جریان تنسور:: عملیات:: SampleDistortedBoundingBoxV2:: Attrs

#include <image_ops.h>

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای SampleDistortedBoundingBoxV2 .

خلاصه

صفات عمومی

area_range_ = Default_area_range()
gtl::ArraySlice< float >
aspect_ratio_range_ = Default_aspect_ratio_range()
gtl::ArraySlice< float >
max_attempts_ = 100
int64
seed2_ = 0
int64
seed_ = 0
int64
use_image_if_no_bounding_boxes_ = false
bool

توابع عمومی

AreaRange (const gtl::ArraySlice< float > & x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
ناحیه برش خورده تصویر باید دارای کسری از تصویر ارائه شده در این محدوده باشد.
AspectRatioRange (const gtl::ArraySlice< float > & x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
ناحیه برش خورده تصویر باید دارای نسبت تصویر = عرض / ارتفاع در این محدوده باشد.
MaxAttempts (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
تعداد تلاش برای ایجاد یک ناحیه برش خورده از تصویر محدودیت های مشخص شده.
Seed (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
اگر seed یا seed2 روی غیر صفر تنظیم شود، مولد اعداد تصادفی توسط دانه داده شده seed می شود.
Seed2 (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
دانه دوم برای جلوگیری از برخورد دانه.
UseImageIfNoBoundingBoxes (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
در صورت عدم ارائه جعبه محدود کننده، رفتار را کنترل می کند.

صفات عمومی

محدوده_منطقه_

gtl::ArraySlice< float > tensorflow::ops::SampleDistortedBoundingBoxV2::Attrs::area_range_ = Default_area_range()

محدوده_نسبت_نما

gtl::ArraySlice< float > tensorflow::ops::SampleDistortedBoundingBoxV2::Attrs::aspect_ratio_range_ = Default_aspect_ratio_range()

حداکثر_تلاش_

int64 tensorflow::ops::SampleDistortedBoundingBoxV2::Attrs::max_attempts_ = 100

دانه 2_

int64 tensorflow::ops::SampleDistortedBoundingBoxV2::Attrs::seed2_ = 0

دانه_

int64 tensorflow::ops::SampleDistortedBoundingBoxV2::Attrs::seed_ = 0

use_image_if_no_bounding_boxes_

bool tensorflow::ops::SampleDistortedBoundingBoxV2::Attrs::use_image_if_no_bounding_boxes_ = false

توابع عمومی

محدوده مساحتی

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::SampleDistortedBoundingBoxV2::Attrs::AreaRange(
  const gtl::ArraySlice< float > & x
)

ناحیه برش خورده تصویر باید دارای کسری از تصویر ارائه شده در این محدوده باشد.

پیش‌فرض [0.05, 1]

Aspect Ratio Range

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::SampleDistortedBoundingBoxV2::Attrs::AspectRatioRange(
  const gtl::ArraySlice< float > & x
)

ناحیه برش خورده تصویر باید دارای نسبت تصویر = عرض / ارتفاع در این محدوده باشد.

پیش‌فرض‌ها به [0.75، 1.33]

MaxAttempts

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::SampleDistortedBoundingBoxV2::Attrs::MaxAttempts(
  int64 x
)

تعداد تلاش برای ایجاد یک ناحیه برش خورده از تصویر محدودیت های مشخص شده.

پس از شکست max_attempts ، کل تصویر را برگردانید.

پیش فرض 100 است

بذر

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::SampleDistortedBoundingBoxV2::Attrs::Seed(
  int64 x
)

اگر seed یا seed2 روی غیر صفر تنظیم شود، مولد اعداد تصادفی توسط دانه داده شده seed می شود.

در غیر این صورت، توسط یک بذر تصادفی بذر می شود.

پیش فرض 0 است

دانه 2

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::SampleDistortedBoundingBoxV2::Attrs::Seed2(
  int64 x
)

دانه دوم برای جلوگیری از برخورد دانه.

پیش فرض 0 است

از جعبه های ImageIfNoBounding استفاده کنید

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::SampleDistortedBoundingBoxV2::Attrs::UseImageIfNoBoundingBoxes(
  bool x
)

در صورت عدم ارائه جعبه محدود کننده، رفتار را کنترل می کند.

اگر درست است، یک جعبه مرزی ضمنی را فرض کنید که کل ورودی را پوشش می دهد. اگر نادرست است، یک خطا را مطرح کنید.

پیش فرض به نادرست