جریان تنسور:: عملیات:: ApplyGradientDescent:: Attrs

#include <training_ops.h>

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای ApplyGradientDescent .

خلاصه

صفات عمومی

use_locking_ = false
bool

توابع عمومی

UseLocking (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
اگر True باشد، تفریق با یک قفل محافظت می شود. در غیر این صورت رفتار تعریف نشده است، اما ممکن است اختلاف کمتری از خود نشان دهد.

صفات عمومی

use_locking_

bool tensorflow::ops::ApplyGradientDescent::Attrs::use_locking_ = false

توابع عمومی

استفاده از قفل

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ApplyGradientDescent::Attrs::UseLocking(
  bool x
)

اگر True باشد، تفریق با یک قفل محافظت می شود. در غیر این صورت رفتار تعریف نشده است، اما ممکن است اختلاف کمتری از خود نشان دهد.

پیش فرض به نادرست