Tham gia cộng đồng SIG TFX-Addons và giúp cải thiện TFX tốt hơn nữa!

Hướng dẫn sử dụng đường ống TFX đơn giản bằng cách sử dụng tập dữ liệu Penguin

Hướng dẫn ngắn để chạy một đường dẫn TFX đơn giản.

Trong hướng dẫn dựa trên sổ tay này, chúng tôi sẽ tạo và chạy một đường dẫn TFX cho một mô hình phân loại đơn giản. Đường ống sẽ bao gồm ba thành phần TFX thiết yếu: ExampleGen, Trainer và Pusher. Đường ống bao gồm quy trình làm việc ML tối thiểu nhất như nhập dữ liệu, đào tạo mô hình và xuất mô hình được đào tạo.

Vui lòng xem Tìm hiểu đường ống TFX để tìm hiểu thêm về các khái niệm khác nhau trong TFX.

Thiết lập

Trước tiên, chúng tôi cần cài đặt gói TFX Python và tải xuống tập dữ liệu mà chúng tôi sẽ sử dụng cho mô hình của mình.

Nâng cấp Pip

Để tránh nâng cấp Pip trong hệ thống khi chạy cục bộ, hãy kiểm tra để đảm bảo rằng chúng tôi đang chạy trong Colab. Các hệ thống cục bộ tất nhiên có thể được nâng cấp riêng.

try:
 import colab
 !pip install --upgrade pip
except:
 pass

Cài đặt TFX

pip install -U tfx

Bạn có khởi động lại thời gian chạy không?

Nếu bạn đang sử dụng Google Colab, lần đầu tiên bạn chạy ô ở trên, bạn phải khởi động lại thời gian chạy bằng cách nhấp vào phía trên nút "RESTART RUNTIME" hoặc sử dụng menu "Runtime> Restart runtime ...". Điều này là do cách Colab tải các gói.

Kiểm tra phiên bản TensorFlow và TFX.

import tensorflow as tf
print('TensorFlow version: {}'.format(tf.__version__))
from tfx import v1 as tfx
print('TFX version: {}'.format(tfx.__version__))
TensorFlow version: 2.4.1
WARNING:absl:RuntimeParameter is only supported on Cloud-based DAG runner currently.
TFX version: 0.30.0

Thiết lập các biến

Có một số biến được sử dụng để xác định một đường ống. Bạn có thể tùy chỉnh các biến này theo ý muốn. Theo mặc định, tất cả đầu ra từ đường ống sẽ được tạo trong thư mục hiện tại.

import os

PIPELINE_NAME = "penguin-simple"

# Output directory to store artifacts generated from the pipeline.
PIPELINE_ROOT = os.path.join('pipelines', PIPELINE_NAME)
# Path to a SQLite DB file to use as an MLMD storage.
METADATA_PATH = os.path.join('metadata', PIPELINE_NAME, 'metadata.db')
# Output directory where created models from the pipeline will be exported.
SERVING_MODEL_DIR = os.path.join('serving_model', PIPELINE_NAME)

from absl import logging
logging.set_verbosity(logging.INFO) # Set default logging level.

Chuẩn bị dữ liệu mẫu

Chúng tôi sẽ tải xuống tập dữ liệu mẫu để sử dụng trong đường dẫn TFX của chúng tôi. Tập dữ liệu chúng tôi đang sử dụng là tập dữ liệu Palmer Penguins cũng được sử dụng trong các ví dụ TFX khác.

Có bốn tính năng số trong tập dữ liệu này:

 • culmen_length_mm
 • culmen_depth_mm
 • flpper_length_mm
 • body_mass_g

Tất cả các tính năng đã được chuẩn hóa để có phạm vi [0,1]. Chúng tôi sẽ xây dựng một mô hình phân loại dự đoán species chim cánh cụt.

Vì TFX ExampleGen đọc đầu vào từ một thư mục, chúng ta cần tạo một thư mục và sao chép tập dữ liệu vào đó.

import urllib.request
import tempfile

DATA_ROOT = tempfile.mkdtemp(prefix='tfx-data') # Create a temporary directory.
_data_url = 'https://raw.githubusercontent.com/tensorflow/tfx/master/tfx/examples/penguin/data/labelled/penguins_processed.csv'
_data_filepath = os.path.join(DATA_ROOT, "data.csv")
urllib.request.urlretrieve(_data_url, _data_filepath)
('/tmp/tfx-datas37bpegv/data.csv', <http.client.HTTPMessage at 0x7f844014fe50>)

Hãy xem nhanh tệp CSV.

head {_data_filepath}
species,culmen_length_mm,culmen_depth_mm,flipper_length_mm,body_mass_g
0,0.2545454545454545,0.6666666666666666,0.15254237288135594,0.2916666666666667
0,0.26909090909090905,0.5119047619047618,0.23728813559322035,0.3055555555555556
0,0.29818181818181805,0.5833333333333334,0.3898305084745763,0.1527777777777778
0,0.16727272727272732,0.7380952380952381,0.3559322033898305,0.20833333333333334
0,0.26181818181818167,0.892857142857143,0.3050847457627119,0.2638888888888889
0,0.24727272727272717,0.5595238095238096,0.15254237288135594,0.2569444444444444
0,0.25818181818181823,0.773809523809524,0.3898305084745763,0.5486111111111112
0,0.32727272727272727,0.5357142857142859,0.1694915254237288,0.1388888888888889
0,0.23636363636363636,0.9642857142857142,0.3220338983050847,0.3055555555555556

Bạn sẽ có thể thấy năm giá trị. species là một trong 0, 1 hoặc 2 và tất cả các đối tượng địa lý khác phải có giá trị từ 0 đến 1.

Tạo một đường dẫn

Các đường ống TFX được xác định bằng cách sử dụng các API Python. Chúng tôi sẽ xác định một đường ống bao gồm ba thành phần sau.

 • CsvExampleGen: Đọc tệp dữ liệu và chuyển đổi chúng sang định dạng nội bộ TFX để xử lý thêm. Có nhiều Ví dụ về các định dạng khác nhau. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ sử dụng CsvExampleGen để nhận đầu vào tệp CSV.
 • Trainer: Đào tạo một mô hình ML. Thành phần huấn luyện viên yêu cầu mã định nghĩa mô hình từ người dùng. Bạn có thể sử dụng các API TensorFlow để chỉ định cách đào tạo mô hình và lưu mô hình đó ở định dạng mô hình _saved.
 • Bộ đẩy: Sao chép mô hình được đào tạo bên ngoài đường ống TFX. Thành phần bộ đẩy có thể được coi là một quá trình triển khai của mô hình ML được đào tạo.

