از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: وضعیت

#include <status.h>

موفقیت یا عدم موفقیت یک تماس در Tensorflow را نشان می دهد.

خلاصه

سازندگان و ویرانگران

Status ()
یک وضعیت موفقیت ایجاد کنید.
Status (tensorflow::error::Code code, tensorflow::StringPiece msg)
با کد خطای مشخص شده و msg به عنوان یک رشته قابل خواندن توسط انسان حاوی اطلاعات دقیق تر ، وضعیت ایجاد کنید.
Status (const Status & s)
وضعیت مشخص شده را کپی کنید.

کارکردهای عمومی

IgnoreError () const
void
ToString () const
string
نمایش رشته ای از این وضعیت مناسب برای چاپ برگردانید.
Update (const Status & new_status)
void
اگر ok() ، new_status را در *this .
code () const
tensorflow::error::Code
error_message () const
const string &
ok () const
bool
اگر وضعیت نشان دهنده موفقیت باشد ، درست برمی گردد.
operator!= (const Status & x) const
bool
operator= (const Status & s)
void
operator== (const Status & x) const
bool

توابع استاتیک عمومی

OK ()

کارکردهای عمومی

نادیده گرفتن خطا

void IgnoreError() const 

وضعیت

 Status()

یک وضعیت موفقیت ایجاد کنید.

وضعیت

 Status(
  tensorflow::error::Code code,
  tensorflow::StringPiece msg
)

با کد خطای مشخص شده و msg به عنوان یک رشته قابل خواندن توسط انسان حاوی اطلاعات دقیق تر ، وضعیت ایجاد کنید.

وضعیت

 Status(
  const Status & s
)

وضعیت مشخص شده را کپی کنید.

ToString

string ToString() const 

نمایش رشته ای از این وضعیت مناسب برای چاپ برگردانید.

رشته "OK" برای موفقیت برمی گرداند.

به روز رسانی

void Update(
  const Status & new_status
)

اگر ok() ، new_status را در *this .

If !ok() ، وضعیت فعلی را حفظ می کند ، اما ممکن است با اطلاعات اضافی در مورد وضعیت جدید افزایش new_status .

روش مناسب برای پیگیری اولین خطایی که پیش آمده است. به جای: if (overall_status.ok()) overall_status = new_status استفاده: overall_status.Update(new_status);

کد

tensorflow::error::Code code() const 

پیغام خطا

const string & error_message() const 

خوب

bool ok() const 

اگر وضعیت نشان دهنده موفقیت باشد ، درست برمی گردد.

اپراتور! =

bool operator!=(
  const Status & x
) const 

اپراتور =

void operator=(
  const Status & s
)

اپراتور ==

bool operator==(
  const Status & x
) const 

توابع استاتیک عمومی

خوب

Status OK()