسد، پاراگراف بسازد و از واژگان نوشتاری شکسپیر مانند تقلید کند. با تعداد اندک دوره های آموزشی، هنوز یاد نگرفته است که جملات منسجمی را بسازد.

start = time.time()
states = None
next_char = tf.constant(['ROMEO:'])
result = [next_char]

for n in range(1000):
 next_char, states = one_step_model.generate_one_step(next_char, states=states)
 result.append(next_char)

result = tf.strings.join(result)
end = time.time()
print(result[0].numpy().decode('utf-8'), '\n\n' + '_'*80)
print('\nRun time:', end - start)
ROMEO:
But I do lose his land, and get a summer ruin.

SICINIUS:
That's your beave.

BIONDELLO:
Ha? Rucher that dost thou art again to provide,
In thy right injurious princely number.
Dear resembrance at this Antium, York as a man
That 'leven your steel pedlars mounted.
Sad, he hath privilege with the causer.

NORTHUMBERLAND:
The lords o'clock my sovereign slay;
You say do so young master. Come, let's go
Avoid with brittle fifteen years; therefore I wail, for he
is your before, sir, I will deep thing and rich my steal father.
Then, till he be that must be done: Henry, such a peast,
Our doings were free,' quoth he that Clifford say so himself.
If I be here to make thee jardon, 'milis,
And cannot but better wed this withded; but,
I'll pawn the platts, to France Henry's forward come?

BENVOLIO:
Twice one defend,
Or wail not be; this last of endless creatures
We may title out above to due, a feast.

Tailor:
Such a more mortal to your death
Taking this forward injury, that did, but hears
Bearing 

________________________________________________________________________________

Run time: 2.630192518234253

ساده ترین کاری که می توانید انجام دهید برای بهبود نتایج است آن را آموزش برای دیگر (TRY EPOCHS = 30 ).

همچنین می‌توانید با یک رشته شروع متفاوت آزمایش کنید، یک لایه RNN دیگر اضافه کنید تا دقت مدل را بهبود ببخشید، یا پارامتر دما را برای ایجاد پیش‌بینی‌های تصادفی کم و بیش تنظیم کنید.

اگر می خواهید این مدل برای تولید متن سریعتر ساده ترین کاری که می توانید انجام دهید دسته ای متن است. در مثال زیر، مدل 5 خروجی را تقریباً در همان زمان تولید 1 خروجی بالا تولید می کند.

start = time.time()
states = None
next_char = tf.constant(['ROMEO:', 'ROMEO:', 'ROMEO:', 'ROMEO:', 'ROMEO:'])
result = [next_char]

for n in range(1000):
 next_char, states = one_step_model.generate_one_step(next_char, states=states)
 result.append(next_char)

