tensorflow :: ops :: FIFOQueue :: عطاران

#include <data_flow_ops.h>

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای FIFOQueue .

خلاصه

صفات عمومی

capacity_ = -1
int64
container_ = ""
StringPiece
shapes_ = {}
gtl::ArraySlice< PartialTensorShape >
shared_name_ = ""
StringPiece

کارکردهای عمومی

Capacity (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
حد بالای تعداد عناصر موجود در این صف.
Container (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
اگر خالی نباشد ، این صف در ظرف داده شده قرار می گیرد.
Shapes (const gtl::ArraySlice< PartialTensorShape > & x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
شکل هر م componentلفه در یک مقدار.
SharedName (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
اگر خالی نباشد ، این صف در چندین جلسه با نام داده شده به اشتراک گذاشته می شود.

صفات عمومی

ظرفیت_

int64 tensorflow::ops::FIFOQueue::Attrs::capacity_ = -1

ظرف_

StringPiece tensorflow::ops::FIFOQueue::Attrs::container_ = ""

شکل ها_

gtl::ArraySlice< PartialTensorShape > tensorflow::ops::FIFOQueue::Attrs::shapes_ = {}

اشتراک_ نام_

StringPiece tensorflow::ops::FIFOQueue::Attrs::shared_name_ = ""

کارکردهای عمومی

ظرفیت

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::FIFOQueue::Attrs::Capacity(
  int64 x
)

حد بالای تعداد عناصر موجود در این صف.

اعداد منفی به معنای محدودیت نیستند.

پیش فرض ها به 1

کانتینر

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::FIFOQueue::Attrs::Container(
  StringPiece x
)

اگر خالی نباشد ، این صف در ظرف داده شده قرار می گیرد.

در غیر این صورت ، از یک ظرف پیش فرض استفاده می شود.

پیش فرض های ""

شکل ها

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::FIFOQueue::Attrs::Shapes(
  const gtl::ArraySlice< PartialTensorShape > & x
)

شکل هر م componentلفه در یک مقدار.

طول این گیرنده باید 0 یا همان طول نوع_ کامپوننت باشد. اگر طول این گیرنده 0 باشد ، اشکال عناصر صف محدود نمی شوند و فقط ممکن است یک عنصر در هر زمان کاهش یابد.

پیش فرض های []

نام مشترک

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::FIFOQueue::Attrs::SharedName(
  StringPiece x
)

اگر خالی نباشد ، این صف در چندین جلسه با نام داده شده به اشتراک گذاشته می شود.

پیش فرض های ""