Odpowiedz już dziś na lokalne wydarzenie TensorFlow Everywhere!
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

Samouczek dotyczący składników estymatora TFX

Wprowadzenie do TensorFlow Extended (TFX) składnik po komponencie

Ten oparty na Colab samouczek interaktywnie omówi każdy wbudowany składnik TensorFlow Extended (TFX).

Obejmuje każdy krok w kompleksowym potoku uczenia maszynowego, od pozyskiwania danych do wypychania modelu do udostępniania.

Gdy skończysz, zawartość tego notebooka może zostać automatycznie wyeksportowana jako kod źródłowy potoku TFX, który można aranżować za pomocą Apache Airflow i Apache Beam.

tło

Ten notebook pokazuje, jak używać TFX w środowisku Jupyter / Colab. Tutaj w interaktywnym notatniku przedstawiamy przykład Chicago Taxi.

Praca w interaktywnym notatniku to przydatny sposób na zapoznanie się ze strukturą potoku TFX. Jest to również przydatne podczas tworzenia własnych potoków jako lekkiego środowiska programistycznego, ale należy mieć świadomość, że istnieją różnice w sposobie aranżacji interaktywnych notatników i dostępie do artefaktów metadanych.

Orkiestracja

We wdrożeniu produkcyjnym TFX użyjesz koordynatora, takiego jak Apache Airflow, Kubeflow Pipelines lub Apache Beam, aby zaaranżować wstępnie zdefiniowany wykres potoku komponentów TFX. W interaktywnym notebooku sam notebook pełni rolę koordynatora, który uruchamia każdy składnik TFX podczas wykonywania komórek notebooka.

Metadane

We wdrożeniu produkcyjnym TFX uzyskasz dostęp do metadanych za pośrednictwem interfejsu API ML Metadata (MLMD). MLMD przechowuje właściwości metadanych w bazie danych, takiej jak MySQL lub SQLite, i przechowuje ładunki metadanych w trwałym magazynie, takim jak system plików. W notatniku interaktywnym zarówno właściwości, jak i ładunki są przechowywane w efemerycznej bazie danych SQLite w katalogu /tmp na serwerze Jupyter lub Colab.

Ustawiać

Najpierw instalujemy i importujemy niezbędne pakiety, konfigurujemy ścieżki i pobieramy dane.

Upgrade Pip

Aby uniknąć aktualizacji Pipa w systemie podczas pracy lokalnie, upewnij się, że działamy w Colab. Systemy lokalne można oczywiście aktualizować oddzielnie.

try:
 import colab
 !pip install --upgrade pip
except:
 pass

Zainstaluj TFX

# TODO(ccy): Fix need to use deprecated pip resolver.
pip install -q -U --use-deprecated=legacy-resolver tfx

Czy zrestartowałeś środowisko wykonawcze?

Jeśli używasz Google Colab, przy pierwszym uruchomieniu powyższej komórki musisz ponownie uruchomić środowisko wykonawcze (Środowisko wykonawcze> Uruchom ponownie środowisko wykonawcze ...). Wynika to ze sposobu, w jaki Colab ładuje paczki.

Importuj pakiety

Importujemy niezbędne pakiety, w tym standardowe klasy komponentów TFX.

import os
import pprint
import tempfile
import urllib

import absl
import tensorflow as tf
import tensorflow_model_analysis as tfma
tf.get_logger().propagate = False
pp = pprint.PrettyPrinter()

import tfx
from tfx.components import CsvExampleGen
from tfx.components import Evaluator
from tfx.components import ExampleValidator
from tfx.components import Pusher
from tfx.components import ResolverNode
from tfx.components import SchemaGen
from tfx.components import StatisticsGen
from tfx.components import Trainer
from tfx.components import Transform
from tfx.dsl.experimental import latest_blessed_model_resolver
from tfx.orchestration import metadata
from tfx.orchestration import pipeline
from tfx.orchestration.experimental.interactive.interactive_context import InteractiveContext
from tfx.proto import pusher_pb2
from tfx.proto import trainer_pb2
from tfx.proto.evaluator_pb2 import SingleSlicingSpec
from tfx.utils.dsl_utils import external_input
from tfx.types import Channel
from tfx.types.standard_artifacts import Model
from tfx.types.standard_artifacts import ModelBlessing

%load_ext tfx.orchestration.experimental.interactive.notebook_extensions.skip
WARNING:absl:RuntimeParameter is only supported on Cloud-based DAG runner currently.

Sprawdźmy wersje bibliotek.

print('TensorFlow version: {}'.format(tf.__version__))
# TODO(ccy): Revert to `tfx.__version__` after 0.27.0 release.
import tfx.version
print('TFX version: {}'.format(tfx.version.__version__))
TensorFlow version: 2.3.2
TFX version: 0.26.1

Skonfiguruj ścieżki potoku

import tfx.examples.chicago_taxi_pipeline
# This is the directory containing the TFX Chicago Taxi Pipeline example.
_taxi_root = tfx.examples.chicago_taxi_pipeline.__path__[0]

# This is the path where your model will be pushed for serving.
_serving_model_dir = os.path.join(
  tempfile.mkdtemp(), 'serving_model/taxi_simple')

# Set up logging.
absl.logging.set_verbosity(absl.logging.INFO)

Pobierz przykładowe dane

Pobieramy przykładowy zestaw danych do wykorzystania w naszym potoku TFX.

Zbiór danych, którego używamy, to zbiór danych Taxi Trips opublikowany przez miasto Chicago. Kolumny w tym zbiorze danych to:

pickup_community_area opłata trip_start_month
trip_start_hour trip_start_day trip_start_timestamp
pickup_latitude pickup_longitude dropoff_latitude
dropoff_longitude trip_miles pickup_census_tract
dropoff_census_tract typ płatności firma
trip_seconds dropoff_community_area wskazówki

Na podstawie tego zbioru danych zbudujemy model przewidujący tips dotyczące podróży.

_data_root = tempfile.mkdtemp(prefix='tfx-data')
DATA_PATH = 'https://raw.githubusercontent.com/tensorflow/tfx/master/tfx/examples/chicago_taxi_pipeline/data/simple/data.csv'
_data_filepath = os.path.join(_data_root, "data.csv")
urllib.request.urlretrieve(DATA_PATH, _data_filepath)
('/tmp/tfx-data217_7qq3/data.csv', <http.client.HTTPMessage at 0x7f85c1f5dd68>)

Rzuć okiem na plik CSV.

head {_data_filepath}
pickup_community_area,fare,trip_start_month,trip_start_hour,trip_start_day,trip_start_timestamp,pickup_latitude,pickup_longitude,dropoff_latitude,dropoff_longitude,trip_miles,pickup_census_tract,dropoff_census_tract,payment_type,company,trip_seconds,dropoff_community_area,tips
,12.45,5,19,6,1400269500,,,,,0.0,,,Credit Card,Chicago Elite Cab Corp. (Chicago Carriag,0,,0.0
,0,3,19,5,1362683700,,,,,0,,,Unknown,Chicago Elite Cab Corp.,300,,0
60,27.05,10,2,3,1380593700,41.836150155,-87.648787952,,,12.6,,,Cash,Taxi Affiliation Services,1380,,0.0
10,5.85,10,1,2,1382319000,41.985015101,-87.804532006,,,0.0,,,Cash,Taxi Affiliation Services,180,,0.0
14,16.65,5,7,5,1369897200,41.968069,-87.721559063,,,0.0,,,Cash,Dispatch Taxi Affiliation,1080,,0.0
13,16.45,11,12,3,1446554700,41.983636307,-87.723583185,,,6.9,,,Cash,,780,,0.0
16,32.05,12,1,1,1417916700,41.953582125,-87.72345239,,,15.4,,,Cash,,1200,,0.0
30,38.45,10,10,5,1444301100,41.839086906,-87.714003807,,,14.6,,,Cash,,2580,,0.0
11,14.65,1,1,3,1358213400,41.978829526,-87.771166703,,,5.81,,,Cash,,1080,,0.0

Zastrzeżenie: Ta witryna udostępnia aplikacje korzystające z danych, które zostały zmodyfikowane do użytku z pierwotnego źródła, www.cityofchicago.org, oficjalnej witryny internetowej miasta Chicago. Miasto Chicago nie rości sobie żadnych roszczeń co do treści, dokładności, aktualności ani kompletności jakichkolwiek danych udostępnionych na tej stronie. Dane podane na tej stronie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Rozumie się, że dane podane na tej stronie są wykorzystywane na własne ryzyko.

Utwórz InteractiveContext

Na koniec tworzymy InteractiveContext, który pozwoli nam interaktywnie uruchamiać komponenty TFX w tym notebooku.

# Here, we create an InteractiveContext using default parameters. This will
# use a temporary directory with an ephemeral ML Metadata database instance.
# To use your own pipeline root or database, the optional properties
# `pipeline_root` and `metadata_connection_config` may be passed to
# InteractiveContext. Calls to InteractiveContext are no-ops outside of the
# notebook.
context = InteractiveContext()
WARNING:absl:InteractiveContext pipeline_root argument not provided: using temporary directory /tmp/tfx-interactive-2021-02-01T10_13_34.463282-q_mfr8w6 as root for pipeline outputs.
WARNING:absl:InteractiveContext metadata_connection_config not provided: using SQLite ML Metadata database at /tmp/tfx-interactive-2021-02-01T10_13_34.463282-q_mfr8w6/metadata.sqlite.

Uruchamiaj komponenty TFX interaktywnie

W kolejnych komórkach tworzymy jeden po drugim komponenty TFX, uruchamiamy każdy z nich i wizualizujemy ich artefakty wyjściowe.

ExampleGen

Składnik ExampleGen zwykle znajduje się na początku potoku TFX. To będzie:

 1. Podziel dane na zestawy uczące i oceniające (domyślnie 2/3 szkolenie + 1/3 ocena)
 2. Konwertuj dane do formatu tf.Example
 3. Skopiuj dane do katalogu _tfx_root aby inne komponenty miały do ​​nich dostęp

ExampleGen przyjmuje jako dane wejściowe ścieżkę do źródła danych. W naszym przypadku jest to ścieżka _data_root która zawiera pobrany plik CSV.

example_gen = CsvExampleGen(input=external_input(_data_root))
context.run(example_gen)
WARNING:absl:From <ipython-input-1-2e0190c2dd16>:1: external_input (from tfx.utils.dsl_utils) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
external_input is deprecated, directly pass the uri to ExampleGen.
WARNING:absl:The "input" argument to the CsvExampleGen component has been deprecated by "input_base". Please update your usage as support for this argument will be removed soon.
INFO:absl:Running driver for CsvExampleGen
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:select span and version = (0, None)
INFO:absl:latest span and version = (0, None)
INFO:absl:Running executor for CsvExampleGen
INFO:absl:Generating examples.
WARNING:apache_beam.runners.interactive.interactive_environment:Dependencies required for Interactive Beam PCollection visualization are not available, please use: `pip install apache-beam[interactive]` to install necessary dependencies to enable all data visualization features.

