جریان تنسور:: عملیات:: FIFOQueue:: Attrs

#include <data_flow_ops.h>

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای FIFOQueue .

خلاصه

صفات عمومی

capacity_ = -1
int64
container_ = ""
StringPiece
shapes_ = {}
gtl::ArraySlice< PartialTensorShape >
shared_name_ = ""
StringPiece

توابع عمومی

Capacity (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
کران بالای تعداد عناصر در این صف.
Container (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
اگر خالی نباشد، این صف در ظرف داده شده قرار می گیرد.
Shapes (const gtl::ArraySlice< PartialTensorShape > & x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
شکل هر جزء در یک مقدار.
SharedName (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
اگر خالی نباشد، این صف تحت نام داده شده در چندین جلسه به اشتراک گذاشته می شود.

صفات عمومی

ظرفیت_

int64 tensorflow::ops::FIFOQueue::Attrs::capacity_ = -1

ظرف_

StringPiece tensorflow::ops::FIFOQueue::Attrs::container_ = ""

شکل ها_

gtl::ArraySlice< PartialTensorShape > tensorflow::ops::FIFOQueue::Attrs::shapes_ = {}

اشتراک_نام_

StringPiece tensorflow::ops::FIFOQueue::Attrs::shared_name_ = ""

توابع عمومی

ظرفیت

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::FIFOQueue::Attrs::Capacity(
  int64 x
)

کران بالای تعداد عناصر در این صف.

اعداد منفی به معنای بدون محدودیت است.

پیش‌فرض -1 است

ظرف

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::FIFOQueue::Attrs::Container(
  StringPiece x
)

اگر خالی نباشد، این صف در ظرف داده شده قرار می گیرد.

در غیر این صورت از یک کانتینر پیش فرض استفاده می شود.

پیش‌فرض به ""

شکل ها

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::FIFOQueue::Attrs::Shapes(
  const gtl::ArraySlice< PartialTensorShape > & x
)

شکل هر جزء در یک مقدار.

طول این attr باید یا 0 باشد یا با طول component_types برابر باشد. اگر طول این attr 0 باشد، اشکال عناصر صف محدود نمی‌شوند و تنها یک عنصر ممکن است در هر بار صف بندی شود.

پیش‌فرض به []

SharedName

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::FIFOQueue::Attrs::SharedName(
  StringPiece x
)

اگر خالی نباشد، این صف تحت نام داده شده در چندین جلسه به اشتراک گذاشته می شود.

پیش‌فرض به ""