Trước khi thực sự xác định đường ống, trước tiên chúng ta cần viết mã mô hình cho thành phần Trainer.

Viết mã đào tạo mô hình

Chúng tôi sẽ tạo một mô hình DNN đơn giản để phân loại bằng cách sử dụng API TensorFlow Keras. Mã đào tạo mô hình này sẽ được lưu vào một tệp riêng.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ sử dụng Generic Trainer của TFX hỗ trợ các mô hình dựa trên Keras. Bạn cần viết một tệp Python có chứa hàm run_fn , là điểm nhập của thành phần Trainer .

_trainer_module_file = 'penguin_trainer.py'
%%writefile {_trainer_module_file}

from typing import List
from absl import logging
import tensorflow as tf
from tensorflow import keras
from tensorflow_transform.tf_metadata import schema_utils

from tfx import v1 as tfx
from tfx_bsl.public import tfxio
from tensorflow_metadata.proto.v0 import schema_pb2

_FEATURE_KEYS = [
  'culmen_length_mm', 'culmen_depth_mm', 'flipper_length_mm', 'body_mass_g'
]
_LABEL_KEY = 'species'

_TRAIN_BATCH_SIZE = 20
_EVAL_BATCH_SIZE = 10

# Since we're not generating or creating a schema, we will instead create
# a feature spec. Since there are a fairly small number of features this is
# manageable for this dataset.
_FEATURE_SPEC = {
  **{
    feature: tf.io.FixedLenFeature(shape=[1], dtype=tf.float32)
      for feature in _FEATURE_KEYS
    },
  _LABEL_KEY: tf.io.FixedLenFeature(shape=[1], dtype=tf.int64)
}


def _input_fn(file_pattern: List[str],
       data_accessor: tfx.components.DataAccessor,
       schema: schema_pb2.Schema,
       batch_size: int = 200) -> tf.data.Dataset:
 """Generates features and label for training.

 Args:
  file_pattern: List of paths or patterns of input tfrecord files.
  data_accessor: DataAccessor for converting input to RecordBatch.
  schema: schema of the input data.
  batch_size: representing the number of consecutive elements of returned
   dataset to combine in a single batch

 Returns:
  A dataset that contains (features, indices) tuple where features is a
   dictionary of Tensors, and indices is a single Tensor of label indices.
 """
 return data_accessor.tf_dataset_factory(
   file_pattern,
   tfxio.TensorFlowDatasetOptions(
     batch_size=batch_size, label_key=_LABEL_KEY),
   schema=schema).repeat()


def _build_keras_model() -> tf.keras.Model:
 """Creates a DNN Keras model for classifying penguin data.

 Returns:
  A Keras Model.
 """
 # The model below is built with Functional API, please refer to
 # https://www.tensorflow.org/guide/keras/overview for all API options.
 inputs = [keras.layers.Input(shape=(1,), name=f) for f in _FEATURE_KEYS]
 d = keras.layers.concatenate(inputs)
 for _ in range(2):
  d = keras.layers.Dense(8, activation='relu')(d)
 outputs = keras.layers.Dense(3)(d)

 model = keras.Model(inputs=inputs, outputs=outputs)
 model.compile(
   optimizer=keras.optimizers.Adam(1e-2),
   loss=tf.keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True),
   metrics=[keras.metrics.SparseCategoricalAccuracy()])

 model.summary(print_fn=logging.info)
 return model


# TFX Trainer will call this function.
def run_fn(fn_args: tfx.components.FnArgs):
 """Train the model based on given args.

 Args:
  fn_args: Holds args used to train the model as name/value pairs.
 """

 # This schema is usually either an output of SchemaGen or a manually-curated
 # version provided by pipeline author. A schema can also derived from TFT
 # graph if a Transform component is used. In the case when either is missing,
 # `schema_from_feature_spec` could be used to generate schema from very simple
 # feature_spec, but the schema returned would be very primitive.
 schema = schema_utils.schema_from_feature_spec(_FEATURE_SPEC)

 train_dataset = _input_fn(
   fn_args.train_files,
   fn_args.data_accessor,
   schema,
   batch_size=_TRAIN_BATCH_SIZE)
 eval_dataset = _input_fn(
   fn_args.eval_files,
   fn_args.data_accessor,
   schema,
   batch_size=_EVAL_BATCH_SIZE)

 model = _build_keras_model()
 model.fit(
   train_dataset,
   steps_per_epoch=fn_args.train_steps,
   validation_data=eval_dataset,
   validation_steps=fn_args.eval_steps)

 # The result of the training should be saved in `fn_args.serving_model_dir`
 # directory.
 model.save(fn_args.serving_model_dir, save_format='tf')
Writing penguin_trainer.py

Bây giờ bạn đã hoàn thành tất cả các bước chuẩn bị để xây dựng đường ống TFX.

Viết định nghĩa đường ống

Chúng tôi xác định một chức năng để tạo một đường ống TFX. Đối tượng Pipeline đại diện cho một đường ống TFX có thể được chạy bằng cách sử dụng một trong các hệ thống điều phối đường ống mà TFX hỗ trợ.

def _create_pipeline(pipeline_name: str, pipeline_root: str, data_root: str,
           module_file: str, serving_model_dir: str,
           metadata_path: str) -> tfx.dsl.Pipeline:
 """Creates a three component penguin pipeline with TFX."""
 # Brings data into the pipeline.
 example_gen = tfx.components.CsvExampleGen(input_base=data_root)

 # Uses user-provided Python function that trains a model.
 trainer = tfx.components.Trainer(
   module_file=module_file,
   examples=example_gen.outputs['examples'],
   train_args=tfx.proto.TrainArgs(num_steps=100),
   eval_args=tfx.proto.EvalArgs(num_steps=5))

 # Pushes the model to a filesystem destination.
 pusher = tfx.components.Pusher(
   model=trainer.outputs['model'],
   push_destination=tfx.proto.PushDestination(
     filesystem=tfx.proto.PushDestination.Filesystem(
       base_directory=serving_model_dir)))

 # Following three components will be included in the pipeline.
 components = [
   example_gen,
   trainer,
   pusher,
 ]

 return tfx.dsl.Pipeline(
   pipeline_name=pipeline_name,
   pipeline_root=pipeline_root,
   metadata_connection_config=tfx.orchestration.metadata
   .sqlite_metadata_connection_config(metadata_path),
   components=components)

Chạy đường ống

TFX hỗ trợ nhiều bộ điều phối để chạy đường ống. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ sử dụng LocalDagRunner được bao gồm trong gói TFX Python và chạy các đường ống trên môi trường cục bộ. Chúng tôi thường gọi các đường ống TFX là "DAGs", viết tắt của đồ thị xoay chiều có hướng.

