جریان تنسور:: عملیات:: ControlTrigger

#include <control_flow_ops.h>

هیچ کاری نمی کند.

خلاصه

به عنوان یک محرک کنترل برای برنامه ریزی عمل می کند.

فقط به عنوان یک مکان نگهدار برای لبه های کنترل مفید است.

استدلال ها:

برمی گرداند:

سازندگان و ویرانگرها

ControlTrigger (const :: tensorflow::Scope & scope)

صفات عمومی

operation

توابع عمومی

operator::tensorflow::Operation () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

توابع عمومی

ControlTrigger

 ControlTrigger(
  const ::tensorflow::Scope & scope
)

عملگر::tensorflow::عملیات

 operator::tensorflow::Operation() const