tensorflow :: ops :: ApplyGradientDescent :: عطاران

#include <training_ops.h>

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای ApplyGradientDescent .

خلاصه

صفات عمومی

use_locking_ = false
bool

کارکردهای عمومی

UseLocking (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
اگر True ، تفریق توسط قفل محافظت می شود. در غیر این صورت رفتار تعریف نشده است ، اما ممکن است مشاجره کمتری از خود نشان دهد.

صفات عمومی

استفاده از قفل کردن

bool tensorflow::ops::ApplyGradientDescent::Attrs::use_locking_ = false

کارکردهای عمومی

استفاده از قفل کردن

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ApplyGradientDescent::Attrs::UseLocking(
  bool x
)

اگر True ، تفریق توسط قفل محافظت می شود. در غیر این صورت رفتار تعریف نشده است ، اما ممکن است مشاجره کمتری از خود نشان دهد.

پیش فرض ها به نادرست است