INFO:absl:Processing input csv data /tmp/tfx-data217_7qq3/* to TFExample.
WARNING:apache_beam.io.tfrecordio:Couldn't find python-snappy so the implementation of _TFRecordUtil._masked_crc32c is not as fast as it could be.
INFO:absl:Examples generated.
INFO:absl:Running publisher for CsvExampleGen
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized

Przyjrzyjmy się artefaktom wyjściowym ExampleGen . Ten komponent tworzy dwa artefakty, przykłady szkoleniowe i przykłady oceny:

artifact = example_gen.outputs['examples'].get()[0]
print(artifact.split_names, artifact.uri)
["train", "eval"] /tmp/tfx-interactive-2021-02-01T10_13_34.463282-q_mfr8w6/CsvExampleGen/examples/1

Możemy również przyjrzeć się trzem pierwszym przykładom szkoleń:

# Get the URI of the output artifact representing the training examples, which is a directory
train_uri = os.path.join(example_gen.outputs['examples'].get()[0].uri, 'train')

# Get the list of files in this directory (all compressed TFRecord files)
tfrecord_filenames = [os.path.join(train_uri, name)
           for name in os.listdir(train_uri)]

# Create a `TFRecordDataset` to read these files
dataset = tf.data.TFRecordDataset(tfrecord_filenames, compression_type="GZIP")

# Iterate over the first 3 records and decode them.
for tfrecord in dataset.take(3):
 serialized_example = tfrecord.numpy()
 example = tf.train.Example()
 example.ParseFromString(serialized_example)
 pp.pprint(example)
features {
 feature {
  key: "company"
  value {
   bytes_list {
    value: "Chicago Elite Cab Corp. (Chicago Carriag"
   }
  }
 }
 feature {
  key: "dropoff_census_tract"
  value {
   int64_list {
   }
  }
 }
 feature {
  key: "dropoff_community_area"
  value {
   int64_list {
   }
  }
 }
 feature {
  key: "dropoff_latitude"
  value {
   float_list {
   }
  }
 }
 feature {
  key: "dropoff_longitude"
  value {
   float_list {
   }
  }
 }
 feature {
  key: "fare"
  value {
   float_list {
    value: 12.449999809265137
   }
  }
 }
 feature {
  key: "payment_type"
  value {
   bytes_list {
    value: "Credit Card"
   }
  }
 }
 feature {
  key: "pickup_census_tract"
  value {
   int64_list {
   }
  }
 }
 feature {
  key: "pickup_community_area"
  value {
   int64_list {
   }
  }
 }
 feature {
  key: "pickup_latitude"
  value {
   float_list {
   }
  }
 }
 feature {
  key: "pickup_longitude"
  value {
   float_list {
   }
  }
 }
 feature {
  key: "tips"
  value {
   float_list {
    value: 0.0
   }
  }
 }
 feature {
  key: "trip_miles"
  value {
   float_list {
    value: 0.0
   }
  }
 }
 feature {
  key: "trip_seconds"
  value {
   int64_list {
    value: 0
   }
  }
 }
 feature {
  key: "trip_start_day"
  value {
   int64_list {
    value: 6
   }
  }
 }
 feature {
  key: "trip_start_hour"
  value {
   int64_list {
    value: 19
   }
  }
 }
 feature {
  key: "trip_start_month"
  value {
   int64_list {
    value: 5
   }
  }
 }
 feature {
  key: "trip_start_timestamp"
  value {
   int64_list {
    value: 1400269500
   }
  }
 }
}

features {
 feature {
  key: "company"
  value {
   bytes_list {
    value: "Taxi Affiliation Services"
   }
  }
 }
 feature {
  key: "dropoff_census_tract"
  value {
   int64_list {
   }
  }
 }
 feature {
  key: "dropoff_community_area"
  value {
   int64_list {
   }
  }
 }
 feature {
  key: "dropoff_latitude"
  value {
   float_list {
   }
  }
 }
 feature {
  key: "dropoff_longitude"
  value {
   float_list {
   }
  }
 }
 feature {
  key: "fare"
  value {
   float_list {
    value: 27.049999237060547
   }
  }
 }
 feature {
  key: "payment_type"
  value {
   bytes_list {
    value: "Cash"
   }
  }
 }
 feature {
  key: "pickup_census_tract"
  value {
   int64_list {
   }
  }
 }
 feature {
  key: "pickup_community_area"
  value {
   int64_list {
    value: 60
   }
  }
 }
 feature {
  key: "pickup_latitude"
  value {
   float_list {
    value: 41.836151123046875
   }
  }
 }
 feature {
  key: "pickup_longitude"
  value {
   float_list {
    value: -87.64878845214844
   }
  }
 }
 feature {
  key: "tips"
  value {
   float_list {
    value: 0.0
   }
  }
 }
 feature {
  key: "trip_miles"
  value {
   float_list {
    value: 12.600000381469727
   }
  }
 }
 feature {
  key: "trip_seconds"
  value {
   int64_list {
    value: 1380
   }
  }
 }
 feature {
  key: "trip_start_day"
  value {
   int64_list {
    value: 3
   }
  }
 }
 feature {
  key: "trip_start_hour"
  value {
   int64_list {
    value: 2
   }
  }
 }
 feature {
  key: "trip_start_month"
  value {
   int64_list {
    value: 10
   }
  }
 }
 feature {
  key: "trip_start_timestamp"
  value {
   int64_list {
    value: 1380593700
   }
  }
 }
}

features {
 feature {
  key: "company"
  value {
   bytes_list {
   }
  }
 }
 feature {
  key: "dropoff_census_tract"
  value {
   int64_list {
   }
  }
 }
 feature {
  key: "dropoff_community_area"
  value {
   int64_list {
   }
  }
 }
 feature {
  key: "dropoff_latitude"
  value {
   float_list {
   }
  }
 }
 feature {
  key: "dropoff_longitude"
  value {
   float_list {
   }
  }
 }
 feature {
  key: "fare"
  value {
   float_list {
    value: 16.450000762939453
   }
  }
 }
 feature {
  key: "payment_type"
  value {
   bytes_list {
    value: "Cash"
   }
  }
 }
 feature {
  key: "pickup_census_tract"
  value {
   int64_list {
   }
  }
 }
 feature {
  key: "pickup_community_area"
  value {
   int64_list {
    value: 13
   }
  }
 }
 feature {
  key: "pickup_latitude"
  value {
   float_list {
    value: 41.98363494873047
   }
  }
 }
 feature {
  key: "pickup_longitude"
  value {
   float_list {
    value: -87.72357940673828
   }
  }
 }
 feature {
  key: "tips"
  value {
   float_list {
    value: 0.0
   }
  }
 }
 feature {
  key: "trip_miles"
  value {
   float_list {
    value: 6.900000095367432
   }
  }
 }
 feature {
  key: "trip_seconds"
  value {
   int64_list {
    value: 780
   }
  }
 }
 feature {
  key: "trip_start_day"
  value {
   int64_list {
    value: 3
   }
  }
 }
 feature {
  key: "trip_start_hour"
  value {
   int64_list {
    value: 12
   }
  }
 }
 feature {
  key: "trip_start_month"
  value {
   int64_list {
    value: 11
   }
  }
 }
 feature {
  key: "trip_start_timestamp"
  value {
   int64_list {
    value: 1446554700
   }
  }
 }
}


Teraz, gdy ExampleGen kończy ExampleGen danych, następnym krokiem jest analiza danych.

StatisticsGen

Składnik StatisticsGen oblicza statystyki dotyczące zestawu danych w celu analizy danych, a także do wykorzystania w dalszych składnikach. Wykorzystuje bibliotekę TensorFlow Data Validation .

StatisticsGen przyjmuje jako dane wejściowe zbiór danych, który właśnie ExampleGen przy użyciu ExampleGen .

statistics_gen = StatisticsGen(
  examples=example_gen.outputs['examples'])
context.run(statistics_gen)
INFO:absl:Excluding no splits because exclude_splits is not set.
INFO:absl:Running driver for StatisticsGen
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:Running executor for StatisticsGen
INFO:absl:Generating statistics for split train.
INFO:absl:Statistics for split train written to /tmp/tfx-interactive-2021-02-01T10_13_34.463282-q_mfr8w6/StatisticsGen/statistics/2/train.
INFO:absl:Generating statistics for split eval.
INFO:absl:Statistics for split eval written to /tmp/tfx-interactive-2021-02-01T10_13_34.463282-q_mfr8w6/StatisticsGen/statistics/2/eval.
INFO:absl:Running publisher for StatisticsGen
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized

Po zakończeniu działania programu StatisticsGen możemy wizualizować wygenerowane statystyki. Spróbuj zagrać z różnymi fabułami!

context.show(statistics_gen.outputs['statistics'])
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow_data_validation/utils/stats_util.py:247: tf_record_iterator (from tensorflow.python.lib.io.tf_record) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use eager execution and: 
`tf.data.TFRecordDataset(path)`

SchemaGen

Składnik SchemaGen generuje schemat na podstawie statystyk danych. (Schemat definiuje oczekiwane granice, typy i właściwości funkcji w zestawie danych). Wykorzystuje również bibliotekę TensorFlow Data Validation .

SchemaGen przyjmie jako dane wejściowe statystyki, które wygenerowaliśmy za pomocą StatisticsGen , patrząc domyślnie na podział treningu.

schema_gen = SchemaGen(
  statistics=statistics_gen.outputs['statistics'],
  infer_feature_shape=False)
context.run(schema_gen)
INFO:absl:Excluding no splits because exclude_splits is not set.
INFO:absl:Running driver for SchemaGen
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:Running executor for SchemaGen
INFO:absl:Processing schema from statistics for split train.
INFO:absl:Processing schema from statistics for split eval.
INFO:absl:Schema written to /tmp/tfx-interactive-2021-02-01T10_13_34.463282-q_mfr8w6/SchemaGen/schema/3/schema.pbtxt.
INFO:absl:Running publisher for SchemaGen
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized

Po zakończeniu działania SchemaGen możemy zwizualizować wygenerowany schemat w postaci tabeli.

context.show(schema_gen.outputs['schema'])
/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow_data_validation/utils/display_util.py:151: FutureWarning: Passing a negative integer is deprecated in version 1.0 and will not be supported in future version. Instead, use None to not limit the column width.
 pd.set_option('max_colwidth', -1)

Każda funkcja w zestawie danych jest wyświetlana jako wiersz w tabeli schematu, obok jej właściwości. Schemat obejmuje również wszystkie wartości, które przyjmuje cecha kategorialna, oznaczone jako jej dziedzina.

Aby dowiedzieć się więcej o schematach, zobacz dokumentację SchemaGen .

ExampleValidator

Składnik ExampleValidator wykrywa anomalie w danych na podstawie oczekiwań zdefiniowanych przez schemat. Korzysta również z biblioteki TensorFlow Data Validation .

ExampleValidator przyjmie jako dane wejściowe statystyki z StatisticsGen i schemat z SchemaGen .

example_validator = ExampleValidator(
  statistics=statistics_gen.outputs['statistics'],
  schema=schema_gen.outputs['schema'])
context.run(example_validator)
INFO:absl:Excluding no splits because exclude_splits is not set.
INFO:absl:Running driver for ExampleValidator
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:Running executor for ExampleValidator
INFO:absl:Validating schema against the computed statistics for split train.
INFO:absl:Validation complete for split train. Anomalies written to /tmp/tfx-interactive-2021-02-01T10_13_34.463282-q_mfr8w6/ExampleValidator/anomalies/4/train.
INFO:absl:Validating schema against the computed statistics for split eval.
INFO:absl:Validation complete for split eval. Anomalies written to /tmp/tfx-interactive-2021-02-01T10_13_34.463282-q_mfr8w6/ExampleValidator/anomalies/4/eval.
INFO:absl:Running publisher for ExampleValidator
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized

Po zakończeniu działania ExampleValidator możemy wizualizować anomalie w postaci tabeli.

context.show(example_validator.outputs['anomalies'])

W tabeli anomalii widzimy, że nie ma żadnych anomalii. Tego oczekiwalibyśmy, ponieważ jest to pierwszy zestaw danych, który przeanalizowaliśmy, a schemat jest do niego dostosowany. Powinieneś przejrzeć ten schemat - wszystko, co nieoczekiwane, oznacza anomalię w danych. Po przejrzeniu schematu można użyć do ochrony przyszłych danych, a wygenerowane tutaj anomalie można wykorzystać do debugowania wydajności modelu, zrozumienia ewolucji danych w czasie i identyfikowania błędów danych.

