جریان تنسور:: عمل

#include <ops.h>

یک گره را در نمودار محاسباتی نشان می دهد.

خلاصه

سازندگان و ویرانگرها

Operation ()
Operation (Node *n)

توابع عمومی

hash (int32 index) const
uint64
input (int32 i) const
input_type (int32 o) const
DataType
node () const
Node *
num_inputs () const
int32
num_outputs () const
int32
operator== (const Operation & other) const
bool
output (int32 i) const
output_type (int32 o) const
DataType

توابع عمومی

عمل

 Operation()

عمل

 Operation(
  Node *n
)

هش

uint64 hash(
  int32 index
) const 

ورودی

Output input(
  int32 i
) const 

نوع ورودی

DataType input_type(
  int32 o
) const 

گره

Node * node() const 

num_inputs

int32 num_inputs() const 

num_outputs

int32 num_outputs() const 

اپراتور==

bool operator==(
  const Operation & other
) const 

خروجی

Output output(
  int32 i
) const 

نوع_خروجی

DataType output_type(
  int32 o
) const