از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: TensorBuffer

این یک کلاس انتزاعی است.

#include <tensor.h>

خلاصه

رابط کاربری برای دسترسی به بافر داده خام شمارش مجدد.

وراثت

ارث از: RefCounted

سازندگان و ویرانگران

TensorBuffer (void *data_ptr)
~TensorBuffer ()

کارکردهای عمومی

FillAllocationDescription (AllocationDescription *proto) const =0
virtual void
فراداده مربوط به تخصیص به پروتوت را پر می کند
OwnsMemory () const
virtual bool
آیا این TensorBuffer حافظه اساسی را در اختیار دارد.
base () const
T *
روش Helper برای تفسیر مجدد بافر به عنوان آرایه ای از T
data () const
void *
data () به یک منطقه حافظه با اندازه () بایت اشاره دارد.
root_buffer ()=0
virtual TensorBuffer *
اگر این TensorBuffer زیر بافر TensorBuffer دیگری باشد ، آن TensorBuffer را برمی گرداند.
size () const =0
virtual size_t
اندازه (در بایت) بافر.

کارکردهای عمومی

FillAllocationDescription

virtual void FillAllocationDescription(
  AllocationDescription *proto
) const =0

فراداده مربوط به تخصیص به پروتوت را پر می کند.

حافظه

virtual bool OwnsMemory() const 

آیا این TensorBuffer حافظه اساسی را در اختیار دارد.

TensorBuffer

 TensorBuffer(
  void *data_ptr
)

پایه

T * base() const 

روش Helper برای تفسیر مجدد بافر به عنوان آرایه ای از T

داده ها

09ece9c990

data () به یک منطقه حافظه با اندازه () بایت اشاره دارد.

توجه (mrry): روش data() به دلایل عملکرد مجازی نیست. در صورت دسترسی به محتوای Tensor می توان آن را چندین بار فراخوانی کرد و بنابراین غیر مجازی بودن آن باعث می شود تا بدنه درون ردیف شود.

root_buffer

virtual TensorBuffer * root_buffer()=0

اگر این TensorBuffer زیر بافر TensorBuffer دیگری باشد ، آن TensorBuffer را برمی گرداند.

در غیر این صورت ، این را برمی گرداند.

اندازه

virtual size_t size() const =0

اندازه (در بایت) بافر.

. TensorBuffer

 ~TensorBuffer() override