Przekształcać

Komponent Transform wykonuje inżynierię funkcji zarówno na potrzeby szkolenia, jak i udostępniania. Wykorzystuje bibliotekę TensorFlow Transform .

Transform przyjmie jako dane wejściowe dane z ExampleGen , schemat z SchemaGen , a także moduł zawierający kod Transform zdefiniowany przez użytkownika.

Zobaczmy poniżej przykład kodu transformacji zdefiniowanego przez użytkownika (wprowadzenie do interfejsów API transformacji TensorFlow znajduje się w samouczku ). Najpierw definiujemy kilka stałych do inżynierii cech:

_taxi_constants_module_file = 'taxi_constants.py'
%%writefile {_taxi_constants_module_file}

# Categorical features are assumed to each have a maximum value in the dataset.
MAX_CATEGORICAL_FEATURE_VALUES = [24, 31, 12]

CATEGORICAL_FEATURE_KEYS = [
  'trip_start_hour', 'trip_start_day', 'trip_start_month',
  'pickup_census_tract', 'dropoff_census_tract', 'pickup_community_area',
  'dropoff_community_area'
]

DENSE_FLOAT_FEATURE_KEYS = ['trip_miles', 'fare', 'trip_seconds']

# Number of buckets used by tf.transform for encoding each feature.
FEATURE_BUCKET_COUNT = 10

BUCKET_FEATURE_KEYS = [
  'pickup_latitude', 'pickup_longitude', 'dropoff_latitude',
  'dropoff_longitude'
]

# Number of vocabulary terms used for encoding VOCAB_FEATURES by tf.transform
VOCAB_SIZE = 1000

# Count of out-of-vocab buckets in which unrecognized VOCAB_FEATURES are hashed.
OOV_SIZE = 10

VOCAB_FEATURE_KEYS = [
  'payment_type',
  'company',
]

# Keys
LABEL_KEY = 'tips'
FARE_KEY = 'fare'

def transformed_name(key):
 return key + '_xf'
Writing taxi_constants.py

Następnie piszemy preprocessing_fn który pobiera surowe dane jako dane wejściowe i zwraca przekształcone funkcje, na których nasz model może trenować:

_taxi_transform_module_file = 'taxi_transform.py'
%%writefile {_taxi_transform_module_file}

import tensorflow as tf
import tensorflow_transform as tft

import taxi_constants

_DENSE_FLOAT_FEATURE_KEYS = taxi_constants.DENSE_FLOAT_FEATURE_KEYS
_VOCAB_FEATURE_KEYS = taxi_constants.VOCAB_FEATURE_KEYS
_VOCAB_SIZE = taxi_constants.VOCAB_SIZE
_OOV_SIZE = taxi_constants.OOV_SIZE
_FEATURE_BUCKET_COUNT = taxi_constants.FEATURE_BUCKET_COUNT
_BUCKET_FEATURE_KEYS = taxi_constants.BUCKET_FEATURE_KEYS
_CATEGORICAL_FEATURE_KEYS = taxi_constants.CATEGORICAL_FEATURE_KEYS
_FARE_KEY = taxi_constants.FARE_KEY
_LABEL_KEY = taxi_constants.LABEL_KEY
_transformed_name = taxi_constants.transformed_name


def preprocessing_fn(inputs):
 """tf.transform's callback function for preprocessing inputs.
 Args:
  inputs: map from feature keys to raw not-yet-transformed features.
 Returns:
  Map from string feature key to transformed feature operations.
 """
 outputs = {}
 for key in _DENSE_FLOAT_FEATURE_KEYS:
  # Preserve this feature as a dense float, setting nan's to the mean.
  outputs[_transformed_name(key)] = tft.scale_to_z_score(
    _fill_in_missing(inputs[key]))

 for key in _VOCAB_FEATURE_KEYS:
  # Build a vocabulary for this feature.
  outputs[_transformed_name(key)] = tft.compute_and_apply_vocabulary(
    _fill_in_missing(inputs[key]),
    top_k=_VOCAB_SIZE,
    num_oov_buckets=_OOV_SIZE)

 for key in _BUCKET_FEATURE_KEYS:
  outputs[_transformed_name(key)] = tft.bucketize(
    _fill_in_missing(inputs[key]), _FEATURE_BUCKET_COUNT)

 for key in _CATEGORICAL_FEATURE_KEYS:
  outputs[_transformed_name(key)] = _fill_in_missing(inputs[key])

 # Was this passenger a big tipper?
 taxi_fare = _fill_in_missing(inputs[_FARE_KEY])
 tips = _fill_in_missing(inputs[_LABEL_KEY])
 outputs[_transformed_name(_LABEL_KEY)] = tf.where(
   tf.math.is_nan(taxi_fare),
   tf.cast(tf.zeros_like(taxi_fare), tf.int64),
   # Test if the tip was > 20% of the fare.
   tf.cast(
     tf.greater(tips, tf.multiply(taxi_fare, tf.constant(0.2))), tf.int64))

 return outputs


def _fill_in_missing(x):
 """Replace missing values in a SparseTensor.
 Fills in missing values of `x` with '' or 0, and converts to a dense tensor.
 Args:
  x: A `SparseTensor` of rank 2. Its dense shape should have size at most 1
   in the second dimension.
 Returns:
  A rank 1 tensor where missing values of `x` have been filled in.
 """
 if not isinstance(x, tf.sparse.SparseTensor):
  return x

 default_value = '' if x.dtype == tf.string else 0
 return tf.squeeze(
   tf.sparse.to_dense(
     tf.SparseTensor(x.indices, x.values, [x.dense_shape[0], 1]),
     default_value),
   axis=1)
Writing taxi_transform.py

Teraz przekazujemy ten kod inżynieryjny funkcji do komponentu Transform i uruchamiamy go, aby przekształcić dane.

transform = Transform(
  examples=example_gen.outputs['examples'],
  schema=schema_gen.outputs['schema'],
  module_file=os.path.abspath(_taxi_transform_module_file))
context.run(transform)
INFO:absl:Running driver for Transform
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:Running executor for Transform
INFO:absl:Analyze the 'train' split and transform all splits when splits_config is not set.
WARNING:absl:The default value of `force_tf_compat_v1` will change in a future release from `True` to `False`. Since this pipeline has TF 2 behaviors enabled, Transform will use native TF 2 at that point. You can test this behavior now by passing `force_tf_compat_v1=False` or disable it by explicitly setting `force_tf_compat_v1=True` in the Transform component.

WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tfx/components/transform/executor.py:541: Schema (from tensorflow_transform.tf_metadata.dataset_schema) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Schema is a deprecated, use schema_utils.schema_from_feature_spec to create a `Schema`

INFO:absl:Loading /tmpfs/src/temp/docs/tutorials/tfx/taxi_transform.py because it has not been loaded before.
INFO:absl:/tmpfs/src/temp/docs/tutorials/tfx/taxi_transform.py is already loaded.
INFO:absl:Feature company has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature payment_type has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_census_tract has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_community_area has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_latitude has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_longitude has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature fare has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_census_tract has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_community_area has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_latitude has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_longitude has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature tips has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_miles has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_seconds has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_day has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_hour has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_month has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_timestamp has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.

WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow_transform/tf_utils.py:261: Tensor.experimental_ref (from tensorflow.python.framework.ops) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use ref() instead.

INFO:absl:Feature company has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature payment_type has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_census_tract has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_community_area has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_latitude has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_longitude has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature fare has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_census_tract has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_community_area has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_latitude has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_longitude has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature tips has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_miles has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_seconds has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_day has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_hour has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_month has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_timestamp has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature company has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature payment_type has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_census_tract has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_community_area has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_latitude has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_longitude has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature fare has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_census_tract has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_community_area has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_latitude has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_longitude has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature tips has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_miles has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_seconds has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_day has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_hour has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_month has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_timestamp has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature company has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature payment_type has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_census_tract has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_community_area has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_latitude has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_longitude has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature fare has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_census_tract has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_community_area has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_latitude has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_longitude has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature tips has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_miles has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_seconds has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_day has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_hour has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_month has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_timestamp has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature company has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature payment_type has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_census_tract has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_community_area has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_latitude has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_longitude has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature fare has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_census_tract has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_community_area has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_latitude has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_longitude has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature tips has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_miles has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_seconds has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_day has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_hour has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_month has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_timestamp has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature company has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature payment_type has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_census_tract has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_community_area has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_latitude has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_longitude has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature fare has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_census_tract has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_community_area has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_latitude has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_longitude has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature tips has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_miles has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_seconds has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_day has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_hour has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_month has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_timestamp has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.

WARNING:tensorflow:TFT beam APIs accept both the TFXIO format and the instance dict format now. There is no need to set use_tfxio any more and it will be removed soon.

WARNING:root:This output type hint will be ignored and not used for type-checking purposes. Typically, output type hints for a PTransform are single (or nested) types wrapped by a PCollection, PDone, or None. Got: Tuple[Dict[str, Union[NoneType, _Dataset]], Union[Dict[str, Dict[str, PCollection]], NoneType]] instead.
WARNING:root:This output type hint will be ignored and not used for type-checking purposes. Typically, output type hints for a PTransform are single (or nested) types wrapped by a PCollection, PDone, or None. Got: Tuple[Dict[str, Union[NoneType, _Dataset]], Union[Dict[str, Dict[str, PCollection]], NoneType]] instead.

WARNING:tensorflow:Tensorflow version (2.3.2) found. Note that Tensorflow Transform support for TF 2.0 is currently in beta, and features such as tf.function may not work as intended. 
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/saved_model/signature_def_utils_impl.py:201: build_tensor_info (from tensorflow.python.saved_model.utils_impl) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
This function will only be available through the v1 compatibility library as tf.compat.v1.saved_model.utils.build_tensor_info or tf.compat.v1.saved_model.build_tensor_info.
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:No assets to write.
WARNING:tensorflow:Issue encountered when serializing tft_mapper_use.
Type is unsupported, or the types of the items don't match field type in CollectionDef. Note this is a warning and probably safe to ignore.
'Counter' object has no attribute 'name'
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfx-interactive-2021-02-01T10_13_34.463282-q_mfr8w6/Transform/transform_graph/5/.temp_path/tftransform_tmp/618bf0cc58f64eb3ad82fe843fc7bb89/saved_model.pb
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:No assets to write.
WARNING:tensorflow:Issue encountered when serializing tft_mapper_use.
Type is unsupported, or the types of the items don't match field type in CollectionDef. Note this is a warning and probably safe to ignore.
'Counter' object has no attribute 'name'
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfx-interactive-2021-02-01T10_13_34.463282-q_mfr8w6/Transform/transform_graph/5/.temp_path/tftransform_tmp/39ed48df04e64c55a11a2c52f3500b28/saved_model.pb

INFO:absl:Feature company has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature payment_type has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_census_tract has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_community_area has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_latitude has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_longitude has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature fare has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_census_tract has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_community_area has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_latitude has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_longitude has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature tips has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_miles has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_seconds has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_day has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_hour has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_month has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_timestamp has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.