LocalDagRunner cung cấp các lần lặp lại nhanh chóng để phát triển và gỡ lỗi. TFX cũng hỗ trợ các bộ điều phối khác bao gồm Kubeflow Pipelines và Apache Airflow phù hợp cho các trường hợp sử dụng sản xuất.

Xem TFX trên Đường ống nền tảng Cloud AI hoặc Hướng dẫn luồng không khí TFX để tìm hiểu thêm về các hệ thống điều phối khác.

Bây giờ chúng ta tạo một LocalDagRunner và truyền một đối tượng Pipeline được tạo từ hàm mà chúng ta đã xác định.

Đường ống chạy trực tiếp và bạn có thể xem nhật ký về tiến trình của đường ống bao gồm đào tạo mô hình ML.

tfx.orchestration.LocalDagRunner().run(
 _create_pipeline(
   pipeline_name=PIPELINE_NAME,
   pipeline_root=PIPELINE_ROOT,
   data_root=DATA_ROOT,
   module_file=_trainer_module_file,
   serving_model_dir=SERVING_MODEL_DIR,
   metadata_path=METADATA_PATH))
INFO:absl:Generating ephemeral wheel package for '/tmpfs/src/temp/docs/tutorials/tfx/penguin_trainer.py' (including modules: ['penguin_trainer']).
INFO:absl:User module package has hash fingerprint version a7e2e8dccbb913b74904edeec5549d868a2ea392bcd84fbc1965aba698dce3fc.
INFO:absl:Executing: ['/tmpfs/src/tf_docs_env/bin/python', '/tmp/tmpsoaaj52k/_tfx_generated_setup.py', 'bdist_wheel', '--bdist-dir', '/tmp/tmpgpeiowqg', '--dist-dir', '/tmp/tmp6037ij_i']
INFO:absl:Successfully built user code wheel distribution at 'pipelines/penguin-simple/_wheels/tfx_user_code_Trainer-0.0+a7e2e8dccbb913b74904edeec5549d868a2ea392bcd84fbc1965aba698dce3fc-py3-none-any.whl'; target user module is 'penguin_trainer'.
INFO:absl:Full user module path is 'penguin_trainer@pipelines/penguin-simple/_wheels/tfx_user_code_Trainer-0.0+a7e2e8dccbb913b74904edeec5549d868a2ea392bcd84fbc1965aba698dce3fc-py3-none-any.whl'
INFO:absl:Running pipeline:
 pipeline_info {
 id: "penguin-simple"
}
nodes {
 pipeline_node {
  node_info {
   type {
    name: "tfx.components.example_gen.csv_example_gen.component.CsvExampleGen"
   }
   id: "CsvExampleGen"
  }
  contexts {
   contexts {
    type {
     name: "pipeline"
    }
    name {
     field_value {
      string_value: "penguin-simple"
     }
    }
   }
   contexts {
    type {
     name: "pipeline_run"
    }
    name {
     field_value {
      string_value: "2021-06-02T09:11:17.677980"
     }
    }
   }
   contexts {
    type {
     name: "node"
    }
    name {
     field_value {
      string_value: "penguin-simple.CsvExampleGen"
     }
    }
   }
  }
  outputs {
   outputs {
    key: "examples"
    value {
     artifact_spec {
      type {
       name: "Examples"
       properties {
        key: "span"
        value: INT
       }
       properties {
        key: "split_names"
        value: STRING
       }
       properties {
        key: "version"
        value: INT
       }
      }
     }
    }
   }
  }
  parameters {
   parameters {
    key: "input_base"
    value {
     field_value {
      string_value: "/tmp/tfx-datas37bpegv"
     }
    }
   }
   parameters {
    key: "input_config"
    value {
     field_value {
      string_value: "{\n \"splits\": [\n  {\n   \"name\": \"single_split\",\n   \"pattern\": \"*\"\n  }\n ]\n}"
     }
    }
   }
   parameters {
    key: "output_config"
    value {
     field_value {
      string_value: "{\n \"split_config\": {\n  \"splits\": [\n   {\n    \"hash_buckets\": 2,\n    \"name\": \"train\"\n   },\n   {\n    \"hash_buckets\": 1,\n    \"name\": \"eval\"\n   }\n  ]\n }\n}"
     }
    }
   }
   parameters {
    key: "output_data_format"
    value {
     field_value {
      int_value: 6
     }
    }
   }
  }
  downstream_nodes: "Trainer"
  execution_options {
   caching_options {
   }
  }
 }
}
nodes {
 pipeline_node {
  node_info {
   type {
    name: "tfx.components.trainer.component.Trainer"
   }
   id: "Trainer"
  }
  contexts {
   contexts {
    type {
     name: "pipeline"
    }
    name {
     field_value {
      string_value: "penguin-simple"
     }
    }
   }
   contexts {
    type {
     name: "pipeline_run"
    }
    name {
     field_value {
      string_value: "2021-06-02T09:11:17.677980"
     }
    }
   }
   contexts {
    type {
     name: "node"
    }
    name {
     field_value {
      string_value: "penguin-simple.Trainer"
     }
    }
   }
  }
  inputs {
   inputs {
    key: "examples"
    value {
     channels {
      producer_node_query {
       id: "CsvExampleGen"
      }
      context_queries {
       type {
        name: "pipeline"
       }
       name {
        field_value {
         string_value: "penguin-simple"
        }
       }
      }
      context_queries {
       type {
        name: "pipeline_run"
       }
       name {
        field_value {
         string_value: "2021-06-02T09:11:17.677980"
        }
       }
      }
      context_queries {
       type {
        name: "node"
       }
       name {
        field_value {
         string_value: "penguin-simple.CsvExampleGen"
        }
       }
      }
      artifact_query {
       type {
        name: "Examples"
       }
      }
      output_key: "examples"
     }
    }
   }
  }
  outputs {
   outputs {
    key: "model"
