جریان تنسور:: عملیات:: FractionalMaxPool:: Attrs

#include <nn_ops.h>

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای FractionalMaxPool .

خلاصه

صفات عمومی

deterministic_ = false
bool
overlapping_ = false
bool
pseudo_random_ = false
bool
seed2_ = 0
int64
seed_ = 0
int64

توابع عمومی

Deterministic (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
هنگامی که روی True تنظیم می شود، هنگام تکرار بر روی یک گره FractionalMaxPool در نمودار محاسباتی، از یک منطقه ادغام ثابت استفاده می شود.
Overlapping (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
وقتی روی True تنظیم می شود، به این معنی است که هنگام ادغام، مقادیر در مرز سلول های ادغام مجاور توسط هر دو سلول استفاده می شود.
PseudoRandom (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
وقتی روی True تنظیم شود، دنباله ادغام را به صورت شبه تصادفی تولید می کند، در غیر این صورت، به صورت تصادفی.
Seed (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
اگر seed یا seed2 غیر صفر باشد، مولد اعداد تصادفی توسط دانه داده شده بذر می شود.
Seed2 (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
دانه دوم برای جلوگیری از برخورد دانه.

صفات عمومی

قطعی_

bool tensorflow::ops::FractionalMaxPool::Attrs::deterministic_ = false

با هم تداخل دارند_

bool tensorflow::ops::FractionalMaxPool::Attrs::overlapping_ = false

شبه_تصادفی_

bool tensorflow::ops::FractionalMaxPool::Attrs::pseudo_random_ = false

دانه 2_

int64 tensorflow::ops::FractionalMaxPool::Attrs::seed2_ = 0

دانه_

int64 tensorflow::ops::FractionalMaxPool::Attrs::seed_ = 0

توابع عمومی

قطعی

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::FractionalMaxPool::Attrs::Deterministic(
  bool x
)

هنگامی که روی True تنظیم می شود، هنگام تکرار بر روی یک گره FractionalMaxPool در نمودار محاسباتی، از یک منطقه ادغام ثابت استفاده می شود.

عمدتاً در آزمون واحد برای قطعی کردن FractionalMaxPool استفاده می شود.

پیش فرض به نادرست

با هم تداخل دارند

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::FractionalMaxPool::Attrs::Overlapping(
  bool x
)

وقتی روی True تنظیم می شود، به این معنی است که هنگام ادغام، مقادیر در مرز سلول های ادغام مجاور توسط هر دو سلول استفاده می شود.

مثلا:

index 0 1 2 3 4

value 20 5 16 3 7

اگر دنباله ادغام [0، 2، 4] باشد، 16 در شاخص 2 دو بار استفاده خواهد شد. نتیجه [20، 16] برای ادغام حداکثر کسری خواهد بود.

پیش فرض به نادرست

شبه تصادفی

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::FractionalMaxPool::Attrs::PseudoRandom(
  bool x
)

وقتی روی True تنظیم شود، دنباله ادغام را به صورت شبه تصادفی تولید می کند، در غیر این صورت، به صورت تصادفی.

مقاله Benjamin Graham، Fractional Max-Pooling را برای تفاوت بین شبه تصادفی و تصادفی بررسی کنید.

پیش فرض به نادرست

بذر

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::FractionalMaxPool::Attrs::Seed(
  int64 x
)

اگر seed یا seed2 غیر صفر باشد، مولد اعداد تصادفی توسط دانه داده شده بذر می شود.

در غیر این صورت، توسط یک بذر تصادفی بذر می شود.

پیش فرض 0 است

دانه 2

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::FractionalMaxPool::Attrs::Seed2(
  int64 x
)

دانه دوم برای جلوگیری از برخورد دانه.

پیش فرض 0 است