WARNING:tensorflow:Tensorflow version (2.3.2) found. Note that Tensorflow Transform support for TF 2.0 is currently in beta, and features such as tf.function may not work as intended. 

WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
INFO:absl:Feature company has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature payment_type has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_census_tract has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_community_area has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_latitude has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_longitude has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature fare has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_census_tract has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_community_area has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_latitude has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_longitude has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature tips has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_miles has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_seconds has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_day has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_hour has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_month has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_timestamp has no shape. Setting to VarLenSparseTensor.

WARNING:tensorflow:Tensorflow version (2.3.2) found. Note that Tensorflow Transform support for TF 2.0 is currently in beta, and features such as tf.function may not work as intended. 

WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>

INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tfx-interactive-2021-02-01T10_13_34.463282-q_mfr8w6/Transform/transform_graph/5/.temp_path/tftransform_tmp/c7e85955580b431c81bc9fd9492fa26d/assets
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfx-interactive-2021-02-01T10_13_34.463282-q_mfr8w6/Transform/transform_graph/5/.temp_path/tftransform_tmp/c7e85955580b431c81bc9fd9492fa26d/saved_model.pb
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_2:0\022-vocab_compute_and_apply_vocabulary_vocabulary"

WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_4:0\022/vocab_compute_and_apply_vocabulary_1_vocabulary"

INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_2:0\022-vocab_compute_and_apply_vocabulary_vocabulary"

WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_4:0\022/vocab_compute_and_apply_vocabulary_1_vocabulary"

INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_2:0\022-vocab_compute_and_apply_vocabulary_vocabulary"

WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_4:0\022/vocab_compute_and_apply_vocabulary_1_vocabulary"

INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore

INFO:absl:Running publisher for Transform
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized

Przyjrzyjmy się artefaktom wyjściowym Transform . Ten komponent generuje dwa typy wyników:

 • transform_graph to wykres, który może wykonywać operacje przetwarzania wstępnego (ten wykres zostanie uwzględniony w modelach udostępniania i oceny).
 • transformed_examples reprezentuje wstępnie przetworzone dane szkoleniowe i oceny.
transform.outputs
{'transform_graph': Channel(
  type_name: TransformGraph
  artifacts: [Artifact(artifact: id: 5
type_id: 13
uri: "/tmp/tfx-interactive-2021-02-01T10_13_34.463282-q_mfr8w6/Transform/transform_graph/5"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "transform_graph"
 }
}
custom_properties {
 key: "producer_component"
 value {
  string_value: "Transform"
 }
}
custom_properties {
 key: "state"
 value {
  string_value: "published"
 }
}
state: LIVE
, artifact_type: id: 13
name: "TransformGraph"
)]
), 'transformed_examples': Channel(
  type_name: Examples
  artifacts: [Artifact(artifact: id: 6
type_id: 5
uri: "/tmp/tfx-interactive-2021-02-01T10_13_34.463282-q_mfr8w6/Transform/transformed_examples/5"
properties {
 key: "split_names"
 value {
  string_value: "[\"train\", \"eval\"]"
 }
}
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "transformed_examples"
 }
}
custom_properties {
 key: "producer_component"
 value {
  string_value: "Transform"
 }
}
custom_properties {
 key: "state"
 value {
  string_value: "published"
 }
}
state: LIVE
, artifact_type: id: 5
name: "Examples"
properties {
 key: "span"
 value: INT
}
properties {
 key: "split_names"
 value: STRING
}
properties {
 key: "version"
 value: INT
}
)]
), 'updated_analyzer_cache': Channel(
  type_name: TransformCache
  artifacts: [Artifact(artifact: id: 7
type_id: 14
uri: "/tmp/tfx-interactive-2021-02-01T10_13_34.463282-q_mfr8w6/Transform/updated_analyzer_cache/5"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "updated_analyzer_cache"
 }
}
custom_properties {
 key: "producer_component"
 value {
  string_value: "Transform"
 }
}
custom_properties {
 key: "state"
 value {
  string_value: "published"
 }
}
state: LIVE
, artifact_type: id: 14
name: "TransformCache"
)]
)}

Rzuć okiem na artefakt transform_graph . Wskazuje na katalog zawierający trzy podkatalogi.

train_uri = transform.outputs['transform_graph'].get()[0].uri
os.listdir(train_uri)
['transform_fn', 'transformed_metadata', 'metadata']

Podkatalog transformed_metadata zawiera schemat wstępnie przetworzonych danych. Podkatalog transform_fn zawiera rzeczywisty wykres przetwarzania wstępnego. Podkatalog metadata zawiera schemat oryginalnych danych.

Możemy również spojrzeć na pierwsze trzy przekształcone przykłady:

# Get the URI of the output artifact representing the transformed examples, which is a directory
train_uri = os.path.join(transform.outputs['transformed_examples'].get()[0].uri, 'train')

# Get the list of files in this directory (all compressed TFRecord files)
tfrecord_filenames = [os.path.join(train_uri, name)
           for name in os.listdir(train_uri)]

# Create a `TFRecordDataset` to read these files
dataset = tf.data.TFRecordDataset(tfrecord_filenames, compression_type="GZIP")

# Iterate over the first 3 records and decode them.
for tfrecord in dataset.take(3):
 serialized_example = tfrecord.numpy()
 example = tf.train.Example()
 example.ParseFromString(serialized_example)
 pp.pprint(example)
features {
 feature {
  key: "company_xf"
  value {
   int64_list {
    value: 8
   }
  }
 }
 feature {
  key: "dropoff_census_tract_xf"
  value {
   int64_list {
    value: 0
   }
  }
 }
 feature {
  key: "dropoff_community_area_xf"
  value {
   int64_list {
    value: 0
   }
  }
 }
 feature {
  key: "dropoff_latitude_xf"
  value {
   int64_list {
    value: 0
   }
  }
 }
 feature {
  key: "dropoff_longitude_xf"
  value {
   int64_list {
    value: 9
   }
  }
 }
 feature {
  key: "fare_xf"
  value {
   float_list {
    value: 0.06106060370802879
   }
  }
 }
 feature {
  key: "payment_type_xf"
  value {
   int64_list {
    value: 1
   }
  }
 }
 feature {
  key: "pickup_census_tract_xf"
  value {
   int64_list {
    value: 0
   }
  }
 }
 feature {
  key: "pickup_community_area_xf"
  value {
   int64_list {
    value: 0
   }
  }
 }
 feature {
  key: "pickup_latitude_xf"
  value {
   int64_list {
    value: 0
   }
  }
 }
 feature {
  key: "pickup_longitude_xf"
  value {
   int64_list {
    value: 9
   }
  }
 }
 feature {
  key: "tips_xf"
  value {
   int64_list {
    value: 0
   }
  }
 }
 feature {
  key: "trip_miles_xf"
  value {
   float_list {
    value: -0.15886741876602173
   }
  }
 }
 feature {
  key: "trip_seconds_xf"
  value {
   float_list {
    value: -0.711848795413971
   }
  }
 }
 feature {
  key: "trip_start_day_xf"
  value {
   int64_list {
    value: 6
   }
  }
 }
 feature {
  key: "trip_start_hour_xf"
  value {
   int64_list {
    value: 19
   }
  }
 }
 feature {
  key: "trip_start_month_xf"
  value {
   int64_list {
    value: 5
   }
  }
 }
}

features {
 feature {
  key: "company_xf"
  value {
   int64_list {
    value: 0
   }
  }
 }
 feature {
  key: "dropoff_census_tract_xf"
  value {
   int64_list {
    value: 0
   }
  }
 }
 feature {
  key: "dropoff_community_area_xf"
  value {
   int64_list {
    value: 0
   }
  }
 }
 feature {
  key: "dropoff_latitude_xf"
  value {
   int64_list {
    value: 0
   }
  }
 }
 feature {
  key: "dropoff_longitude_xf"
  value {
   int64_list {
    value: 9
   }
  }
 }
 feature {
  key: "fare_xf"
  value {
   float_list {
    value: 1.2521241903305054
   }
  }
 }
 feature {
  key: "payment_type_xf"
  value {
   int64_list {
    value: 0
   }
  }
 }
 feature {
  key: "pickup_census_tract_xf"
  value {
   int64_list {
    value: 0
   }
  }
 }
 feature {
  key: "pickup_community_area_xf"
  value {
   int64_list {
    value: 60
   }
  }
 }
 feature {
  key: "pickup_latitude_xf"
  value {
   int64_list {
    value: 0
   }
  }
 }
 feature {
  key: "pickup_longitude_xf"
  value {
   int64_list {
    value: 3
   }
  }
 }
 feature {
  key: "tips_xf"
  value {
   int64_list {
    value: 0
   }
  }
 }
 feature {
  key: "trip_miles_xf"
  value {
   float_list {
    value: 0.532160758972168
   }
  }
 }
 feature {
  key: "trip_seconds_xf"
  value {
   float_list {
    value: 0.5509493947029114
   }
  }
 }
 feature {
  key: "trip_start_day_xf"
  value {
   int64_list {
    value: 3
   }
  }
 }
 feature {
  key: "trip_start_hour_xf"
  value {
   int64_list {
    value: 2
   }
  }
 }
 feature {
  key: "trip_start_month_xf"
  value {
   int64_list {
    value: 10
   }
  }
 }
}

features {
 feature {
  key: "company_xf"
  value {
   int64_list {
    value: 48
   }
  }
 }
 feature {
  key: "dropoff_census_tract_xf"
  value {
   int64_list {
    value: 0
   }
  }
 }
 feature {
  key: "dropoff_community_area_xf"
  value {
   int64_list {
    value: 0
   }
  }
 }
 feature {
  key: "dropoff_latitude_xf"
  value {
   int64_list {
    value: 0
   }
  }
 }
 feature {
  key: "dropoff_longitude_xf"
  value {
   int64_list {
    value: 9
   }
  }
 }
 feature {
  key: "fare_xf"
  value {
   float_list {
    value: 0.3873794972896576
   }
  }
 }
 feature {
  key: "payment_type_xf"
  value {
   int64_list {
    value: 0
   }
  }
 }
 feature {
  key: "pickup_census_tract_xf"
  value {
   int64_list {
    value: 0
   }
  }
 }
 feature {
  key: "pickup_community_area_xf"
  value {
   int64_list {
    value: 13
   }
  }
 }
 feature {
  key: "pickup_latitude_xf"
  value {
   int64_list {
    value: 9
   }
  }
 }
 feature {
  key: "pickup_longitude_xf"
  value {
   int64_list {
    value: 0
   }
  }
 }
 feature {
  key: "tips_xf"
  value {
   int64_list {
    value: 0
   }
  }
 }
 feature {
  key: "trip_miles_xf"
  value {
   float_list {
    value: 0.21955275535583496
   }
  }
 }
 feature {
  key: "trip_seconds_xf"
  value {
   float_list {
    value: 0.0019067147513851523
   }
  }
 }
 feature {
  key: "trip_start_day_xf"
  value {
   int64_list {
    value: 3
   }
  }
 }
 feature {
  key: "trip_start_hour_xf"
  value {
   int64_list {
    value: 12
   }
  }
 }
 feature {
  key: "trip_start_month_xf"
  value {
   int64_list {
    value: 11
   }
  }
 }
}


Gdy składnik Transform przekształci dane w funkcje, a następnym krokiem jest wytrenowanie modelu.