    value {
     artifact_spec {
      type {
       name: "Model"
      }
     }
    }
   }
   outputs {
    key: "model_run"
    value {
     artifact_spec {
      type {
       name: "ModelRun"
      }
     }
    }
   }
  }
  parameters {
   parameters {
    key: "custom_config"
    value {
     field_value {
      string_value: "null"
     }
    }
   }
   parameters {
    key: "eval_args"
    value {
     field_value {
      string_value: "{\n \"num_steps\": 5\n}"
     }
    }
   }
   parameters {
    key: "module_path"
    value {
     field_value {
      string_value: "penguin_trainer@pipelines/penguin-simple/_wheels/tfx_user_code_Trainer-0.0+a7e2e8dccbb913b74904edeec5549d868a2ea392bcd84fbc1965aba698dce3fc-py3-none-any.whl"
     }
    }
   }
   parameters {
    key: "train_args"
    value {
     field_value {
      string_value: "{\n \"num_steps\": 100\n}"
     }
    }
   }
  }
  upstream_nodes: "CsvExampleGen"
  downstream_nodes: "Pusher"
  execution_options {
   caching_options {
   }
  }
 }
}
nodes {
 pipeline_node {
  node_info {
   type {
    name: "tfx.components.pusher.component.Pusher"
   }
   id: "Pusher"
  }
  contexts {
   contexts {
    type {
     name: "pipeline"
    }
    name {
     field_value {
      string_value: "penguin-simple"
     }
    }
   }
   contexts {
    type {
     name: "pipeline_run"
    }
    name {
     field_value {
      string_value: "2021-06-02T09:11:17.677980"
     }
    }
   }
   contexts {
    type {
     name: "node"
    }
    name {
     field_value {
      string_value: "penguin-simple.Pusher"
     }
    }
   }
  }
  inputs {
   inputs {
    key: "model"
    value {
     channels {
      producer_node_query {
       id: "Trainer"
      }
      context_queries {
       type {
        name: "pipeline"
       }
       name {
        field_value {
         string_value: "penguin-simple"
        }
       }
      }
      context_queries {
       type {
        name: "pipeline_run"
       }
       name {
        field_value {
         string_value: "2021-06-02T09:11:17.677980"
        }
       }
      }
      context_queries {
       type {
        name: "node"
       }
       name {
        field_value {
         string_value: "penguin-simple.Trainer"
        }
       }
      }
      artifact_query {
       type {
        name: "Model"
       }
      }
      output_key: "model"
     }
    }
   }
  }
  outputs {
   outputs {
    key: "pushed_model"
    value {
     artifact_spec {
      type {
       name: "PushedModel"
      }
     }
    }
   }
  }
  parameters {
   parameters {
    key: "custom_config"
    value {
     field_value {
      string_value: "null"
     }
    }
   }
   parameters {
    key: "push_destination"
    value {
     field_value {
      string_value: "{\n \"filesystem\": {\n  \"base_directory\": \"serving_model/penguin-simple\"\n }\n}"
     }
    }
   }
  }
  upstream_nodes: "Trainer"
  execution_options {
   caching_options {
   }
  }
 }
}
runtime_spec {
 pipeline_root {
  field_value {
   string_value: "pipelines/penguin-simple"
  }
 }
 pipeline_run_id {
  field_value {
   string_value: "2021-06-02T09:11:17.677980"
  }
 }
}
execution_mode: SYNC
deployment_config {
 type_url: "type.googleapis.com/tfx.orchestration.IntermediateDeploymentConfig"
 value: "\n\220\001\n\007Trainer\022\204\001\nOtype.googleapis.com/tfx.orchestration.executable_spec.PythonClassExecutableSpec\0221\n/tfx.components.trainer.executor.GenericExecutor\n\206\001\n\006Pusher\022|\nOtype.googleapis.com/tfx.orchestration.executable_spec.PythonClassExecutableSpec\022)\n\'tfx.components.pusher.executor.Executor\n\236\001\n\rCsvExampleGen\022\214\001\nHtype.googleapis.com/tfx.orchestration.executable_spec.BeamExecutableSpec\022@\n>\n<tfx.components.example_gen.csv_example_gen.executor.Executor\022\230\001\n\rCsvExampleGen\022\206\001\nOtype.googleapis.com/tfx.orchestration.executable_spec.PythonClassExecutableSpec\0223\n1tfx.components.example_gen.driver.FileBasedDriver*]\n0type.googleapis.com/ml_metadata.ConnectionConfig\022)\032\'\n#metadata/penguin-simple/metadata.db\020\003"
}

INFO:absl:Using deployment config:
 executor_specs {
 key: "CsvExampleGen"
 value {
  beam_executable_spec {
   python_executor_spec {
    class_path: "tfx.components.example_gen.csv_example_gen.executor.Executor"
   }
  }
 }
}
executor_specs {
 key: "Pusher"
 value {
  python_class_executable_spec {
   class_path: "tfx.components.pusher.executor.Executor"
  }
 }
}
executor_specs {
 key: "Trainer"
 value {
  python_class_executable_spec {
   class_path: "tfx.components.trainer.executor.GenericExecutor"
  }
 }
}
custom_driver_specs {
 key: "CsvExampleGen"
 value {
  python_class_executable_spec {
   class_path: "tfx.components.example_gen.driver.FileBasedDriver"
  }
 }
}
metadata_connection_config {
 sqlite {
  filename_uri: "metadata/penguin-simple/metadata.db"
  connection_mode: READWRITE_OPENCREATE
 }
}

INFO:absl:Using connection config:
 sqlite {
 filename_uri: "metadata/penguin-simple/metadata.db"
 connection_mode: READWRITE_OPENCREATE
}

