جریان تنسور:: عملیات:: CropAndResize:: Attrs

#include <image_ops.h>

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای CropAndResize .

خلاصه

صفات عمومی

extrapolation_value_ = 0.0f
float
method_ = "bilinear"
StringPiece

توابع عمومی

ExtrapolationValue (float x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
مقدار مورد استفاده برای برون یابی، در صورت لزوم.
Method (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
رشته ای که روش نمونه گیری برای تغییر اندازه را مشخص می کند.

صفات عمومی

برونیابی_ارزش_

float tensorflow::ops::CropAndResize::Attrs::extrapolation_value_ = 0.0f

روش_

StringPiece tensorflow::ops::CropAndResize::Attrs::method_ = "bilinear"

توابع عمومی

ExtrapolationValue

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::CropAndResize::Attrs::ExtrapolationValue(
  float x
)

مقدار مورد استفاده برای برون یابی، در صورت لزوم.

پیش فرض 0 است

روش

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::CropAndResize::Attrs::Method(
  StringPiece x
)

رشته ای که روش نمونه گیری برای تغییر اندازه را مشخص می کند.

می تواند "bilinear" یا "nearest" و پیش فرض "bilinear" باشد. در حال حاضر دو روش نمونه گیری پشتیبانی می شود: دو خطی و نزدیکترین همسایه.

پیش‌فرض‌ها به "دو خطی"