Trener

Komponent Trainer wytrenuje model, który zdefiniujesz w TensorFlow (używając Estimator API lub Keras API z model_to_estimator ).

Trainer przyjmuje jako dane wejściowe schemat ze SchemaGen , przekształcone dane i wykres z Transform , parametry szkoleniowe, a także moduł zawierający kod modelu zdefiniowany przez użytkownika.

Zobaczmy poniżej przykład kodu modelu zdefiniowanego przez użytkownika (wprowadzenie do interfejsów API TensorFlow Estimator znajduje się w samouczku ):

_taxi_trainer_module_file = 'taxi_trainer.py'
%%writefile {_taxi_trainer_module_file}

import tensorflow as tf
import tensorflow_model_analysis as tfma
import tensorflow_transform as tft
from tensorflow_transform.tf_metadata import schema_utils
from tfx_bsl.tfxio import dataset_options

import taxi_constants

_DENSE_FLOAT_FEATURE_KEYS = taxi_constants.DENSE_FLOAT_FEATURE_KEYS
_VOCAB_FEATURE_KEYS = taxi_constants.VOCAB_FEATURE_KEYS
_VOCAB_SIZE = taxi_constants.VOCAB_SIZE
_OOV_SIZE = taxi_constants.OOV_SIZE
_FEATURE_BUCKET_COUNT = taxi_constants.FEATURE_BUCKET_COUNT
_BUCKET_FEATURE_KEYS = taxi_constants.BUCKET_FEATURE_KEYS
_CATEGORICAL_FEATURE_KEYS = taxi_constants.CATEGORICAL_FEATURE_KEYS
_MAX_CATEGORICAL_FEATURE_VALUES = taxi_constants.MAX_CATEGORICAL_FEATURE_VALUES
_LABEL_KEY = taxi_constants.LABEL_KEY
_transformed_name = taxi_constants.transformed_name


def _transformed_names(keys):
 return [_transformed_name(key) for key in keys]


# Tf.Transform considers these features as "raw"
def _get_raw_feature_spec(schema):
 return schema_utils.schema_as_feature_spec(schema).feature_spec


def _build_estimator(config, hidden_units=None, warm_start_from=None):
 """Build an estimator for predicting the tipping behavior of taxi riders.
 Args:
  config: tf.estimator.RunConfig defining the runtime environment for the
   estimator (including model_dir).
  hidden_units: [int], the layer sizes of the DNN (input layer first)
  warm_start_from: Optional directory to warm start from.
 Returns:
  A dict of the following:

   - estimator: The estimator that will be used for training and eval.
   - train_spec: Spec for training.
   - eval_spec: Spec for eval.
   - eval_input_receiver_fn: Input function for eval.
 """
 real_valued_columns = [
   tf.feature_column.numeric_column(key, shape=())
   for key in _transformed_names(_DENSE_FLOAT_FEATURE_KEYS)
 ]
 categorical_columns = [
   tf.feature_column.categorical_column_with_identity(
     key, num_buckets=_VOCAB_SIZE + _OOV_SIZE, default_value=0)
   for key in _transformed_names(_VOCAB_FEATURE_KEYS)
 ]
 categorical_columns += [
   tf.feature_column.categorical_column_with_identity(
     key, num_buckets=_FEATURE_BUCKET_COUNT, default_value=0)
   for key in _transformed_names(_BUCKET_FEATURE_KEYS)
 ]
 categorical_columns += [
   tf.feature_column.categorical_column_with_identity( # pylint: disable=g-complex-comprehension
     key,
     num_buckets=num_buckets,
     default_value=0) for key, num_buckets in zip(
       _transformed_names(_CATEGORICAL_FEATURE_KEYS),
       _MAX_CATEGORICAL_FEATURE_VALUES)
 ]
 return tf.estimator.DNNLinearCombinedClassifier(
   config=config,
   linear_feature_columns=categorical_columns,
   dnn_feature_columns=real_valued_columns,
   dnn_hidden_units=hidden_units or [100, 70, 50, 25],
   warm_start_from=warm_start_from)


def _example_serving_receiver_fn(tf_transform_graph, schema):
 """Build the serving in inputs.
 Args:
  tf_transform_graph: A TFTransformOutput.
  schema: the schema of the input data.
 Returns:
  Tensorflow graph which parses examples, applying tf-transform to them.
 """
 raw_feature_spec = _get_raw_feature_spec(schema)
 raw_feature_spec.pop(_LABEL_KEY)

 raw_input_fn = tf.estimator.export.build_parsing_serving_input_receiver_fn(
   raw_feature_spec, default_batch_size=None)
 serving_input_receiver = raw_input_fn()

 transformed_features = tf_transform_graph.transform_raw_features(
   serving_input_receiver.features)

 return tf.estimator.export.ServingInputReceiver(
   transformed_features, serving_input_receiver.receiver_tensors)


def _eval_input_receiver_fn(tf_transform_graph, schema):
 """Build everything needed for the tf-model-analysis to run the model.
 Args:
  tf_transform_graph: A TFTransformOutput.
  schema: the schema of the input data.
 Returns:
  EvalInputReceiver function, which contains:

   - Tensorflow graph which parses raw untransformed features, applies the
    tf-transform preprocessing operators.
   - Set of raw, untransformed features.
   - Label against which predictions will be compared.
 """
 # Notice that the inputs are raw features, not transformed features here.
 raw_feature_spec = _get_raw_feature_spec(schema)

 serialized_tf_example = tf.compat.v1.placeholder(
   dtype=tf.string, shape=[None], name='input_example_tensor')

 # Add a parse_example operator to the tensorflow graph, which will parse
 # raw, untransformed, tf examples.
 features = tf.io.parse_example(serialized_tf_example, raw_feature_spec)

 # Now that we have our raw examples, process them through the tf-transform
 # function computed during the preprocessing step.
 transformed_features = tf_transform_graph.transform_raw_features(
   features)

 # The key name MUST be 'examples'.
 receiver_tensors = {'examples': serialized_tf_example}

 # NOTE: Model is driven by transformed features (since training works on the
 # materialized output of TFT, but slicing will happen on raw features.
 features.update(transformed_features)

 return tfma.export.EvalInputReceiver(
   features=features,
   receiver_tensors=receiver_tensors,
   labels=transformed_features[_transformed_name(_LABEL_KEY)])


def _input_fn(file_pattern, data_accessor, tf_transform_output, batch_size=200):
 """Generates features and label for tuning/training.

 Args:
  file_pattern: List of paths or patterns of input tfrecord files.
  data_accessor: DataAccessor for converting input to RecordBatch.
  tf_transform_output: A TFTransformOutput.
  batch_size: representing the number of consecutive elements of returned
   dataset to combine in a single batch

 Returns:
  A dataset that contains (features, indices) tuple where features is a
   dictionary of Tensors, and indices is a single Tensor of label indices.
 """
 return data_accessor.tf_dataset_factory(
   file_pattern,
   dataset_options.TensorFlowDatasetOptions(
     batch_size=batch_size, label_key=_transformed_name(_LABEL_KEY)),
   tf_transform_output.transformed_metadata.schema)


# TFX will call this function
def trainer_fn(trainer_fn_args, schema):
 """Build the estimator using the high level API.
 Args:
  trainer_fn_args: Holds args used to train the model as name/value pairs.
  schema: Holds the schema of the training examples.
 Returns:
  A dict of the following:

   - estimator: The estimator that will be used for training and eval.
   - train_spec: Spec for training.
   - eval_spec: Spec for eval.
   - eval_input_receiver_fn: Input function for eval.
 """
 # Number of nodes in the first layer of the DNN
 first_dnn_layer_size = 100
 num_dnn_layers = 4
 dnn_decay_factor = 0.7

 train_batch_size = 40
 eval_batch_size = 40

 tf_transform_graph = tft.TFTransformOutput(trainer_fn_args.transform_output)

 train_input_fn = lambda: _input_fn( # pylint: disable=g-long-lambda
   trainer_fn_args.train_files,
   trainer_fn_args.data_accessor,
   tf_transform_graph,
   batch_size=train_batch_size)

 eval_input_fn = lambda: _input_fn( # pylint: disable=g-long-lambda
   trainer_fn_args.eval_files,
   trainer_fn_args.data_accessor,
   tf_transform_graph,
   batch_size=eval_batch_size)

 train_spec = tf.estimator.TrainSpec( # pylint: disable=g-long-lambda
   train_input_fn,
   max_steps=trainer_fn_args.train_steps)

 serving_receiver_fn = lambda: _example_serving_receiver_fn( # pylint: disable=g-long-lambda
   tf_transform_graph, schema)

 exporter = tf.estimator.FinalExporter('chicago-taxi', serving_receiver_fn)
 eval_spec = tf.estimator.EvalSpec(
   eval_input_fn,
   steps=trainer_fn_args.eval_steps,
   exporters=[exporter],
   name='chicago-taxi-eval')

 run_config = tf.estimator.RunConfig(
   save_checkpoints_steps=999, keep_checkpoint_max=1)

 run_config = run_config.replace(model_dir=trainer_fn_args.serving_model_dir)

 estimator = _build_estimator(
   # Construct layers sizes with exponetial decay
   hidden_units=[
     max(2, int(first_dnn_layer_size * dnn_decay_factor**i))
     for i in range(num_dnn_layers)
   ],
   config=run_config,
   warm_start_from=trainer_fn_args.base_model)

 # Create an input receiver for TFMA processing
 receiver_fn = lambda: _eval_input_receiver_fn( # pylint: disable=g-long-lambda
   tf_transform_graph, schema)

 return {
   'estimator': estimator,
   'train_spec': train_spec,
   'eval_spec': eval_spec,
   'eval_input_receiver_fn': receiver_fn
 }
Writing taxi_trainer.py

Teraz przekazujemy ten kod modelu do komponentu Trainer i uruchamiamy go, aby wytrenować model.

trainer = Trainer(
  module_file=os.path.abspath(_taxi_trainer_module_file),
  transformed_examples=transform.outputs['transformed_examples'],
  schema=schema_gen.outputs['schema'],
  transform_graph=transform.outputs['transform_graph'],
  train_args=trainer_pb2.TrainArgs(num_steps=10000),
  eval_args=trainer_pb2.EvalArgs(num_steps=5000))
context.run(trainer)
INFO:absl:Running driver for Trainer
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:Running executor for Trainer
INFO:absl:Train on the 'train' split when train_args.splits is not set.
INFO:absl:Evaluate on the 'eval' split when eval_args.splits is not set.
WARNING:absl:Examples artifact does not have payload_format custom property. Falling back to FORMAT_TF_EXAMPLE
WARNING:absl:Examples artifact does not have payload_format custom property. Falling back to FORMAT_TF_EXAMPLE
INFO:absl:Loading /tmpfs/src/temp/docs/tutorials/tfx/taxi_trainer.py because it has not been loaded before.

