جریان تنسور:: TensorBuffer

این یک کلاس انتزاعی است.

#include <tensor.h>

خلاصه

رابط برای دسترسی به بافر داده های شمارش شده خام.

وراثت

ارث می برد از: RefCounted

سازندگان و تخریب کنندگان

TensorBuffer (void *data_ptr)
~TensorBuffer ()

توابع عمومی

FillAllocationDescription (AllocationDescription *proto) const =0
virtual void
فراداده مربوط به تخصیص به پروتو را پر می کند.
OwnsMemory () const
virtual bool
آیا این TensorBuffer مالک حافظه اصلی است یا خیر.
base () const
T *
روش کمکی برای تفسیر مجدد بافر به صورت آرایه ای از T
data () const
void *
data() به یک منطقه حافظه با بایت size() اشاره می کند.
root_buffer ()=0
virtual TensorBuffer *
اگر این TensorBuffer زیر بافر TensorBuffer دیگری باشد، آن TensorBuffer را برمی گرداند.
size () const =0
virtual size_t
اندازه (بر حسب بایت) بافر.

توابع عمومی

FillAlocationDescription

virtual void FillAllocationDescription(
  AllocationDescription *proto
) const =0

فراداده مربوط به تخصیص به پروتو را پر می کند.

دارای حافظه است

virtual bool OwnsMemory() const 

آیا این TensorBuffer مالک حافظه اصلی است یا خیر.

TensorBuffer

 TensorBuffer(
  void *data_ptr
)

پایه

T * base() const 

روش کمکی برای تفسیر مجدد بافر به صورت آرایه ای از T

داده ها

void * data() const 

data() به یک منطقه حافظه با بایت size() اشاره می کند.

توجه (mrry): متد data() به دلایل عملکرد مجازی نیست. هنگامی که به محتویات یک Tensor دسترسی پیدا می‌شود، می‌توان آن را چندین بار فراخوانی کرد، و بنابراین غیر مجازی کردن آن به بدن اجازه می‌دهد تا داخل آن قرار گیرد.

root_buffer

virtual TensorBuffer * root_buffer()=0

اگر این TensorBuffer زیر بافر TensorBuffer دیگری باشد، آن TensorBuffer را برمی گرداند.

در غیر این صورت، این را برمی گرداند.

اندازه

virtual size_t size() const =0

اندازه (بر حسب بایت) بافر.

~TensorBuffer

 ~TensorBuffer() override