جریان تنسور:: عملیات:: NoOp

#include <no_op.h>

هیچ کاری نمی کند.

خلاصه

فقط به عنوان یک مکان نگهدار برای لبه های کنترل مفید است.

استدلال ها:

برمی گرداند:

سازندگان و تخریب کنندگان

NoOp (const :: tensorflow::Scope & scope)

صفات عمومی

operation

توابع عمومی

operator::tensorflow::Operation () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

توابع عمومی

NoOp

 NoOp(
  const ::tensorflow::Scope & scope
)

عملگر::tensorflow::عملیات

 operator::tensorflow::Operation() const