INFO:tensorflow:Using config: {'_model_dir': '/tmp/tfx-interactive-2021-02-01T10_13_34.463282-q_mfr8w6/Trainer/model_run/6/serving_model_dir', '_tf_random_seed': None, '_save_summary_steps': 100, '_save_checkpoints_steps': 999, '_save_checkpoints_secs': None, '_session_config': allow_soft_placement: true
graph_options {
 rewrite_options {
  meta_optimizer_iterations: ONE
 }
}
, '_keep_checkpoint_max': 1, '_keep_checkpoint_every_n_hours': 10000, '_log_step_count_steps': 100, '_train_distribute': None, '_device_fn': None, '_protocol': None, '_eval_distribute': None, '_experimental_distribute': None, '_experimental_max_worker_delay_secs': None, '_session_creation_timeout_secs': 7200, '_service': None, '_cluster_spec': ClusterSpec({}), '_task_type': 'worker', '_task_id': 0, '_global_id_in_cluster': 0, '_master': '', '_evaluation_master': '', '_is_chief': True, '_num_ps_replicas': 0, '_num_worker_replicas': 1}

INFO:absl:Training model.

INFO:tensorflow:Not using Distribute Coordinator.
INFO:tensorflow:Running training and evaluation locally (non-distributed).
INFO:tensorflow:Start train and evaluate loop. The evaluate will happen after every checkpoint. Checkpoint frequency is determined based on RunConfig arguments: save_checkpoints_steps 999 or save_checkpoints_secs None.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/training/training_util.py:236: Variable.initialized_value (from tensorflow.python.ops.variables) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use Variable.read_value. Variables in 2.X are initialized automatically both in eager and graph (inside tf.defun) contexts.

INFO:absl:Feature company_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_census_tract_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_community_area_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_latitude_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_longitude_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature fare_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature payment_type_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_census_tract_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_community_area_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_latitude_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_longitude_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature tips_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature trip_miles_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature trip_seconds_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_day_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_hour_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_month_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature company_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_census_tract_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_community_area_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_latitude_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_longitude_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature fare_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature payment_type_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_census_tract_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_community_area_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_latitude_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_longitude_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature tips_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature trip_miles_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature trip_seconds_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_day_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_hour_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_month_xf has a shape . Setting to DenseTensor.

INFO:tensorflow:Calling model_fn.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow_estimator/python/estimator/canned/linear.py:1481: Layer.add_variable (from tensorflow.python.keras.engine.base_layer_v1) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Please use `layer.add_weight` method instead.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/keras/optimizer_v2/adagrad.py:83: calling Constant.__init__ (from tensorflow.python.ops.init_ops) with dtype is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Call initializer instance with the dtype argument instead of passing it to the constructor
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Create CheckpointSaverHook.
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 0 into /tmp/tfx-interactive-2021-02-01T10_13_34.463282-q_mfr8w6/Trainer/model_run/6/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:loss = 0.6996541, step = 0
INFO:tensorflow:global_step/sec: 220.828
INFO:tensorflow:loss = 0.5397442, step = 100 (0.454 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 450.674
INFO:tensorflow:loss = 0.511349, step = 200 (0.222 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 440.153
INFO:tensorflow:loss = 0.5114336, step = 300 (0.227 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 439.785
INFO:tensorflow:loss = 0.5487572, step = 400 (0.227 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 441.945
INFO:tensorflow:loss = 0.40935373, step = 500 (0.226 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 442.222
INFO:tensorflow:loss = 0.5074225, step = 600 (0.226 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 439.749
INFO:tensorflow:loss = 0.57393205, step = 700 (0.227 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 460.897
INFO:tensorflow:loss = 0.5123772, step = 800 (0.217 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 448.77
INFO:tensorflow:loss = 0.42715025, step = 900 (0.224 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 999...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 999 into /tmp/tfx-interactive-2021-02-01T10_13_34.463282-q_mfr8w6/Trainer/model_run/6/serving_model_dir/model.ckpt.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/training/saver.py:971: remove_checkpoint (from tensorflow.python.training.checkpoint_management) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use standard file APIs to delete files with this prefix.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 999...

INFO:absl:Feature company_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_census_tract_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_community_area_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_latitude_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_longitude_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature fare_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature payment_type_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_census_tract_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_community_area_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_latitude_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_longitude_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature tips_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature trip_miles_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature trip_seconds_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_day_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_hour_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_month_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature company_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_census_tract_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_community_area_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_latitude_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_longitude_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature fare_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature payment_type_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_census_tract_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_community_area_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_latitude_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_longitude_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature tips_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature trip_miles_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature trip_seconds_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_day_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_hour_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_month_xf has a shape . Setting to DenseTensor.

INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Starting evaluation at 2021-02-01T10:14:10Z
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfx-interactive-2021-02-01T10_13_34.463282-q_mfr8w6/Trainer/model_run/6/serving_model_dir/model.ckpt-999
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Evaluation [500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [1000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [1500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [2000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [2500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [3000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [3500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [4000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [4500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [5000/5000]
INFO:tensorflow:Inference Time : 9.78051s
INFO:tensorflow:Finished evaluation at 2021-02-01-10:14:20
INFO:tensorflow:Saving dict for global step 999: accuracy = 0.771245, accuracy_baseline = 0.771245, auc = 0.9196482, auc_precision_recall = 0.6549505, average_loss = 0.4634991, global_step = 999, label/mean = 0.228755, loss = 0.46349868, precision = 0.0, prediction/mean = 0.24837568, recall = 0.0
INFO:tensorflow:Saving 'checkpoint_path' summary for global step 999: /tmp/tfx-interactive-2021-02-01T10_13_34.463282-q_mfr8w6/Trainer/model_run/6/serving_model_dir/model.ckpt-999
INFO:tensorflow:global_step/sec: 8.41832
INFO:tensorflow:loss = 0.44684285, step = 1000 (11.877 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 444.626
INFO:tensorflow:loss = 0.4463555, step = 1100 (0.225 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 441.48
INFO:tensorflow:loss = 0.43640184, step = 1200 (0.226 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 448.38
INFO:tensorflow:loss = 0.3665613, step = 1300 (0.224 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 451.669
INFO:tensorflow:loss = 0.46078944, step = 1400 (0.221 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 437.134
INFO:tensorflow:loss = 0.41070548, step = 1500 (0.229 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 439.834
INFO:tensorflow:loss = 0.43789783, step = 1600 (0.229 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 442.697
INFO:tensorflow:loss = 0.35635132, step = 1700 (0.224 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 444.809
INFO:tensorflow:loss = 0.50490403, step = 1800 (0.225 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 451.192
INFO:tensorflow:loss = 0.4739983, step = 1900 (0.222 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 1998...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 1998 into /tmp/tfx-interactive-2021-02-01T10_13_34.463282-q_mfr8w6/Trainer/model_run/6/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 1998...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:global_step/sec: 270.693
INFO:tensorflow:loss = 0.3307705, step = 2000 (0.369 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 450.643
INFO:tensorflow:loss = 0.45549697, step = 2100 (0.222 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 436.166
INFO:tensorflow:loss = 0.3570407, step = 2200 (0.229 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 433.831
INFO:tensorflow:loss = 0.3637887, step = 2300 (0.230 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 435.244
INFO:tensorflow:loss = 0.34730643, step = 2400 (0.230 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 440.838
INFO:tensorflow:loss = 0.448137, step = 2500 (0.227 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 434.202
INFO:tensorflow:loss = 0.28598842, step = 2600 (0.230 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 441.247
INFO:tensorflow:loss = 0.32786554, step = 2700 (0.227 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 443.2
INFO:tensorflow:loss = 0.51804733, step = 2800 (0.226 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 443.009
INFO:tensorflow:loss = 0.41495475, step = 2900 (0.226 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 2997...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 2997 into /tmp/tfx-interactive-2021-02-01T10_13_34.463282-q_mfr8w6/Trainer/model_run/6/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 2997...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:global_step/sec: 264.831
INFO:tensorflow:loss = 0.41866344, step = 3000 (0.377 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 441.539
INFO:tensorflow:loss = 0.49692258, step = 3100 (0.227 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 449.415
INFO:tensorflow:loss = 0.44617596, step = 3200 (0.223 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 448.943
INFO:tensorflow:loss = 0.4641138, step = 3300 (0.223 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 457.262
INFO:tensorflow:loss = 0.46994504, step = 3400 (0.219 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 434.298
INFO:tensorflow:loss = 0.31145605, step = 3500 (0.230 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 444.895
INFO:tensorflow:loss = 0.36270723, step = 3600 (0.225 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 441.216
INFO:tensorflow:loss = 0.29910672, step = 3700 (0.227 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 435.74
INFO:tensorflow:loss = 0.3830757, step = 3800 (0.230 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 433.855
INFO:tensorflow:loss = 0.40750638, step = 3900 (0.231 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 3996...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 3996 into /tmp/tfx-interactive-2021-02-01T10_13_34.463282-q_mfr8w6/Trainer/model_run/6/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 3996...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:global_step/sec: 264.667
INFO:tensorflow:loss = 0.4290885, step = 4000 (0.378 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 444.333
INFO:tensorflow:loss = 0.31126326, step = 4100 (0.225 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 451.2
INFO:tensorflow:loss = 0.31527784, step = 4200 (0.221 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 447.949
INFO:tensorflow:loss = 0.43547162, step = 4300 (0.223 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 448.39
INFO:tensorflow:loss = 0.37489647, step = 4400 (0.223 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 432.916
INFO:tensorflow:loss = 0.3317432, step = 4500 (0.231 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 452.751
INFO:tensorflow:loss = 0.44809562, step = 4600 (0.221 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 435.895
INFO:tensorflow:loss = 0.3477583, step = 4700 (0.229 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 452.931
INFO:tensorflow:loss = 0.44796196, step = 4800 (0.221 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 434.619
INFO:tensorflow:loss = 0.39494687, step = 4900 (0.230 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 4995...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 4995 into /tmp/tfx-interactive-2021-02-01T10_13_34.463282-q_mfr8w6/Trainer/model_run/6/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 4995...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:global_step/sec: 273.209
INFO:tensorflow:loss = 0.45473704, step = 5000 (0.366 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 436.312
INFO:tensorflow:loss = 0.44215614, step = 5100 (0.230 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 444.574
INFO:tensorflow:loss = 0.3389569, step = 5200 (0.224 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 441.743
INFO:tensorflow:loss = 0.3289689, step = 5300 (0.226 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 441.774
INFO:tensorflow:loss = 0.35252422, step = 5400 (0.226 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 445.579
INFO:tensorflow:loss = 0.326706, step = 5500 (0.224 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 436.824
INFO:tensorflow:loss = 0.39183807, step = 5600 (0.229 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 442.528
INFO:tensorflow:loss = 0.40140796, step = 5700 (0.226 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 447.142
INFO:tensorflow:loss = 0.37684363, step = 5800 (0.224 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 451.158
INFO:tensorflow:loss = 0.24749658, step = 5900 (0.221 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 5994...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 5994 into /tmp/tfx-interactive-2021-02-01T10_13_34.463282-q_mfr8w6/Trainer/model_run/6/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 5994...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:global_step/sec: 274.582
INFO:tensorflow:loss = 0.3277943, step = 6000 (0.364 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 435.234
INFO:tensorflow:loss = 0.369251, step = 6100 (0.230 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 442.612
INFO:tensorflow:loss = 0.36523208, step = 6200 (0.226 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 439.248
INFO:tensorflow:loss = 0.25714445, step = 6300 (0.228 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 438.342
INFO:tensorflow:loss = 0.33240396, step = 6400 (0.228 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 445.26
INFO:tensorflow:loss = 0.32593495, step = 6500 (0.225 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 445.798
INFO:tensorflow:loss = 0.3788736, step = 6600 (0.225 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 443.44
INFO:tensorflow:loss = 0.34600833, step = 6700 (0.225 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 439.745
INFO:tensorflow:loss = 0.3999606, step = 6800 (0.227 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 447.551
INFO:tensorflow:loss = 0.2699191, step = 6900 (0.224 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 6993...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 6993 into /tmp/tfx-interactive-2021-02-01T10_13_34.463282-q_mfr8w6/Trainer/model_run/6/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 6993...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:global_step/sec: 277.421
INFO:tensorflow:loss = 0.40541095, step = 7000 (0.360 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 449.749
INFO:tensorflow:loss = 0.39342487, step = 7100 (0.223 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 445.887
INFO:tensorflow:loss = 0.36326963, step = 7200 (0.224 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 427.065
INFO:tensorflow:loss = 0.3926408, step = 7300 (0.234 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 453.354
INFO:tensorflow:loss = 0.33590633, step = 7400 (0.221 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 445.211
INFO:tensorflow:loss = 0.43758973, step = 7500 (0.225 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 445.3
INFO:tensorflow:loss = 0.2793703, step = 7600 (0.225 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 443.817
INFO:tensorflow:loss = 0.28801966, step = 7700 (0.225 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 440.152
INFO:tensorflow:loss = 0.3481139, step = 7800 (0.227 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 443.528
INFO:tensorflow:loss = 0.30016702, step = 7900 (0.225 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 7992...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 7992 into /tmp/tfx-interactive-2021-02-01T10_13_34.463282-q_mfr8w6/Trainer/model_run/6/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 7992...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:global_step/sec: 274.581
INFO:tensorflow:loss = 0.30381984, step = 8000 (0.364 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 440.795
INFO:tensorflow:loss = 0.25741982, step = 8100 (0.227 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 446.188
INFO:tensorflow:loss = 0.2748824, step = 8200 (0.224 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 440.631
INFO:tensorflow:loss = 0.42954463, step = 8300 (0.227 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 457.086
INFO:tensorflow:loss = 0.340336, step = 8400 (0.219 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 452.766
INFO:tensorflow:loss = 0.26593903, step = 8500 (0.221 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 446.804
INFO:tensorflow:loss = 0.3125452, step = 8600 (0.224 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 432.373
INFO:tensorflow:loss = 0.37227428, step = 8700 (0.231 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 445.864
INFO:tensorflow:loss = 0.32336485, step = 8800 (0.224 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 450.121
INFO:tensorflow:loss = 0.33267388, step = 8900 (0.222 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 8991...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 8991 into /tmp/tfx-interactive-2021-02-01T10_13_34.463282-q_mfr8w6/Trainer/model_run/6/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 8991...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:global_step/sec: 274.353
INFO:tensorflow:loss = 0.34367052, step = 9000 (0.364 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 446.919
INFO:tensorflow:loss = 0.32024384, step = 9100 (0.225 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 451.372
INFO:tensorflow:loss = 0.3289153, step = 9200 (0.220 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 457.098
INFO:tensorflow:loss = 0.274504, step = 9300 (0.219 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 452.358
INFO:tensorflow:loss = 0.30173308, step = 9400 (0.221 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 440.155
INFO:tensorflow:loss = 0.31990576, step = 9500 (0.227 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 445.78
INFO:tensorflow:loss = 0.25509232, step = 9600 (0.224 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 436.6
INFO:tensorflow:loss = 0.32400194, step = 9700 (0.229 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 450.348
INFO:tensorflow:loss = 0.35095125, step = 9800 (0.222 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 433.427
INFO:tensorflow:loss = 0.35147804, step = 9900 (0.231 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 9990...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 9990 into /tmp/tfx-interactive-2021-02-01T10_13_34.463282-q_mfr8w6/Trainer/model_run/6/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 9990...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 10000...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 10000 into /tmp/tfx-interactive-2021-02-01T10_13_34.463282-q_mfr8w6/Trainer/model_run/6/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 10000...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).

