جریان تنسور:: OutputHash

#include <ops.h>

کلاس هش که می تواند برای مثال ذخیره خروجی ها در یک نقشه نامرتب استفاده شود.

خلاصه

توابع عمومی

operator() (const Output & output) const
std::size_t

توابع عمومی

اپراتور()

std::size_t tensorflow::OutputHash::operator()(
  const Output & output
) const