جریان تنسور:: عملیات:: ScatterNdUpdate:: Attrs

#include <state_ops.h>

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای ScatterNdUpdate .

خلاصه

صفات عمومی

use_locking_ = true
bool

توابع عمومی

UseLocking (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
یک بوول اختیاری

صفات عمومی

use_locking_

bool tensorflow::ops::ScatterNdUpdate::Attrs::use_locking_ = true

توابع عمومی

استفاده از قفل

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ScatterNdUpdate::Attrs::UseLocking(
  bool x
)

یک بوول اختیاری

پیش فرض ها به True. اگر True باشد، انتساب توسط یک قفل محافظت می شود. در غیر این صورت رفتار تعریف نشده است، اما ممکن است اختلاف کمتری از خود نشان دهد.

پیش فرض ها به درست است

،

جریان تنسور:: عملیات:: ScatterNdUpdate:: Attrs

#include <state_ops.h>

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای ScatterNdUpdate .

خلاصه

صفات عمومی

use_locking_ = true
bool

توابع عمومی

UseLocking (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
یک بوول اختیاری

صفات عمومی

use_locking_

bool tensorflow::ops::ScatterNdUpdate::Attrs::use_locking_ = true

توابع عمومی

استفاده از قفل

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ScatterNdUpdate::Attrs::UseLocking(
  bool x
)

یک بوول اختیاری

پیش فرض ها به True. اگر True باشد، انتساب توسط یک قفل محافظت می شود. در غیر این صورت رفتار تعریف نشده است، اما ممکن است اختلاف کمتری از خود نشان دهد.

پیش فرض ها به درست است