INFO:absl:Feature company_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_census_tract_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_community_area_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_latitude_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_longitude_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature fare_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature payment_type_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_census_tract_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_community_area_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_latitude_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_longitude_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature tips_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature trip_miles_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature trip_seconds_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_day_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_hour_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_month_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature company_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_census_tract_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_community_area_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_latitude_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature dropoff_longitude_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature fare_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature payment_type_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_census_tract_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_community_area_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_latitude_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature pickup_longitude_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature tips_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature trip_miles_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature trip_seconds_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_day_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_hour_xf has a shape . Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature trip_start_month_xf has a shape . Setting to DenseTensor.

INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Starting evaluation at 2021-02-01T10:14:44Z
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfx-interactive-2021-02-01T10_13_34.463282-q_mfr8w6/Trainer/model_run/6/serving_model_dir/model.ckpt-10000
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Evaluation [500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [1000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [1500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [2000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [2500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [3000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [3500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [4000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [4500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [5000/5000]
INFO:tensorflow:Inference Time : 9.72972s
INFO:tensorflow:Finished evaluation at 2021-02-01-10:14:54
INFO:tensorflow:Saving dict for global step 10000: accuracy = 0.787555, accuracy_baseline = 0.77128, auc = 0.9324889, auc_precision_recall = 0.7029412, average_loss = 0.3457344, global_step = 10000, label/mean = 0.22872, loss = 0.34573418, precision = 0.70325965, prediction/mean = 0.23041742, recall = 0.12309811
INFO:tensorflow:Saving 'checkpoint_path' summary for global step 10000: /tmp/tfx-interactive-2021-02-01T10_13_34.463282-q_mfr8w6/Trainer/model_run/6/serving_model_dir/model.ckpt-10000
INFO:tensorflow:Performing the final export in the end of training.
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_2:0\022-vocab_compute_and_apply_vocabulary_vocabulary"

WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_4:0\022/vocab_compute_and_apply_vocabulary_1_vocabulary"

INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Classify: ['serving_default', 'classification']
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Regress: ['regression']
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Predict: ['predict']
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Train: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Eval: None
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfx-interactive-2021-02-01T10_13_34.463282-q_mfr8w6/Trainer/model_run/6/serving_model_dir/model.ckpt-10000
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tfx-interactive-2021-02-01T10_13_34.463282-q_mfr8w6/Trainer/model_run/6/serving_model_dir/export/chicago-taxi/temp-1612174494/assets
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfx-interactive-2021-02-01T10_13_34.463282-q_mfr8w6/Trainer/model_run/6/serving_model_dir/export/chicago-taxi/temp-1612174494/saved_model.pb
INFO:tensorflow:Loss for final step: 0.37617436.

INFO:absl:Training complete. Model written to /tmp/tfx-interactive-2021-02-01T10_13_34.463282-q_mfr8w6/Trainer/model_run/6/serving_model_dir. ModelRun written to /tmp/tfx-interactive-2021-02-01T10_13_34.463282-q_mfr8w6/Trainer/model_run/6
INFO:absl:Exporting eval_savedmodel for TFMA.

WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_2:0\022-vocab_compute_and_apply_vocabulary_vocabulary"

WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_4:0\022/vocab_compute_and_apply_vocabulary_1_vocabulary"

INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Classify: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Regress: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Predict: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Train: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Eval: ['eval']
WARNING:tensorflow:Export includes no default signature!
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfx-interactive-2021-02-01T10_13_34.463282-q_mfr8w6/Trainer/model_run/6/serving_model_dir/model.ckpt-10000
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tfx-interactive-2021-02-01T10_13_34.463282-q_mfr8w6/Trainer/model_run/6/eval_model_dir/temp-1612174495/assets
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfx-interactive-2021-02-01T10_13_34.463282-q_mfr8w6/Trainer/model_run/6/eval_model_dir/temp-1612174495/saved_model.pb

INFO:absl:Exported eval_savedmodel to /tmp/tfx-interactive-2021-02-01T10_13_34.463282-q_mfr8w6/Trainer/model_run/6/eval_model_dir.
WARNING:absl:Support for estimator-based executor and model export will be deprecated soon. Please use export structure <ModelExportPath>/serving_model_dir/saved_model.pb"
INFO:absl:Serving model copied to: /tmp/tfx-interactive-2021-02-01T10_13_34.463282-q_mfr8w6/Trainer/model/6/serving_model_dir.
WARNING:absl:Support for estimator-based executor and model export will be deprecated soon. Please use export structure <ModelExportPath>/eval_model_dir/saved_model.pb"
INFO:absl:Eval model copied to: /tmp/tfx-interactive-2021-02-01T10_13_34.463282-q_mfr8w6/Trainer/model/6/eval_model_dir.
INFO:absl:Running publisher for Trainer
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized

Analiza treningu z TensorBoard

Opcjonalnie możemy podłączyć TensorBoard do Trainer, aby przeanalizować krzywe treningowe naszego modelu.

# Get the URI of the output artifact representing the training logs, which is a directory
model_run_dir = trainer.outputs['model_run'].get()[0].uri

%load_ext tensorboard
%tensorboard --logdir {model_run_dir}

Ewaluator

Składnik Evaluator oblicza metryki wydajności modelu w zestawie ocen. Wykorzystuje bibliotekę TensorFlow Model Analysis . Evaluator może również opcjonalnie sprawdzić, czy nowo wyszkolony model jest lepszy od poprzedniego. Jest to przydatne w ustawieniach potoku produkcji, w których można codziennie automatycznie trenować i sprawdzać model. W tym notatniku trenujemy tylko jeden model, więc Evaluator automatycznie Evaluator model jako „dobry”.

Evaluator przyjmie jako dane wejściowe dane z ExampleGen , wytrenowany model z Trainer i konfigurację wycinania. Konfiguracja wycinania umożliwia podzielenie metryk na wartości funkcji (np. Jak Twój model radzi sobie podczas podróży taksówką rozpoczynających się o 8 rano w porównaniu z 20:00?). Zobacz przykład tej konfiguracji poniżej:

eval_config = tfma.EvalConfig(
  model_specs=[
    # Using signature 'eval' implies the use of an EvalSavedModel. To use
    # a serving model remove the signature to defaults to 'serving_default'
    # and add a label_key.
    tfma.ModelSpec(signature_name='eval')
  ],
  metrics_specs=[
    tfma.MetricsSpec(
      # The metrics added here are in addition to those saved with the
      # model (assuming either a keras model or EvalSavedModel is used).
      # Any metrics added into the saved model (for example using
      # model.compile(..., metrics=[...]), etc) will be computed
      # automatically.
      metrics=[
        tfma.MetricConfig(class_name='ExampleCount')
      ],
      # To add validation thresholds for metrics saved with the model,
      # add them keyed by metric name to the thresholds map.
      thresholds = {
        'accuracy': tfma.MetricThreshold(
          value_threshold=tfma.GenericValueThreshold(
            lower_bound={'value': 0.5}),
          change_threshold=tfma.GenericChangeThreshold(
            direction=tfma.MetricDirection.HIGHER_IS_BETTER,
            absolute={'value': -1e-10}))
      }
    )
  ],
  slicing_specs=[
    # An empty slice spec means the overall slice, i.e. the whole dataset.
    tfma.SlicingSpec(),
    # Data can be sliced along a feature column. In this case, data is
    # sliced along feature column trip_start_hour.
    tfma.SlicingSpec(feature_keys=['trip_start_hour'])
  ])

Następnie przekazujemy tę konfigurację do programu Evaluator i uruchamiamy ją.