INFO:absl:Component CsvExampleGen is running.
INFO:absl:Running launcher for node_info {
 type {
  name: "tfx.components.example_gen.csv_example_gen.component.CsvExampleGen"
 }
 id: "CsvExampleGen"
}
contexts {
 contexts {
  type {
   name: "pipeline"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-simple"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "pipeline_run"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "2021-06-02T09:11:17.677980"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "node"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-simple.CsvExampleGen"
   }
  }
 }
}
outputs {
 outputs {
  key: "examples"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "Examples"
     properties {
      key: "span"
      value: INT
     }
     properties {
      key: "split_names"
      value: STRING
     }
     properties {
      key: "version"
      value: INT
     }
    }
   }
  }
 }
}
parameters {
 parameters {
  key: "input_base"
  value {
   field_value {
    string_value: "/tmp/tfx-datas37bpegv"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "input_config"
  value {
   field_value {
    string_value: "{\n \"splits\": [\n  {\n   \"name\": \"single_split\",\n   \"pattern\": \"*\"\n  }\n ]\n}"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "output_config"
  value {
   field_value {
    string_value: "{\n \"split_config\": {\n  \"splits\": [\n   {\n    \"hash_buckets\": 2,\n    \"name\": \"train\"\n   },\n   {\n    \"hash_buckets\": 1,\n    \"name\": \"eval\"\n   }\n  ]\n }\n}"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "output_data_format"
  value {
   field_value {
    int_value: 6
   }
  }
 }
}
downstream_nodes: "Trainer"
execution_options {
 caching_options {
 }
}

INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:select span and version = (0, None)
INFO:absl:latest span and version = (0, None)
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:Going to run a new execution 1
INFO:absl:Going to run a new execution: ExecutionInfo(execution_id=1, input_dict={}, output_dict=defaultdict(<class 'list'>, {'examples': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-simple/CsvExampleGen/examples/1"
custom_properties {
 key: "input_fingerprint"
 value {
  string_value: "split:single_split,num_files:1,total_bytes:25648,xor_checksum:1622625077,sum_checksum:1622625077"
 }
}
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-simple:2021-06-02T09:11:17.677980:CsvExampleGen:examples:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "span"
 value {
  int_value: 0
 }
}
, artifact_type: name: "Examples"
properties {
 key: "span"
 value: INT
}
properties {
 key: "split_names"
 value: STRING
}
properties {
 key: "version"
 value: INT
}
)]}), exec_properties={'input_base': '/tmp/tfx-datas37bpegv', 'input_config': '{\n "splits": [\n  {\n   "name": "single_split",\n   "pattern": "*"\n  }\n ]\n}', 'output_config': '{\n "split_config": {\n  "splits": [\n   {\n    "hash_buckets": 2,\n    "name": "train"\n   },\n   {\n    "hash_buckets": 1,\n    "name": "eval"\n   }\n  ]\n }\n}', 'output_data_format': 6, 'span': 0, 'version': None, 'input_fingerprint': 'split:single_split,num_files:1,total_bytes:25648,xor_checksum:1622625077,sum_checksum:1622625077'}, execution_output_uri='pipelines/penguin-simple/CsvExampleGen/.system/executor_execution/1/executor_output.pb', stateful_working_dir='pipelines/penguin-simple/CsvExampleGen/.system/stateful_working_dir/2021-06-02T09:11:17.677980', tmp_dir='pipelines/penguin-simple/CsvExampleGen/.system/executor_execution/1/.temp/', pipeline_node=node_info {
 type {
  name: "tfx.components.example_gen.csv_example_gen.component.CsvExampleGen"
 }
 id: "CsvExampleGen"
}
contexts {
 contexts {
  type {
   name: "pipeline"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-simple"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "pipeline_run"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "2021-06-02T09:11:17.677980"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "node"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-simple.CsvExampleGen"
   }
  }
 }
}
outputs {
 outputs {
  key: "examples"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "Examples"
     properties {
      key: "span"
      value: INT
     }
     properties {
      key: "split_names"
      value: STRING
     }
     properties {
      key: "version"
      value: INT
     }
    }
   }
  }
 }
}
parameters {
 parameters {
  key: "input_base"
  value {
   field_value {
    string_value: "/tmp/tfx-datas37bpegv"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "input_config"
  value {
   field_value {
    string_value: "{\n \"splits\": [\n  {\n   \"name\": \"single_split\",\n   \"pattern\": \"*\"\n  }\n ]\n}"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "output_config"
  value {
   field_value {
    string_value: "{\n \"split_config\": {\n  \"splits\": [\n   {\n    \"hash_buckets\": 2,\n    \"name\": \"train\"\n   },\n   {\n    \"hash_buckets\": 1,\n    \"name\": \"eval\"\n   }\n  ]\n }\n}"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "output_data_format"
  value {
   field_value {
    int_value: 6
   }
  }
 }
}
downstream_nodes: "Trainer"
execution_options {
 caching_options {
 }
}
, pipeline_info=id: "penguin-simple"
, pipeline_run_id='2021-06-02T09:11:17.677980')
INFO:absl:Generating examples.
WARNING:apache_beam.runners.interactive.interactive_environment:Dependencies required for Interactive Beam PCollection visualization are not available, please use: `pip install apache-beam[interactive]` to install necessary dependencies to enable all data visualization features.
INFO:absl:Processing input csv data /tmp/tfx-datas37bpegv/* to TFExample.
WARNING:apache_beam.io.tfrecordio:Couldn't find python-snappy so the implementation of _TFRecordUtil._masked_crc32c is not as fast as it could be.
INFO:absl:Examples generated.
INFO:absl:Cleaning up stateless execution info.
INFO:absl:Execution 1 succeeded.
INFO:absl:Cleaning up stateful execution info.
INFO:absl:Publishing output artifacts defaultdict(<class 'list'>, {'examples': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-simple/CsvExampleGen/examples/1"
custom_properties {
 key: "input_fingerprint"
 value {
  string_value: "split:single_split,num_files:1,total_bytes:25648,xor_checksum:1622625077,sum_checksum:1622625077"
 }
}
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-simple:2021-06-02T09:11:17.677980:CsvExampleGen:examples:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "span"
 value {
  int_value: 0
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "0.30.0"
 }
}
, artifact_type: name: "Examples"
properties {
 key: "span"
 value: INT
}
properties {
 key: "split_names"
 value: STRING
}
properties {
 key: "version"
 value: INT
}
)]}) for execution 1
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:Component CsvExampleGen is finished.
INFO:absl:Component Trainer is running.
INFO:absl:Running launcher for node_info {
 type {
  name: "tfx.components.trainer.component.Trainer"
 }
 id: "Trainer"
}
contexts {
 contexts {
  type {
   name: "pipeline"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-simple"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "pipeline_run"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "2021-06-02T09:11:17.677980"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "node"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-simple.Trainer"
   }
  }
 }
}
inputs {
 inputs {
  key: "examples"
  value {
   channels {
    producer_node_query {
     id: "CsvExampleGen"
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-simple"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline_run"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "2021-06-02T09:11:17.677980"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "node"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-simple.CsvExampleGen"
      }
     }
    }
    artifact_query {
     type {
      name: "Examples"
     }
    }
    output_key: "examples"
   }
  }
 }
}
outputs {
 outputs {
  key: "model"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "Model"
    }
   }
  }
 }
 outputs {
  key: "model_run"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "ModelRun"
    }
   }
  }
 }
}
parameters {
 parameters {
  key: "custom_config"
  value {
   field_value {
    string_value: "null"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "eval_args"
  value {
   field_value {
    string_value: "{\n \"num_steps\": 5\n}"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "module_path"
  value {
   field_value {
    string_value: "penguin_trainer@pipelines/penguin-simple/_wheels/tfx_user_code_Trainer-0.0+a7e2e8dccbb913b74904edeec5549d868a2ea392bcd84fbc1965aba698dce3fc-py3-none-any.whl"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "train_args"
  value {
   field_value {
    string_value: "{\n \"num_steps\": 100\n}"
   }
  }
 }
}
upstream_nodes: "CsvExampleGen"
downstream_nodes: "Pusher"
execution_options {
 caching_options {
 }
}

INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:Going to run a new execution 2
INFO:absl:Going to run a new execution: ExecutionInfo(execution_id=2, input_dict={'examples': [Artifact(artifact: id: 1
type_id: 6
uri: "pipelines/penguin-simple/CsvExampleGen/examples/1"
properties {
 key: "split_names"
 value {
  string_value: "[\"train\", \"eval\"]"
 }
}
custom_properties {
 key: "input_fingerprint"
 value {
  string_value: "split:single_split,num_files:1,total_bytes:25648,xor_checksum:1622625077,sum_checksum:1622625077"
 }
}
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-simple:2021-06-02T09:11:17.677980:CsvExampleGen:examples:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "payload_format"
 value {
  string_value: "FORMAT_TF_EXAMPLE"
 }
}
custom_properties {
 key: "span"
 value {
  int_value: 0
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "0.30.0"
 }
}
state: LIVE
create_time_since_epoch: 1622625078842
last_update_time_since_epoch: 1622625078842
, artifact_type: id: 6
name: "Examples"
properties {
 key: "span"
 value: INT
}
properties {
 key: "split_names"
 value: STRING
}
properties {
 key: "version"
 value: INT
}
)]}, output_dict=defaultdict(<class 'list'>, {'model_run': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-simple/Trainer/model_run/2"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-simple:2021-06-02T09:11:17.677980:Trainer:model_run:0"
 }
}
, artifact_type: name: "ModelRun"
)], 'model': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-simple/Trainer/model/2"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-simple:2021-06-02T09:11:17.677980:Trainer:model:0"
 }
}
, artifact_type: name: "Model"
)]}), exec_properties={'module_path': 'penguin_trainer@pipelines/penguin-simple/_wheels/tfx_user_code_Trainer-0.0+a7e2e8dccbb913b74904edeec5549d868a2ea392bcd84fbc1965aba698dce3fc-py3-none-any.whl', 'custom_config': 'null', 'eval_args': '{\n "num_steps": 5\n}', 'train_args': '{\n "num_steps": 100\n}'}, execution_output_uri='pipelines/penguin-simple/Trainer/.system/executor_execution/2/executor_output.pb', stateful_working_dir='pipelines/penguin-simple/Trainer/.system/stateful_working_dir/2021-06-02T09:11:17.677980', tmp_dir='pipelines/penguin-simple/Trainer/.system/executor_execution/2/.temp/', pipeline_node=node_info {
 type {
  name: "tfx.components.trainer.component.Trainer"
 }
 id: "Trainer"
}
contexts {
 contexts {
  type {
   name: "pipeline"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-simple"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "pipeline_run"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "2021-06-02T09:11:17.677980"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "node"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-simple.Trainer"
   }
  }
 }
}
inputs {
 inputs {
  key: "examples"
  value {
   channels {
    producer_node_query {
     id: "CsvExampleGen"
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-simple"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline_run"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "2021-06-02T09:11:17.677980"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "node"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-simple.CsvExampleGen"
      }
     }
    }
    artifact_query {
     type {
      name: "Examples"
     }
    }
    output_key: "examples"
   }
  }
 }
}
outputs {
 outputs {
  key: "model"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "Model"
    }
   }
  }
 }
 outputs {
  key: "model_run"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "ModelRun"
    }
   }
  }
 }
}
parameters {
 parameters {
  key: "custom_config"
  value {
   field_value {
    string_value: "null"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "eval_args"
  value {
   field_value {
    string_value: "{\n \"num_steps\": 5\n}"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "module_path"
  value {
   field_value {
    string_value: "penguin_trainer@pipelines/penguin-simple/_wheels/tfx_user_code_Trainer-0.0+a7e2e8dccbb913b74904edeec5549d868a2ea392bcd84fbc1965aba698dce3fc-py3-none-any.whl"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "train_args"
  value {
   field_value {
    string_value: "{\n \"num_steps\": 100\n}"
   }
  }
 }
}
upstream_nodes: "CsvExampleGen"
downstream_nodes: "Pusher"
execution_options {
 caching_options {
 }
}
, pipeline_info=id: "penguin-simple"
, pipeline_run_id='2021-06-02T09:11:17.677980')
WARNING:apache_beam.options.pipeline_options:Discarding unparseable args: ['-f', '/tmp/tmp1gb69554.json', '--HistoryManager.hist_file=:memory:']
INFO:absl:Attempting to infer TFX Python dependency for beam
INFO:absl:Copying all content from install dir /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tfx to temp dir /tmp/tmpf_xzxk90/build/tfx
INFO:absl:Generating a temp setup file at /tmp/tmpf_xzxk90/build/tfx/setup.py
INFO:absl:Creating temporary sdist package, logs available at /tmp/tmpf_xzxk90/build/tfx/setup.log
INFO:absl:Added --extra_package=/tmp/tmpf_xzxk90/build/tfx/dist/tfx_ephemeral-0.30.0.tar.gz to beam args
INFO:absl:Train on the 'train' split when train_args.splits is not set.
INFO:absl:Evaluate on the 'eval' split when eval_args.splits is not set.
ERROR:absl:udf_utils.get_fn {'module_path': 'penguin_trainer@pipelines/penguin-simple/_wheels/tfx_user_code_Trainer-0.0+a7e2e8dccbb913b74904edeec5549d868a2ea392bcd84fbc1965aba698dce3fc-py3-none-any.whl', 'custom_config': 'null', 'eval_args': '{\n "num_steps": 5\n}', 'train_args': '{\n "num_steps": 100\n}'} 'run_fn'
INFO:absl:Installing 'pipelines/penguin-simple/_wheels/tfx_user_code_Trainer-0.0+a7e2e8dccbb913b74904edeec5549d868a2ea392bcd84fbc1965aba698dce3fc-py3-none-any.whl' to a temporary directory.
INFO:absl:Executing: ['/tmpfs/src/tf_docs_env/bin/python', '-m', 'pip', 'install', '--target', '/tmp/tmph8djjjng', 'pipelines/penguin-simple/_wheels/tfx_user_code_Trainer-0.0+a7e2e8dccbb913b74904edeec5549d868a2ea392bcd84fbc1965aba698dce3fc-py3-none-any.whl']
INFO:absl:Successfully installed 'pipelines/penguin-simple/_wheels/tfx_user_code_Trainer-0.0+a7e2e8dccbb913b74904edeec5549d868a2ea392bcd84fbc1965aba698dce3fc-py3-none-any.whl'.
INFO:absl:Training model.
INFO:absl:Feature body_mass_g has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature culmen_depth_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature culmen_length_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature flipper_length_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature species has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature body_mass_g has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature culmen_depth_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature culmen_length_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature flipper_length_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature species has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature body_mass_g has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature culmen_depth_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature culmen_length_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature flipper_length_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature species has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature body_mass_g has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature culmen_depth_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature culmen_length_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature flipper_length_mm has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Feature species has a shape dim {
 size: 1
}
. Setting to DenseTensor.
INFO:absl:Model: "model"
INFO:absl:__________________________________________________________________________________________________
INFO:absl:Layer (type)          Output Shape     Param #   Connected to           
INFO:absl:==================================================================================================
INFO:absl:culmen_length_mm (InputLayer)  [(None, 1)]     0                      
INFO:absl:__________________________________________________________________________________________________
INFO:absl:culmen_depth_mm (InputLayer)  [(None, 1)]     0                      
INFO:absl:__________________________________________________________________________________________________
INFO:absl:flipper_length_mm (InputLayer) [(None, 1)]     0                      
INFO:absl:__________________________________________________________________________________________________
INFO:absl:body_mass_g (InputLayer)    [(None, 1)]     0                      
INFO:absl:__________________________________________________________________________________________________
INFO:absl:concatenate (Concatenate)    (None, 4)      0      culmen_length_mm[0][0]      
INFO:absl:                                 culmen_depth_mm[0][0]      
INFO:absl:                                 flipper_length_mm[0][0]     
INFO:absl:                                 body_mass_g[0][0]        
INFO:absl:__________________________________________________________________________________________________
INFO:absl:dense (Dense)          (None, 8)      40     concatenate[0][0]        
INFO:absl:__________________________________________________________________________________________________
INFO:absl:dense_1 (Dense)         (None, 8)      72     dense[0][0]           
INFO:absl:__________________________________________________________________________________________________
INFO:absl:dense_2 (Dense)         (None, 3)      27     dense_1[0][0]          
INFO:absl:==================================================================================================
INFO:absl:Total params: 139
INFO:absl:Trainable params: 139
INFO:absl:Non-trainable params: 0
INFO:absl:__________________________________________________________________________________________________
100/100 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.7581 - sparse_categorical_accuracy: 0.7121 - val_loss: 0.1190 - val_sparse_categorical_accuracy: 0.9600
INFO:tensorflow:Assets written to: pipelines/penguin-simple/Trainer/model/2/Format-Serving/assets
INFO:tensorflow:Assets written to: pipelines/penguin-simple/Trainer/model/2/Format-Serving/assets
INFO:absl:Training complete. Model written to pipelines/penguin-simple/Trainer/model/2/Format-Serving. ModelRun written to pipelines/penguin-simple/Trainer/model_run/2
INFO:absl:Cleaning up stateless execution info.
INFO:absl:Execution 2 succeeded.
INFO:absl:Cleaning up stateful execution info.
INFO:absl:Publishing output artifacts defaultdict(<class 'list'>, {'model_run': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-simple/Trainer/model_run/2"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-simple:2021-06-02T09:11:17.677980:Trainer:model_run:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "0.30.0"
 }
}
, artifact_type: name: "ModelRun"
)], 'model': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-simple/Trainer/model/2"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-simple:2021-06-02T09:11:17.677980:Trainer:model:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "0.30.0"
 }
}
, artifact_type: name: "Model"
)]}) for execution 2
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:Component Trainer is finished.
INFO:absl:Component Pusher is running.
INFO:absl:Running launcher for node_info {
 type {
  name: "tfx.components.pusher.component.Pusher"
 }
 id: "Pusher"
}
contexts {
 contexts {
  type {
   name: "pipeline"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-simple"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "pipeline_run"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "2021-06-02T09:11:17.677980"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "node"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-simple.Pusher"
   }
  }
 }
}
inputs {
 inputs {
  key: "model"
  value {
   channels {
    producer_node_query {
     id: "Trainer"
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-simple"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline_run"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "2021-06-02T09:11:17.677980"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "node"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-simple.Trainer"
      }
     }
    }
    artifact_query {
     type {
      name: "Model"
     }
    }
    output_key: "model"
   }
  }
 }
}
outputs {
 outputs {
  key: "pushed_model"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "PushedModel"
    }
   }
  }
 }
}
parameters {
 parameters {
  key: "custom_config"
  value {
   field_value {
    string_value: "null"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "push_destination"
  value {
   field_value {
    string_value: "{\n \"filesystem\": {\n  \"base_directory\": \"serving_model/penguin-simple\"\n }\n}"
   }
  }
 }
}
upstream_nodes: "Trainer"
execution_options {
 caching_options {
 }
}

INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:Going to run a new execution 3
INFO:absl:Going to run a new execution: ExecutionInfo(execution_id=3, input_dict={'model': [Artifact(artifact: id: 3
type_id: 9
uri: "pipelines/penguin-simple/Trainer/model/2"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-simple:2021-06-02T09:11:17.677980:Trainer:model:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "0.30.0"
 }
}
state: LIVE
create_time_since_epoch: 1622625083518
last_update_time_since_epoch: 1622625083518
, artifact_type: id: 9
name: "Model"
)]}, output_dict=defaultdict(<class 'list'>, {'pushed_model': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-simple/Pusher/pushed_model/3"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-simple:2021-06-02T09:11:17.677980:Pusher:pushed_model:0"
 }
}
, artifact_type: name: "PushedModel"
)]}), exec_properties={'push_destination': '{\n "filesystem": {\n  "base_directory": "serving_model/penguin-simple"\n }\n}', 'custom_config': 'null'}, execution_output_uri='pipelines/penguin-simple/Pusher/.system/executor_execution/3/executor_output.pb', stateful_working_dir='pipelines/penguin-simple/Pusher/.system/stateful_working_dir/2021-06-02T09:11:17.677980', tmp_dir='pipelines/penguin-simple/Pusher/.system/executor_execution/3/.temp/', pipeline_node=node_info {
 type {
  name: "tfx.components.pusher.component.Pusher"
 }
 id: "Pusher"
}
contexts {
 contexts {
  type {
   name: "pipeline"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-simple"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "pipeline_run"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "2021-06-02T09:11:17.677980"
   }
  }
 }
 contexts {
  type {
   name: "node"
  }
  name {
   field_value {
    string_value: "penguin-simple.Pusher"
   }
  }
 }
}
inputs {
 inputs {
  key: "model"
  value {
   channels {
    producer_node_query {
     id: "Trainer"
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-simple"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "pipeline_run"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "2021-06-02T09:11:17.677980"
      }
     }
    }
    context_queries {
     type {
      name: "node"
     }
     name {
      field_value {
       string_value: "penguin-simple.Trainer"
      }
     }
    }
    artifact_query {
     type {
      name: "Model"
     }
    }
    output_key: "model"
   }
  }
 }
}
outputs {
 outputs {
  key: "pushed_model"
  value {
   artifact_spec {
    type {
     name: "PushedModel"
    }
   }
  }
 }
}
parameters {
 parameters {
  key: "custom_config"
  value {
   field_value {
    string_value: "null"
   }
  }
 }
 parameters {
  key: "push_destination"
  value {
   field_value {
    string_value: "{\n \"filesystem\": {\n  \"base_directory\": \"serving_model/penguin-simple\"\n }\n}"
   }
  }
 }
}
upstream_nodes: "Trainer"
execution_options {
 caching_options {
 }
}
, pipeline_info=id: "penguin-simple"
, pipeline_run_id='2021-06-02T09:11:17.677980')
WARNING:apache_beam.options.pipeline_options:Discarding unparseable args: ['-f', '/tmp/tmp1gb69554.json', '--HistoryManager.hist_file=:memory:']
INFO:absl:Attempting to infer TFX Python dependency for beam
INFO:absl:Copying all content from install dir /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tfx to temp dir /tmp/tmpjlo8du9s/build/tfx
INFO:absl:Generating a temp setup file at /tmp/tmpjlo8du9s/build/tfx/setup.py
INFO:absl:Creating temporary sdist package, logs available at /tmp/tmpjlo8du9s/build/tfx/setup.log
INFO:absl:Added --extra_package=/tmp/tmpjlo8du9s/build/tfx/dist/tfx_ephemeral-0.30.0.tar.gz to beam args
WARNING:absl:Pusher is going to push the model without validation. Consider using Evaluator or InfraValidator in your pipeline.
INFO:absl:Model version: 1622625084
INFO:absl:Model written to serving path serving_model/penguin-simple/1622625084.
INFO:absl:Model pushed to pipelines/penguin-simple/Pusher/pushed_model/3.
INFO:absl:Cleaning up stateless execution info.
INFO:absl:Execution 3 succeeded.
INFO:absl:Cleaning up stateful execution info.
INFO:absl:Publishing output artifacts defaultdict(<class 'list'>, {'pushed_model': [Artifact(artifact: uri: "pipelines/penguin-simple/Pusher/pushed_model/3"
custom_properties {
 key: "name"
 value {
  string_value: "penguin-simple:2021-06-02T09:11:17.677980:Pusher:pushed_model:0"
 }
}
custom_properties {
 key: "tfx_version"
 value {
  string_value: "0.30.0"
 }
}
, artifact_type: name: "PushedModel"
)]}) for execution 3
INFO:absl:MetadataStore with DB connection initialized
INFO:absl:Component Pusher is finished.

