جریان تنسور:: عملیات:: ResourceApplyKerasMomentum:: Attrs

#include <training_ops.h>

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای ResourceApplyKerasMomentum .

خلاصه

صفات عمومی

use_locking_ = false
bool
use_nesterov_ = false
bool

توابع عمومی

UseLocking (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
اگر True ، به‌روزرسانی تانسورهای var و accum توسط یک قفل محافظت می‌شود. در غیر این صورت رفتار تعریف نشده است، اما ممکن است اختلاف کمتری از خود نشان دهد.
UseNesterov (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
اگر True باشد، تانسور ارسال شده به درجه محاسبه، var + تکانه * accum خواهد بود، بنابراین در پایان، var که دریافت می‌کنید در واقع var + تکانه * accum است.

صفات عمومی

use_locking_

bool tensorflow::ops::ResourceApplyKerasMomentum::Attrs::use_locking_ = false

use_nesterov_

bool tensorflow::ops::ResourceApplyKerasMomentum::Attrs::use_nesterov_ = false

توابع عمومی

استفاده از قفل

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ResourceApplyKerasMomentum::Attrs::UseLocking(
  bool x
)

اگر True ، به‌روزرسانی تانسورهای var و accum توسط یک قفل محافظت می‌شود. در غیر این صورت رفتار تعریف نشده است، اما ممکن است اختلاف کمتری از خود نشان دهد.

پیش فرض به نادرست

UseNesterov

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ResourceApplyKerasMomentum::Attrs::UseNesterov(
  bool x
)

اگر True باشد، تانسور ارسال شده به درجه محاسبه، var + تکانه * accum خواهد بود، بنابراین در پایان، var که دریافت می‌کنید در واقع var + تکانه * accum است.

پیش فرض به نادرست