result = tf.strings.join(result)
end = time.time()
print(result, '\n\n' + '_'*80)
print('\nRun time:', end - start)
tf.Tensor(
[b"ROMEO:\nThe Duke of Norfolk, when ang low-hingded is a\ndangerous tongue; thou hast never in our tale\n'side, and talk of wine and me. Leave me, and\nI wish thy breathing: he hath had no poison\nMust call Edward's faces, and that sends the roan drowning tears.\nThe sum our lovers bride, or bid me speak.\n\nBUCKINGHAM:\nWelcome, great bring our contents.\n\nCAMILLO:\nThe kings of Coriolanus!\n\nVOLUMNIA:\nAnd, by a dish, sort words in person.\n\nBRUTUS:\nGo ask.\n\nMARIANA:\nThen with a grains what thine eyes say\nWill you done free speech lies?\n\nLADY CAPULET:\nI know not what to be proud?\nFow, I do bit speak a worthy feast; but tweit me\nForbid-hearken more deeds do that presently to't in no\nmore mad off, what a subjected\nregion and the devil serve my name world's dead,\nAnd till the portier rare my brows, not with this fable,\nnurse, for he is come to swear and spee himself and France:\nClarence hath all postery of the marriage\nBoth have but a rather.\n\nDUKE VINCENTIO:\nYou have lats in the charm? the two brittle gale\n"
 b"ROMEO:\nThey are but foolish tox, that you rogues!\n\nARCHIDAMUS:\nWell, why lie yon ege you for that name; for forward of the father\nWoeed out me in the invited suffer: if\nThe Volsces have by me with twenty thousand men?\nBut he, my lord, with honourable forfeit,\nWhich ebbles your partiest, will do you\nTo make the measure of a weal Lord Hastings;\nI will not judger in Bohemia.\n\nCOMINIUS:\nGo, be gone, let's he for her success.\n\nMIRANDA:\nYou have told something only poored?\nWhere then Ramentione hath wrong'd himself.\n\nKING RICHARD III:\nHe was not may be, do not bellay. Here comest thou not:\nWhat a medler sticks your daughter and my slave,\nAs if thy words may talk for love, thy knee\nCitsand in't, for fair lady's husband,\nTo entail yield Lohe Becomes your bosom's side;\ncannot hold out alone. Farewell: my swift is several tone,\nThat rests more cause to go walk by to her hearing a trabe,\nOr ever eished him that walk'd you, whiles he yields\nSmiles as easy ansien and be true.\n\nDUCHESS OF YORK:\nAll men, I"
 b"ROMEO:\nBut rather we have eved the ground\nbelieve thee, horse! what has left in the city butchers.\n\nDUKE VINCENTIO:\nA goddess helprous Derby, and yet no parley, complet\nThe valiant part Campish. Tell me, mark I commine\nYour changet over-little.\n\nPOMPEY:\nI would fail sir, and here I leave you, sir.\n\nVINCENTIO:\nLet a mark to-morrow to be ta'en true; be gone.\n\nShepherd:\nNo, he doth no daughter to part.\n\nPAULINA:\nWhere is my lord Ged breed!\nO go, no visage, and fear:\nYou are school'd, methinks, and finds enough.\nWhat, are you heep? when valiant Bilond, owe hour,\nSince presently the lording jewels each part\nThe honour's emilia. A scurcely, which are\nthey are, which Hasby Buckingham deposed?\n\nRome:\nAy, to thy child is frame of death,\nBut death to part of satisffiting.\n\nNORTHUMBERLAND:\nNay, but sad, I'ld not be so troop;\nShow me them speak. This way, let's hand thy pride.\n\nHENRY BOLINGBROKE:\nHe did, my ladying and dig friend,\nNor to thy heart were god, that I have seen in\ntwenty humours live. For j"
 b"ROMEO:\nThe mayor alieas! no senses of spleen,\nWhile I am come to Padua and gallows Claudio; we is there\nA shimble witness to this father's death\n'seep lusty to Covents, alive,\nSend by the father bear themselves; for I am law,\nAnd there not mine is no other beauteous days!\n\nJOHN OF GAUNT:\nO, but O, the account I would content\na boain-to bed; there as good news will it purge;\nFor then the unstable's accept of teet, and aged\nThan one but follow'd that he did the house\nto make a papse tread on to dispatch his power to bid\nOf the tribunes of ut my sweet revolting.\n\nVOLUMNIA:\nMy husband come I heard you as from an\nangry and a father before him\nTo be so boundly, as affairs\nShall rest by back from grief and fortune shall be talk.\n\nGLOUCESTER:\nLook, horse! Viseria feet us on the child,\nVerily, and tell him heap of brief.\nFor I woo'll so it is.\n\nPOMPEY:\nBut can you not forgot your hends are pack'd?\n\nBIONDELLO:\nO, what a spenat lay be born ta'll fim,\nHave a burthen and a second Kate of France,\nAnd call"
 b"ROMEO:\nBut I do defend my lotgern any in the county.\n\nJULIET:\nI would the duke way dog! This vullain and all his\nfriends, nature bids thy pinish whom, by, boshing rewards.\nCome, my Lord Northumberland.\n\nPRINCE EDWARD:\nWatch this follows many more than this! O ho!\n\nNORFOLK:\nSpurs, praise I seal of trial. Hadst thou wilt amender:\nGood Poase and thy voice indeeds as year.\n\nKING RICHARD III:\nAnd do, my lord. Lord Angelo, have I pronound\nMy swinter saust and jegla.\n\nPRINCE:\nLet's fit how thy peace hath been bring me to my life.\nBut now I am a lover and that grace to her tears.\nAh, for like deep dead, and I then live.\nAlack, he'll prove you the king's side,\nI poison, think you, on what a fed afford a hearted faults\nAs I else hand of secret.\n\nLODSE:\nStopp'd in such a slanderous coward!\n\nDUCHESS OF YORK:\nGive me my boon, I'll rust, but that I did for the\nnoble priest let mall in Coriol whipping news,\nSwarn hurts in every purged further;\nLooks wink,--for shame, this lark doth among these wars,\nHis ac"], shape=(5,), dtype=string) 