# Use TFMA to compute a evaluation statistics over features of a model and
# validate them against a baseline.

# The model resolver is only required if performing model validation in addition
# to evaluation. In this case we validate against the latest blessed model. If
# no model has been blessed before (as in this case) the evaluator will make our
# candidate the first blessed model.
model_resolver = ResolverNode(
   instance_name='latest_blessed_model_resolver',
   resolver_class=latest_blessed_model_resolver.LatestBlessedModelResolver,
   model=Channel(type=Model),
   model_blessing=Channel(type=ModelBlessing))
context.run(model_resolver)

evaluator = Evaluator(
  examples=example_gen.outputs['examples'],
  model=trainer.outputs['model'],
  #baseline_model=model_resolver.outputs['model'],
  # Change threshold will be ignored if there is no baseline (first run).
  eval_config=eval_config)
context.run(evaluator)
WARNING:absl:`instance_name` is deprecated, please set the node id directly using `with_id()` or the `.id` setter.
INFO:absl:Running driver for ResolverNode.latest_blessed_model_resolver
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:Running publisher for ResolverNode.latest_blessed_model_resolver
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:Running driver for Evaluator
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:Running executor for Evaluator
ERROR:absl:There are change thresholds, but the baseline is missing. This is allowed only when rubber stamping (first run).
WARNING:absl:"maybe_add_baseline" and "maybe_remove_baseline" are deprecated,
    please use "has_baseline" instead.
INFO:absl:Request was made to ignore the baseline ModelSpec and any change thresholds. This is likely because a baseline model was not provided: updated_config=
model_specs {
 signature_name: "eval"
}
slicing_specs {
}
slicing_specs {
 feature_keys: "trip_start_hour"
}
metrics_specs {
 metrics {
  class_name: "ExampleCount"
 }
 thresholds {
  key: "accuracy"
  value {
   value_threshold {
    lower_bound {
     value: 0.5
    }
   }
  }
 }
}

INFO:absl:Using /tmp/tfx-interactive-2021-02-01T10_13_34.463282-q_mfr8w6/Trainer/model/6/eval_model_dir as model.
INFO:absl:The 'example_splits' parameter is not set, using 'eval' split.
INFO:absl:Evaluating model.
INFO:absl:Request was made to ignore the baseline ModelSpec and any change thresholds. This is likely because a baseline model was not provided: updated_config=
model_specs {
 signature_name: "eval"
}
slicing_specs {
}
slicing_specs {
 feature_keys: "trip_start_hour"
}
metrics_specs {
 metrics {
  class_name: "ExampleCount"
 }
 model_names: ""
 thresholds {
  key: "accuracy"
  value {
   value_threshold {
    lower_bound {
     value: 0.5
    }
   }
  }
 }
}

INFO:absl:Request was made to ignore the baseline ModelSpec and any change thresholds. This is likely because a baseline model was not provided: updated_config=
model_specs {
 signature_name: "eval"
}
slicing_specs {
}
slicing_specs {
 feature_keys: "trip_start_hour"
}
metrics_specs {
 metrics {
  class_name: "ExampleCount"
 }
 model_names: ""
 thresholds {
  key: "accuracy"
  value {
   value_threshold {
    lower_bound {
     value: 0.5
    }
   }
  }
 }
}

INFO:absl:Request was made to ignore the baseline ModelSpec and any change thresholds. This is likely because a baseline model was not provided: updated_config=
model_specs {
 signature_name: "eval"
}
slicing_specs {
}
slicing_specs {
 feature_keys: "trip_start_hour"
}
metrics_specs {
 metrics {
  class_name: "ExampleCount"
 }
 model_names: ""
 thresholds {
  key: "accuracy"
  value {
   value_threshold {
    lower_bound {
     value: 0.5
    }
   }
  }
 }
}


WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow_model_analysis/eval_saved_model/load.py:169: load (from tensorflow.python.saved_model.loader_impl) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
This function will only be available through the v1 compatibility library as tf.compat.v1.saved_model.loader.load or tf.compat.v1.saved_model.load. There will be a new function for importing SavedModels in Tensorflow 2.0.
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfx-interactive-2021-02-01T10_13_34.463282-q_mfr8w6/Trainer/model/6/eval_model_dir/variables/variables
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow_model_analysis/eval_saved_model/graph_ref.py:189: get_tensor_from_tensor_info (from tensorflow.python.saved_model.utils_impl) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
This function will only be available through the v1 compatibility library as tf.compat.v1.saved_model.utils.get_tensor_from_tensor_info or tf.compat.v1.saved_model.get_tensor_from_tensor_info.

INFO:absl:Evaluation complete. Results written to /tmp/tfx-interactive-2021-02-01T10_13_34.463282-q_mfr8w6/Evaluator/evaluation/8.
INFO:absl:Checking validation results.
INFO:absl:Blessing result True written to /tmp/tfx-interactive-2021-02-01T10_13_34.463282-q_mfr8w6/Evaluator/blessing/8.
INFO:absl:Running publisher for Evaluator
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized

Przyjrzyjmy się teraz artefaktom wyjściowym programu Evaluator .

evaluator.outputs
{'evaluation': Channel(
  type_name: ModelEvaluation
  artifacts: [Artifact(artifact: id: 10
type_id: 20
uri: "/tmp/tfx-interactive-2021-02-01T10_13_34.463282-q_mfr8w6/Evaluator/evaluation/8"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "evaluation"
 }
}
custom_properties {
 key: "producer_component"
 value {
  string_value: "Evaluator"
 }
}
custom_properties {
 key: "state"
 value {
  string_value: "published"
 }
}
state: LIVE
, artifact_type: id: 20
name: "ModelEvaluation"
)]
), 'blessing': Channel(
  type_name: ModelBlessing
  artifacts: [Artifact(artifact: id: 11
type_id: 21
uri: "/tmp/tfx-interactive-2021-02-01T10_13_34.463282-q_mfr8w6/Evaluator/blessing/8"
custom_properties {
 key: "blessed"
 value {
  int_value: 1
 }
}
custom_properties {
 key: "current_model"
 value {
  string_value: "/tmp/tfx-interactive-2021-02-01T10_13_34.463282-q_mfr8w6/Trainer/model/6"
 }
}
custom_properties {
 key: "current_model_id"
 value {
  int_value: 8
 }
}
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "blessing"
 }
}
custom_properties {
 key: "producer_component"
 value {
  string_value: "Evaluator"
 }
}
custom_properties {
 key: "state"
 value {
  string_value: "published"
 }
}
state: LIVE
, artifact_type: id: 21
name: "ModelBlessing"
)]
)}

Korzystając z evaluation , możemy pokazać domyślną wizualizację metryk globalnych dla całego zestawu ocen.

context.show(evaluator.outputs['evaluation'])

Aby zobaczyć wizualizację podzielonych metryk oceny, możemy bezpośrednio wywołać bibliotekę TensorFlow Model Analysis.

import tensorflow_model_analysis as tfma

# Get the TFMA output result path and load the result.
PATH_TO_RESULT = evaluator.outputs['evaluation'].get()[0].uri
tfma_result = tfma.load_eval_result(PATH_TO_RESULT)

# Show data sliced along feature column trip_start_hour.
tfma.view.render_slicing_metrics(
  tfma_result, slicing_column='trip_start_hour')
SlicingMetricsViewer(config={'weightedExamplesColumn': 'example_count'}, data=[{'slice': 'trip_start_hour:19',…

Ta wizualizacja pokazuje te same metryki, ale jest obliczana dla każdej wartości funkcji trip_start_hour zamiast dla całego zestawu ocen.

Analiza modelu TensorFlow obsługuje wiele innych wizualizacji, takich jak wskaźniki uczciwości i wykreślanie szeregów czasowych wydajności modelu. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz samouczek .

Ponieważ dodaliśmy progi do naszej konfiguracji, dostępne są również dane wyjściowe walidacji. Obecność artefaktu blessing wskazuje, że nasz model przeszedł walidację. Ponieważ jest to pierwsza przeprowadzana walidacja, kandydat jest automatycznie błogosławiony.

blessing_uri = evaluator.outputs.blessing.get()[0].uri
!ls -l {blessing_uri}
total 0
-rw-rw-r-- 1 kbuilder kbuilder 0 Feb 1 10:15 BLESSED

Teraz można również zweryfikować sukces, ładując rekord wyniku weryfikacji:

PATH_TO_RESULT = evaluator.outputs['evaluation'].get()[0].uri
print(tfma.load_validation_result(PATH_TO_RESULT))
validation_ok: true
validation_details {
 slicing_details {
  slicing_spec {
  }
  num_matching_slices: 25
 }
}


Popychacz

Komponent Pusher znajduje się zwykle na końcu potoku TFX. Sprawdza, czy model przeszedł walidację, a jeśli tak, eksportuje model do _serving_model_dir .

pusher = Pusher(
  model=trainer.outputs['model'],
  model_blessing=evaluator.outputs['blessing'],
  push_destination=pusher_pb2.PushDestination(
    filesystem=pusher_pb2.PushDestination.Filesystem(
      base_directory=_serving_model_dir)))
context.run(pusher)
INFO:absl:Running driver for Pusher
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:Running executor for Pusher
INFO:absl:Model version: 1612174511
INFO:absl:Model written to serving path /tmp/tmpov3ug8sn/serving_model/taxi_simple/1612174511.
INFO:absl:Model pushed to /tmp/tfx-interactive-2021-02-01T10_13_34.463282-q_mfr8w6/Pusher/pushed_model/9.
INFO:absl:Running publisher for Pusher
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized

Przyjrzyjmy się artefaktom wyjściowym Pusher .

pusher.outputs
{'pushed_model': Channel(
  type_name: PushedModel
  artifacts: [Artifact(artifact: id: 12
type_id: 23
uri: "/tmp/tfx-interactive-2021-02-01T10_13_34.463282-q_mfr8w6/Pusher/pushed_model/9"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "pushed_model"
 }
}
custom_properties {
 key: "producer_component"
 value {
  string_value: "Pusher"
 }
}
custom_properties {
 key: "pushed"
 value {
  int_value: 1
 }
}
custom_properties {
 key: "pushed_destination"
 value {
  string_value: "/tmp/tmpov3ug8sn/serving_model/taxi_simple/1612174511"
 }
}
custom_properties {
 key: "pushed_version"
 value {
  string_value: "1612174511"
 }
}
custom_properties {
 key: "state"
 value {
  string_value: "published"
 }
}
state: LIVE
, artifact_type: id: 23
name: "PushedModel"
)]
)}

W szczególności Pusher wyeksportuje Twój model w formacie SavedModel, który wygląda następująco:

push_uri = pusher.outputs.model_push.get()[0].uri
model = tf.saved_model.load(push_uri)

for item in model.signatures.items():
 pp.pprint(item)
('predict', <ConcreteFunction pruned(examples) at 0x7F85900BC550>)
('classification', <ConcreteFunction pruned(inputs) at 0x7F86611C4BA8>)
('serving_default', <ConcreteFunction pruned(inputs) at 0x7F853843EF28>)
('regression', <ConcreteFunction pruned(inputs) at 0x7F8538621D30>)

Zakończyliśmy naszą wycieczkę po wbudowanych komponentach TFX!