جریان تنسور:: خروجی

#include <ops.h>

یک مقدار تانسور تولید شده توسط یک عملیات را نشان می دهد.

خلاصه

سازندگان و ویرانگرها

Output ()
Output (Node *n)
Output (Node *n, int32 index)
Output (const Operation & op, int32 index)

توابع عمومی

hash () const
uint64
index () const
int32
name () const
string
node () const
Node *
op () const
operator== (const Output & other) const
bool
type () const
DataType

توابع عمومی

خروجی

 Output()=default

خروجی

 Output(
  Node *n
)

خروجی

 Output(
  Node *n,
  int32 index
)

خروجی

 Output(
  const Operation & op,
  int32 index
)

هش

uint64 hash() const 

فهرست مطالب

int32 index() const 

نام

string name() const 

گره

Node * node() const 

op

Operation op() const 

اپراتور==

bool operator==(
  const Output & other
) const 

نوع

DataType type() const