tensorflow :: ops :: ControlTrigger

#include <control_flow_ops.h>

هیچ کاری نمی کند

خلاصه

به عنوان یک ماشه کنترل برای برنامه ریزی خدمت می کند.

فقط به عنوان یک مکان نگهدارنده برای لبه های کنترل مفید است.

استدلال ها:

بازده:

سازندگان و ویرانگران

ControlTrigger (const :: tensorflow::Scope & scope)

صفات عمومی

operation

کارکردهای عمومی

operator::tensorflow::Operation () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

کارکردهای عمومی

ControlTrigger

 ControlTrigger(
  const ::tensorflow::Scope & scope
)

عملگر :: tensorflow :: عملیات

 operator::tensorflow::Operation() const