جریان تنسور:: عملیات:: MaxPool:: Attrs

#include <nn_ops.h>

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای MaxPool .

خلاصه

صفات عمومی

data_format_ = "NHWC"
StringPiece

توابع عمومی

DataFormat (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
فرمت داده داده های ورودی و خروجی را مشخص کنید.

صفات عمومی

فرمت_داده_

StringPiece tensorflow::ops::MaxPool::Attrs::data_format_ = "NHWC"

توابع عمومی

DataFormat

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::MaxPool::Attrs::DataFormat(
  StringPiece x
)

فرمت داده داده های ورودی و خروجی را مشخص کنید.

با فرمت پیش‌فرض «NHWC»، داده‌ها به ترتیب زیر ذخیره می‌شوند: [batch, in_height, in_width, in_channels]. از طرف دیگر، قالب می‌تواند «NCHW» باشد، ترتیب ذخیره‌سازی داده‌ها: [دسته‌ای، در کانال‌ها، در ارتفاع، در عرض].

پیش‌فرض‌های «NHWC»