از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: خیر

#include <no_op.h>

هیچ کاری نمی کند

خلاصه

فقط به عنوان یک مکان نگهدارنده برای لبه های کنترل مفید است.

استدلال ها:

بازده:

سازندگان و ویرانگران

NoOp (const :: tensorflow::Scope & scope)

صفات عمومی

operation

کارکردهای عمومی

operator::tensorflow::Operation () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

کارکردهای عمومی

خیر

 NoOp(
  const ::tensorflow::Scope & scope
)

عملگر :: tensorflow :: عملیات

 operator::tensorflow::Operation() const