________________________________________________________________________________

Run time: 2.452502489089966

ژنراتور را صادر کنید

این مدل تک مرحله به راحتی می توان ذخیره و ترمیم ، اجازه می دهد شما را به استفاده از آن در هر کجا که tf.saved_model پذیرفته شده است.

tf.saved_model.save(one_step_model, 'one_step')
one_step_reloaded = tf.saved_model.load('one_step')
WARNING:tensorflow:Skipping full serialization of Keras layer <__main__.OneStep object at 0x7f2dec122490>, because it is not built.
2022-01-14 12:14:46.156693: W tensorflow/python/util/util.cc:368] Sets are not currently considered sequences, but this may change in the future, so consider avoiding using them.
WARNING:absl:Found untraced functions such as gru_cell_layer_call_fn, gru_cell_layer_call_and_return_conditional_losses while saving (showing 2 of 2). These functions will not be directly callable after loading.
INFO:tensorflow:Assets written to: one_step/assets
INFO:tensorflow:Assets written to: one_step/assets
states = None
next_char = tf.constant(['ROMEO:'])
result = [next_char]

for n in range(100):
 next_char, states = one_step_reloaded.generate_one_step(next_char, states=states)
 result.append(next_char)

print(tf.strings.join(result)[0].numpy().decode("utf-8"))
ROMEO:
Why dost thou dissemble.

BRUTUS:
But, O, prite, hath becall'd it;
And so, have patience:
'Tis like

پیشرفته: آموزش سفارشی

روش آموزش فوق ساده است، اما کنترل زیادی به شما نمی دهد. از اجبار معلم استفاده می‌کند که از برگشت پیش‌بینی‌های بد به مدل جلوگیری می‌کند، بنابراین مدل هرگز یاد نمی‌گیرد که از اشتباهات بازیابی کند.

بنابراین اکنون که نحوه اجرای دستی مدل را دیدید، حلقه آموزشی را پیاده سازی خواهید کرد. این را می دهد یک نقطه شروع اگر، برای مثال، شما می خواهید به پیاده سازی یادگیری برنامه درسی و کمک به تثبیت خروجی حلقه باز مدل است.

مهمترین بخش یک حلقه آموزشی سفارشی، تابع گام قطار است.

استفاده از tf.GradientTape برای پیگیری شیب. شما می توانید اطلاعات بیشتر در مورد این رویکرد با خواندن یاد بگیرند راهنمای اعدام مشتاق .

رویه اصلی این است:

 1. اجرای مدل و محاسبه از دست دادن تحت tf.GradientTape .
 2. به روز رسانی ها را محاسبه کرده و با استفاده از بهینه ساز روی مدل اعمال کنید.
class CustomTraining(MyModel):
 @tf.function
 def train_step(self, inputs):
   inputs, labels = inputs
   with tf.GradientTape() as tape:
     predictions = self(inputs, training=True)
     loss = self.loss(labels, predictions)
   grads = tape.gradient(loss, model.trainable_variables)
   self.optimizer.apply_gradients(zip(grads, model.trainable_variables))

   return {'loss': loss}

اجرای بالا از train_step روش زیر Keras، train_step کنوانسیون . این اختیاری است، اما آن را اجازه می دهد تا شما را به تغییر رفتار گام قطار و هنوز هم استفاده از keras، Model.compile و Model.fit روش.

model = CustomTraining(
  vocab_size=len(ids_from_chars.get_vocabulary()),
  embedding_dim=embedding_dim,
  rnn_units=rnn_units)
model.compile(optimizer = tf.keras.optimizers.Adam(),
       loss=tf.keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True))
model.fit(dataset, epochs=1)
172/172 [==============================] - 7s 24ms/step - loss: 2.6896
<keras.callbacks.History at 0x7f2d98313ed0>

یا اگر به کنترل بیشتری نیاز دارید، می توانید حلقه آموزش سفارشی کامل خود را بنویسید:

EPOCHS = 10

mean = tf.metrics.Mean()

for epoch in range(EPOCHS):
  start = time.time()

  mean.reset_states()
  for (batch_n, (inp, target)) in enumerate(dataset):
    logs = model.train_step([inp, target])
    mean.update_state(logs['loss'])

    if batch_n % 50 == 0:
      template = f"Epoch {epoch+1} Batch {batch_n} Loss {logs['loss']:.4f}"
      print(template)

  # saving (checkpoint) the model every 5 epochs
  if (epoch + 1) % 5 == 0:
    model.save_weights(checkpoint_prefix.format(epoch=epoch))

  print()
  print(f'Epoch {epoch+1} Loss: {mean.result().numpy():.4f}')
  print(f'Time taken for 1 epoch {time.time() - start:.2f} sec')
  print("_"*80)

model.save_weights(checkpoint_prefix.format(epoch=epoch))
Epoch 1 Batch 0 Loss 2.1657
Epoch 1 Batch 50 Loss 2.0466
Epoch 1 Batch 100 Loss 1.9395
Epoch 1 Batch 150 Loss 1.8729

Epoch 1 Loss: 1.9635
Time taken for 1 epoch 6.03 sec
________________________________________________________________________________
Epoch 2 Batch 0 Loss 1.7759
Epoch 2 Batch 50 Loss 1.7126
Epoch 2 Batch 100 Loss 1.6657
Epoch 2 Batch 150 Loss 1.6516

Epoch 2 Loss: 1.6907
Time taken for 1 epoch 5.30 sec
________________________________________________________________________________
Epoch 3 Batch 0 Loss 1.5436
Epoch 3 Batch 50 Loss 1.5582
Epoch 3 Batch 100 Loss 1.5763
Epoch 3 Batch 150 Loss 1.5273

Epoch 3 Loss: 1.5359
Time taken for 1 epoch 5.21 sec
________________________________________________________________________________
Epoch 4 Batch 0 Loss 1.4566
Epoch 4 Batch 50 Loss 1.4341
Epoch 4 Batch 100 Loss 1.4065
Epoch 4 Batch 150 Loss 1.4215

Epoch 4 Loss: 1.4411
Time taken for 1 epoch 5.17 sec
________________________________________________________________________________
Epoch 5 Batch 0 Loss 1.3676
Epoch 5 Batch 50 Loss 1.3668
Epoch 5 Batch 100 Loss 1.3656
Epoch 5 Batch 150 Loss 1.3548

Epoch 5 Loss: 1.3761
Time taken for 1 epoch 5.42 sec
________________________________________________________________________________
Epoch 6 Batch 0 Loss 1.2972
Epoch 6 Batch 50 Loss 1.3501
Epoch 6 Batch 100 Loss 1.3261
Epoch 6 Batch 150 Loss 1.3215

Epoch 6 Loss: 1.3257
Time taken for 1 epoch 5.31 sec
________________________________________________________________________________
Epoch 7 Batch 0 Loss 1.2677
Epoch 7 Batch 50 Loss 1.2358
Epoch 7 Batch 100 Loss 1.2528
Epoch 7 Batch 150 Loss 1.2749

Epoch 7 Loss: 1.2818
Time taken for 1 epoch 5.46 sec
________________________________________________________________________________
Epoch 8 Batch 0 Loss 1.2007
Epoch 8 Batch 50 Loss 1.2336
Epoch 8 Batch 100 Loss 1.2466
Epoch 8 Batch 150 Loss 1.2282

Epoch 8 Loss: 1.2404
Time taken for 1 epoch 5.28 sec
________________________________________________________________________________
Epoch 9 Batch 0 Loss 1.1911
Epoch 9 Batch 50 Loss 1.1818
Epoch 9 Batch 100 Loss 1.1954
Epoch 9 Batch 150 Loss 1.2156

Epoch 9 Loss: 1.2019
Time taken for 1 epoch 5.27 sec
________________________________________________________________________________
Epoch 10 Batch 0 Loss 1.1061
Epoch 10 Batch 50 Loss 1.1386
Epoch 10 Batch 100 Loss 1.1444
Epoch 10 Batch 150 Loss 1.1587

Epoch 10 Loss: 1.1627
Time taken for 1 epoch 5.58 sec
________________________________________________________________________________