جریان تنسور:: وضعیت

#include <status.h>

نشان دهنده موفقیت یا شکست یک تماس در تنسورفلو است.

خلاصه

سازندگان و تخریب کنندگان

Status ()
وضعیت موفقیت ایجاد کنید.
Status (tensorflow::error::Code code, tensorflow::StringPiece msg)
یک وضعیت با کد خطای مشخص شده ایجاد کنید و به عنوان یک رشته قابل خواندن توسط انسان حاوی اطلاعات دقیق تر پیام دهید.
Status (const Status & s)
وضعیت مشخص شده را کپی کنید.

توابع عمومی

IgnoreError () const
void
ToString () const
string
نمایش رشته ای از این وضعیت مناسب برای چاپ را برگردانید.
Update (const Status & new_status)
void
اگر ok() باشد، new_status در *this ذخیره می کند.
code () const
tensorflow::error::Code
error_message () const
const string &
ok () const
bool
اگر وضعیت نشان دهنده موفقیت باشد، true را برمی گرداند.
operator!= (const Status & x) const
bool
operator= (const Status & s)
void
operator== (const Status & x) const
bool

توابع استاتیک عمومی

OK ()

توابع عمومی

نادیده گرفتن خطا

void IgnoreError() const 

وضعیت

 Status()

وضعیت موفقیت ایجاد کنید.

وضعیت

 Status(
  tensorflow::error::Code code,
  tensorflow::StringPiece msg
)

یک وضعیت با کد خطای مشخص شده ایجاد کنید و به عنوان یک رشته قابل خواندن توسط انسان حاوی اطلاعات دقیق تر پیام دهید.

وضعیت

 Status(
  const Status & s
)

وضعیت مشخص شده را کپی کنید.

ToString

string ToString() const 

نمایش رشته ای از این وضعیت مناسب برای چاپ را برگردانید.

رشته "OK" را برای موفقیت برمی گرداند.

به روز رسانی

void Update(
  const Status & new_status
)

اگر ok() باشد، new_status در *this ذخیره می کند.

اگر !ok() وضعیت فعلی را حفظ می کند، اما ممکن است با اطلاعات اضافی در مورد new_status افزوده شود.

روشی راحت برای پیگیری اولین خطای مواجه شده. به جای: if (overall_status.ok()) overall_status = new_status استفاده از: overall_status.Update(new_status);

کد

tensorflow::error::Code code() const 

پیغام خطا

const string & error_message() const 

خوب

bool ok() const 

اگر وضعیت نشان دهنده موفقیت باشد، true را برمی گرداند.

اپراتور!=

bool operator!=(
  const Status & x
) const 

اپراتور=

void operator=(
  const Status & s
)

اپراتور==

bool operator==(
  const Status & x
) const 

توابع استاتیک عمومی

خوب

Status OK()