جریان تنسور:: عملیات:: تصادفی عادی:: Attrs

#include <random_ops.h>

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای RandomNormal .

خلاصه

صفات عمومی

seed2_ = 0
int64
seed_ = 0
int64

توابع عمومی

Seed (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
اگر seed یا seed2 غیر صفر باشد، مولد اعداد تصادفی توسط دانه داده شده بذر می شود.
Seed2 (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
دانه دوم برای جلوگیری از برخورد دانه.

صفات عمومی

دانه 2_

int64 tensorflow::ops::RandomNormal::Attrs::seed2_ = 0

دانه_

int64 tensorflow::ops::RandomNormal::Attrs::seed_ = 0

توابع عمومی

بذر

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::RandomNormal::Attrs::Seed(
  int64 x
)

اگر seed یا seed2 غیر صفر باشد، مولد اعداد تصادفی توسط دانه داده شده بذر می شود.

در غیر این صورت، توسط یک بذر تصادفی بذر می شود.

پیش فرض 0 است

دانه 2

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::RandomNormal::Attrs::Seed2(
  int64 x
)

دانه دوم برای جلوگیری از برخورد دانه.

پیش فرض 0 است