جریان تنسور:: عملیات:: CombinedNonMaxSuppression:: Attrs

#include <image_ops.h>

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای CombinedNonMaxSuppression .

خلاصه

صفات عمومی

clip_boxes_ = true
bool
pad_per_class_ = false
bool

توابع عمومی

ClipBoxes (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
اگر درست است، مختصات جعبه را بین [0، 1] فرض کنید و اگر از [0، 1] خارج شدند، جعبه‌های خروجی را قطع کنید.
PadPerClass (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
اگر نادرست باشد، جعبه‌های nmsed خروجی، امتیازها و کلاس‌ها به max_total_size اضافه می‌شوند/بریده می‌شوند.

صفات عمومی

clip_boxes_

bool tensorflow::ops::CombinedNonMaxSuppression::Attrs::clip_boxes_ = true

پد_در_کلاس_

bool tensorflow::ops::CombinedNonMaxSuppression::Attrs::pad_per_class_ = false

توابع عمومی

Clipboxes

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::CombinedNonMaxSuppression::Attrs::ClipBoxes(
  bool x
)

اگر درست است، مختصات جعبه را بین [0، 1] فرض کنید و اگر از [0، 1] خارج شدند، جعبه‌های خروجی را قطع کنید.

اگر نادرست است، برش را انجام ندهید و مختصات جعبه را همانطور که هست خارج کنید.

پیش فرض ها به درست است

PadPerClass

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::CombinedNonMaxSuppression::Attrs::PadPerClass(
  bool x
)

اگر نادرست باشد، جعبه‌های nmsed خروجی، امتیازها و کلاس‌ها به max_total_size اضافه می‌شوند/بریده می‌شوند.

اگر درست باشد، جعبه‌های nmsed خروجی، امتیازها و کلاس‌ها به طول max_size_per_class * num_classes اضافه می‌شوند، مگر اینکه از max_total_size بیشتر شود که در این صورت به max_total_size بریده می‌شود. پیش فرض به نادرست.

پیش فرض به نادرست