جریان تنسور:: عملیات:: DecodeRaw:: Attrs

#include <parsing_ops.h>

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای DecodeRaw .

خلاصه

صفات عمومی

little_endian_ = true
bool

توابع عمومی

LittleEndian (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
آیا bytes ورودی به ترتیب اندکی هستند.

صفات عمومی

کوچک_اندیان_

bool tensorflow::ops::DecodeRaw::Attrs::little_endian_ = true

توابع عمومی

لیتل اندیان

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::DecodeRaw::Attrs::LittleEndian(
  bool x
)

آیا bytes ورودی به ترتیب اندکی هستند.

برای مقادیر out_type که در یک بایت مانند uint8 ذخیره می شوند نادیده گرفته می شود.

پیش فرض ها به درست است