Bạn sẽ thấy "INFO: absl: Component Pusher đã kết thúc." ở cuối nhật ký nếu quá trình kết thúc thành công. Vì thành phần Pusher là thành phần cuối cùng của đường ống.

Thành phần bộ đẩy đẩy mô hình được đào tạo đến SERVING_MODEL_DIR là thư mục serving_model/penguin-simple nếu bạn không thay đổi các biến trong các bước trước đó. Bạn có thể xem kết quả từ trình duyệt tệp trong bảng điều khiển bên trái trong Colab hoặc sử dụng lệnh sau:

# List files in created model directory.
find {SERVING_MODEL_DIR}
serving_model/penguin-simple
serving_model/penguin-simple/1622625084
serving_model/penguin-simple/1622625084/assets
serving_model/penguin-simple/1622625084/variables
serving_model/penguin-simple/1622625084/variables/variables.index
serving_model/penguin-simple/1622625084/variables/variables.data-00000-of-00001
serving_model/penguin-simple/1622625084/saved_model.pb

Bước tiếp theo

Bạn có thể tìm thêm tài nguyên trên https://www.tensorflow.org/tfx/tutorials

Vui lòng xem Tìm hiểu đường ống TFX để tìm hiểu thêm về các khái niệm khác nhau trong TFX.